HCL 151/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA SCHIMBÃRII DENUMIRII TRONSONULUI DE STRADÃ CE LEAGÃ STRADA URZICII DE STRADA CIMBRULUI DIN STRADA ” CARIEREI ” IN STRADA “CIMBRULUI”
     
HCL 152/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA SCHIMBÃRII DENUMIRII TRONSONULUI DE STRADÃ CE LEAGÃ STRADA MEDUZEI DE ALEEA CRISTINA DIN STRADA ” CÂMPULUI” IN STRADA “MEDUZEI
     
HCL 153/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA SCHIMBÃRII DENUMIRII TRONSONULUI DE STRADÃ CE LEAGÃ STRÃZILE SLT. GAVRILOV CORNELIU SI SABINELOR DIN STRADA ” BOIERESCU” IN STRADA “BRAVILOR”
     
HCL 154/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA SCHIMBÃRII DENUMIRII TRONSONULUI DE STRADÃ CE LEAGÃ ALEEA “CICOAREI “ DE ALEEA “SULFINEI” DIN STRADA ” CÂMPULUI” IN ALEEA “CICOAREI”
     
HCL 155/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA SCHIMBÃRII DENUMIRILOR CELOR 6 DERIVAÞII DIN STRADA” PRISLAV” SI INCADRAREA ACESTORA IN CATEGORIA CORESPUNZATOARE DE “ ALEE ” ,“ INTRARE ” si RESPECTIV “ STRADÃ ”
     
HCL 156/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA SCHIMBÃRII DENUMIRII INTRÃRII PE DREAPTA A STRÃZII ANTENEI , DIN STRADA“ANTENEI” IN INTRAREA “INTRAREA ANTENEI”
     
HCL 157/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA SCHIMBÃRII DENUMIRII FUNDÃTURII DINSPRE STRADA GRÃDINARI SPRE S.C. TRANSNAV S.A. DIN STRADA” PORTULUI” IN INTRAREA “ MARMUREI”
     
HCL 158/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA SCHIMBÃRII DENUMIRII CELOR 2 DERIVAÞII ALE STRÃZII MIRON COSTIN , DIN STRADA” MIRON COSTIN” IN STRADA “IMPASULUI” ªI ALEEA “ ALEEA MIRON COSTIN”
     
HCL 159/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA DENUMIRILOR CELOR 7 DERIVAÞII DIN STRADA LIVEZILOR ªI INCADRAREA ACESTORA IN CATEGORIA DE “ALEE” , RESPECTIV DE “INTRARE”
     
HCL 160/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII DENUMIRILOR PENTRU 2 STRÃZI DIN ZONA INDUSTRIALÃ EST: STRADA “BACULUI” SI STRADA “DIGULUI”
     
HCL 161/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII DENUMIRILOR PENTRU CELE 2 FUNDÃTURI PE STÂNGA DIN STRADA FORESTIERULUI :ALEEA “ALEEA FORESTIERULUI” ªI INTRAREA “INTRAREA FORESTIERULUI ”
     
HCL 162/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII DENUMIRII INTRAREA “OXIGEN” ACCESULUI RUTIER DIN VECINATATEA DRUMULUI INDUSTRIAL 5
     
HCL 163/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII DENUMIRILOR LA STRÃZILE TRASATE PE TERENUL CARE NU ESTE IN PROPRIETATEA PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE IN LIMITA ZONEI REGLEMENTATE URBANISTIC PRIN P.U.Z. “ZONA SUD -VII”
     
HCL 164/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA NOMENCLATORULUI DE STRÃZI AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 165/2007 HOTARAREA PRIVIND ZONAREA MUNICIPIULUI TULCEA, IN VEDEREA STABILIRII
CUANTUMULUI UNOR IMPOZITE SI TAXE LOCALE PE ANUL 2008
     
HCL 166/2007 HOTARAREA privind stabilirea impozitelor ºi taxelor locale pentru anul 2008
     
HCL 167/2007 HOTARAREA pentru modificarea si completarea H.C.L. nr.77/2004 privind stabilirea comisiei de evaluare a ofertelor ºi a comisiei de solutionare a contestatilor privind concesionarea ori inchirierea bunurilor din domeniul public sau privat al Consiliului Local Tulcea
     
HCL 168/2007 HOTARAREA privind aprobarea comisiei speciale pentru inventarierea bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Tulcea
     
HCL 169/2007 HOTARAREA PENTRU APROBAREA INFRATIRII MUNICIPIULUI TULCEA
CU ORASUL SHOUMEN – REPUBLICA BULGARIA
     
HCL 170/2007 HOTARAREA PENTRU MODIFICAREA ART. 2 DIN HOTÃRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR. 366/21.12.2006 PRIVIND APROBAREA TRANSPORTULUI GRATUIT, PENTRU PENSIONARII CU DOMICILIUL ÎN MUNICIPIUL TULCEA, ÎN ANUL 2007
     
HCL 171/2007 HOTARAREA privind rectificarea bugetului local pe anul 2007
     
HCL 172/2007 HOTARAREA privind utilizarea fondului de rezervã bugetarã
     
HCL 173/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2007
     
HCL 174/2007 HOTARAREA privind aprobarea pretului de inchirierea a Cantinei Municipale pentru evenimente diverse
     
HCL 175/2007 HOTARAREA PENTRU AVIZAREA TARIFULUI LA ENERGIA TERMICÃ,
PERCEPUT DE S.C. ,,DALKIA’’ S.R.L. TULCEA
     
HCL 176/2007 HOTARAREA pentru abrobarea deplasarii unui consilier in localitatea Aalborg, Danemarca, in perioada 31 iulie – 5 august 2007
     
