HCL 201/2007 HOTARAREA PRIVIND ALEGEREA PREªEDINTELUI DE ªEDINÞÃ
     
HCL 202/2007 HOTARAREA privind rectificarea bugetului local pe anul 2007
     
HCL 203/2007 HOTARAREA privind mandatarea de catre Consiliul Local al Municipiului Tulcea a membrilor Adunarii Generale a Actionarilor pentru S.C. ENERGOTERM S.A.
     
HCL 204/2007 HOTARAREA privind aprobarea participarii S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. la capitalul social al S.C. ENERGOTERM S.A. si aprobarea Actului constitutiv al S.C. ENERGOTERM S.A., modificat in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicata
     
HCL 205/2007 HOTARAREA pentru aprobarea pretului local al energiei termice facturata populatiei
     
HCL 206/2007 HOTARAREA privind aprobarea pretului local pentru producerea si distributia energiei termice pe baza de gaze naturale, de catre S.C.ENERGOTERM S.A. Tulcea
     
HCL 207/2007 HOTARAREA pentru rectificarea suprafetei de teren a imobilului cu destinatia de locuinta scos la vanzare chiriasilor in temeiul HCL nr.102/2004, din Tulcea str.Grivitei nr.50,
de la 661,46 mp la 727,265 mp, in vederea inregistrarii in cartea funciara
     
HCL 208/2007 HOTARAREA pentru rectificarea suprafetei de teren, apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea, din strada Libertatii nr.82, de la 1476 mp la 1674,09 mp,
in vederea inregistrarii in cartea funciara
     
HCL 209/2007 HOTARAREA privind aprobarea valorii spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta, a terenurilor si a mijloacelor fixe, aflate in administrarea Consiliului Local Tulcea, ce urmeaza sa fie vandute, in temeiul HCL nr. 375/2005
     
HCL 210/2007 HOTARAREA privind aprobarea valorii terenurilor destinate constructiilor de locuinte proprietate personala, aflate in administrarea Consiliului Local Tulcea, ce urmeaza sa fie vandute, in temeiul HCL nr. 275/2005
     
HCL 211/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE “REABILITARE SALA DE SPORT ªCOALA GENERALÃ NR. 4 I.L.CARAGIALE, MUNICIPIUL TULCEA” ªI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 212/2007 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a terenului apartinand domeniului public al municipiului Tulcea, din incinta SC AQUASERV SA, in suprafata de
20 mp, pentru un post de transformare si cabluri electrice
     
HCL 213/2007 HOTARAREA privind modificarea si completarea HCL nr. 69/2007 pentru revocarea HCL nr. 190/2006 privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 100mp, teren din domeniul privat al localitatii, situat in municipiul Tulcea, str. Pescarilor, FN, pentru construirea unei statii de reglare gaz si aprobarea PUD “STATIE DE REGLARE SECTOR SRS 5”
     
HCL 214/2007 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a unor terenuri din domeniul privat al municipiului Tulcea, situate in Zona Est
     
HCL 215/2007 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 4,00 mp, teren din domeniul privat al localitatii, situat in municipiul Tulcea, str.Taberei,
nr.38, bl.C2, sc.A, ap.10, pentru construirea unui balcon si aprobarea PUD “ Construire si inchidere balcon ”
     
HCL 216/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
“REPARAÞIE CAPITALÃ ªI SUPRAÎNALTARE IMOBIL EXISTENT PENTRU REALIZARE MICROPENSIUNE ªI DOTÃRI AFERENTE”, STR. IULIU MANIU NR. 33, TULCEA
     
HCL 217/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
“ AMENAJARE ACOSTARE NAVE FLUVIALE“ PRISLAV TRECERE BAC TULCEA
     
HCL 218/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
“LOCUINTA P+1“ STR.VITICULTURII NR.2 TULCEA
     
HCL 219/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
“LOCUINTA P+2E CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER “ STR.SABINELOR NR.15 TULCEA
     
HCL 220/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
“BRUTÃRIE, PATISERIE, COETÃRIE “ STR.LIVEZILOR F.N., SOLA 19, PARCELA 277, LOT 1, TULCEA
     
HCL 221/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
“CONSTRUIRE UMBRAR DIN STRUCTURI METALICE PENTRU DEPOZITAREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII “ STR.VITICULTURII NR.2 TULCEA
     
HCL 222/2007 HOTARAREA PRIVIND CONSTATAREA ÎNCETÃRII MANDATULUI DE VICEPRIMAR AL DOMNULUI POPA MARIUS OCTAVIAN
     
HCL 223/2007 HOTARAREA PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARULUI MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 224/2007 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 60,42mp, teren din domeniul privat al municipiului, pentru extindere cladire spatiu comercial,
Strada Isaccei (Complex Piata Veche), Tulcea, in cadrul obiectivului “EXTINDERE SI MODERNIZARE SPATIU COMERCIAL EXISTENT”
     
HCL 225/2007 HOTARAREA privind aprobarea Studiului de Fezabilitate “TRECEREA PE GAZE NATURALE A 4 CENTRALE TERMICE DE CVARTAL, MUNICIPIUL TULCEA” ºi a indicatorilor tehnico-economici
     
HCL 226/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE “REABILITARE ªI MODERNIZARE PARC PERIMETRAL LACULUI CIUPERCA DIN MUNICIPIUL TULCEA” ªI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 227/2007 HOTARAREA PRIVIND ACORDUL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA DE A CONTRIBUI LA FINANÞAREA PROIECTULUI CU FINANÞARE NERAMBURSABILÃ PHARE RO 2005/017-553.01.01 “FACILITAREA ACCESULUI CETÃÞENILOR DE ETNIE RROMÃ LA SERVICII PUBLICE ªI EXERCITAREA DREPTURILOR ªI LIBERTÃÞILOR FUNDAMENTALE”
     
HCL 228/2007 HOTARAREA PRIVIND ACORDUL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA DE A CONTRIBUI LA FINANÞAREA PROIECTULUI CU FINANÞARE NERAMBURSABILÃ PHARE 2005 RO 2005/017-553.01.03.05.01 ºi PHARE 2006 RO- 2006/018 – 147.01.03.02.03 “SISTEM INFORMATIC PENTRU EFICIENTIZAREA MANAGEMENTULUI DOCUMENTELOR ªI AL FLUXULUI DE ACTIVITÃÞI ÎN CADRUL PRIMÃRIEI MUNICIPIULUI TULCEA”
     
HCL 229/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE “APÃRARE DE MAL STRADA ORIZONTULUI” ªI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 230/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE “LOCUINÞE BLOC B 4, STR. BABADAG, TULCEA” ªI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 231/2007 HOTARAREA PRIVIND NUMIREA DIRECTORULUI EXECUTIV, RESPECTIV A DIRECTORULUI EXECUTIV ADJUNCT AL DIRECÞIEI POLIÞIE COMUNITARÃ PENTRU ORDINE PUBLICÃ A MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 232/2007 HOTARAREA privind rectificarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al Direcþiei de Asistenþã ºi Protecþie Socialã pe anul 2007
     
HCL 233/2007 HOTARAREA PRIVIND ALEGEREA PREªEDINTELUI DE ªEDINÞÃ
     
HCL 234/2007 HOTARAREA PRIVIND CONSTATAREA VALIDÃRII MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI PETROSCHI CONSTANTIN DIN PARTEA PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT ORGANIZAÞIA JUDEÞEANÃ TULCEA
     
HCL 235/2007 HOTARAREA PRIVIND MODIFICAREA ªI COMPLETAREA COMISIEI DE SPECIALITATE NR. 5 PENTRU ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ LOCALÃ, JURIDICÃ, APÃRAREA ORDINII PUBLICE, RESPECTAREA DREPTURILOR ªI A LIBERTÃÞILOR CETÃÞENILOR
     
HCL 236/2007 HOTARAREA privind rectificarea bugetului bugetului local ºi bugetul finanþat din taxe speciale pe anul 2007
     
HCL 237/2007 HOTARAREA privind utilizarea fondului de rezervã bugetarã
     
HCL 238/2007 HOTARAREA privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea
     
HCL 239/2007 HOTARAREA privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de intretinere, administrare si exploatare a pietelor agroalimentare, asigurat de S.C. Agropiete S.A. in Piata Agroalimentara Vest
     
HCL 240/2007 HOTARAREA privind scutirea / reducerea de la plata impozitelor datorate pe anul 2007, de persoanele fizice cu venituri mici care locuiesc pe raza municipiului Tulcea
     
HCL 241/2007 HOTARAREA privind prelungirea termenului de incepere a executiei obiectivului “Amenajare Piata”, str. Viitorului, in spatele blocului B1-B2, Tulcea
     
HCL 242/2007 HOTARAREA pentru rectificarea suprafetei de teren a imobilului cu destinatia de locuinta scos la vanzare chiriasilor in temeiul HCL nr.102/2004, din Tulcea str.Eternitatii nr.6, de la 480,52 mp la 600 mp, in vederea inregistrarii in cartea funciara
     
HCL 243/2007 HOTARAREA pentru rectificarea suprafetei de teren a imobilului cu destinatia de locuinta scos la vanzare chiriasilor in temeiul HCL nr.102/2004, din Tulcea str.Miron Costin nr.34, de la 181,44 mp la 245,38 mp, in vederea inregistrarii in cartea funciara
     
HCL 244/2007 HOTARÂREA privind concesionarea prin licitaþie a terenului in suprafaþa de 441 mp, apartinand domeniului privat al localitatii, situat in Tulcea, str. Bacului nr.20, pentru platforma ancorare si service ambarcatiuni proprii, si aprobarea: PUD “Amenajare platforma pentru ancorare si service ambarcatiuni proprii”, Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini si Instructiunilor de participare la licitatie
     
HCL 245/2007 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 18,20 mp, teren din domeniul privat al localitatii, situat in municipiul Tulcea, str.Eternitatii, nr.40, bl.N7, sc.A, ap.3, pentru sediu firma cu acces din exterior si aprobarea
PUD “ Amenajare sediu firma cu acces direct din exterior”
     
HCL 246/2007 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 14,42 mp, teren din domeniul privat al localitatii, situat in Tulcea, str.Slt.Gavrilov Corneliu nr.172, bl.A6, sc.A, ap.4, pentru extindere cabinet medical si aprobarea
PUD “ Extindere cabinet medical cu acces direct din exterior”
     
HCL 247/2007 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 5,25 mp, teren din domeniul privat al localitatii, situat in municipiul Tulcea, str.Sabinelor nr.21, bl.C1, sc.C, ap.1, pentru construirea unui balcon si aprobarea
PUD “ Construire si inchidere balcon ”
     
HCL 248/2007 HOTARAREA privind revocarea H.C.L. 5/2003 si aprobare P.U.Z.- CONSTRUIRE POPAS TURISTIC SI ANSAMBLU LOCUINTE P+2 EXTRAVILANUL MUNICIPIULUI ZONA PADUREA BIDIDIA , REGULAMENTUL DE URBANISM AFERENT SI MAJORAREA INTRAVILANULUI CU 0,5675 HA TULCEA
     
HCL 249/2007 HOTARÂREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL “SPATII PENTRU MICA INDUSTRIE ,DEPOZITE SI PRESTARI SERVICII “ STR.ISACCEI COLT CU STRADA BARAJULUI ,REGULAMENTUL DE URBANISM AFERENT SI MAJORAREA INTRAVILANULUI CU 4,14 HA NOUA SUPRAFATA A INTRAVILANULUI FIIND DE 1694,8811 HA TULCEA
     
HCL 250/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
“AMENAJARE SEDIU FIRMA SI SERVICII CU ACCES DIN EXTERIOR “ STR.MIHAIL KOGALNICEANU ,NR.2,BL.26,SC.E ,AP.1 TULCEA