HCL 51/2011 HOTARÂREA
privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”CONSTRUIRE HALA PENTRU COMPLEX
DE SERVICII CATERING ”, Tarla 61, Parcela 1771, Lot 1, Tulcea si a Regulamentului Local de
Urbanism aferent
     
HCL 52/2011 HOTARÂREA
privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “ANEXA A EXPLOATATIEI
AGRICOLE CU SPATII DE CAZARE”, extravilan Tulcea, Tarla 69, Parcela 2080 (Nr. Cadastral
32079)
     
HCL 53/2011 HOTARÂREA
privind aprobarea componentei Comisiei de evaluare si selectionare a proiectelor si solicitarilor
pentru activitati nonprofit de interes local si pentru cultele religioase recunoscute de lege, care isi
desfasoara activitatea in Municipiul Tulcea, ce vor beneficia de finantare nerambursabila de la
Bugetul Local
     
HCL 54/2011 HOTARÂREA
privind aprobarea reorganizarii D.A.P.S. Tulcea, Organigramei, Statului de functii si Regulamentului de
Organizare si functionare
     
HCL 55/2011 HOTARAREA
privind diminuarea cu 50% a platii redeventei datorata de concesionarii afectati de
proiectul “Reabilitare si modernizare zona industriala est din municipiul Tulcea”, pentru
anul 2011
     
HCL 56/2011 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE “RECONSTRUCTIA ECOLOGICA ÎN
POLDERUL ZAGHEN DIN REZERVATIA BIOSFEREI TRANSFRONTALIERE DELTA DUNARII,
ROMÂNIA/UCRAINA “ SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 57/2011 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE
PENTRU OBIECTIV “REABILITARE RETEA TERMOFICARE AGENT PRIMAR ÎNTRE S.I.P. SI
CARTIER VEST, MUNICIPIUL TULCEA “
     
HCL 58/2011 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE
PENTRU OBIECTIV “REABILITARE RETELE TERMICE SECUNDARE, ETAPA A VI-A,
MUNICIPIUL TULCEA “
     
HCL 59/2011 HOTARÂREA
privind rectificarea bugetului local pe anul 2011
     
HCL 60/2011 HOTARÂREA
privind stabilirea zonelor unitare de încalzire în municipiul Tulcea
     
HCL 61/2011 HOTARAREA
privind inventarierea in domeniul public al municipiului a terenului in suprafata de 145,57 ha,
cu destinatia de balti si lacuri naturale aferent polderului Zaghen
     
HCL 62/2011 HOTARÂREA
Privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al
S.C. AQUASERV S.A Tulcea, pe anul 2011
     
HCL 63/2011 HOTARÂREA
privind rectificarea bugetului local pe anul 2011
     
HCL 64/2011 HOTARÂREA
privind aprobarea majorarii capitalului social al
S.C. Transport Public S.A. Tulcea cu suma de 160.000 lei
     
HCL 65/2011 HOTARÂREA
privind modalitatea de acordare în perioada 15.04.2011-31.12.2011 a gratuitatii pe mijloacele
de transport în comun precum si cuantumul acesteia pentru persoanele cu handicap grav si
accentuat, cât si pentru însotitorii adultilor cu handicap auditiv si mental accentuat, asistentii
personali ai persoanelor cu handicap grav, asistentii personali profesionisti ai persoanelor cu
handicap grav si accentuat din municipiul Tulcea
     
HCL 66/2011 HOTARÂREA
pentru modificarea art. 2, alin. (1), lit. a) din Hotarârea nr. 289/20.12.2010
a Consiliului Local Municipal Tulcea privind aprobarea tarifului de transport
si pretul abonamentelor pentru calatoriile cu mijloacele de transport în comun
în municipiul Tulcea
     
HCL 67/2011 HOTARAREA
pentru modificarea si completarea H.C.L. nr. 20/2008 privind aprobarea
tarifelor activitatii de intretinere a cailor publice de pe raza municipiului Tulcea, cu
modificarile si completarile ulterioare
     
HCL 68/2011 HOTARAREA
privind modificarea si completarea HCL nr. 35/2008 privind aprobarea tarifelor
activitatii de gestionare si supraveghere a animalelor fara stapan de pe raza
municipiului Tulcea
     
