HCL 251/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
“SUPRAETAJARE CONSTRUCTIE EXISTENTA ”STR.BUCOVINEI NR.39 TULCEA
     
HCL 252/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
“CENTRU DE DIAGNOSTIC IMAGISTIC“ STR.GRIVITEI NR.33 TULCEA
     
HCL 253/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
“LOCUINTA P+2 STR.VITICULTURII ,NR.2 TULCEA
     
HCL 254/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
“LOCUINTA P+2 STR.VITICULTURII ,NR.2 TULCEA
     
HCL 255/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
“AMENAJARE SEDIU FIRMA CU ACCES DIN EXTERIOR ” STR.PODGORIILOR NR.24,BL.24,SC.B,AP.3B TULCEA
     
HCL 256/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
“DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCTII SI CLADIRE BIROURI “ STR.ENERGIEI F.N. (CONFORM ACT STR.COMBUSTIBILULUI NR.2) TULCEA
     
HCL 257/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
“STATIE ALIMENTARE CARBURANTI “ STR. ISACCEI NR.127 TULCEA
     
HCL 258/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
“ATELIER REPARAÞII UTILAJE ªI ANEXE GOSPODÃREªTI ” STR.PRISLAV EXTRAVILAN , TARLAUA 92 PARCELA 2338 TULCEA
     
HCL 259/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
“CLADIRE ADAPOST RASADURI LEGUME ” STR.PRISLAV EXTRAVILAN , TARLAUA 91 PARCELA 2318 TULCEA
     
HCL 260/2007 HOTARAREA privind modificarea Actului Constitutiv ºi Statutului
Asociaþiei de dezvoltare intercomunitarã „Dezvoltarea durabila a serviciilor de apã ºi canalizare din judeþul Tulcea”, aprobate prin HCL nr. 348 din 08.12.2006 ºi nr. 84 din 29.03.2007
     
HCL 261/2007 HOTARAREA privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Reabilitarea ºi extinderea sistemelor de alimentare cu apã ºi canalizare din judeþul Tulcea, România” ºi a indicatorilor tehnico-economici, pentru municipiul tulcea
     
HCL 262/2007 HOTARAREA privind aprobarea modificãrii Actului Constitutiv al S.C. Aquaserv S.A. Tulcea
     
HCL 263/2007 HOTARAREA privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare catre S.C. AQUASERV S.A. Tulcea
     
HCL 264/2007 HOTARAREA privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 195/2007 privind constituirea SC SERVICII PUBLICE SA prin reorganizarea Directiei Servicii Publice
     
HCL 265/2007 HOTARAREA privind aprobarea participarii S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.
la capitalul social al S.C. AGROPIETE S.A.
     
HCL 266/2007 HOTARAREA Privind aprobarea participarii S.C. ENERGOTERM S.A. la capitalul social al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. si aprobarea Actului constitutiv al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A., modificat in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicata
     
HCL 267/2007 HOTARAREA Privind mandatarea de catre Consiliul Local al Municipiului Tulcea a membrilor Adunarii Generale a Actionarilor pentru S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Tulcea
     
HCL 268/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA MODIFICARII SI COMPLETARII REGULAMENTULUI LOCAL PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATII DE ALIMENTATIE PUBLICA IN MUNICIPIUL TULCEA , APROBAT PRIN H.C.L nr.372/2006
     
HCL 269/2007 HOTARAREA PRIVIND SUPLIMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL DIRECTIEI SERVICII PUBLICE PE ANUL 2007
     
HCL 270/2007 HOTARAREA privind modificarea si completarea Hotãrârii Consiliului Local Tulcea nr. 47 din 13 iulie 1995 pentru stabilirea zonei de protecþie sanitarã a surselor ºi instalaþiilor centrale de alimentare cu apã a Municipiului Tulcea ºi atribuirea în folosinþã gratuitã a terenurilor aferente zonei de protecþie sanitarã cu regim sever, pe perioada existenþei sursei de apã protejatã
     
