HCL 101/2011 HOTARAREA
privind acordul de principiu pentru schimbarea destinatiei imobilului “Scoala Tudor
Vladimirescu-teren + constructie” din unitate de invatamant in cabinet medical si
punct de lucru pentru Politia locala Tulcea
     
HCL 102/2011 HOTARAREA
privind darea in folosinta gratuita catre S.C. Enel Distributie Dobrogea S.A., a
suprafetei totale de 12,1mp, apartinand domeniului public al municipiului, situata
in Tulcea, strada Elizeului, pentru amplasarea a 10 stalpi de energie electrica
     
HCL 103/2011 HOTARAREA
privind vanzarea unui lot de teren in suprafata de 102 mp, apartinand domeniului
privat al municipiului Tulcea, concesionat de catre S.C. CONEX TRANS S.R.L., care
are alta destinatie decat cea de locuinta
     
HCL 104/2011 HOTARÂRE
PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ORDINE SI SIGURANTA PUBLICA
AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 105/2011 HOTARÂREA
Privind analiza si aprobarea Strategiei de Tarifare pentru
apa potabila si canalizare în Municipiul Tulcea
conform Contractului de Finantare din Fonduri de Coeziune nr. 91802 / 09.10.2008
     
HCL 106/2011 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA ”STUDIULUI HIDROGEOLOGIC PENTRU DIMENSIONAREA
ZONELOR DE PROTECTIE SANITARA PENTRU CAPTAREA DE APA SUBTERANA
DEALUL BOGZA ”care asigura alimentarea cu apa a orasului Tulcea si modificarea Art.1,
pct I lit a), lit b) si lit c) din HCL Nr. 270/27.09.2007
     
HCL 107/2011 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILIATE
,,RACORD ELECTRIC BLOCURI LOCUINTE STRADA IZVORULUI,
MUNICIPIUL TULCEA” SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 108/2011 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A
LUCRARILOR DE INTERVENTIE ,,CONSOLIDARE CLADIRE STRADA MAHMUDIEI NR.20,
MUNICIPIUL TULCEA” SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 109/2011 HOTARÂREA
privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ”CONSTRUIRE LOCUINTA
D+P+1+M ”, STR. LIBERTATII NR.72 , TULCEA
     
HCL 110/2011 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ”CENTRU DE
SPRIJINIRE A AFACERILOR INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII ”, STR. BABADAG
FN , TULCEA
     
HCL 111/2011 HOTARAREA
privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 43,60 mp,
teren din domeniul privat al municipiului, situat in Tulcea, Aleea Ghiocelului nr.8 bl.Z10, pentru
extindere spatiu comercial si aprobarea PUD “MODERNIZARE SPATIU COMERCIAL PRIN
AMENAJARE ACCES PENTRU PERSONAL CU EXTINDERE”
     
HCL 112/2011 HOTARAREA
privind inventarierea in domeniul privat al municipiului a terenului in suprafata de
150mp, situat in Tulcea, strada Isaccei nr.15 spate bl.I5A, inchirierea prin licitatie a
acestuia pentru construirea a 9 garaje si aprobarea: Caietului de sarcini, Instructiunilor
de participare la licitatie, PUD “Construire garaje auto”
     
HCL 113/2011 HOTARÂREA
privind modificarea/reactualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare
al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea
     
HCL 114/2011 HOTARÂRE
PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „IMBUNATATIREA SERVICIILOR URBANE,
INFRASTRUCTURA PUBLICA URBANA, ZONA URBANA VEST MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 115/2011 HOTARÂRE
PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII SERVICIILOR
SOCIALE, RESPECTIV ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU CRESTEREA SIGURANTEI SI
PREVENIREA CRIMINALITATII, ZONA URBANA VEST MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 116/2011 HOTARÂRE
PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICOECONOMICI
PENTRU OBIECTIV “ IMBUNATATIREA SERVICIILOR URBANE, INFRASTRUCTURA
PUBLICA URBANA, ZONA URBANA VEST MUNICIPIUL TULCEA “
     
