HCL 301/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE „REABILITAREA ªI MODERNIZAREA ZONEI INDUSTRIALE EST DIN MUNICIPIUL TULCEA” ªI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 302/2007 HOTARAREA PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE “CETÃÞEAN DE ONOARE POST – MORTEM AL MUNICIPIULUI TULCEA” DOMNULUI CONSTANTIN GÃVENEA, MARE ACUARELIST ªI PROMOTOR AL MIªCÃRII ARTISTICE LOCALE
     
HCL 303/2007 HOTARAREA PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE “CETÃÞEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI TULCEA” DOMNULUI CAROL FELDMAN, SCRIITOR, ACTOR, REGIZOR ªI PUBLICIST DE LIMBA ROMÂNÃ
     
HCL 304/2007 HOTARAREA PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE “CETÃÞEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI TULCEA” DOMNULUI SIMION GAVRILÃ, ISTORIC, ARHEOLOG ªI MUZEOGRAF ROMÂN
     
HCL 305/2007 HOTARAREA PRIVIND ALEGEREA PREªEDINTELUI DE ªEDINÞÃ
     
HCL 306/2007 HOTARAREA PRIVIND ÎNCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI JIPA CEZAR
     
HCL 307/2007 HOTARAREA PRIVIND CONSTATAREA VALIDÃRII MANDATULUI DE CONSILIER AL DOAMNEI ALI IOANA DIN PARTEA PARTIDULUI DEMOCRAT ORGANIZAÞIA JUDEÞEANÃ TULCEA
     
HCL 308/2007 HOTARAREA PRIVIND MODIFICAREA ªI COMPLETAREA COMISIEI DE SPECIALITATE NR. 2 PENTRU ORGANIZARE ªI DEZVOLTARE URBANISTICÃ, REALIZAREA LUCRÃRILOR PUBLICE , PROTECÞIA MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ªI DE ARHITECTURÃ
     
HCL 309/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ªI STATUL
DE FUNCTII PENTRU PERSONALUL DIN CADRUL DIRECÞIE POLIÞIEI COMUNITARE PENTRU ORDINE PUBLICÃ A MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 310/2007 HOTARAREA PENTRU APROBAREA PRETURILOR LA ENERGIA TERMICÃ,
PERCEPUTE DE S.C. ENERGOTERM S.A. TULCEA
     
HCL 311/2007 HOTARAREA PENTRU APROBAREA PRETURILOR LA ENERGIA TERMICÃ,
PERCEPUTE DE S.C. DALKIA ROMANIA S.R.L. SUCURSALA TULCEA
     
HCL 312/2007 HOTARAREA privind avizarea angajarii a unui numar de 8 persoane din rindul somerilor prin conventie incheiata intre Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca si S.C.Transport Public S.A. Tulcea
     
HCL 313/2007 HOTARAREA pentru aprobarea criteriilor ºi condiþiilor ce vor sta la baza acordãrii premiilor constituite în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2007 personalului din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Tulcea ºi al D.A.P.S. Tulcea
     
HCL 314/2007 HOTARAREA privind aprobarea constituirii fondului de premiere de 5% pe anul 2007 si a criteriilor- conditiilor ce vor sta la baza acordarii acestuia personalului salarizat al Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea
     
HCL 315/2007 HOTARAREA privind organizarea pomului de iarna 2007, de catre Directia de Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea
     
HCL 316/2007 HOTARAREA privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Tulcea a Boxei cantare, situata in Piata Vest din str. Constructorilor, in vederea casarii acesteia
     
HCL 317/2007 HOTARAREA privind trecerea terenului, aferent obiectivului “Piata Veche”, situat in Tulcea, str. Isaccei, Nr. 17, in suprafata de 6296,74mp, din domeniului privat in domeniul public al localitatii si includerea acestuia in “Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Municipiului Tulcea”.
     
