HCL 201/2010 HOTARAREA
privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 81,50mp, teren
din domeniul privat al municipiului, situat in Tulcea, str.Isaccei nr.115,
pentru extindere spatiu comercial cu pensiune si aprobarea PUD “Extindere
si modernizare spatiu comercial cu pensiune P+3 si amenajare parcare”
     
HCL 202/2010 HOTARAREA
privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 19,22 mp, teren
din domeniul privat al municipiului, situat in Tulcea, str.Isaccei nr.29,
bl.I-7, sc.E, ap.2, pentru extindere spatiu comercial si aprobarea PUD
“AMENAJARE SPATIU COMERCIAL CU ACCES DIN EXTERIOR”
     
HCL 203/2010 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”LOTIZARE TEREN PENTRU
LOCUINTE” , str. Elizeului F.N., Tulcea si a Regulamentului Local de Urbanism aferent
     
HCL 204/2010 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ”SUPRAETAJARE
ATELIER CONFECTII PVC CU SPATII PENTRU BIROURI SI LOCUINTA DE SERVICIU” ,
str. Viticulturii nr. 2, Tulcea
     
HCL 205/2010 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ”EXTINDERE SI
SUPRAETAJARE LOCUINTA + ÎMPREJMUIRI LATERALE SI LA ALINIAMENT” , str.
Nicopol nr. 37, Tulcea
     
HCL 206/2010 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ”EXTINDERE SEDIU
ARBDD SI CONVERSIA CENTRALEI TERMICE DE LA COMBUSTIBIL LICHID LA
GAZE” , str. Portului nr. 34 A, Tulcea
     
HCL 207/2010 HOTARÂREA
privind reorganizarea serviciilor din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea si
a Institutiilor subordonate Consiliului Local
     
HCL 208/2010 HOTARAREA
Privind aprobarea prelungirii Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de
Salubrizare a Mun. Tulcea, prin Act Aditional
     
HCL 209/2010 HOTARÂREA
PENTRU REVOCAREA H.C.L. NR. 57/26.02.2010 PRIVIND APROBAREA EGULAMENTULUI DE
ACORDARE A SPORULUI PENTRU CONDITII PERICULOASE SAU VATAMATOARE DE MUNCA
ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 5 DIN ANEXA NR. 1 SI ART. 9 DIN ANEXA NR. III
LA LEGEA-CADRU NR. 330/2009 PRIVIND SALARIZAREA UNITARA A PERSONALULUI PLATIT
DIN FONDURI PUBLICE
     
HCL 210/2010 HOTARAREA
privind trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului
Apararii Nationale in domeniul public al municipiului Tulcea si in administrarea
Consiliului Local Tulcea a trei imobile situate in municipiul Tulcea str. Antenei FN,
str. 1848 (incinta UM 02044) si str. Progresului nr. 33 – 35
     
HCL 211/2010 HOTARÂREA privind rectificarea bugetului local pe anul 2010
     
HCL 212/2010 HOTARÂREA privind alocarea unui sprijin financiar domnisoarei Petre Catalina Elena, stundenta în anul III la
Academia de Studii Economice Bucuresti, Facultatea de Management Economic, în vederea
achitarii cheltuielilor ocazionate de participarea acesteia la bursa Erasmus – Socrates la
Universitatea Paris XII – Val de Marne, Franta
     
HCL 213/2010 HOTARÂREA privind aprobarea redeventei datorata de catre S.C AQUASERV S.A TULCEA, conform Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor de Alimentare cu Apa si Canalizare din judetul Tulcea, aprobat prin HCL nr.263/27.09.2010
     
HCL 214/2010 HOTARÂREA PRIVIND ACORDUL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA DE A
PARTICIPA LA PROGRAMUL DE ÎMBUNATATIRE A CALITATII MEDIULUI
PRIN ÎMPADURIREA TERENURILOR AGRICOLE DEGRADATE
     
HCL 215/2010 HOTARÂREA PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE LA OBIECTIVUL “L.T.E. CENTRUL DE INFORMARE SI EDUCARE ÎN
MANAGEMENTUL DESEURILOR (C.I.E.M.D.) SI SALA DE SPORT SCOALA NR. 10, MUNICIPIUL TULCEA “ SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 216/2010 HOTARÂREA PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE
,,RACORD ELECTRIC BLOC LOCUINTE STRADA SPITALULUI, MUNICIPIULTULCEA”
SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 217/2010 HOTARAREA pentru rectificarea suprafetei de teren a imobilului, apartinand domeniului privat
al municipiului Tulcea cu destinatia de locuinta, scos la vanzare chiriasilor
in temeiul HCL nr.102/2004, situat in Tulcea, strada Prislav nr.37,
de la 190,84 mp la 250 mp, in vederea inregistrarii in cartea funciara
     
HCL 218/2010 HOTARAREA privind darea in folosinta gratuita catre S.C. Enel Distributie Dobrogea S.A., a 2
loturi de teren, in suprafata totala de 31,50 mp, situate in Tulcea, strada
Orizontului pentru amplasarea a doua posturi de transformare
     
HCL 219/2010 HOTARAREA privind darea in folosinta gratuita catre S.C. Enel Distributie Dobrogea S.A., a 2
loturi de teren, in suprafata totala de 16,75mp, situate in Tulcea, strada Viitorului,
pentru amplasarea unui post de transformare si a unui stalp
     
HCL 220/2010 HOTARAREA privind darea în folosinta gratuita a terenului in suprafata de 1.554,32 mp, din
domeniul privat al municipiului, situat in Tulcea, strada Pacii, nr.83, in favoarea
Tribunalului Tulcea
     
HCL 221/2010 HOTARÂREA privind darea in folosinta gratuita, catre S.C AQUASERV S.A TULCEA, a unui teren in suprafata totala
de 36 mp, situat in Tulcea, str. Tudor Vladimirescu nr. 2
     
HCL 222/2010 HOTARAREA privind preluarea de catre Consiliul Local in folosinta gratuita, a spatiilor situate
in imobilul din municipiul Tulcea, strada Mircea Voda nr.67A
     
HCL 223/2010 HOTARAREA Privind aprobarea Regulamentului de vanzare a locuintelor construite prin ANL
si a modelului - cadru al contractului de vanzare - cumparare cu plata integrala
     
HCL 224/2010 HOTARAREA privind inventarierea in domeniul privat al municipiului Tulcea, a terenului
in suprafata de 345 mp, situat in Tulcea, strada Labirintului FN si concesionarea
prin licitatie a acestuia, pentru destinatia de parcare auto, aprobarea: Studiului de
oportunitate, Caietului de sarcini si Instructiunilor de participare la licitatie
     
HCL 225/2010 HOTARAREA pentru modificarea si completarea art.1 din HCL nr.110/24.04.2008 privind
aprobarea concesionarii prin licitatie a loturilor de teren din municipiul Tulcea, zona
“Sud Vii”, tinerilor cu varsta cuprinsa intre 18 si 35ani si aprobarea documentatiei
de licitatie cu strigare privind concesionarea a 53 loturi de teren, apartinand
domeniului privat al municipiului, situate in Tulcea, Cartierul Mesteceni, in
vederea construirii de locuinte
     
HCL 226/2010 HOTARÂREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL-” INFIINTARE PARC
EOLIAN, DRUMURI DE ACCES IN INTERIORUL PARCELELOR SI RACORDARE
LA SISTEMUL ENERGETIC NATIONAL- BIDIDIA”F12 extravilan municipiul Tulcea,
T182 A3142, T183 A3149, T185 A3158 si a Regulamentului Local de Urbanism aferent
     
HCL 227/2010 HOTARÂREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL-” 2 PARCURI EOLIENE,
STÂLP DE MASURARE VÂNT, AMENAJARE DRUMURI IN INTERIORUL
PARCELELOR, RACORDARE LA SISTEMUL ENERGETIC NATIONAL”
F12 extravilan municipiul Tulcea , T 192 A3224, T 226 A 3947 , T189 P3188,
T229 A3956, T230 A3960 si a Regulamentului Local de Urbanism aferent .
     
HCL 228/2010 HOTARÂREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - ”LOCUINTA P+1 CU
SPATIU COMERCIAL LA PARTER ” –STR.BARAJULUI F.N. TULCEA si a
Regulamentului de Urbanism Aferent
     
HCL 229/2010 HOTARÂREA PRIVIND REVOCAREA PARTIALA A PREVEDERILOR HCL NR. 371DIN 23.12.2003
PRIVIND APROBAREA PUZ ”ZONA SUD-VII”SI A REGULAMENTULUI LOCAL
DE URBANISM AFERENT ,CU MODIFICARILE ULTERIOARE SI APROBAREA
P.U.Z. ”LOCUINTA P+1” -ZONA SUD-VII T61,P1789/5 TULCEA
SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     
HCL 230/2010 HOTARÂREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - ”REPARATIE
CAPITALA CLADIRE (corp C1) ” STR.BUCOVINEI NR.4 TULCEA
     
HCL 231/2010 HOTARÂREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU -
”MODERNIZARE SI EXTINDERE DEPOZIT MATERIALE ” STR.GAZELEI F.N.
TULCEA
     
HCL 232/2010 HOTARÂREA privind revocarea art. 2, art. 3 si art. 4 din H.C.L. nr. 207/2010 si reorganizarea
serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Tulcea
si a institutiilor publice din subordinea Consiliului Local Tulcea
     
HCL 233/2010 HOTARÂREA PRIVIND DESEMNAREA DOMNULUI CONSILIER STAN IONEL SI A DOAMNEI CONSILIER
SEMEDULA MARIANA CARMEN SA PARTICIPE LA ADUNAREA SATEASCA PENTRU
ALEGEREA DELEGATULUI SATESC AL SUBURBIEI TUDOR VLADIMIRESCU
     
HCL 234/2010 HOTARÂREA PRIVIND ATESTAREA ÎN FUNCTIA DE ADMINISTRATOR DE IMOBILE LA ASOCIATIILE DE
PROPRIETARI DE PE RAZA MUNICIPIULUI TULCEA A PERSOANELOR FIZICE CARE AU PROMOVAT
EXAMENUL DIN DATA DE 13.08.2010
     
HCL 235/2010 HOTARÂREA PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA COMPONENTEI ADUNARII GENERALE A
ACTIONARILOR A S.C. SERVICII PUBLICE S.A. APROBATA PRIN HCL NR. 195/2007
PRIVIND CONSTITUIREA SC SERVICII PUBLICE SA PRIN REORGANIZAREA
DIRECTIEI SERVICII PUBLICE
     
HCL 236/2010 HOTARAREA privind preluarea activitatilor de intretinere spatii verzi, intretinere fantani arteziene, intretinere
Stadion Delta Tulcea si intretinere cimitirul Eternitatea I si II, aflate in administrarea D.I.A.P. de
catre S.C. SERVICII PUBLICE SA
     
HCL 237/2010 HOTARAREA privind practicarea pescuitului in Lacul Ciuperca
     
HCL 238/2010 HOTARÂREA PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR . 4 LA REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA SI
EXECUTAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI PE RAZA MUNICIPIULUI
TULCEA APROBAT PRIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL TULCEA NR. 69/28.08.2008
CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
     
HCL 239/2010 HOTARÂREA Privind modificarea si completarea Regulamentului Serviciilor de Alimentare cu Apa si de Canalizare
din Judetul Tulcea, aprobat prin HCL nr. 5/28.01.2010
     
HCL 240/2010 HOTARÂREA PRIVIND ACORDAREA UNEI PRESTATII FINANCIARE EXCEPTIONALE
     
HCL 241/2010 HOTARAREA privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea
     
HCL 242/2010 HOTARAREA pentru modificarea art. 4 din HCL nr. 199/05.08.2010 privind concesionarea prin
incredintare directa a terenului in suprafata de 2525,10mp, din domeniul privat al
municipiului, situat in Tulcea, str. Barajului nr.4, pentru sediu firma si depozit
     
HCL 243/2010 HOTARAREA
pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al mun. Tulcea nr.
236/29.09.2010 privind preluarea activitatilor de intretinere spatii verzi,
intretinere fantani arteziene, intretinere Stadion Delta Tulcea si intretinere
cimitirul Eternitatea I si II, aflate in administrarea D.I.A.P. de catre S.C.
SERVICII PUBLICE SA
     
HCL 244/2010 HOTARAREA
Privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii, a Caietului de sarcini si a
Regulamentului de organziare si functionare a serviciilor publice de administrare a domeniului
public si privat al municipiului Tulcea
     
HCL 245/2010 HOTARAREA
privind asocierea Municipiului Tulcea cu Judetul Tulcea, Agentia Nationala pentru
Pescuit si Acvacultura si cu Administratia Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii” pentru
realizarea in comun a obiectivului de investitii “Bursa de peste” Tulcea, aprobarea
PUZ “Bursa de Peste” si a Regulamentului local de urbanism aferent
     
HCL 246/2010 HOTARARE
PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE INTERVENTII PE TIMP FRIGUROS IN
MUNICIPIUL TULCEA IN PERIOADA 15.11.2010 – 15.03.2011
     
HCL 247/2010 HOTARAREA
privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul in suprafata de 53,68 mp,
situat in Tulcea, str. Sabinelor spate bl.E3, aprobat spre vanzare prin HCL nr.
84/30.03.2010
     
HCL 248/2010 HOTARÂREA
privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din
administrarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului–
Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret– Directia Judeteana pentru Sport si
Tineret Tulcea în domeniul public al Municipiului Tulcea si în administrarea
Consiliului Local al Municipiului Tulcea
     
HCL 249/2010 HOTARAREA
privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 21 mp, teren din
domeniul privat al municipiului , situat in Tulcea, str. Babadag nr.7, bl.3, pentru
extindere spatiu comercial si aprobare PUD “Amenajare terasa si extindere spatiu
comercial”
     
HCL 250/2010 HOTARAREA
privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 9,81 mp,
teren din domeniul privat al municipiului, situat in Tulcea, str.1848 nr.17A,
bl.9, sc.B, ap.3, pentru amenajare cabinet medical si aprobarea
PUD “Cabinet medical cu acces din exterior”