HCL 151/2011 HOTARÂREA
pentru acordul de principiu privind schimbul de terenuri intre
municipiul Tulcea si S.C. STX OSV Tulcea S.A.
     
HCL 152/2011 HOTARÂREA
pentru modificarea si completarea H.C.L. nr. 74/31.03.2011privind trecerea din domeniul
public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al
municipiului Tulcea si in administrarea Consiliului Local Tulcea a doua imobile – imobilul
528 Tulcea- integral, str. Antenei FN si imobilul 397 Tulcea – partial, str. 1848 (incinta UM
02044)
     
HCL 153/2011 HOTARÂREA
privind modificarea suprafetei de teren a imobilului apartinand domeniului public al municipiului Tulcea,
situat in Tulcea, str.Mahmudiei nr.18-20, conform masuratorilor topo cadastrale - de la 762,5 mp la 898
mp, in vederea inregistrarii in cartea funciara
     
HCL 154/2011 HOTARÂREA
privind inventarierea in domeniul public al municipiului Tulcea a zidului de sprijin mal str.
Victoriei intre bl.3 si spate bl. I 11 si I 12 din str. Isaccei
     
HCL 155/2011 HOTARAREA
privind inventarierea in domeniul public al municipiului a doua loturi de teren in suprafata
totala de 1179 mp, situate in Tulcea, str.Ing.Dumitru Ivanov,
in vederea amenajarii a doua parcari
     
HCL 156/2011 HOTARÂREA
privind inventarierea in domeniul privat al municipiului Tulcea a imobilului
alcatuit din constructii si teren in suprafata de 542,64mp,
situat in Tulcea, strada Mahmudiei nr.153
     
HCL 157/2011 HOTARAREA
privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul privat al municipiului Tulcea
     
HCL 158/2011 HOTARAREA privind concesionarea prin licitatie a terenului in suprafata de 932 mp, apartinand
domeniului privat al municipiului, situat in Tulcea, strada Sperantei-P55,
Cartier Mesteceni, pentru destinatia de spatiu comercial
     
HCL 159/2011 HOTARÂREA
privind concesionarea prin incredintare directa pentru extindere spatiu comercial existent, a suprafetei de
180 mp din cei 450 mp inchiriati pentru parcare, teren din domeniul privat al municipiului, situat in Tulcea,
str. Podgorilor nr.110 si aprobare PUD “Extindere si supraetajare Piata Agroalimentara E3”
     
HCL 160/2011 HOTARÂREA
privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 23 mp,
teren din domeniul privat al municipiului, situat in Tulcea, Aleea Pelinului nr. 4 bl.4 sc.A ap.3, pentru
extindere spatiu comercial si aprobarea PUD “AMENAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL
CU ACCES DIN EXTERIOR”
     
HCL 161/2011 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”CONSTRUIRE PARC EOLIAN SI
RACORD ELECTRIC LA SEN ”, EXTRAVILAN TULCEA TARLA 273,PARCELA 4280 SI A
REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     
HCL 162/2011 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ”CONSTRUIRE LOCUINTE DE
SERVICIU S+P+1E +M”, STR. VITICULTURII NR.12 , TULCEA
     
HCL 163/2011 HOTARÂREA NR.
privind interzicerea pescuitului in Lacul Ciuperca pana pe data de 31.12.2011 pentru
asigurarea protectiei si conservarii resurselor acvatice vii
     
HCL 164/2011 HOTARÂREA
PENTRU APROBAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR AL
MUNICIPIULUI TULCEA PE ANUL 2011
     
HCL 165/2011 HOTARAREA
privind trecerea din domeniul public al municipiului in domeniul privat al municipiului
a suprafetei de 50mp, situata in Tulcea, str. Portului nr.28A si concesionarea acesteia
prin incredintare directa pentru extindere anexe bucatarie restaurant si aprobare PUD “Concesionare teren
pentru extindere anexe bucatarie Restaurant Scorpion”
     
HCL 166/2011 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU
OBIECTIVUL “DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE DE AGREMENT (REPARATIA CORPULUI
NAVEI CU ZBATURI ”REPUBLICA”, BUN CULTURAL CLASAT ÎN CATEGORIA „TEZAUR”, PRINORDINUL
MINISTRULUI CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL CU NR. 2346/22.05.2008“ SI A INDICATORILOR
TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 167/2011 HOTARÂREA
privind rectificarea bugetului local pe anul 2011
     