HCL 271/2007 HOTARAREA privind modificarea ºi completarea Hotãrârii Consiliului Local Tulcea nr. 359 din 21.12.2007 pentru acordul de principiu pentru trecerea din domeniul public al statului ºi din administrarea Ministerului Administraþiei ºi Internelor , în domeniul public al municipiului Tulcea ºi în administrarea Consiliului Local Tulcea a terenului în suprafaþã de 9,72 ha, parcela 2469/tarla 101, situat lângã SC Campofrio SA Tulcea
     
HCL 272/2007 HOTARAREA privind rectificarea bugetului bugetului local pe anul 2007
     
HCL 273/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA “PROGRAMULUI DE INTERVENÞII, ORGANIZAREA ACTIVITÃÞII DE PREVENIRE ªI COMBATEREA ÎNZÃPEZIRII, POLEIULUI PE TIMP FRIGUROS ÎN MUNICIPIUL TULCEA” ÎN PERIOADA 15.11.2007 – 15.03.2008
     
HCL 274/2007 HOTARAREA aprobarea Caietului de sarcini al Serviciului de salubrizare ºi al Regulamentului de organizare ºi Funcþionare a Serviciului de salubrizare al Municipiului Tulcea
     
HCL 275/2007 HOTARAREA pentru rectificarea suprafetei de teren a imobilului cu destinatia de locuinta scos la vanzare chiriasilor in temeiul HCL nr.102/2004, din Tulcea str. Prudentei nr.3, de la 177,24 mp la 190,58 mp, in vederea inregistrarii in cartea funciara
     
HCL 276/2007 HOTARAREA pentru rectificarea suprafetei de teren a imobilului cu destinatia de locuinta scos la vanzare chiriasilor in temeiul HCL nr.102/2004, din Tulcea str.Eternitatii nr.3, de la 423,53 mp la 590,54 mp, in vederea inregistrarii in cartea funciara
     
HCL 277/2007 HOTARAREA pentru rectificarea suprafetei de teren a imobilului cu destinatia de locuinta scos la vanzare chiriasilor in temeiul HCL nr.102/2004, din Tulcea str. Stancilor nr.5,
de la 368 mp la 448 mp, in vederea inregistrarii in cartea funciara
     
HCL 278/2007 HOTARAREA privind atribuirea prin concesiune a terenului in cota indiviza, catre titularii dreptului de proprietate asupra locuintelor realizate cu credit ipotecar prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situat in Tulcea, strada Spitalului FN
     
HCL 279/2007 HOTARAREA privind preluarea in domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului in suprafata de 1200 mp, situat in Tulcea, pe platforma dintre SC AKER si Fabrica de oxigen si atribuirea acestuia în folosinta gratuita asociatiei chinologice “JUSTICE“, in vederea desfasurarii activitatilor chinologice
     
HCL 280/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE “CENTRALÃ TERMICÃ GRUP ªCOLAR INDUSTRIE ALIMENTARÃ TULCEA” ªI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 281/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE “TRECEREA PE GAZE NATURALE A CT GRÃDINIÞA NR. 3, MUNICIPIUL TULCEA” ªI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 282/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE “TRECEREA DE PE COMBUSTIBIL LICHID PE GAZE NATURALE A CT ªCOALA NR. 10 “ALEXANDRU CIUCURENCU”, MUNICIPIUL TULCEA” ªI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 283/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE “TRECEREA PE GAZE NATURALE A CT COLEGIUL DOBROGEAN “SPIRU HARET” TULCEA” ªI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 284/2007 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a terenului in suprafeta de 187mp, din domeniul privat al localitatii, situat in Tulcea, Strada Portului, nr. 28A (in partea de nord a autogarii) pentru amenajare si modernizare terasa destinata alimentatiei publice
     
HCL 285/2007 HOTARAREA privind trecerea din domeniul public al municipiului in domeniul privat al municipiului si concesionarea prin incredintare directa a terenului in suprafata
de 120 mp, situat in municipiul Tulcea, str.Garii nr.30 parter, pentru extindere sediu firma si spatiu comercial si aprobarea PUD “EXTINDERE FATADA SEDIU FIRMA SI SPATIU COMERCIAL”
     
