HCL 51/2007 HOTARAREA privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “IMOBIL P+4E CU SPAÞII COMERCIALE LA PARTER ªI ETAJ 1+ LOCUINÞE” STR. ISACCEI NR. 73 TULCEA
     
HCL 52/2007 HOTARAREA privind alegerea preºedintelui de ºedinþã
     
HCL 53/2007 HOTARAREA PRIVIND ÎNCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI CARAMAN ATANASE
     
HCL 54/2007 HOTARAREA PRIVIND ÎNCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOAMNEI NICOLOV VIORICA
     
HCL 55/2007 HOTARAREA PRIVIND CONSTATAREA VALIDÃRII MANDATULUI DE CONSILIER AL DOAMNEI MARIANCIUC MARIANA DIN PARTEA PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT ORGANIZAÞIA JUDEÞEANÃ TULCEA
     
HCL 56/2007 HOTARAREA PRIVIND MODIFICAREA ªI COMPLETAREA COMISIEI DE SPECIALITATE NR. 1 PENTRU STUDII, PROGNOZE ECONOMICO-SOCIALE, BUGET, FINANÞE ªI ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ªI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 57/2007 HOTARAREA privind rectificarea bugetului local pe anul 2007
     
HCL 58/2007 HOTARAREA privind aprobarea Bilantului contabil al S.C. ENERGOTERM S.A. incheiat la 31.12.2006 si repartizarea profitului net
     
HCL 59/2007 HOTARAREA privind aprobarea Contractului de performanta, a obiectivelor si criteriilor de performanta pe anul 2007, pentru directorul general al S.C. ENERGOTERM S.A.
     
HCL 60/2007 HOTARAREA privind aprobarea bilanþului contabil al S.C. Aquaserv S.A. Tulcea incheiat la data de 31 decembrie 2006
     
HCL 61/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA BILANTULUI CONTABIL AL S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA INTOCMIT LA DATA DE 31 Decembrie 2006
     
HCL 62/2007 HOTARAREA pentru aprobarea Bilantului contabil al
S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea incheiat la data de 31 decembrie 2006, repartizarea profitului net si scaderea din evidenta a unor creante in suma de 6.611,52 lei
     
HCL 63/2007 HOTARAREA PRIVIND CONTRIBUTIA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA LA CONSTITUIREA FONDULUI ASOCIATIEI RROMILOR “EGALITATE DE SANSE” NECESARA IMPLEMENTARII PROIECTULUI “NOI MASURI PENTRU RIDICAREA STANDARDULUI DE VIATA IN RANDUL RROMILOR”
     
HCL 64/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA TARIFELOR ACTIVITATII DE GESTIONARE SI SUPRAVEGHERE A CAINILOR FARA STAPAN DE PE RAZA MUNICIPIULUI TULCEA PENTRU ANUL 2007
     
HCL 65/2007 HOTARAREA privind modificarea tarifelor cuprinse în Anexa nr. 1, punctele 1 la 20, la HCL nr 30/2006 privind aprobarea tarifelor pentru concesionarea locurilor de veci si pentru serviciile efectuate in cimitirele apartinand domeniului public al Municipiului Tulcea
     
HCL 66/2007 HOTARAREA pentru modificarea si completarea anexei nr.1 la HCL 375/2005 de vanzare a spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta, aflate in administrarea
Consiliului Local Tulcea
     
HCL 67/2007 HOTARAREA privind modificarea si completarea anexei nr. 1-“Lista cu loturile de teren din Tulcea care sunt destinate constructiilor de locuinte proprietate personala ce se scot la vanzare”, aprobata prin Hotararea Consiliului Local Tulcea nr. 44/28.02.2007 privind vanzarea loturilor de teren concesionate din domeniul privat al Municipiului Tulcea, destinate construirii de locuinte proprietate personala
     
HCL 68/2007 HOTARAREA PRIVIND PRELUAREA ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TULCEA ªI ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULU TULCEA A MIJLOCULUI FIX REZULTAT CA URMARE A RECEPÞIONÃRII OBIECTIVULUI DE INVESTIÞII “LOCUINÞE BLOC B 4 SCARA A STR. BABADAG NR. 15”
     
