HCL 1/2017


PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ 

     
HCL 2/2017
PRIVIND CONSTATAREA ÎNCETĂRII DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL
DOMNULUI GRECU RĂZVAN DIN PARTEA PARTIDULUI MIŞCAREA POPULARĂ
     
HCL 3/2017
PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER  LOCAL AL DOMNULUI GEAMBAZU
DANIEL-NICU DIN PARTEA  PARTIDULUI MIŞCAREA POPULARĂ
     
HCL 4/2017


PRIVIND  MODIFICAREA ŞI
COMPLETAREA COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL  AL MUNICIPIULUI
TULCEA NR. 4
PENTRU
ACTIVITĂŢI ŞTIINŢIFICE, ÎNVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE, CULTURĂ, PROTECŢIE ŞI
ASISTENŢĂ SOCIALĂ, SPORTIVE ŞI DE AGREMENT

     
HCL 5/2017

PENTRU APROBAREA
PROCEDURII PRIVIND ACORDAREA UNOR SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCAL ASOCIAŢIILOR
ŞI FUNDAŢIILOR ROMÂNE, CU PERSONALITATE JURIDICĂ, CARE ÎNFIINŢEAZĂ ŞI
ADMINISTREAZĂ UNITĂŢI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ÎN MUNICIPIUL TULCEA, CONFORM
PREVEDERILOR LEGII NR. 34/1998, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

     
HCL 6/2017

Privind
organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare a
unităţilor de învăţământ   preuniversitar de stat şi particular şi a
unităţilor pentru activităţi extraşcolare şi cu program sportiv suplimentar
din municipiul Tulcea, pentru anul şcolar


2017 - 2018

     
HCL 7/2017

Privind aprobarea preţurilor
locale pentru producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei
termice produsă pe bază de gaze naturale şi CLU în municipiul Tulcea

de către
 S.C. ENERGOTERM  S.A. TULCEA

     
HCL 8/2017

         
PRIVIND APROBAREA TARIFULUI PENTRU LUCRĂRILE EFECTUATE CU
PERSOANE BENEFICIARE ALE LEGII NR. 416/2001

PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT, CU


MODIFICĂRILE
ŞI
COMPLETĂRILE ULTERIOARE, ÎN
MUNICIPIUL
TULCEA

     
HCL 9/2017


PRIVIND APROBAREA TARIFULUI  ACTIVITĂȚII DE ÎNTREȚINERE FÂNTÂNI ARTEZIENE DE
PE RAZA MUNICIPIULUI TULCEA

     
HCL 10/2017

PRIVIND
APROBAREA TARIFULUI PENTRU ÎNCHIRIERE EUROPUBELE DE 240 L ŞI EUROCONTAINERE
DE 1.1 MC

     
HCL 11/2017


PRIVIND APROBAREA TARIFELOR ACTIVITĂȚII DE GESTIONARE ȘI SUPRAVEGHERE A
ANIMALELOR FĂRĂ STĂPÂN DE PE RAZA MUNICIPIULUI TULCEA

     
HCL 12/2017

Privind aprobarea tarifelor
activității de salubrizare și întreținere spații verzi în municipiul Tulcea
executată de  S.C. SERVICII PUBLICE S.A. Tulcea

     
HCL 13/2017


Privind
aprobarea tarifului pentru colectarea şi transportul la rampa ecologică a
deşeurilor menajere, inerte, vegetale, animaliere şi voluminoase de la
populaţie

     
HCL 14/2017


Privind
aprobarea tarifului pentru colectarea, transportul, depozitarea şi
procesarea la rampa ecologică a deşeurilor menajere şi comerciale, asimilate
celor menajere, colectate de la persoanele juridice din municipiul Tulcea

     
HCL 15/2017

Pentru
aprobarea tarifelor privind
curăţarea şi
transportul zăpezii de pe căile publice din municipiul Tulcea şi menţinerea
în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ

     
HCL 16/2017


PRIVIND APROBAREA TARIFELOR

ACTIVITĂŢII DE SALUBRIZARE STRADALĂ DE PE RAZA MUNICIPIULUI TULCEA

     
HCL 17/2017

PRIVIND
APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE  PENTRU
OBIECTIVUL 
“REABILITARE
GRĂDINIŢA NR. 3, STRADA MIRCEA VODĂ NR. 47, MUNICIPIUL TULCEA
“ 
ŞI A INDICATORILOR
TEHNICO-ECONOMICI

     
HCL 18/2017


PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPŢIONĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII “EXTINDERE CANALIZARE ŞI
REABILITARE REŢELE APA STR. CUZA VODĂ, STR. PRELUNGIREA TABEREI INCLUSIV
ALEILE ŞI INTRĂRILE AFERENTE ŞI EXTINDERE CANALIZARE IMOBILE SITUATE ÎN
PRELUNGIREA STRĂZII MAHMUDIEI (ZONA CARIEREI DE PIATRĂ PE ŞOSEAUA AGIGHIOL),
MUNICIPIUL TULCEA”

     
HCL 19/2017

Privind aprobarea rapoartelor de
evaluare pentru două locuinţe construite din

fondurile statului,
aparţinând domeniului privat al municipiului
Tulcea,
aprobate spre vânzare actualilor
chiriaşi
în baza HCL nr.102/18.06.2014

     
HCL 20/2017


Privind trecerea
din domeniul public al municipiului Tulcea în domeniul public al judeţului
Tulcea a străzilor Viticulturii, Orizontului şi
Bacului, pentru încadrarea acestora în categoria drumurilor de interes
judeţean, în vederea derulării unor obiective de investiţii

     
HCL 21/2017

PRIVIND
APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL  ”CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINŢE
”,
STR. ISACCEI NR. 53-53 A  ŞI A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT

     
HCL 22/2017

PRIVIND
APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL  ”CONSTRUIRE SILOZURI METALICE PENTRU
DEPOZITARE CEREALE
”, ŞOSEAUA
TULCEA AGIGHIOL KM 8, T258  ŞI A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT

     
HCL 23/2017


Pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Local
nr. 116/2016  privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017

     
HCL 24/2017

PENTRU APROBAREA MAJORĂRII COTIZAȚIEI
ANUALE LA BUGETUL ASOCIAȚIEI INTERCOMUNITARE “DEZVOLTAREA DURABILĂ A
SERVICIULUI DE APĂ ȘI CANALIZARE DIN JUDEȚUL TULCEA”, DE LA SUMA DE 20.000
LEI/AN LA 30.000 LEI/AN

     
HCL 25/2017

PRIVIND 
EXONERAREA S.C. AGROPIEŢE S.A. TULCEA DE REDEVENŢA
ÎN SUMĂ DE 24.358 LEI, PE
ANUL 2017

     
HCL 26/2017

PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE
ÎMBUNĂTĂȚIRE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN MUNICIPIUL TULCEA, JUDEȚUL TULCEA

     
HCL 27/2017

Privind
aprobarea cuantumului chiriei pentru locuinţele pentru
tineri destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru
Locuinţe, situate în municipiul Tulcea

     
HCL 28/2017


Privind aprobarea comisiei speciale
pentru inventarierea bunurilor care alcătuiesc

domeniul privat al municipiului Tulcea

     
HCL 29/2017


Privind
aprobarea listei cuprinzând “Inventarul bunurilor care alc
ătuiesc
domeniul privat al municipiului Tulcea”

     
HCL 30/2017

Privind darea în
administrare Direcției de Asistență și Protecție Socială Tulcea a
imobilului, aparţinând domeniului public al municipiului, situat în
municipiul Tulcea, str. Victoriei nr. 101, a bunurilor din dotare și a
microbuzului  marca Ford  Transit 17+1 locuri în vederea desfăşurării
activităţii specifice a Centrului Multifuncţional Sofia

     
HCL 31/2017


Privind inventarierea în domeniul
public al municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 1353 mp, aferent
străzii Intrarea Livezilor I