HCL 168/2011 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU PROIECTUL „ÎMPADURIREA
UNUI TEREN DE 70.47 HA SITUAT ÎN EXTRAVILANUL MUNICIPIULUI TULCEA” SI A
COFINANTARII DIN PARTEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 169/2011 HOTARÂREA
pentru trecerea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului
Administratiei si Internelor- Inspectoratul de Jandarmi Judetean Tulcea, în domeniul public al municipiului
Tulcea si în administrarea Consiliului Local Tulcea
     
HCL 170/2011 HOTARÂREA
pentru modificarea HCL nr.218/28.09.2010 privind darea in folosinta gratuita catre SC Enel
Distributie Dobrogea SA, a 2 loturi de teren, in suprafata totala de 31,50mp, situate in Tulcea,
strada Orizontului pentru amplasarea a doua posturi de transformare
     
HCL 171/2011 HOTARAREA
pentru scoaterea din inventarul domeniului public al municipiului Tulcea
a bunului imobil – strada Transformatorului si trotuarul aferent
     
HCL 172/2011 HOTARÂREA
privind alocarea locurilor de veci aferente Parcelei 32A din Cimitirul “Eternitatea Nou”
situat in Tulcea str. Viticulturii nr. 6 A, catre Garnizoana Tulcea
     
HCL 173/2011 HOTARAREA
privind alocarea locurilor de veci marginale Parcelei 19 si Parcelei 20 din Cimitirul
“Eternitatea Nou” situat in Tulcea str. Viticulturii nr. 6A, pentru inhumarea sinucigasilor
     
HCL 174/2011 HOTARÂREA
privind inventarierea in domeniul privat al municipiului a terenului in suprafata de
4.966 mp, situat in Tulcea, str.Ing. Dumitru Ivanov FN, in vederea inregistrarii in cartea
funciara
     
HCL 175/2011 HOTARÂREA
privind inventarierea in domeniul privat al municipiului a terenului in suprafata
de 31,45 mp, situat in Tulcea, str.Socului nr.4, bl.2, sc.B
     
HCL 176/2011 HOTARÂREA
privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al municipiului a terenului in suprafata de 31,45 mp,
situat in Tulcea, str.Socului nr.4, bl.2,sc.B, pentru extinderea spatiului alocat unui punct de incasare taxe si
impozite locale si aprobarea PUD "Modernizare si extindere Imobil" str.Socului nr.4, bl.2,sc.B,ap.1
     
HCL 177/2011 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL "RECOMPARTIMENTARE CLADIRE SI
EXTINDERE SPATIU EXISTENT", STR. VITICULTURII NR.12, TULCEA SI A REGULAMENTULUI LOCAL
DE URBANISM AFERENT
     
HCL 178/2011 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ”CONSTRUIRE LOCUINTA
P+1”, STR.LUTERANA NR.13, TULCEA
     
HCL 179/2011 HOTARÂREA
pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare
a obiectivului “Reamenajare plaja existenta” (strand), din municipiul Tulcea, str. Isaccei FN, judetul
Tulcea, aprobat prin H.C.L. nr. 155/28.06.2011
     
HCL 180/2011 HOTARÂREA
PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI NR . 4 LA REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA SI
EXECUTAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI PE RAZA MUNICIPIULUI TULCEA APROBAT PRIN
HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL TULCEA NR. 69/28.08.2008 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
     
HCL 181/2011 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE FUNCTIONARE
A UNITATILOR ECONOMICE DIN MUNICIPIUL TULCEA
     
HCL 182/2011 HOTARÂREA
privind Sistemul national electronic de plata online a impozitelor si taxelor in Municipiul Tulcea utilizand
cardul bancar, precum si stabilirea modului in care este suportat comisionul bancar
     
HCL 183/2011 HOTARÂREA
privind participarea municipiului Tulcea la constituirea
„ Asociatiei de Dezvoltare Interjudeteana a Infrastructurii de Deseuri menajere ” Tulcea
     
HCL 184/2011 HOTARAREA
privind modificarea H.C.L. nr.68/28.08.2008 pentru stabilirea comisiei de evaluare a
ofertelor si a comisiei de solutionare a contestatiilor privind concesionarea sau inchirierea
bunurilor din domeniul public si privat al municipiului Tulcea
     