HCL 69/2007 HOTARAREA pentru revocarea HCL nr. 190/2006 privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 100 mp, teren din domeniul privat al localitatii, situat in municipiul Tulcea, str. Pescarilor, FN, pentru construirea unei statii de reglare gaz si aprobarea PUD “STATIE DE REGLARE SECTOR SRS 5”
     
HCL 70/2007 HOTARAREA privind includerea in domeniul privat al municipiului Tulcea a unei suprafete de teren de 450 mp, din str. Pescarilor, FN
     
HCL 71/2007 HOTARAREA privind modificarea “Inventarului bunurilor care apartin domeniul public al municipiului Tulcea”, pozitia 959, denumita "teren str. Pescarilor, nr. 52", aprobat prin Hotararea Guvernului Romaniei nr.1.360/27.12.2001
     
HCL 72/2007 HOTARAREA privind aprobarea organizãrii în subordinea Direcþiei de Asistenþã ºi Protecþie Socialã Tulcea a Creºei nr.9 „Arabella”, a Organigramei ºi Statului de funcþii ale Direcþiei de Asistenþã ºi Protecþie Socialã Tulcea , precum ºi aprobarea modificãrii ºi completãrii Regulamentului de Organizare ºi Funcþionare ca urmare a organizãrii Unitãþii de îngrijiri „Armonia”
     
HCL 73/2007 HOTARAREA privind scaderea debitelor din chirii, din evidenta analitica pe platitor, inregistrate in anii anteriori de catre A.F. Mititelu Elena, cu sediul in Tulcea, str. Alunisului, nr. 24, Bl. G3, Sc. B, Ap. 24
     
HCL 74/2007 HOTARAREA privind alocarea sumei de 5.000 lei SOCIETÃÞII NAÞIONALE DE CRUCE ROªIE DIN ROMÂNIA – FILIALA TULCEA
     
HCL 75/2007 HOTARAREA privind lista solicitantilor de locuinte realizate prin ANL,
in regim de inchiriere, eligibili conform criteriilor de prioritate stabilite prin Lg 152/1998
     
HCL 76/2007 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 6,60 mp, teren din domeniul privat al localitatii, situat in municipiul Tulcea, Aleea Merisor,
nr.4, bl.A3, sc.C, ap.1, pentru construirea unui balcon si aprobarea PUD “ Construire si inchidere balcon ”
     
HCL 77/2007 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a doua loturi in suprafaþa de 2,00 mp fiecare, apartinand domeniului privat al localitatii, situate in Tulcea,
Aleea Chiparosului si Aleea Cristina pentru amplasarea a doua containere metalice de telecomunicatii
     
HCL 78/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL
“COMPLEX SHOWROOM –SERVICE SI CONSTRUIRE SERE “ STR.VITICULTURII F.N. SI A REGULAMENTULUI DE URBANISM AFERENT TULCEA
     
HCL 79/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “LOCUINTA COLECTIVA +2ETAJE +MANSARDA “ STR.SABINELOR NR.53 TULCEA
     
HCL 80/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “LOCUINTA UNIFAMILIALA “ STR.CASCADEI NR.3 TULCEA
     
HCL 81/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE FUNCÞIONARE A COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ªI URBANISM A MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 82/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “ANSAMBLU REZIDENTIAL DE LOCUINTE CU REGIM DE INALTIME P+1 “ TR.LIBERTATII NR.99 A TULCEA
     
HCL 83/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA TARIFULUI PENTRU APA BRUTA
DE LA MILA 42+500
     
HCL 84/2007 HOTARAREA PENTRU MODIFICAREA ªI COMPLETAREA HOTÃRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 348 DIN 08.12.2006 PRIVIND ÎNFIINÞAREA ASOCIAÞIEI INTERCOMUNITARE “DEZVOLTAREA DURABILÃ A SERVICIILOR DE APÃ ªI CANALIZARE DIN JUDEÞUL TULCEA”
     
HCL 85/2007 HOTARAREA privind acordul de principiu pentru trecerea din domeniul public al judetului Tulcea ºi din administrarea Consiliului Judetean Tulcea, în domeniul public al municipiului Tulcea ºi în administrarea Consiliului Local Tulcea, a 8 incaperi, cu o suprafata utila de 152,05 mp (camerele 1,2,3,4,5,6,7,14-inclusiv anexele aferente), situate in imobilul din Tulcea, str. Spitalului, nr. 2 (incinta Inspectoratului de Politie Judetean Tulcea)
     
HCL 86/2007 HOTARAREA privind aprobarea majorarii capitalului social al S.C. Aquaserv S.A. Tulcea
     
HCL 87/2007 HOTARAREA privind constatarea validãrii mandatului de consilier al domnului Tudorache Octavian-Ionuþ din partea Partidului România Mare Filiala Judeþeanã Tulcea
     
HCL 88/2007 HOTARAREA PRIVIND MODIFICAREA ªI COMPLETAREA COMISIEI DE SPECIALITATE NR.4 PENTRU ACTIVITÃÞI ªTIINÞIFICE, ÎNVÃÞÃMÂNT, SÃNÃTATE, CULTURÃ, PROTECÞIE ªI ASISTENÞÃ SOCIALÃ, SPORTIVE ªI DE AGREMENT
     
HCL 89/2007 HOTARAREA privind rectificarea bugetului local pe anul 2007
     
HCL 90/2007 HOTARAREA privind atribuirea în folosinta gratuita Politiei Municipiului Tulcea, a 4 spatii apartinand domeniului public si privat al municipiului Tulcea, in vederea functionarii Birourilor de sector
     
HCL 91/2007 HOTARAREA privind numirea unei comisii pentru aplicarea prevederilor O.G. 20/1994 referitoare la mãsuri pentru reducerea riscului seismic al construcþiilor existente
     
HCL 92/2007 HOTARAREA PRIVIND MODIFICAREA Art.1alin (6) din REGULAMENTUL DE FUNCTIONARE A COMISIEI TEHNICE DE AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM A MUNICIPIULUI TULCEA, APROBAT PRIN HCL NR.81/29.03.2007
     
HCL 93/2007 HOTARAREA PRIVIND MODIFICAREA COMPONENTEI NOMINALE A COMISIEI TEHNICE DE AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM A MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 94/2007 HOTARAREA pentru revocarea HCL nr.175/2003, trecerea din domeniul public al municipiului in domeniul privat al municipiului a terenului in suprafaþa de 1,36 ha, situat in Tulcea str. Viticulturii FN si concesionarea prin licitaþie publicã a suprafetei de 8.288mp din domeniul privat al municipiului- str.Viticulturii FN, pentru realizarea unui showroom-service, aprobarea: Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini si Instructiunilor de participare la licitatie
     
HCL 95/2007 HOTARAREA privind concesionarea prin licitaþie publicã a suprafetei de 5.271mp din domeniul privat al municipiului, situat in Tulcea, str.Viticulturii FN, pentru construirea de sere, aprobarea: Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini si Instructiunilor de participare la licitatie
     
HCL 96/2007 HOTARAREA privind concesionarea prin licitaþie, a terenului din domeniul privat al localitatii in suprafata de 2210 mp, situat in Tulcea, str. Libertatii, nr. 99A, pentru realizarea unui ansamblu rezidential de locuinte si aprobarea: Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini si Instructiunilor de participare la licitatie
     
HCL 97/2007 HOTARAREA pentru modificarea Hotãrârii Consiliului Local Tulcea nr. 173/30.11.2000 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica, cu plata taxelor legale a unor suprafete de teren necesare montarii mijloacelor publicitare in Municipiul Tulcea
     
HCL 98/2007 HOTARAREA privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Tulcea, a terenului in suprafata de 131,181 mp, din totalul de 19934,70 mp, actualizarea pozitiei nr. 976 din “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Tulcea” si concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 131,181 mp, teren din domeniul privat al localitatii, situat in municipiul Tulcea, str. Babadag, nr.138, pentru sediu firma
     
HCL 99/2007 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 17,50 mp, teren din domeniul privat al localitatii, situat in municipiul Tulcea, str.Isaccei nr.15, bl. I5A, scara A, ap.1, pentru extindere acces la spatiu comercial si aprobarea PUD „Amenajare si extindere acces spatiu comercial”
     
HCL 100/2007 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 16,33 mp, teren din domeniul privat al localitatii, situat in Tulcea, Aleea Cristina nr.3, bl.3, sc.A, ap.2, pentru amenajarea unui spatiu comercial si aprobarea PUD „Amenajare spatiu comercial cu acces din exterior”