     
HCL 32/2017


Privind inventarierea în domeniul public al
municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 969,71 mp, aferent

parcării situată în Tulcea strada Păcii,în spatele Direcţiei Judeţene de
Statistică

     
HCL 33/2017


Privind inventarierea în domeniul public al
municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 861,62 mp, aferent

parcării situată în Tulcea strada Păcii,învecinată cu Parohia Sfântul
Gheorghe

     
HCL 34/2017

Privind
inventarierea în domeniul public al municipiului a terenurilor aferente
drumurilor stradale DS 613 în suprafaţă de 1971 mp şi DS 278 în suprafaţă de
1777 mp, situate în intravilanul municipiului Tulcea - Suburbia Tudor
Vladimirescu

     
HCL 35/2017

Privind trecerea
din domeniul privat al statului
şi din
administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în

domeniul privat al municipiului Tulcea

şi în administrarea
Consiliului Local Tulcea a unor terenuri, drumuri tehnologice şi de
exploatare din perimetrul Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul
Tulcea

     
HCL 36/2017

Privind
inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea a terenurilor
aferente
Drumului Stradal 1
în suprafaţă de 1053 mp
şi a
Drumului Stradal 2 în
suprafaţă de 580 mp
, situate în municipiul
Tulcea, T18

     
HCL 37/2017

PRIVIND
APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL  ”ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC ZONAL -
ANSAMBLU REZIDENŢIAL-LOCUINŢE COLECTIVE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE
”,
STR. 1848 NR.14 A ŞI A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT

     
HCL 38/2017


PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL  ”CONSTRUIRE HALE PRODUCŢIE ŞI
DEPOZITARE
”, EXTRAVILAN T
21, P A330/1, A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT ŞI INCLUDEREA ÎN
INTRAVILANUL MUNICIPIULUI TULCEA A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 2702 MP

     
HCL 39/2017

PRIVIND
APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL  ”CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE
”,
STR. AURELIANA NR.27  ŞI A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT

     
HCL 40/2017

PRIVIND
APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL  ”CONSTRUIRE  SPAŢIU ADMINISTRATIV,
DEPOZITARE, SERVICII, PRODUCŢIE PUBLICITARĂ ŞI PERSONALIZĂRI DIVERSE
”,
STR. CERNICA NR.13  ŞI A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT

     
HCL 41/2017


PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL  ”CONSTRUIRE  LOCUIN
ŢE
P+2E+M, ANEXE GOSPODĂREŞTI, GARAJ ŞI ÎMPREJMUIRE
”,
EXTRAVILAN T 67,  P 2035, P 2035/1, A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM
AFERENT ŞI INCLUDEREA ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI TULCEA A TERENULUI ÎN
SUPRAFAŢĂ DE 9525,37 MP

     
HCL 42/2017

PRIVIND
APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU  ”CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M ŞI
ÎMPREJMUIRE FRONT STRADAL
”, STR.
ALEEA ORHIDEELOR NR.9 A TULCEA

     
HCL 43/2017

Pentru
modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Tulcea nr. 90/30.07.2015 privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor
de întârziere şi a dobânzilor penalizatoare aferente impozitelor, taxelor,
dividendelor, redevenţei neachitate la termenele scadente pentru  S.C.
Aquaserv S.A. Tulcea

     
HCL 44/2017


Privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere şi a
dobânzilor penalizatoare aferente impozitelor, taxelor, dividendelor,
redevenţei neachitate la termenele scadente pentru  S.C. Aquaserv S.A.
Tulcea

     
HCL 45/2017

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A
LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE  PENTRU OBIECTIVUL 

“REABILITARE GRĂDINIŢA NR. 3, STRADA
MIRCEA VODĂ NR. 47, MUNICIPIUL TULCEA
“ 
ŞI A INDICATORILOR
TEHNICO-ECONOMICI

     
HCL 46/2017

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE  FEZABILITATE
PENTRU OBIECTIVUL
ÎMBUNĂTĂŢIREA 
CAPACITĂŢII DE PRELUARE A APELOR METEORICE DIN MUNICIPIUL TULCEA
“ 
ŞI A INDICATORILOR
TEHNICO-ECONOMICI
 

