HCL 51/2010 HOTARAREA
privind concesionarea prin licitatie a terenului in suprafata de 1003mp, apartinand
domeniului privat al municipiului Tulcea, situat in zona Dallco, str. Atelierelor,
parcela D2-lot 1, pentru prestari servicii ambarcatiuni, aprobarea: Studiului de
oportunitate, Caietului de sarcini si a Instructiunilor de participare la licitatie
     
HCL 52/2010 HOTARAREA
privind concesionarea prin licitatie a terenului in suprafata de 2.295,34 mp,
apartinand domeniului privat al municipiului, situat in Tulcea, str. Portului, nr. 15,
zona Dallco si aprobarea Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini si
Instructiunilor privind organizarea si desfasurarea procedurii de concesionare
     
HCL 53/2010 HOTARÂREA
Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL ” ATELIER TAMPLARIE ”-
Extravilan Tarla 67, Parcela 2035 Tulcea, a Regulamentului Local de Urbanism aferent si
includerea in intravilan a terenului de 0,4HA
     
HCL 54/2010 HOTARÂREA
Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL ” CONSTRUIREDE LOCUINTE SI
FUNCTIUNI COMPLEMENTARE ”- Extravilan Tarla 67, Parcela 2035 Tulcea a
Regulamentului Local de Urbanism aferent si includerea in intravilan a terenului de
0,2590 HA
     
HCL 55/2010 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”SAT DE VACANTA” ,
Extravilan, Tarla 66, Parcela 2027, Tulcea, a Regulamentului Local de Urbanism aferent si
includerea în intravilan a terenului de 6,7640 mp în trupul izolat “Gradina Soarelui”
     
HCL 56/2010 HOTARAREA
privind atribuirea Stadionului sindicatelor teren fotbal si rugby,
din Tulcea, strada Granitului nr.1, denumirea de „Stadionul Cosma Zait”
     
HCL 57/2010 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ACORDARE A SPORULUI PENTRU CONDITII
PERICULOASE SAU VATAMATOARE DE MUNCA ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART.
5 DIN ANEXA NR. 1 SI ART. 9 DIN ANEXA NR. III LA LEGEA-CADRU NR. 330/2009 PRIVIND
SALARIZAREA UNITARA A PERSONALULUI PLATIT DIN FONDURI PUBLICE
     
HCL 58/2010 HOTARÂREA
Privind aprobarea Studiului de fundamentare referitor la delegarea de gestiune
prin concesiune a activitatii de dezinsectie, dezinfectie, deratizare si tratamente
fitosanitare în municipiul Tulcea
     
HCL 59/2010 HOTARAREA
Privind aprobarea contractului de prestare a serviciului de salubrizare catre agentii
economici din municipiul Tulcea
     
HCL 60/2010 HOTARAREA
privind aprobarea Caietului de sarcini al serviciului public de alimentare
cu energie termica in municipiul Tulcea
     
HCL 61/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENTA
     
HCL 62/2010 HOTARÂREA
privind rectificarea bugetului local pe anul 2010
     
HCL 63/2010 HOTARAREA
privind exonerarea S.C. Agropiete S.A. de redeventa
in suma de 26.170,42 lei, pe anul 2010
     
HCL 64/2010 HOTARAREA
privind aprobarea repartizarii profitului net aferent
exercitiului financiar 2009 pentru S.C. AGROPIETE S.A.
     
HCL 65/2010 HOTARAREA
Privind aprobarea modificarii Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor
Publice de Salubrizare a Mun. Tulcea, prin Act Aditional
     
HCL 66/2010 HOTARÂREA
pentru aprobarea actului aditional privind modificarea contractului de delegare a
gestiunii serviciului de transport public local în municipiul Tulcea, prevazut în
anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 112/25.09.2008
     
HCL 67/2010 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE “REABILITARE SISTEM DE
ÎNCALZIRE SI APA CALDA DE CONSUM PRIN MONTAREA DE MODULE, MUNICIPIUL
TULCEA, ETAPA A VIII-A “ SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 68/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “MODERNIZAREA PUNCTELOR TERMICE PRIN
ÎNLOCUIREA POMPELOR DE CIRCULATIE A AGENTULUI TERMIC SECUNDAR ÎN 23 PUNCTE
TERMICE, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 69/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE LA
ALIMENTAREA CENTRALIZATA CU CALDURA A MUNICIPIULUI TULCEA”
     
HCL 70/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “REABILITARE RETEA TERMOFICARE AGENT
PRIMAR ÎNTRE PENITENCIARUL TULCEA SI PT23, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 71/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “REABILITAREA PARTIALA A RETELEI DE AGENT
TERMIC PRIMAR ÎN MUNICIPIUL TULCEA – ZONA VEST”
     
HCL 72/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “MODERNIZAREA PARTIALA A RETELEI DE AGENT
TERMIC PRIMAR PT6, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 73/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “TRECEREA PE GAZE NATURALE A 4 CENTRALE
TERMICE DE CVARTAL, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 74/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “TRECEREA DE PE COMBUSTIBIL LICHID PE GAZE
NATURALE A 10 CENTRALE TERMICE DIN MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 75/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “ÎNLOCUIREA SCHIMBATOARELOR DE CALDURA
PENTRU APA CALDA MENAJERA CU SCHIMBATOARE CU PLACI ÎN MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 76/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “REABILITARE RETELE TERMICE SECUNDARE
ETAPA A III-A, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 77/2010 HOTARAREA
privind inventarierea din domeniul privat al municipiului a terenului in suprafata de
1.103 mp, situat in Tulcea, str. Spitalului, FN–Parcare Politie (2 loturi) si aprobarea raportului de
evaluare intocmit pentru acest teren
     