HCL 318/2007 HOTARAREA privind trecerea din domeniul public al municipiului in domeniul privat al municipiului a terenului in suprafata de 9.802 mp, situat in Tulcea,
strada Taberei nr. 28A
     
HCL 319/2007 HOTARAREA privind trecerea Complexului Sportiv “Delta“, situat în Tulcea, Strada Tineretului, nr. 2, din administrarea Fotbal Club Delta Tulcea, in administrarea Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea
     
HCL 320/2007 HOTARAREA privind corectarea suprafetelor, conform masuratorilor topo cadastrale, inscrise la poz. 948, 633, 987 in inventarul domeniului public, rectificarea adresei de la poz.
948, 633 din Al.Stejarului nr.12 in Al. Stanjenelului nr.12, si trecerea din domeniul public al municipiului in domeniul privat al municipiului a suprafetei de 111,15 mp, aferenta cabinetelor medicale din str.Stanjenelului nr.12 Tulcea
     
HCL 321/2007 HOTARAREA privind modificarea suprafetei imobilului de la pozitia 962 din inventarul domeniului public, rectificarea adresei imobilului, din str. Independentei nr.9 in str. Independentei nr.11 si trecerea din domeniul public al municipiului in domeniul privat al municipiului a suprafetei de 204,71 mp, situata in Tulcea, str. Independentei nr.11
     
HCL 322/2007 HOTARAREA pentru rectificarea suprafetei de teren a imobilului cu destinatia de locuinta scos la vanzare chiriasilor in temeiul HCL nr.102/2004, din Tulcea str. Miron Costin nr.4, de la 780,10mp la 900,20mp, in vederea inregistrarii in cartea funciara
     
HCL 323/2007 HOTARAREA pentru rectificarea suprafetei de teren a imobilului, apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea cu destinatia de locuinta, scos la vanzare chiriasilor in temeiul HCL nr.102/2004, din Tulcea str. Mihai Viteazu nr.31, de la 62,13 mp la 194 mp,
in vederea inregistrarii in cartea funciara
     
HCL 324/2007 HOTARAREA pentru rectificarea suprafetei de teren a imobilului cu destinatia de locuinta scos la vanzare chiriasilor in temeiul HCL nr.102/2004, din Tulcea str Mihai Eminescu nr.17, de la 204,36 mp la 391,69 mp, in vederea inregistrarii in cartea funciara
     
HCL 325/2007 HOTARAREA pentru rectificarea suprafetei de teren a imobilului, apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea cu destinatia de locuinta, scos la vanzare chiriasilor in temeiul HCL nr.102/2004, din Tulcea str.Rahovei nr.2, de la 488,11 mp la 551,71 mp,in vederea inregistrarii in cartea funciara
     
HCL 326/2007 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 23,05mp, teren din domeniul privat al municipiului, pentru extindere cladire spatiu comercial,
Strada Isaccei, nr. 29, bl. I7, sc. A, ap. 3, Tulcea, in cadrul obiectivului “AMENAJARE SPATIU COMERCIAL CU ACCES DIN EXTERIOR”
     
HCL 327/2007 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 14,94 mp, teren din domeniul privat al localitatii, situat in municipiul Tulcea, str.Plevnei, nr.36, bl.D3, sc.B, ap.1, pentru sediu firma cu acces din exterior si aprobarea PUD “ Amenajare sediu firma (Birouri) cu acces din exterior”
     
HCL 328/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
“ BLOC DE LOCUINTE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER ” STR.1848 LANGA GRUPUL DE POMPIERI TULCEA
     
HCL 329/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
“ CONSTRUIRE LOCUINTA P+1 ”STR.ANDREI GRIGORE NR.12 TULCEA
     
HCL 330/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
“LOCUINTA ”STR.BABADAG NR.119A TULCEA
     
HCL 331/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
“LOCUINTE PE PARCELE INDIVIDUALE ”STR. INTRAREA LIVEZILOR IV NR.8,9,13 TULCEA
     