     
HCL 47/2017

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE  FEZABILITATE
PENTRU OBIECTIVUL
REŢEA
CANALIZARE APE PLUVIALE STRADA ALEXANDRU CEL BUN, MUNICIPIUL TULCEA

ŞI A INDICATORILOR
TEHNICO-ECONOMICI

     
HCL 48/2017

Privind
aprobarea contului de execuţie al bugetului local

pe
trimestrele III şi IV - 2016

     
HCL 49/2017

Privind aprobarea
utilizării excedentului din anii precedenţi  pentru acoperirea deficitului
Sectiunii de Dezvoltare înregistrat la sfârşitul anului 2016

 

     
HCL 50/2017

Privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Direcţiei
de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea pentru anul 2016

 

     
HCL 51/2017

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI  DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL
S.C. AGROPIEŢE S.A. TULCEA PE ANUL 2017

 

     
HCL 52/2017

Privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al 
  S.C. ENERGOTERM S.A Tulcea pe anul 2017

 

     
HCL 53/2017

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI  DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL
S.C. AQUASERV S.A. TULCEA PE ANUL 2017

 

     
HCL 54/2017


Pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.
Transport Public S.A. Tulcea pentru anul 2017 şi a anexelor de fundamentare
a acestuia

     
HCL 55/2017

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI  DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL
S.C. SERVICII PUBLICE S.A. TULCEA PE ANUL 2017

     
HCL 56/2017

privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Întreţinere şi
Administrare Patrimoniu Tulcea pe anul 2017

 

     
HCL 57/2017

Privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Tulcea pe anul
2017

 

     
HCL 58/2017

privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli la activităţile finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2017

     
HCL 59/2017

Privind
aprobarea bugetului fondurilor externe

 nerambursabile
al Municipiului Tulcea pe anul 2017

 

     
HCL 60/2017

Privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea
Ansamblului
Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, precum şi modificarea şi
completarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi structurilor fără
personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea,
aprobate prin
Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 105 din 30.07.2015, cu
modificările şi completările ulterioare

     
HCL 61/2017

privind aprobarea majorării capitalului
social al
S.C. ENERGOTERM S.A. Tulcea cu suma de
2.500.000 lei

     
HCL 62/2017

privind
modificarea numărului de burse şi cuantumul acestora

 acordate
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat în anul  şcolar 2016-2017,
aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 105/24.11.2016

     
HCL 63/2017

Privind alocarea sumei de 42.000 lei din bugetul local al
Municipiului Tulcea pe anul 2017,  pentru acordarea unei subvenții
Asociației Mâini Întinse, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998
privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu
personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de
asistenţă socială

     
HCL 64/2017

Privind alocarea sumei de 16.200 lei din bugetul local al
Municipiului Tulcea pe anul 2017,  pentru acordarea unei subvenții
Parohiei “Sf. Nicolae” Tulcea, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor
şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi
administrează unităţi de asistenţă socială

     
HCL 65/2017

pentru  aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul
finanţărilor nerambursabile alocate de la Bugetul Local pentru activităţi
nonprofit de interes local şi a Ghidului Solicitantului privind regimul
finanţărilor nerambursabile alocate de la Bugetul Local cultelor religioase
recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în Municipiul Tulcea

     
HCL 66/2017

pentru modificarea articolului 2, alineatul
(1) litera k) al Hotărârii Consiliului Local  al Municipiului Tulcea nr. 279
din 21.12.2011 privind unificarea şi actualizarea hotărârilor Consiliului
Local al Municpiului Tulcea în
domeniul
serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate
efectuat
cu autobuze, prin care se
acordă facilităţi populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare

     
HCL 67/2017

privind anularea
creanţelor fiscale
datorate de persoanele fizice
aflate în stare de insolvabilitate

     
HCL 68/2017

privind anularea obligaţiilor fiscale datorate de debitori,
persoane juridice, radiaţi din Registrul Comerţului

şi scăderea societăţilor comerciale radiate
din evidenţa fiscală

     
HCL 69/2017

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE  FEZABILITATE
PENTRU OBIECTIVUL
„LOCUINŢE PENTRU TINERI
DESTINATE ÎNCHIRIERII PRIN PROGRAMUL ANL PENTRU MApN, STR. 1848,  MUNICIPIUL
TULCEA
ŞI A
INDICATORILOR  TEHNICO-ECONOMICI

     
HCL 70/2017

Privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii
Serviciilor Publice de Salubrizare a Municipiului Tulcea nr.
1135/14.01.2008, prin Act Adiţional

     
HCL 71/2017

Privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii
Serviciilor Publice de Administrare a Domeniului Public şi Privat al
Municipiului Tulcea nr. 1617/05.04.2011, prin Act Adițional

 

     
HCL 72/2017

privind aprobarea rapoartelor de evaluare pentru spaţiile
proprietate privată a municipiului Tulcea aprobate spre vânzare în baza
H.C.L. nr.38/28.08.2008 pentru
aprobarea listei spaţiilor proprietate privată a municipiului Tulcea, cu
destinaţia de cabinete medicale şi spaţii conexe actului medical, inclusiv
cota indiviză de teren aferentă, care se scot la vânzare în condiţiile
prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă nr.68/28.05.2008 privind vânzarea
spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale
cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se
desfăşoară activităţi conexe actului medical

     
HCL 73/2017

privind trecerea din domeniul
privat al municipiului în domeniul public al municipiului a imobilului
situat în Tulcea, strada Păcii nr.7, bl.21, sc.A, ap.3 şi schimbarea
destinaţiei acestuia în locuinţă de serviciu

     
HCL 74/2017

pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Consiliului Local al Municipiului Tulcea  nr. 42/28.02.2007

privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în
suprafaţă de 300 mp către PAROHIA “ÎNĂLŢAREA DOMNULUI”, strada Eternităţii
nr.31, Tulcea

     
HCL 75/2017

privind concesionarea prin încredinţare
directă a terenului în suprafaţă de 114.954 mp,  aparţinând domeniului
public al municipiului, situat în Tulcea, Şoseaua Agighiol cu destinaţia de
Exploatare Cariera “Bididia I şi II”

     
HCL 76/2017

privind inventarierea în domeniul privat al municipiului a
terenului în suprafaţă de 6,90 mp, situat în Tulcea, strada
slt.Gavrilov Corneliu nr.174, bl.A8, sc.A, ap.1
,
concesionarea acestuia prin încredinţare directă
pentru
alee de
acces şi aprobarea  P.U.D. “
Concesionare
teren-
acces din exterior

     
HCL 77/2017

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL 
”CONSTRUIRE HALĂ D+P ŞI PLATFORMĂ PARCARE AMBARCAŢIUNI
”,
TARLA 94, PARCELA  2396, 2397/2, ALEEA SERELOR NR.3 ŞI A REGULAMENTULUI 
LOCAL DE URBANISM AFERENT

     
HCL 78/2017

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL 
”CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINŢE S+P+7 E
”,
STR. BABADAG  NR.133  ŞI A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT

     
HCL 79/2017

PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII «ALEEA
PLAUR » TRONSONULUI DE DRUM/ALEE DS613 ŞI DS278, 

SITUAT ÎN INTRAVILANUL
MUNICIPIULUI TULCEA - SUBURBIA TUDOR VLADIMIRESCU,

CARE SE INTERSECTEAZ
Ă
LA SUD CU STRADA PLAUR  ȘI LA EST CU STRADA VIILOR ȘI INCLUDEREA ÎN
NOMENCLATORUL DE STRĂZI AL MUNICIPIULUI TULCEA

     
HCL 80/2017

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local
al Municipiului Tulcea nr.58/29.09.2016 privind aprobarea organigramei,
statului de funcţii şi de personal ale Direcţiei de Întreţinere şi
Administrare Patrimoniu Tulcea