HCL 177/2007 HOTARAREA privind scutirea / reducerea de la plata impozitelor datorate pe anul 2007, a unor persoane fizice care locuiesc pe raza municipiului Tulcea
     
HCL 178/2007 HOTARAREA PRIVIND PRELUAREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TULCEA ªI ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULU TULCEA A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPÞIONÃRII OBIECTIVULUI DE INVESTIÞII “CREªÃ BLOC B4 DEMISOL STR. BABADAG NR. 15 TULCEA”
     
HCL 179/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE “SEMAFORIZARE INTERSECÞIE STR. IULIU MANIU ªI STR. 1848 MUNICIPIUL TULCEA ” ªI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 180/2007 HOTARAREA pentru modificarea si completarea HCL nr.73/2003 privind concesionarea prin licitatie publica a suprafetei de 114.954 mp, situata in Tulcea, Soseaua Agighiol, cu destinatia exploatare cariera“Bididia I si II”
     
HCL 181/2007 HOTARAREA privind preluarea suprafetei de 585,71mp in domeniul privat al municipiului, concesionarea prin licitaþie a terenului in suprafaþa de 500 mp, situat in Tulcea, str. Taberei (Aleea Prelungirea Taberei conf.HCL nr.142/2007), pentru realizarea unei hale de productie, si aprobarea: PUD “HALA de PRODUCTIE”, Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini si
Instructiunilor de participare la licitatie
     
HCL 182/2007 HOTARAREA pentru modificarea si completarea art.1 din HCL 133/2007 privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 48,11mp, teren din domeniul public al localitatii situat in Tulcea, str.Energiei nr.7A, pentru extindere atelier prelucrari metalice si aprobarea PUD „Extindere constructie existenta si concesionare teren”
     
HCL 183/2007 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 20,50mp, teren din domeniul privat al municipiului, pentru extindere cladire spatiu comercial, Strada Campului, nr. 8, bl. 13, sc B, ap 3, Tulcea, in cadrul obiectivului “AMENAJARE SPATIU COMERCIAL CU ACCES DIN EXTERIOR”
     
HCL 184/2007 HOTARAREA privind trecerea din domeniul public al municipiului in domeniul privat al municipiului si concesionarea prin incredintare directa a terenului in suprafetei de 16,66 mp, situat in municipiul Tulcea, str.Garii nr.12, pentru extindere spatiu alimentatie publica si aprobarea PUD “REAMENAJARE SI EXTINDERE SPATIU ALIMENTATIE PUBLICA”
     
HCL 185/2007 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 14,40mp, teren din domeniul privat al localitatii, situat in Tulcea, Aleea Metalurgistilor, nr.1, bl.Z11, sc.C, ap.5, pentru amenajarea unui balcon si aprobarea PUD-“Construire si inchidere balcon”
     
HCL 186/2007 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 5,90 mp, teren din domeniul privat al localitatii, situat in municipiul Tulcea, str.I.L.Caragiale nr.2, bl.A2, sc.C, ap.1, pentru construirea unui balcon si aprobarea PUD “ Construire si inchidere balcon ”
     
HCL 187/2007 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 0,90 mp, teren din domeniul privat al localitatii, situat in municipiul Tulcea, str.Podgorilor nr.57, bl.B, sc.A, ap.3, pentru construirea unui balcon si aprobarea PUD “ Construire si inchidere balcon ”
     
HCL 188/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “AMENAJARE SPATIU COMERCIAL CU ACCES DIN EXTERIOR “ STR.TABEREI (Viitorului conf.HCL 142/31.05.2007),BL.120,SC.BAP.1 TULCEA.
     
HCL 189/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
“CONSTRUIRE LOCUINTA P+M “ STR.VITICULTURII NR.2 TULCEA
     
HCL 190/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
“ R.K. EXTINDERE LOCUINTA EXISTENTA SI SUPRAETAJARE (P+1)“ STR.RAZBOIENI NR.4 TULCEA
     
HCL 191/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
“ LOCUINTA P+M+GARAJ INGLOBAT “ STR.MIRCEA VODA , NR.28 TULCEA
     
HCL 192/2007 HOTARAREA PENTRU MODIFICAREA ªI COMPLETAREA ART. 2 DIN HOTÃRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR. 80/30.08.2004 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAÞIE AL S.C. TULCEA GAZ S.A.
     
HCL 193/2007 HOTARAREA privind necesitatea mandatarii de catre Consiliul Local al municipiului Tulcea a trei persoane care sa exercite atributiile Adunarii Generale a Actionarilor pentru S.C. AGROPIETE S.A
     
HCL 194/2007 HOTARAREA privind aprobarea participarii S.C. ENERGOTERM S.A. la constituirea
S.C. SERVICII PUBLICE S.A.
     
HCL 195 HOTARAREA privind constituirea SC SERVICII PUBLICE SA
prin reorganizarea Directiei Servicii Publice
     
HCL 196/2007 HOTARAREA Privind numirea Consiliului de Administratie, a comisiei de cenzori si a comisiei de cenzori supleanti a SC SERVICII PUBLICE SA
     
HCL 197/2007 HOTARAREA privind aprobarea organigramei, numarului de personal si a statului de functii al Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea
     
HCL 198/2007 HOTARAREA privind insusirea inventarului reactualizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Tulcea
     
HCL 199/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE
“ REABILITARE SI AMENAJARE CLADIRE PENTRU CENTRUL SOCIAL DE URGENTA ,, PHOENIX ”, MUNICIPIUL TULCEA ”
ªI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 200/2007 HOTARAREA privind mandatarea Asociaþiei Sportive Fotbal Club „ Delta” Tulcea pentru constituirea unei societãþi comerciale