HCL 117/2011 HOTARÂRE
PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „IMBUNATATIREA SERVICIILOR URBANE,
INFRASTRUCTURA PUBLICA URBANA, ZONA URBANA VEST MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 118/2011 HOTARAREA
privind darea in administrare catre Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Tulcea
a terenului in suprafata 4.450mp aferent pistei de atletism -Stadion Delta Tulcea, din
domeniul public al municipiului, in vederea amenajarii pistei de atletism
     
HCL 119/2011 HOTARÂREA
PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
     
HCL 120/2011 HOTARÂREA
privind rectificarea bugetului local pe anul 2011
     
HCL 121/2011 HOTARAREA
privind aprobarea majorarii capitalului social al
S.C. AGROPIETE S.A Tulcea cu suma de 130.000 lei
     
HCL 122/2011 HOTARAREA
pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 248/2010 privind
transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului
Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului – Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret –
Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Tulcea în domeniul public al municipiului Tulcea si
în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea
     
HCL 123/2011 HOTARAREA
pentru modificarea si completarea HCL nr.38/2011 privind preluarea din domeniul privat al
statului si din administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor <<Romania-
Film>>, in domeniul public al municipiului Tulcea si in administrarea Consiliului Local Tulcea a
imobilului “Gradina de Vara – DACIA”,
situat in Tulcea, str. Isaccei nr. 16
     
HCL 124/2011 HOTARAREA
privind aprobarea raportului de evaluare si a preluarii obiectivului de investitii
“ bloc de locuinte” de la S.C. Alum S.A. Tulcea, situat in Tulcea,
str. Isaccei FN ( intre bl.U5 si calea ferata)
     
HCL 125/2011 HOTARAREA
privind aprobarea rapoartelor de evaluare pentru terenurile aprobate spre vanzare,
in baza HCL nr.70/31.03.2011 si HCL nr. 103/21.04.2011
     
HCL 126/2011 HOTARAREA
privind inventarierea in domeniul public al municipiului a terenurilor aferente
cailor de acces Aleea “A” - in suprafata de 1552mp si Aleea “B” - in suprafata totala de
939mp, situate in Tulcea -Cartierul Mesteceni, in vederea intabularii
     
HCL 127/2011 HOTARAREA
privind inventarierea in domeniul privat al municipiului a terenului in suprafata
de 173mp, situat in Tulcea, strada 1848 nr.16 si inchirierea acestuia prin
incredintare directa, pentru amenajarea unei parcari de resedinta
     
HCL 128/2011 HOTARÂRE
PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „REABILITAREA SIMODERNIZAREA ZONEI
INDUSTRIALE EST DINMUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 129/2011 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII VALABILITATII PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL
MUNICIPIULUI TULCEA, APROBAT CU HCL NR. 29/ 27.05. 1996 SI A REGULAMENTULUI
LOCAL DE URBANISM AL MUNICIPIULUI TULCEA ,
APROBAT PRIN HCL NR. 19/25.02.1999
     
HCL 130/2011 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA ”REGULAMENTULUI LOCAL REFERITOR LA IMPLICAREA
PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM SAU DE
AMENAJARE A TERITORIULUI , A CAROR APROBARE ESTE DE COMPETENTA CONSILIULUI
LOCAL TULCEA”
     
HCL 131/2011 HOTARAREA
privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 36,40 mp,
teren din domeniul privat al municipiului, situat in Tulcea, str. 1848 nr.17 bl.8 sc.D ap.3, pentru extindere
spatiu comercial si aprobarea PUD “AMENAJARE SPATIU COMERCIAL CU EXTINDERE SI ACCES
DIN EXTERIOR”
     
HCL 132/2011 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”CENTRU MICROPROCESARE
PRODUSE APICOLE ”, STR. ELIZEULUI F.N. , TULCEA SI A REGULAMENTULUI LOCAL
DE URBANISM AFERENT
     
HCL 133/2011 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ”CONSTRUIRE BIROURI
+LOCUINTA D+P+3 E ”, STR. MIRCEA VODA NR.49, TULCEA
     
HCL 134/2011 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ”CONSTRUIRE
LOCUINTA P+M”, STR. MIEILOR NR.7 A , TULCEA
     
HCL 135/2011 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ”CONSTRUIRE CAPELA
MORTUARA ”, STR. SLT. GAVRILOV CORNELIU NR.93 , TULCEA
     
HCL 136/2011 HOTARÂREA
Privind modificarea si completarea Regulamentului privind activitaile edilitar-gospodaresti din
municipiul Tulcea aprobat cu modificari si completari prin H.C.L. nr.279/ 2009
     
HCL 137/2011 HOTARÂREA
privind aprobarea Regulamentului de deconectare/debransare de la sistemul de alimentare
centralizata cu energie termica din municipiul Tulcea
     
HCL 138/2011 HOTARAREA
pentru modificarea si completarea Normelor privind detinerea, cresterea si circulatia cainilor pe
raza municipiului Tulcea aprobate prin HCL nr. 181/2005, actualizata
     
HCL 139/2011 HOTARÂREA
PRIVIND ATESTAREA ÎN FUNCTIA DE ADMINISTRATORDE IMOBILE LA ASOCIATIILE DE PROPRIETARI DE PE RAZAMUNICIPIULUI TULCEA A PERSOANELOR FIZICE CARE AU PROMOVAT EXAMENUL DIN DATA DE 15
APRILIE 2011
     
HCL 140/2011 HOTARÂREA
PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOCELOR FIXE REZULTATE CA URMARE RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII „GRADINITA P.P. MUNICIPIUL TULCEA CARTIER PRELUNGIREA TABEREI”
     
HCL 141/2011 HOTARAREA
privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al municipiului a terenului in suprafata de 2.600 mp, situat in Tulcea, str. Coziei nr. 7 si darea in administrare catre Colegiul Agricol „ Nicolae Cornateanu” Tulcea a imobilului (cladire si teren), pentru destinatia de gradinita cu program prelungit
     
HCL 142/2011 HOTARÂREA
PRIVIND ÎNCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI
RADU RICU
     
HCL 143/2011 HOTARÂREA
PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI MUNTEANU DAN DIN
PARTEA PARTIDULUI DEMOCRAT LIBERAL ORGANIZATIA JUDETEANA TULCEA
     
HCL 144/2011 HOTARÂREA
PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI
TULCEA NR. 2 PENTRU ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA, REALIZAREA LUCRARILOR PUBLICE ,
PROTECTIA MEDIULUI ÎNCONJURATOR, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA
     
HCL 145/2011 HOTARÂREA
privind aprobarea contului de executie al bugetului local
pe anul 2010
     
HCL 146/2011 HOTARÂREA
privind aprobarea contului de executie al bugetului local
pe trimestrul I - 2011
     
HCL 147/2011 HOTARÂRE
privind scutirea / reducerea de la plata impozitelor datorate pe anul 2011, de persoanele
fizice care locuiesc pe raza municipiului Tulcea
     
HCL 148/2011 HOTARÂREA
Privind modificarea Anexei nr.1 aprobata prin H.C.L. nr.177/2005 privind stabilirea
Situatiilor în care se pot acorda prestatii financiare exceptionale modificata si completata
prin HCL 203/2006 si HCL nr.28/2008
     
HCL 149/2011 HOTARÂREA
privind acordarea de ajutoare financiare unor familii din municipiul Tulcea,
cu prilejul împlinirii a 50 ani de casatorie
     
HCL 150/2011 HOTARAREA
privind aprobarea comisiei speciale pentru inventarierea bunurilor care alcatuiesc domeniul
privat al municipiului Tulcea