HCL 78/2010 HOTARAREA privind inventarierea in domeniul privat al municipiului Tulcea, a terenului
in suprafata de 1.418mp, situat in Tulcea, strada Alunisului nr.7A
     
HCL 79/2010 HOTARÂREA
PRIVIND TRANSMITEREA IN FOLOSINTA GRATUITA, AGENTIEI NATIONALE PENTRU
LOCUINTE, A TERENULUI PENTRU CONSTRUIREA DE LOCUINTE PENTRU TINERI,
DESTINATE INCHIRIERII, IN SUPRAFATA DE 1.418 MP SITUAT IN TULCEA, STRADA
ALUNISULUI NR. 7 A, PE TOATA DURATA EXECUTARII CONSTRUCTIEI, CU ASIGURAREA
DIN BUGETUL LOCAL A COSTULUI UTILITATILOR AFERENTE OBIECTIVULUI ,, BLOC
LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINATE INCHIRIERII, STRADA ALUNISULUI, NR.7 A”
     
HCL 80/2010 HOTARAREA privind inventarierea in domeniul privat al municipiului Tulcea, a terenului in
suprafata de 4.515mp (aferent cladirii “Casa Sindicatelor”), situat in Tulcea,
Piata Independentei nr.1
     
HCL 81/2010 HOTARAREA
privind inventarierea in domeniul privat al municipiului Tulcea, a terenului in
suprafata de 135,05mp, situat in Tulcea, strada Eternitatii FN (langa bl.N9)
     
HCL 82/2010 HOTARAREA
privind modificarea suprafetei de teren a imobilului “Parc Monument str. Gloriei”, apartinand
domeniului public al municipiului Tulcea, conform masuratorilor topo cadastrale - de la 40.000 mp
la 25.982 mp, in vederea inregistrarii in cartea funciara
     
HCL 83/2010 HOTARAREA
privind modificarea suprafetelor imobilului “Sediu Primarie” (teren si cladire), apartinand
domeniului public al municipiului Tulcea, situat in Tulcea str.Pacii nr.20, conform masuratorilor
topo cadastrale -terenul de la 1020mp la 490mp iar cladirea
de la 363mp la 376mp, in vederea inregistrarii in cartea funciara
     
HCL 84/2010 HOTARAREA
privind vanzarea a 4 loturi de teren apartinand domeniului privat al municipiului
Tulcea, concesionate, in suprafata totala de 142,29 mp, care au alta destinatie decat
pentru constructia de locuinte
     
HCL 85/2010 HOTARAREA
privind darea în folosinta gratuita ASOCIATIEI PERSOANELOR CU
HANDICAP TULCEA/C.R.I.S.P., a imobilului “Cresa nr.4” apartinand
domeniului public al municipiului, situat in Tulcea, Aleea Mugurel nr.3
     
HCL 86/2010 HOTARÂREA
Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL ” LOTIZARE TEREN IN VEDEREA
CONSTRUIRII DE LOCUINTE ”- extravilan municipiul Tulcea Tarla 67, Parcela
2035,Nr.Cadastral 6866, a Regulamentului Local de Urbanism aferent si majorarea
intravilanului cu 4108,00 mp
     
HCL 87/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
     
HCL 88/2010 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA TRECERII LA SISTEMUL INDIVIDUAL DE FACTURARE/ÎNCASARE A
CONTRAVALORII ENERGIEI TERMICE FURNIZATE POPULATIEI ÎN MUNICIPIUL TULCEA, A
CONVENTIEI-CADRU DE FACTURARE INDIVIDUALA A CONSUMURILOR DE ENERGIE TERMICA SI
ACORDAREA UNOR AMÂNARI LA PLATA A MAJORARILOR DE ÎNTÂRZIERE ASOCIATIILOR DE
PROPRIETARI
     
HCL 89/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “REMODELARE URBANA PIATA CIVICA,
MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 90/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “REABILITARE ALIMENTARE CU APA MUNICIPIUL
TULCEA, ETAPA A I-A, TRONSON I”
     
HCL 91/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “TRANSFORMARE PT 14 SI PT 43 ÎN CENTRALE
TERMICE PE GAZE NATURALE, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 92/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “CONSTRUIRE STRAZI CARTIER PRELUNGIREA
TABEREI, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 93/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “ZID DE SPRIJIN LICEUL GRIGORE MOISIL,
MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 94/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “FÂNTÂNA ARTEZIANA, STR. BABADAG
INTERSECTIE CU STR. TOAMNEI, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 95/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “REABILITARE CLADIRE LICEUL TEORETIC
“GRIGORE MOISIL” TULCEA”
     
HCL 96/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “ÎNLOCUIRE CAZANE ÎN CENTRALELE TERMICE DE
CVARTAL DIN MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 97/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “CENTRALA TERMICA SCOALA CU CLASELE I-VIII
NIFON BALASESCU, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 98/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “REABILITAREA MONUMENTULUI EROILOR,
MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 99/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “MODERNIZARE STR. PLOPILOR DIN SUBURBIA
TUDOR VLADIMIRESCU, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 100/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “SEMAFORIZARE INTERSECTIE STR. IULIU MANIU
SI STR. 1848, MUNICIPIUL TULCEA”