     
HCL 81/2017

privind aprobarea Organigramei şi a  Statului
de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea

     
HCL 82/2017

PRIVIND APROBAREA
REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A
SPAŢIILOR PUBLICE DE JOACĂ PENTRU COPII PE RAZA MUNICIPIULUI TULCEA

     
HCL 83/2017

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE
AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE  PENTRU OBIECTIVUL 

“REABILITARE REŢEA TERMOFICARE
AGENT PRIMAR ÎNTRE CARTIER VEST ŞI CAF 50 GCAL/H, MUNICIPIUL TULCEA
“ 
ŞI A INDICATORILOR

TEHNICO-ECONOMICI

     
HCL 84/2017

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE
AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE  PENTRU OBIECTIVUL 

REABILITARE
ŞI MODERNIZARE REŢEA CANALIZARE

STR. BACULUI ŞI STR.
VITICULTURII, MUNICIPIUL TULCEA
“ 
ŞI A INDICATORILOR

TEHNICO-ECONOMICI

     
HCL 85/2017

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE
AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE  PENTRU OBIECTIVUL 

REABILITARE
ŞI MODERNIZARE REŢEA APĂ

STR. BACULUI ŞI STR.
VITICULTURII, MUNICIPIUL TULCEA
“ 
ŞI A INDICATORILOR
TEHNICO-ECONOMICI

     
HCL 86/2017


PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ 

     
HCL 87/2017

privind anularea obligaţiilor fiscale datorate
de debitori, persoane juridice, radiaţi din Registrul Comerţului

şi scăderea societăţilor comerciale
radiate din evidenţa fiscală

     
HCL 88/2017

pentru
modificarea şi completarea Contractului

nr. 23515 / 24.08.2006

privind delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat
public din

Municipiul Tulcea, aprobat prin H.C.L. nr.
328/24.11.2005, cu modificările şi completările ulterioare

     
HCL 89/2017

PRIVIND APROBAREA CONTRIBUŢIEI
CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA LA FINANŢAREA CHELTUIELILOR
NEELIGIBILE ALE PROIECTULUI 

“REABILITARE GRĂDINIŢA NR. 3,
STRADA MIRCEA VODĂ NR. 47, MUNICIPIUL TULCEA

PROIECT FINANŢAT ÎN CADRUL PROGRAMULUI NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ

     
HCL 90/2017

PRIVIND APROBAREA CONTRIBUŢIEI
CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA LA FINANŢAREA CHELTUIELILOR
NEELIGIBILE ALE PROIECTULUI 

ÎMBUNĂTĂŢIREA
CAPACITĂŢII DE PRELUARE A APELOR METEORICE DIN MUNICIPIUL TULCEA

“ PROIECT FINANŢAT ÎN
CADRUL PROGRAMULUI NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ

     
HCL 91/2017

PRIVIND APROBAREA CONTRIBUŢIEI
CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA LA FINANŢAREA CHELTUIELILOR
NEELIGIBILE ALE PROIECTULUI 

REŢEA
CANALIZARE APE PLUVIALE STRADA ALEXANDRU CEL BUN, MUNICIPIUL TULCEA

PROIECT FINANŢAT ÎN CADRUL PROGRAMULUI NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ

     
HCL 92/2017

privind asocierea
Consiliului Local al Municipiului Tulcea cu

Institutul de Cercetări

Eco – Muzeale
”Gavrilă Simion” Tulcea
în vederea realizării proiectelor

“Parcul arheologic Aegyssus III”
şi „Conferinţa Internaţională <Obiecte, Idei şi călători. Legături între
Balcani, Marea Egee şi Anatolia de Vest în timpul Epocii Bronzului şi
începutul Epocii Fierului
.
Conferin
ţă în memoria lui
Alexandru Vulpe
>

     
HCL 93/2017

privind asocierea
Consiliului Local al Municipiului Tulcea cu Centrul Cultural

„Jean Bart”
 Tulcea în vederea realizării proiectelor “
Festivalul de teatru TRAGOS, ediţia a XIV-a
”,
„Festivalul de Muzică bună, ediţia a III-a şi