HCL 69/2011 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE “REABILITAREA CONDUCTEI DE
ALIMENTARE CU APA SI EXTINDERE CANALIZARE STR. LIVEZILOR, MUNICIPIUL
TULCEA “ SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 70/2011 HOTARÂREA
privind vanzarea a 2 loturi de teren apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea,
concesionate, in suprafata totala de 441,5 mp, care au alta destinatie decat pentru constructia
de locuinte
     
HCL 71/2011 HOTARAREA
pentru acordul de principiu privind schimbul de imobile intre
municipiul Tulcea si Confederatia Nationala Sindicala “Cartel ALFA” Uniunea
Sindicala Teritoriala Filiala Tulcea
     
HCL 72/2011 HOTARAREA
privind schimbarea categoriei de folosinta din Arabil - in Padure, a terenului apartinand
domeniului public al municipiului Tulcea-Polderul Zaghen, situat in Tulcea, Tarla 77,
alcatuit din lotul 1-Parcela 2184 si lotul 2-Parcela 2184/1,
in suprafata totala de 23.536mp
     
HCL 73/2011 HOTARAREA
privind acordul de principiu pentru preluarea fara plata a unui numar de treisprezece
constructii usoare din elemente modulate, din domeniul privat al statului si administrarea
Ministerului Administratiei si Internelor prin Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Delta”
al Judetului Tulcea in domeniul public al municipiului Tulcea si in administrarea Consiliului
Local al municipiului Tulcea
     
HCL 74/2011 HOTARAREA
privind trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului
Apararii Nationale in domeniul public al municipiului Tulcea si in administrarea
Consiliului Local Tulcea a doua imobile – imobilul 528 Tulcea- integral, str. Antenei FN
si imobilul 397 Tulcea – partial, str. 1848 (incinta UM 02044)
     
HCL 75/2011 HOTARAREA
privind trecerea din domeniul privat al statului si din administrarea
Agentiei Domeniului Statului in domeniul public al municipiului Tulcea
si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, a doua drumuri de
exploatare: D.E. 3954, D.E. 3951
     
HCL 76/2011 HOTARAREA
pentru rectificarea suprafetei de teren a imobilului, apartinand domeniului privat
al municipiului Tulcea cu destinatia de locuinta, scos la vanzare chiriasilor
in temeiul HCL nr.102/2004, situat in Tulcea, strada 9 Mai nr.19,
de la 306,64 mp la 373 mp, in vederea inregistrarii in cartea funciara
     
HCL 77/2011 HOTARAREA
privind inventarierea in domeniul public al municipiului Tulcea si darea in
administrare catre Directia de Asistenta si Protectie Sociala Tulcea a imobilului situat in
Tulcea str. Isaccei nr. 36, pentru sediu administrativ
     
HCL 78/2011 HOTARAREA
privind inventarierea in domeniul public al municipiului Tulcea
si darea in administrare catre S.C. Servicii Publice S.A. TULCEA a imobilului situat
in Tulcea str. Viticulturii nr.10, format in totalitate din teren in suprafata de 5.305,50
mp si constructii cu suprafata construita totala la sol de 606,5 mp, pentru punct de
lucru
     
HCL 79/2011 HOTARAREA
privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 60 mp, teren din domeniul privat al
municipiului, situat in Tulcea, str. Grigore Antipa nr.10, pentru terasa si
aprobare PUD “Concesionare 60mp teren si modernizare terasa existenta unitate
alimentatie publica Club 21”
     
HCL 80/2011 HOTARAREA
privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 33,75 mp, teren
din domeniul privat al municipiului, situat in Tulcea, str. Erou Mihai Serian nr.51, pentru extindere
locuinta si aprobare PUD “Extindere constructie existenta si concesionare teren”
     
HCL 81/2011 HOTARAREA
privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 19,13 mp, teren din domeniul privat al
municipiului, situat in Tulcea, str. Pacii nr.121, bl.128, sc.C, ap.1, pentru extindere farmacie si aprobare
PUD “Reabilitare si extindere farmacie”
     
HCL 82/2011 HOTARAREA
privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 13,40 mp, teren din domeniul privat al
municipiului, situat in Tulcea, str. Gavrilov Corneliu nr.99, bl.A1, sc.A, ap.3, pentru extindere cabinet
medical existent si aprobare PUD “Extindere cabinet medical existent pentru acces separat din exterior”
     
HCL 83/2011 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL” PARC EOLIAN
SI RACORDARE LA S. E.N. ” F12 EXTRAVILAN TULCEA, T293 A4706/1,
T294 A4707/4 SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT .
     
HCL 84/2011 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ”EXTINDERE LOCUINTA
SI AMENAJARE FOISOR ”, STR. GLORIEI NR.8, TULCEA
     
HCL 85/2011 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ” CONSTRUIRE
SERVICE AUTO” STR.BARAJULUI F.N., TULCEA
     
HCL 86/2011 HOTARÂREA
privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ”CONSTRUIRE LOCUINTA
INDIVIDUALA P+M ”, STR. SABINELOR NR.4, TULCEA
     
HCL 87/2011 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
” CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SHOW ROOM –DECORATIUNI INTERIOARE “
STR.BABADAG NR.173, TULCEA
     
HCL 88/2011 HOTARÂREA
privind reorganizarea serviciilor din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea si
a Institutiilor subordonate Consiliului Local
     
HCL 89/2011 HOTARAREA
PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA REGULAMENTULUI LOCAL PENTRU
DESFASURAREA ACTIVITATII DE COMERT STRADAL IN MUNICIPIUL TULCEA, APROBAT
PRIN HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR.166/2008
     
HCL 90/2011 HOTARAREA
PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA REGULAMENTULUI LOCAL PENTRU
DESFASURAREA ACTIVITATII DE ALIMENTATIE PUBLICA IN MUNICIPIUL TULCEA, APROBAT
PRIN HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR.165/2008, MODIFICATA SI
COMPLETATA
     
HCL 91/2011 HOTARAREA
privind modificarea si completarea Normelor privind detinerea, cresterea si circulatia cainilor pe raza
municipiului Tulcea aprobate prin HCL nr. 181/2005, cu modificarile si completarile ulterioare
     
HCL 92/2011 HOTARAREA
pentru modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de
administrare a domeniului public si privat al municipiului Tulcea, aprobat prin HCL nr. 244 / 2010
     
HCL 93/2011 HOTARÂREA
PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR . 4 LA REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA SI
EXECUTAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI PE RAZA MUNICIPIULUI TULCEA
APROBAT PRIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL TULCEA NR. 69/28.08.2008
CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
     
HCL 94/2011 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA PLANULUI LOCAL DE ACTIUNE “ROMII 2011”
     
HCL 95/2011 HOTARÂRE
privind modificarea si completarea HCL nr.336/2006 privind aprobarea constituirii Bordului
Comunitar Consultativ pentru identificarea si solutionarea problemelor sociale care privesc copiii,
modificata si completata prin HCL nr. 153/2008 si HCL nr. 294/2010, prin aprobarea Regulamentului
de Organizare si Functionare
     
HCL 96/2011 HOTARÂREA
PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENTA
     
HCL 97/2011 HOTARÂREA
PENTRU DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA
ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. TULCEA GAZ S.A.
     
HCL 98/2011 HOTARARE
privind inventarierea in domeniul public al municipiului a terenului in
suprafata de 23,27 ha, situat in extravilanul municipiului Tulcea,tarlaua 80
parcela HS 2262 aferent polderului Zaghen
     
HCL 99/2011 HOTARÂRE
Privind darea in administrare cu titlu gratuit catre administratorul ariei naturale protejate
ADMINISTRATIA REZERVATIEI BIOSFEREI DELTA DUNARII a terenului cu suprafata de 2.156.956
mp, proprietate publica a Municipiului Tulcea, situat in polderul ZAGHEN Municipiul
Tulcea, pentru realizarea lucrarilor privind îmbunatatirea si mentinerea starii de
conservare favorabila a habitatelor si speciilor în aria naturala protejata REZERVATIA
BIOSFEREI DELTA DUNARII prin proiectul „RECONSTRUCTIA ECOLOGICA IN
POLDERUL ZAGHEN DIN REZERVATIA BIOSFEREI TRANSFRONTALIERE DELTA
DUNARII, ROMÂNIA/UCRAINA” finantat prin POS Mediu – Axa prioritara 4
     
HCL 100/2011 HOTARÂREA
privind rectificarea bugetului local pe anul 2011