HCL 185/2011 HOTARAREA
privind trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor si
Infrastructurii, in domeniul public al municipiului Tulcea si în administrarea Consiliului Local al
Municipiului Tulcea, a Portului comercial
Tulcea si a Falezei Tulcea
     
HCL 186/2011 HOTARÂREA
PENTRU APROBAREA ÎNFIINTARII “ADMINISTRATIEI PORTUARE” ÎN CADRUL S.C. TRANSPORT
PUBLIC S.A. TULCEA, CONFORM PREVEDERILOR ORDONANTEI GUVERNULUI NR. 22/1999 PRIVIND
ADMINISTRAREA PORTURILOR SI A CAILOR NAVIGABILE, UTILIZAREA INFRASTRUCTURILOR DE
TRANSPORT NAVAL APARTINÂND DOMENIULUI PUBLIC, PRECUM SI DESFASURAREA
ACTIVITATILOR DE TRANSPORT NAVAL ÎN PORTURI SI PE CAILE NAVIGABILE INTERIOARE,
REPUBLICATA
     
HCL 187/2011 HOTARÂREA
privind inventarierea in domeniul privat al municipiului a terenului in suprafata de 7,35mp, situat in Tulcea,
str. Pacii nr. 121 bl. 128 sc.B, concesionarea acestuia prin incredintare directa pentru extindere sediu firma si
aprobare PUD “AMENAJARE BIROU FIRMA CU ACCES DIN EXTERIOR SI EXTINDERE”
     
HCL 188/2011 HOTARÂREA
privind rectificarea bugetului local pe anul 2011
     
HCL 189/2011 HOTARÂREA
PRIVIND ASIGURAREA FLUXULUI FINANCIAR PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SI
ACOPERIREA CONTRAVALORII CHELTUIELILOR ALTELE DECÂT CELE ELIGIBILE PENTRU
PROIECTUL „RECONSTRUCTIA ECOLOGICA ÎN POLDERUL ZAGHEN DIN REZERVATIA
BIOSFEREI TRANSFRONTALIERE DELTA DUNARII, ROMÂNIA/UCRAINA”
     
HCL 190/2011 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU
OBIECTIVUL “REABILITARE STR. ISACCEI, MUNICIPIUL TULCEA“ SI A INDICATORILOR TEHNICOECONOMICI
     
HCL 191/2011 HOTARAREA
pentru modificarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate, anexa la
HCL nr. 174/28.07.2011 privind inventarierea in domeniul privat al municipiului a terenului in
suprafata de 4.966 mp, situat in Tulcea, str.Ing. Dumitru Ivanov FN,
in vederea inregistrarii in cartea funciara
     
HCL 192/2011 HOTARAREA
pentru aprobarea rapoartelor de evaluare si a efectuarii schimbului de imobile
intre municipiul Tulcea si SC STX OSV Tulcea S.A.
     
HCL 193/2011 HOTARAREA
PRIVIND STABILIREA LOCULUI SI A DOMENIILOR ÎN CARE CONTRAVENIENTII
VOR PRESTA ACTIVITATI ÎN FOLOSUL COMUNITATII
     
HCL 194/2011 HOTARÂREA
privind rectificarea bugetului local pe anul 2011
     
HCL 195 HOTARÂREA
PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
     
HCL 196/2011 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU
OBIECTIVUL DE INVESTITII “TRECEREA PE GAZE NATURALE A CT CASA DE PROTOCOL, STR. 14
NOIEMBRIE, MUNICIPIUL TULCEA“ SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 197/2011 HOTARÂRE
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCARILOR DE
INTERVENTIE ,,EXTINDERE SI MODERNIZARE IMOBIL STR. SOCULUI,
MUNICIPIUL TULCEA” SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 198/2011 HOTARÂRE
PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE
,, LUCRARI TEHNICO – EDILITARE BAZIN DE ÎNOT, MUNICIPIUL TULCEA”
SI A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI
     
HCL 199/2011 HOTARÂRE
PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE
,,RACORD ELECTRIC BAZIN DE ÎNOT, MUNICIPIUL TULCEA”
SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 200/2011 HOTARÂRE
PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILTIATE
,,REMODELARE URBANA ZONA TREI FÂNTÂNI, MUNICIPIUL TULCEA”
SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI