HCL 101/2007 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 8,3 mp, teren din domeniul privat al municipiului, pentru extindere cladire spatiu comercial,
Strada Pacii, nr. 66, Bl. 176, Sc. D, Ap 2, Tulcea, in cadrul obiectivului “AMENAJARE SPATIU COMERCIAL CU ACCES DIRECT DIN EXTERIOR”
     
HCL 102/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “REMODELARE URBANA PIATA CIVICA TULCEA“ PIATA MIRCEA CEL BATRAN TULCEA
     
HCL 103/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “SPATIU COMERCIAL SI SEDIU DE FIRMA LA ETAJ “ STR.CARPATI NR.6 TULCEA.
     
HCL 104/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “ EXTINDERE CABINET MEDICAL EXISTENT “STR. WALTER NR.6 TULCEA
     
HCL 105/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “ATELIER PRESTARI SERVICII D+P+M ” STR.BARAJULUI NR.22 TULCEA
     
HCL 106/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “LOCUINTA D+P+1 “ STR.EROILOR NR.53 TULCEA
     
HCL 107/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “LOCUINTA P+1 “, STR.VITICULTURII NR.2, TULCEA
     
HCL 108/2007 HOTARAREA privind modalitatea de acordare a gratuitãþii pe mijloacele de transport în comun precum ºi cuantumul acesteia pentru persoanele cu handicap grav ºi accentuat, cât ºi pentru însoþitorii adulþilor cu handicap auditiv ºi mental accentuat, asistenþii personali ai persoanelor cu handicap grav, asistenþii personali profesioniºti ai persoanelor cu handicap grav ºi accentuat din municipiul Tulcea
     
HCL 109/2007 HOTARAREA privind scutirea / reducerea de la plata impozitelor datorate pe anul 2007, de persoanele fizice cu venituri mici, care locuiesc pe raza municipiului Tulcea
     
HCL 110/2007 HOTARAREA privind aprobarea functiilor publice din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea
     
HCL 111/2007 HOTARAREA privind majorarea capitalului social al S.C. AQUASERV S.A. prin cooptarea ca actionari a unor unitati administrativ-teritoriale
     
HCL 112/2007 HOTARAREA privind acordarea S.C. AQUASERV S.A. Tulcea a calitatii de agent constatator pentru unele contraventii prevazute de Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice
     
HCL 113/2007 HOTARAREA PRIVIND ALEGEREA PREªEDINTELUI DE ªEDINÞÃ
     
HCL 114/2007 HOTARAREA PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2007
     
HCL 115/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA CONTULUI ANUAL DE EXECUÞIE A BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2006
     
HCL 116/2007 HOTARAREA privind rectificarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 2007 al Direcþiei de Întreþinere ºi Administrare Patrimoniu Tulcea
     
HCL 117/2007 HOTARAREA de completare a Hotãrârii Consiliului Local nr. 341/08.12.2006 privind stabilirea impozitelor ºi taxelor locale pe anul 2007
     
HCL 118/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA TARIFELOR ACTIVITATII DE INTRETINERE A CAILOR PUBLICE DE PE RAZA MUNICIPIULUI TULCEA PENTRU ANUL 2007
     
HCL 119/2007 HOTARAREA privind aprobarea Contractului de performanta, a obiectivelor si criteriilor de performanta pe anul 2007, pentru Directorul General al S.C. AQUASERV S.A. Tulcea
     
HCL 120/2007 HOTARAREA privind necesitatea prelungirii pe o perioadã de 12 luni a liniei de credit de 2.450.000 lei contractatã de la BRD sucursala Tulcea de cãtre S.C. ENERGOTERM S.A.
     
HCL 121/2007 HOTARAREA privind vânzarea a 38 pãrþi sociale, a câte 10 lei fiecare, deþinute de Consiliul Local Tulcea, cãtre S.C. Linguae Expert S.R.L. Tulcea, în calitate de asociat al S.C.Alimentcom 13 S.R.L. Tulcea
     
HCL 122/2007 HOTARAREA privind preluarea activitãþii de întreþinere zone verzi aflatã la D.S.P. Tulcea ºi darea în administrarea D.I.A.P. Tulcea începând cu data de 01.06.2007
     
HCL 123/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE “ALIMENTARE ENERGIE ELECTRICÃ LTE BLOC B4 STR. BABADAG TULCEA” ªI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 124/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE “REMODELARE URBANÃ PIAÞA CIVICÃ MUNICIPIUL TULCEA” ªI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 125/2007 HOTARAREA PRIVIND PRELUAREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TULCEA ªI ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULU TULCEA A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPÞIONÃRII OBIECTIVULUI DE INVESTIÞII “MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDILITARE (CANALIZARE MENAJERÃ ªI CANALIZARE PLUVIALÃ ) A CARTIERULUI PRELUNGIREA TABEREI, LOTIZARE VEST DIN MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 126/2007 HOTARAREA pentru aprobarea vanzarii catre fostii chiriasi a terenurilor sub 200 mp ramase in folosinta , dupa vanzarea locuintelor catre chiriasi in baza HCL 102/2004
     
HCL 127/2007 HOTARAREA pentru modificarea conform masuratorilor topo cadastrale a suprafetelor de teren cu care au fost inregistrate eronat cateva imobile cu destinatia de locuinta, apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea, scoase la vanzare chiriasilor in temeiul HCL nr.102/2004
     
HCL 128/2007 HOTARAREA privind revocarea HCL nr.266/2004 si participarea Consiliului Local Tulcea ca asociat pentru realizarea in comun cu Consiliul Judetean Tulcea a proiectului ”Retea comuna de centre de informare Turistica TULCEA-CONSTANTA: amenajare centru de informare turistica Tulcea” prin punerea la dispozitie a terenului in suprafata de 346mp, din domeniul public al municipiului, str.Babadag (DN22 si E87)
     
HCL 129/2007 HOTARAREA privind trecerea din domeniul public al judetului Tulcea si din administrarea Consiliului Judetean Tulcea in domeniul public al municipiului Tulcea si in administrarea Consiliului municipal Tulcea a unei parti (8 incaperi) din imobilul situat in Tulcea, strada Spitalului nr.2 (incinta Inspectoratului de Politie Judetean Tulcea),in vederea functionarii Serviciului public local de evidenta a persoanei al municipiului Tulcea
     
HCL 130/2007 HOTARAREA privind actualizarea listei cuprinzand “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Tulcea” aprobat prin Hotararea Guvernului Romaniei nr.1.360/27.12.2001
     
HCL 131/2007 HOTARAREA pentru modificarea si completarea HCL nr.106/2005 privind trecerea in domeniul privat al localitatii a terenului in suprafata de 3.538,90 mp si concesionarea prin licitaþie publicã deschisa a terenului in suprafata de 3.538,90 mp, situat pe soseaua Tulcea-Agighiol, FN si aprobarea Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini si a Instructiunilor de participare la licitatie
     
HCL 132/2007 HOTARAREA privind concesionarea prin licitatie a lotului B2 in suprafata de 75,90 mp, teren din domeniul privat al municipiului Tulcea, strada Constructorilor-Dale Canal, in vederea construirii unui spatiu comercial, aprobarea: Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini si Instructiunilor de participare la licitatie
     
HCL 133/2007 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 48,11 mp, teren din domeniul public al localitatii situat in Tulcea, str.Energiei nr.7A, pentru
extindere atelier prelucrari metalice si aprobarea PUD
     
HCL 134/2007 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 25,28 mp, teren din domeniul privat al localitatii, situat in municipiul Tulcea, str. 1848, nr.13, bl.6, sc. D, ap. 3, pentru amenajarea unui spatiu comercial si aprobarea PUD “AMENAJARE SPATIU COMERCIAL CU ACCES DIRECT DIN EXTERIOR”
     
HCL 135/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL “LOCUINÞE, SPAÞII COMERCIALE, SERVICII , EXTRAVILANUL MNICIPIULUI, BARAJULUI SUD”, REGULAMENTULUI DE URBANISM AFERENT ªI MAJORAREA INTRAVILANULUI CU 4,8 HA, NOUA SUPRAFAÞÃ DE INTRAVILAN FIIND DE 1690,7411 HA - TULCEA
     
HCL 136/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “LOCUINTA PARTER +1ETAJ +MANSARDA“ STR.MIHAI VITEAZU NR.15 TULCEA
     
HCL 137/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “ SEDIU FIRMA BIROURI SI SHOWROOM “ STR.BARAJULUI NR.4 TULCEA
     
HCL 138/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “ AMENAJARE SI EXTINDERE SPATIU PENTRU CABINET MEDICAL “ STR.GLORIEI NR.1 TULCEA
     
HCL 139/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “LOCUINTA INDIVIDUALÃ D+P+1E“ STR.SMÂRDAN NR.10 TULCEA
     
HCL 140/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “LOCUINTA +PENSIUNE +SPATIU COMERCIAL“ STR.PODGORIILOR NR.85 TULCEA
     
HCL 141/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “MODERNIZARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL SI LOCUINTA “ STR.PODGORIILOR NR.108 A TULCEA
     
HCL 142/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA SCHIMBÃRII DENUMIRILOR CELOR 6 DERIVAÞII DIN STRADA ”TABEREI ” ªI INCADRAREA ACESTORA IN CATEGORIA CORESPUNZATOARE DE “ STRADA ” ,“ALEE ” si RESPECTIV “ INTRARE ”
     
HCL 143/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA SCHIMBÃRII DENUMIRII TRONSONULUI DE STRADÃ
CU ORIGINE IN STRADA ETERNITÃÞII ORIENTAT SPRE STRADA I.L. CARAGIALE DIN STRADA ” RÃZBOIENI ” IN ALEEA “ ALEEA RÃZBOIENI ”
     
HCL 144/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA SCHIMBÃRII DENUMIRII CELOR 2 DERIVAÞII ALE STRÃZII VIITORULUI DIN STRADA “VIITORULUI ” IN:INTRAREA “INTRAREA VIITORULUI” SI ALEEA “ ALEEA VIITORULUI”
     
HCL 145/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA SCHIMBÃR II DENUMIRII TRONSONULUI CU ORIGINEA IN STRADA ISACCEI SI CAPÃT IN STRADA VIITORULUI , DIN STRADA ” ISACCEI ” IN STRADA “VIITORULUI”
     
HCL 146/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA SCHIMBÃRII DENUMIRII TRONSOANELOR DE STRAZI DIN TRUPUL IZOLAT, DUPÃ LIMITA DE VEST A INTRAVILANULUI, DIN STRADA “ISACCEI” ÎN : STRADA “MÃNÃSTIRII”, STRADA “IASOMIEI” ªI STRADA “TRANSFORMATORULUI”
     
HCL 147/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA SCHIMBARII DENUMIRII INTRARII PE DREAPTA A STRAZII URZICII DIN STRADA ” URZICII” IN INTRAREA “INTRAREA URZICII”
     
HCL 148/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA SCHIMBÃRII DENUMIRII TRONSONULUI DE STRADà VÃCÃRESCU CE SE DESFêOARà INTRE STRÃZILE GLORIEI SI TIMIªOAREI, DIN STRADA “VÃCÃRESCU” IN ALEEA “ALEEA VÃCÃRESCU”
     
HCL 149/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA SCHIMBÃRII DENUMIRII FUNDÃTURII CE SE CREAZA PE DREAPTA DIN STRADA FRUMOASà , DIN STRADA “CUZA VODÔ SI STRADA “MIHAIL KOGALNICEANU” IN INTRAREA “INTRAREA CUZA VODÔ
     
HCL 150/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA SCHIMBÃRII DENUMIRII TRONSONULUI DE STRADÃ CE LEAGÃ STRADA URZICII DE STRADA PROPUSÃ A FI DENUMITÃ CIMBRULUI , DIN STRADA ” CARIEREI ” ÎN ALEEA “CIMBRIªORULUI ”