HCL 332/2007 HOTARAREA PRIVIND REVOCAREA HCL NR.291/25.10.2007-“PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ATELIER TAMPLARIE EXTRAVILANUL MUNICIPIULUI T69,A2080,REGULAMENTUL DE URBANISM AFERENT SI MAJORAREA INTRAVILANULUI CU 0,4 HA”TULCEA
     
HCL 333/2007 HOTARAREA privind rectificarea bugetului bugetului local pe anul 2007 ºi bugetul activitãþilor autofinanþate din învãþãmântul preuniversitar de stat pe anul 2007
     
HCL 334/2007 HOTARAREA privind clasificarea Strazii Livezilor din Municipiul Tulcea in strada de categoria a-III-a-colectoare
     
HCL 335/2007 HOTARAREA privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea
     
HCL 336/2007 HOTARAREA privind acordarea unui ajutor de urgenþã
     
HCL 337/2007 HOTARAREA privind modificarea art.1 si 3 din H.C.L. Nr.366/ 21.12.2006
privind transportul gratuit al pensionarilor cu domiciliul in Municipiul Tulcea
     
HCL 338/2007 HOTARAREA privind aprobarea gratuitatilor cu mijloace de transport navale pe relatia municipiul TULCEA – suburbia TUDOR VLADIMIRESCU
     
HCL 339/2007 HOTARAREA privind atribuirea in folosinta gratuita Directiei Politie Comunitara Tulcea a imobilului din str. Mahmudiei, nr. 18-20
     
HCL 340/2007 HOTARAREA pentru rectificarea suprafetei de teren a imobilului, apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea cu destinatia de locuinta, scos la vanzare chiriasilor in temeiul HCL nr.102/2004, din Tulcea str. Mahmudiei nr.62, de la 288,96 mp la 497 mp, in vederea inregistrarii in cartea funciara
     
HCL 341/2007 HOTARAREA pentru rectificarea suprafetei de teren a imobilului, apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea cu destinatia de locuinta, scos la vanzare chiriasilor in temeiul HCL nr.102/2004, din Tulcea strada Calugareni nr.11, de la 296,40 mp la 444,28 mp,
in vederea inregistrarii in cartea funciara
     
HCL 342/2007 HOTARAREA privind concesionarea prin licitaþie, a terenului din domeniul privat al localitatii in suprafata de 2.100 mp, situat in Tulcea, str. Bacului, nr. 9, pentru amenajare acostare nave fluviale si aprobarea: Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini si Instructiunilor de participare la licitatie
     
HCL 343/2007 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 53,82 mp, teren din domeniul privat al localitatii, situat in municipiul Tulcea, str.Dobrogeanu Gherea nr.1, bl.E2, sc.A, ap.3, pentru extindere birou notarial cu acces din exterior
si aprobarea PUD “ Extindere birou notarial”
     
HCL 344/2007 HOTARÂREA privind inchirierea parcarilor de resedinta
din Municipiul Tulcea
     
HCL 345/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL “LOCUINTE SPATII COMERCIALE ,SERVICII “ SI A REGULAMENTULUI DE URBANISM AFERENT STR.ZONA BARAJULUI NORD TULCEA.
     
HCL 346/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL “CONSTRUIRE SHOWROOM DEPOZIT SI BIROURI ”STR.ISACCEI F.N. TULCEA SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     
HCL 347/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
“SPATIU COMERCIAL P+M(produse industriale) ”STR.ELIZEULUI NR.41 TULCEA
     
HCL 348/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
“MODERNIZARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL SI FAST-FOOD STR.VIITORULUI NR.87 TULCEA
     
HCL 349/2007 HOTARÂREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
“ GARAJ AUTO ”STR.OITELOR NR.2A TULCEA
     
HCL 350/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
“MODERNIZARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL ” STR.VIITORULUI NR.87(STR.PRELUNGIREA TABEREI F.N. CONFORM CONTRACT DE CONCESIUNE ) TULCEA