HCL 251/2010 HOTARAREA
privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 4,40mp,
teren din domeniul public al municipiului, situat in Tulcea, str.Pacii FN
(Piata Sf.Gheorghe), pentru extinderea spatiului existent cu un lift,
aprobarea PUD “Amplasare (Alipire) lift panoramic
     
HCL 252/2010 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - ”CONSTRUIRE
LOCUINTA D+P+1E ” Zona Sud Vii Tarla 61,Parcela A 1775/1 TULCEA
     
HCL 253/2010 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU -
” LOCUINTA P+M” Strada Cîmpului Nr.10 Tulcea
     
HCL 254/2010 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - ”CONSTRUIRE
FABRICA DE PAINE SI PRODUSE DE PANIFICATIE ” –STR.VITICULTURII NR.12 ,
TULCEA si a Regulamentului de Urbanism Aferent
     
HCL 255/2010 HOTARÂREA
PRIVIND STABILIREA LOCURILOR DESTINATE DESFASURARII
ADUNARILOR PUBLICE ÎN MUNICIPIUL TULCEA
     
HCL 256/2010 HOTARÂREA
PRIVIND STABILIREA LOCURILOR ÎN CARE SE INTERZICE DESFASURAREA
ADUNARILOR PUBLICE ÎN MUNICIPIUL TULCEA
     
HCL 257/2010 HOTARAREA
pentru modificarea si completarea HCL 45/2004 - privind aprobarea criteriilor de
prioritate si componentei comisiei sociale de repartizare a locuintelor construite
pentru tineri si alte categorii sociale
     
HCL 258/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENTA
     
HCL 259/2010 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL-” CONSOLIDARE ,
EXTINDERE SI MODERNIZARE CORP DE LEGATURA SEDIU CONSILIUL
JUDETEAN TULCEA”- Strada Pacii Nr. 20 Tulcea si a Regulamentului Local de
Urbanism aferent
     
HCL 260/2010 HOTARAREA
privind trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniului
Statului in domeniul public al municipiului Tulcea si în administrarea Consiliului Local
al Municipiului Tulcea, a cinci drumuri de exploatare: D.E. 3980, D.E. 3962, D.E. 3954,
D.E. 3951, D.E. 3945 pana la D.N. 22(E87)
     
HCL 261/2010 HOTARÂREA PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
     
HCL 262/2010 HOTARÂREA privind rectificarea bugetului local pe anul 2010
     
HCL 263/2010 HOTARAREA pentru modificarea HCL nr. 87/2008 privind aprobarea tarifelor pentru colectarea, transportul, depozitarea si procesarea la rampa ecologica a deseurilor menajere si comerciale, asimilate celor menajere, colectate de la
persoanele juridice din municipiul Tulcea, cu modificarile si completarile
ulterioare
     
HCL 264/2010 HOTARAREA privind aprobarea majorarii capitalului social al S.C. SERVICII PUBLICE S.A. Tulcea cu suma de 170.000 lei
     
HCL 265/2010 HOTARÂREA privind conditiile de acordare a facilitatilor fiscale pentru contribuabilii domiciliati in Municipiul Tulcea- Suburbia Tudor Vladimirescu, ca urmare a calamitatilor naturale din anul 2010
     
HCL 266/2010 HOTARÂREA privind stabilirea unor criterii proprii de evaluare a veniturilor potentiale provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri ce sunt considerate de stricta necesitate precum si a criteriilor proprii de stabilire a conditiilor care conduc la neacordarea ajutorului social
     
HCL 267/2010 HOTARÂREA PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII DENUMIRII STRADA ” UVERTURII”, DRUMULUI COLECTOR PARALEL CU DN22G, DE LA INTERSECTIA CU STRADA“ISACCEI” PANA LA INTERSECTIA CU DN22G STRADA “BARAJULUI ”
     
HCL 268/2010 HOTARAREA privind inventarierea in domeniul public al municipiului a terenului in suprafata de 117,03 ha, polderul Zaghen
     
HCL 269/2010 HOTARAREA privind darea in folosinta gratuita catre S.C. Enel Distributie Dobrogea S.A., a suprafetei totale de 7,70mp din municipiul Tulcea, pentru amplasarea unor cutii de distributie
     
HCL 270/2010 HOTARAREA privind inchirierea prin licitatie a unui lot de teren in suprafata de 6,00 mp, apartinand domeniului privat al municipiului, situat in Tulcea, strada Eternitatii FN (vis-à-vis de intrare Cimitir Eternitatea I), pentru amplasare chiosc – comercializare produse de panificatie
     
HCL 271/2010 HOTARAREA pentru modificarea art.1 din HCL nr. 124/25.06.2009 privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 26,33 mp, teren din domeniul privat al municipiului, situat in Tulcea, str. 1848 nr.13 bl.6 sc. B ap.6, pentru extindere si amenajare spatiu comercial si aprobarea PUD “ EXTINDERE SI AMENAJARE SPATIU COMERCIAL CU ACCES DIN EXTERIOR”
     
HCL 272/2010 HOTARAREA pentru modificarea art.1 din HCL nr. 249/28.10.2010 privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 21 mp, teren din domeniul privat al municipiului, situat in Tulcea, str. Babadag nr.7, bl.3, pentru extindere spatiu comercial si aprobarea PUD “Amenajare terasa si extindere spatiu comercial”
     
HCL 273/2010 HOTARÂREA privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL ” LOCUINTA S+P+M ”- Extravilan, str. Orizontului, nr.113, Tulcea, a Regulamentului Local de Urbanism aferent si includerea in intravilan a terenului de 335 mp
     
HCL 274/2010 HOTARÂREA PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR . 4 LA REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA SI EXECUTAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI PE RAZA MUNICIPIULUI TULCEA APROBAT PRIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL TULCEA NR. 69/28.08.2008 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
     
HCL 275/2010 HOTARÂREA privind rectificarea bugetului local pe anul 2010
     
HCL 276/2010 HOTARÂREA PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “RECONSTRUCTIA ECOLOGICA A LACULUI CIUPERCA, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 277/2010 HOTARAREA privind aprobarea Studiului de fezabilitate ,,MODERNIZARE PLATFORMA VEST DIN PIATA VECHE”, Tulcea, str. Isaccei, nr. 17 si a indicatorilor tehnico-economici
     
HCL 278/2010 HOTARÂREA privind inventarierea in domeniul public al municipiului a 2 loturi de teren in suprafata totala de 475 mp, situate in Tulcea, Str. Biruintei, FN, in vederea realizarii unei parcari si a unei platforme pentru pubele de gunoi
     
HCL 279/2010 HOTARÂREA privind inventarierea in domeniul public al municipiului a terenului in suprafata de 646 mp, situat in Tulcea, str. Taberei nr. 2, in vederea amenajarii unei parcari
     
HCL 280/2010 HOTARÂREA privind schimbarea destinatiei constructiilor, apartinand domeniului public al municipiului, din gradinite pentru prescolari, in locuinte sociale
     
HCL 281/2010 HOTARÂREA privind schimbarea destinatiei imobilului situat in Tulcea, str. 1848 nr. 7 bl.5 sc.A, ap.1, apartinand domeniului public al municipiului, din gradinita pentru prescolari, in spatiu cu alta destinatie decat cea de locuinta si inchirierea acestuia prin incredintare directa
     
HCL 282/2010 HOTARÂREA privind concesionarea prin licitatie a terenului in suprafata de 73,45 mp apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea, situat in Tulcea, strada Isaccei intre bl. I5A si bl. I5A – I5B, pentru construire agentie de turism, aprobarea: Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini, Instructiunilor de participare la licitatie, PUZ “Construire Sediu de firma Agentie de Turism P+1” si a Regulamentului local de urbanism aferent
     
HCL 283/2010 HOTARÂREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - ”CONSTRUCTIE SI DOTARE MOTEL ” –STR.ISACCEI NR.135-zona Baltag , TULCEA si a Regulamentului de Urbanism Aferent
     
HCL 284/2010 HOTARÂREA privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL ” LOTIZARE TEREN PENTRU ZONA REZIDENTIALA ”- Extravilan Tarla 36,Parcela 729 Tulcea a Regulamentului Local de Urbanism aferent si includerea in intravilan a terenului de 27 364.65 mp
     
HCL 285/2010 HOTARÂREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU- ”CAPELA FUNERARA ” Strada Buna Vestire Nr. 2 Tulcea
     
HCL 286/2010 HOTARÂREA privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2011
     
HCL 287/2010 HOTARÂRE privind scutirea / reducerea de la plata impozitelor datorate pe anul 2010, de persoanele fizice care locuiesc pe raza municipiului Tulcea
     
HCL 288/2010 HOTARÂREA pentru suspendarea pana la 31.12.2011 a aplicarii prevederilor HCL nr. 35/2010 privind stabilirea tarifului pentru libera trecere in Municipiul Tulcea, pentru mijloacele de transport persoane " in conventie
     
HCL 289/2010 HOTARÂREA privind aprobarea tarifului de transport si pretului abonamentelor pentru calatoriile cu mijloacele de transport în comun în municipiul Tulcea
     
HCL 290/2010 HOTARÂREA privind aprobarea gratuitatii la transportul public în comun pensionarilor cu domiciliul în municipiul Tulcea, în anul 2011
     
HCL 291/2010 HOTARÂREA privind modalitatea de acordare în anul 2011 a gratuitatii pe mijloacele de transport în comun precum si cuantumul acesteia pentru persoanele cu handicap grav si accentuat, cât si pentru însotitorii adultilor cu handicap auditiv si mental accentuat, asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, asistentii personali profesionisti ai persoanelor cu handicap grav si accentuat din municipiul Tulcea
     
HCL 292/2010 HOTARÂREA PENTRU APROBAREA ACTULUI ADITIONAL LA CONTRACTUL NR. 23515/24.08.2006 PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIONARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TULCEA
     
HCL 293/2010 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATII DE COMERCIALIZAREA PRODUSELOR CONSTAND IN SUBSTANTE CARE INLOCUIESC PE CELE STUPEFIANTE SI PSIHOTROPE SI CARE AU EFECT PSIHOACTIV IN MUNICIPIUL TULCEA
     
HCL 294/2010 HOTARÂREA PENTRU MODIFIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR. 336/2006 PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII BORDULUI COMUNITAR CONSULTATIV PENTRU IDENTIFICAREA SI SOLUTIONAREA PROBLEMELOR SOCIALE CARE PRIVESC COPIII, MODIFICATA SI COMPLETATA PRIN HCL NR. 153/2008
     
HCL 295/2010 HOTARARE privind lista solicitantilor de locuinte realizate prin ANL, in regim de inchiriere, eligibili conform criteriilor de prioritate stabilite prin Legea nr. 152/1998