HCL 286/2007 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 3,95mp, teren din domeniul privat al localitatii, situat in municipiul Tulcea, str. 1848, nr. 27, bl. 19, sc. B, ap. 4, pentru extindere cladire sediu firma si aprobarea PUD “AMENAJARE SEDIU FIRMA CU ACCES DIN EXTERIOR”
     
HCL 287/2007 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 2,10mp, teren din domeniul privat al localitatii, situat in municipiul Tulcea, str. Isaccei, nr. 29, bl. I7, sc. A, ap. 2, pentru extindere cladire cabinet stomatologic si aprobarea PUD “AMENAJARE CABINET STOMATOLOGIC CU ACCES DIN EXTERIOR”
     
HCL 288/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
“LOCUINTA CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER ”STR.SLT. GAVRILOV CORNELIU NR.300 TULCEA
     
HCL 289/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
“CONSTRUIRE LOCUINTA ” ZONA VITICULTURII F.N. T61 P1790 TULCEA
     
HCL 290/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
“CONSTRUIRE LOCUINTA Ds+P+1E ”STRADA VITICULTURII NR.2,NUMAR CADASTRAL 4321/1/4/1/ TULCEA
     
HCL 291/2007 HOTARAREA privind P.U.Z.- ATELIER TAMPLARIE EXTRAVILANUL MUNICIPIULUI T 69 A 2080 , REGULAMENTUL DE URBANISM AFERENT SI MAJORAREA INTRAVILANULUI CU 0,4 HA TULCEA
     
HCL 292/2007 HOTARAREA privind trecerea terenului in suprafata de 41.863,97mp, apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea, avand destinatia de depozit de gunoi neconform clasa “b”, situat in zona urbana Vararie-Tulcea, din administrarea Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea, in administrarea Directiei Servicii Publice Tulcea
     
HCL 293/2007 HOTARAREA privind efectuarea unui schimb de terenuri intre
Municipiul Tulcea si Feraru Gheorghe, Feraru Maria si Bogdan Florica
     
HCL 294/2007 HOTARAREA privind includerea in domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului in suprafata de 5.475 mp situat in Tulcea, strada Isaccei nr. 179 si concesionarea acestuia prin incredintare directa, pentru activitati de prestari servicii
     
HCL 295/2007 HOTARAREA privind includerea in domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului in suprafata totala de 1940,56 mp situat in Tulcea, strada Elizeului nr. 44 si concesionarea acestuia prin incredintare directa, pentru activitati de prestari servicii
     
HCL 296/2007 HOTARAREA Privind aprobarea iniþierii procedurii de închiriere a unui spaþiu de cãtre Direcþia de Asistenþã ºi Protecþie Socialã Tulcea, cu destinaþia de sediu secundar necesar desfãºurãrii în condiþii corespunzãtoare a activitãþii instituþiei
     
HCL 297/2007 HOTARAREA pentru modificarea si completarea HCL 32/28.02.2006 privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a terenului in suprafata de 2.853 mp, din domeniul public al localitatii, situat in Tulcea, str. Isaccei, FN, in partea de sud a lacului Ciuperca, pentru realizarea unui STRAND si aprobarea PUD: “AMENAJARE TOBOGAN ACVATIC EXISTENT SI TERENURI DE TENIS”, Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini si Instructiunilor de participare la licitatie
     
HCL 298/2007 HOTARAREA privind rectificarea bugetului bugetului local pe anul 2007
     
HCL 299/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE „REABILITAREA ªI MODERNIZAREA ZONEI INDUSTRIALE EST DIN MUNICIPIUL TULCEA” ªI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 300/2007 HOTARAREA PRIVIND ACORDUL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA DE A PARTICIPA LA FINANÞAREA PROIECTULUI PHARE 2005/017-553.01.01.02 “ACCES LA EDUCAÞIE PENTRU GRUPURILE DEZAVANTAJATE”