”Cunoaşte Tulcea, du-i renumele în
lume”

     
HCL 94/2017

privind asocierea Consiliului Local
al Municipiului Tulcea cu Liceul de Arte „George Georgescu” Tulcea în
vederea realizării proiectelor “

Concursul Internaţional de Interpretare Instrumentală George Georgescu,
ediţia a XXV-a”, „Concursul Naţional Constantin Găvenea, ediţia a XXII-a” şi
„Concursul Naţional Alexandru Ciucurencu, ediţia a XXVII-a”

     
HCL 95/2017

privind asocierea
Consiliului Local al Municipiului Tulcea cu

Clubul Sportiv Municipal
Danubiu Tulcea
în vederea
realizării proiectelor

„Participarea atleţilor la competiţiile
naţionale în anul 2017”, „Afirmarea şi continuitatea boxului feminin tulcean
2017“, „
Promovarea
activităţii de performanţă kaiac canoe 2017

şi „Dezvoltarea voleiului tulcean în 2017”.

     
HCL 96/2017

privind asocierea
Consiliului Local al Municipiului Tulcea cu

Clubul Sportiv Şcolar Tulcea
în vederea realizării proiectelor:

„Minibaschet 2017”, „Cantonament de
pregătire fizică” şi „Susţinerea activităţii de performanţă la nivelul
copiilor şi juniorilor prin practicarea jocului sportiv – Volei”

     
HCL 97/2017

privind interzicerea
pescuitului
recreativ în Lacul Ciuperca,
situat în Tulcea, str. Isaccei

pentru asigurarea protecţiei, conservării şi regenerării resurselor acvatice
vii

     
HCL 98/2017


privind darea în
folosinţă gratuită către
S.C. E-Distribuţie Dobrogea S.A.


a terenului în suprafaţă de 0,3 mp, situat în
Tulcea, strada Bacului nr.20,

pentru amplasarea unei casete
stradale şi a unui bloc de masură şi protecţie trifazat

     
HCL 99/2017


privind


darea

în
folosinţă gratuită către

S.C.
E-Distribuţie Dobrogea S.A. a


terenului în suprafaţă de 0,25 mp, situat în Tulcea, strada Slt. Gavrilov
Corneliu nr.162,


pentru amplasarea unei cutii stradale

     
HCL 100/2017

pentru modificarea şi completarea
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 17/14.02.2013 privind
inventarierea în domeniul privat al municipiului

a
terenului în suprafaţă de 1086 mp,
situat în Tulcea, str.Bacului FN,
concesionarea acestuia prin licitaţie

pentru amenajare platformă pentru întreţinere şi garare ambarcaţiuni,
aprobarea: Studiului de oportunitate, Caietului de
sarcini, Instrucţiunilor de participare la licitaţie, PUZ
“Amenajare
Platformă pentru Întreţinere şi Garare Ambarcaţiuni” şi a Regulamentului
Local de Urbanism aferent

     
HCL 101/2017

privind
inventarierea în domeniul privat al
municipiului a terenului în suprafaţă

de 888 mp, situat în Tulcea,

str.Viticulturii nr.2,

concesionarea acestuia prin
încredinţare directă
pentru
extindere
spa
ţii
producţie şi aprobarea P.U.Z.

Concesionare
teren pentru extindere spaţii producţie

cu Regulamentul
local de urbanism aferent

     
HCL 102/2017


PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL  ”CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE
”,
STR. BARAJULUI NR. 36 A - 38  ŞI A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT

     
HCL 103/2017


P
RIVIND
APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL  ”
ATELIERE
CONFEC
ŢII
METALICE
”,
STR. VITICULTURII  NR. 2  ŞI A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT

     
HCL 104/2017

PRIVIND APROBAREA PLANULUI
URBANISTIC ZONAL  ”LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUIN
ŢE
(ANSAMBLU REZIDENŢIAL)
”,
STR. LIVEZILOR  F.N.  ŞI A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT