HCL 201/2011 HOTARÂRE
PRIVIND APROBAREA DEFALCARII PE SURSE DE FINANTARE A VALORII
REZULTATE DIN DOCUMENTATIA DE AVIZARE A PROIECTULUI
,,DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE DE AGREMENT - REPARATIA
CORPULUI NAVEI CU ZBATURI <<REPUBLICA>>”
     
HCL 202/2011 HOTARAREA
privind inventarierea in domeniul privat al municipiului a terenului in
suprafata de 3.906 mp, aferent obiectivului “bloc de locuinte”,
situat in Tulcea, str. Isaccei intre bl.U5 si calea ferata
     
HCL 203/2011 HOTARAREA
privind inventarierea in domeniul public al municipiului Tulcea a terenului in suprafata de
20.284mp, aferent strazii ing. Dumitru Ivanov, in vederea inregistrarii
in cartea funciara
     
HCL 204/2011 HOTARAREA
privind modificarea suprafetei de teren aferenta sediului Sectiei Întretinere Domeniu Public,
situata in Tulcea, str. Spitalului, evidentiata la pozitia 952 din inventarul domeniului public,
de la 10.000mp la 19.787mp, conform masuratorilor topo cadastrale,
in vederea inregistrarii in cartea funciara
     
HCL 205/2011 HOTARAREA
pentru revocarea partiala a HCL nr. 127/26.05.2011 privind inventarierea in domeniul
privat al municipiului a terenului in suprafata de 173mp, situat in Tulcea, strada 1848 nr.16
si inchirierea acestuia prin incredintare directa, pentru amenajarea unei parcari de
resedinta
     
HCL 206/2011 HOTARAREA
privind inchirierea prin licitatie, a unor loturi de teren din municipiul Tulcea,
pentru amplasarea magazinelor mobile
     
HCL 207/2011 HOTARAREA
privind vanzarea directa a unui lot de teren in suprafata de 137 mp, situat in Tulcea,
str.Neptun nr. 2 bis, apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea, concesionat de
S.C. AROVI S.R.L.
     
HCL 208/2011 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ” SEDIU UNIUNEA
DEMOCRATA A TATARILOR TURCO MUSULMANI DIN ROMANIA ”, STR. CASCADEI
NR.9, TULCEA SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     
HCL 209/2011 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ” CONSTRUIRE
LOCUINTA PARTER ”, STR. MIHAI VITEAZU NR.80 BIS TULCEA
     
HCL 210/2011 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ” EXTINDERE SPATIU
COMERCIAL ”, STR. PODGORIILOR NR.89, TULCEA
     
HCL 211/2011 HOTARAREA
pentru modificarea si completarea HCL 45/2004 - privind aprobarea criteriilor de prioritate
si componentei comisiei sociale de repartizare a locuintelor construite pentru tineri si alte
categorii sociale
     
HCL 212/2011 HOTARAREA
pentru modificarea si completarea Normelor privind detinerea, cresterea si circulatia cainilor pe raza
municipiului Tulcea aprobate prin HCL nr. 181/2005, actualizata
     
HCL 213/2011 HOTARAREA
pentru modificarea si completarea Regulamentului privind activitatile edilitar-gospodaresti din municipiul
Tulcea aprobat cu modificari si completari prin HCL nr. 279/2009
     
HCL 214/2011 HOTARÂREA
PRIVIND ACORDAREA S.C. ENERGOTERM S.A. TULCEA A CALITATII DE AGENT CONSTATATOR
PENTRU UNELE CONTRAVENTII PREVAZUTE DE LEGEA NR. 51/2006 PRIVIND SERVICIILE
COMUNITARE DE UTILITATII PUBLICE SI LEGEA NR. 325/2006 PRIVIND SERVICIUL PUBLIC DE
ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA
     
HCL 215/2011 HOTARÂREA
privind aprobarea modificarii Statului de functii al
Directiei de Asistenta si Protectie Sociala Tulcea
     
HCL 216/2011 HOTARÂREA
PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENTA
     
HCL 217/2011 HOTARÂREA
PRIVIND ACORDAREA UNEI PRESTATII FINANCIARE EXCEPTIONALE
     
HCL 218/2011 HOTARÂREA
PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA COMISIEI PENTRU APLICAREA PREVEDERILOR
O.G. NR. 20/1994 REFERITOARE LA MASURI PENTRU REDUCEREA RISCULUI SEISMIC AL
CONSTRUCTIILOR EXISTENTE, APROBATA PRIN H.C.L. NR. 91/26.04.2007
     
HCL 219/2011 HOTARAREA
privind acordarea de scutire de la plata impozitului/ taxei pe cladiri si a accesoriilor aferente, in cazul
asociatiilor, fundatiilor si cultelor care desfasoara activitati social –umanitare
in Municipiul Tulcea
     
HCL 220/2011 HOTARÂREA
privind rectificarea bugetului local pe anul 2011
     
HCL 221/2011 HOTARAREA
privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul in suprafata de 137mp, situat in
Tulcea, str. Neptun nr.2bis, aprobat spre vanzare,
in baza HCL nr. 207/29.09.2011
     
HCL 222/2011 HOTARAREA
privind inchirierea prin licitatie a terenului de sport in suprafata de 2.245mp,
apartinand domeniului public al municipiului, situat in Tulcea, strada 1848 nr.5A,
aflat in administrarea Scolii cu clasele I-VIII nr.12, pentru amenajarea unui
teren sintetic de sport
     
HCL 223/2011 HOTARAREA
privind preluarea din administrarea SC Transport Public SA a terenului in suprafata de
72,17mp, situat in Tulcea str.Energiei nr.7A, trecerea din domeniul public in domeniul privat al
municipiului si concesionarea acestuia prin incredintare directa pentru extindere atelier prelucrari
metalice, aprobare PUD “EXTINDERE ATELIER PRELUCRARI METALICE (CONCESIONARE
TEREN)”
     
HCL 224/2011 HOTARÂREA
pentru modificarea titlului HCL nr. 169/28.07.2011 pentru trecerea unor imobile din domeniul
public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor- Inspectoratul de
Jandarmi Judetean Tulcea, în domeniul public al municipiului Tulcea si în administrarea
Consiliului Local Tulcea
     
HCL 225/2011 HOTARÂREA
pentru modificarea titlului HCL nr. 185/2011 privind trecerea din domeniul public al
statului si din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, in domeniul
public al municipiului Tulcea si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea,
a Portului comercial Tulcea si a Falezei Tulcea
     
HCL 226/2011 HOTARAREA
pentru modificarea pozitiilor 664 si 665 din “Inventarul bunurilor care apartin domeniului
public al municipiului Tulcea” cu privire la inregistrarea Liceului
de Arta George Georgescu in loc de Scoala generala nr.2
     
HCL 227/2011 HOTARAREA
privind modificarea suprafetei de teren aferenta strazii Cascadei, evidentiata la
pozitia 274 din inventarul domeniului public, de la 600,00mp la 1.483mp,
conform masuratorilor topo cadastrale, in vederea inregistrarii in cartea funciara
     
HCL 228/2011 HOTARAREA
privind acceptarea donatiilor facute municipiului Tulcea si includerea in
domeniul public al municipiului Tulcea a loturilor de teren in suprafata
totala de 1.145,6mp, situate in Tulcea str.Livezilor nr.52
     
HCL 229/2011 HOTARAREA
privind inventarierea in domeniul public al municipiului Tulcea a terenului in
suprafata de 39.557mp, aferent drumului industrial D5, in vederea intabularii
     
HCL 230/2011 HOTARAREA
pentru prelungirea Contractului nr.6436/2000 privind inchirierea terenului
ocupat de drumul industrial D5 din zona Vest, in suprafata de 39.557mp,
societatii comerciale Alum SA
     
HCL 231/2011 HOTARAREA
privind inventarierea in domeniul privat al municipiului Tulcea, a terenului
in suprafata de 999 mp, situat in Tulcea, strada Babadag nr.116
     
HCL 232/2011 HOTARAREA
privind atribuirea în folosinta gratuita pe toata perioada existentei constructiilor a
terenurilor din domeniul privat al municipiului , aferente locuintelor tip ANL, situate în
Tulcea, str. 1848 nr. 14 respectiv str. Iuliu Maniu nr. 28, catre titularii dreptului de
proprietate asupra acestora
     
HCL 233/2011 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
”TRANSFORMARE PT6 IN SEDIU ADMINISTRATIV PENTRU
S.C. ENERGOTERM S.A. ” Strada Spitalului Nr.29 A Tulcea
     
HCL 234/2011 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ” CONSTRUIRE LOCUINTA
UNIFAMILIALA P+1”, ”CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+M”
Extravilan Tarla 36, Parcela 702 Tulcea a Regulamentului Local de Urbanism aferent si
includerea in intravilan a terenului de1 765.60 mp in trup izolat « Ionescu –Domusciuc »
     
HCL 235/2011 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ” LOCUINTA P+1 ”,
STR.RAHOVEI NR.21 TULCEA
     
HCL 236/2011 HOTARÂREA
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate “CENTRALA TERMICA SCOALA NR.5,STR.BABADAG
NR.136, MUNICIPIUL TULCEA” si a indicatorilor tehnico-economici
     
HCL 237/2011 HOTARÂREA PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE
INTERVENTIE PENTRU OBIECTIVUL “TRECEREA PE GAZE NATURALE CT CASA
CASATORIILOR, STR.GLORIEI, MUNICIPIUL TULCEA
     
HCL 238/2011 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU
OBIECTIVUL “TRECEREA PE GAZE NATURALE CENTRUL DE ZI PENTRU COPII “PASI SPRE LUMINA”,
STR.14 NOIEMBRIE, MUNICIPIUL TULCEA
     
HCL 239/2011 HOTARÂREA privind acordarea facilitatilor fiscale la plata impozitului/ taxei pe cladiri, potrivit prevederilor art. 286 alin. (8) si (9)
din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal, Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si procedura de
acordare a acestora
     
HCL 240/2011 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA POLITICII PUBLICE “EFICIENTA, SUSTENABILITATE SI ACCES LA TRANSPORTUL
PUBLIC LOCAL DE PERSOANE ÎN MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 241/2011 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU
OBIECTIVUL DE INVESTITII “CANALIZARE STR.LIBERTATII (ZONA NECANALIZATA), HORIA, CLOSCA
SI REABILITARE RETELE APA STR.FRUNZELOR, STR.MUNCII, STR.HORIA, STR.CLOSCA SI
STR.CRISAN, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 242/2011 HOTARAREA
pentru modificarea si completarea Regulamentului privind activitatile edilitar-gospodaresti din municipiul
Tulcea aprobat cu modificari si completari prin HCL nr. 279/2009
     
HCL 243/2011 HOTARAREA
pentru modificarea art.1 din HCL nr.221/2011 privind aprobarea raportului de evaluare
pentru terenul in suprafata de 137mp, situat in Tulcea, str. Neptun nr.2bis, aprobat spre
vanzare, in baza HCL nr. 207/29.09.2011
     
HCL 244/2011 HOTARÂREA
privind rectificarea bugetului local pe anul 2011
     
HCL 245/2011 HOTARÂREA
privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie
,,Transformare acoperis de tip terasa în acoperis de tip sarpanta“ la Cresele nr. 1 si 3 si a
indicatorilor tehnico-economici
     
HCL 246/2011 HOTARÂREA
pentru suspendarea aplicarii Regulamentului de functionare a sistemului privind controlul, limitarea si
taxarea stationarilor in municipiul Tulcea, aprobat prin HCL nr.154/2010, in perioada 01.11.2011-
01.05.2012, pentru locurile de stationare de pe str. Lac Ciuperca, Sala Polivalenta – Biblioteca Judeteana si
str. ing. Ivanov Dumitru, aferente zonei tarifare II
     
HCL 247/2011 HOTARÂREA
pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea si folosirea permiselor
de libera trecere pentru circulatia auto pe strazile din Municipiul Tulcea
     
HCL 248/2011 HOTARAREA
pentru modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 319/29.11.2007 privind trecerea Coplexului
Sportiv " Delta", situat in Tulcea, str. Tineretului nr. 2, din administrarea Fotbal Club
Delta Tulcea, in administrarea Directiei Intretinere si Administrare Patrimoniu
Tulcea
     
HCL 249/2011 HOTARÂREA
PENTRU APROBAREA ACTIVITATII DE RIDICARE, TRANSPORT SI DEPOZITARE A MOPEDELOR SI
VEHICULELOR CU TRACTIUNE ANIMALA CARE SE DEPLASEAZA PE DRUMURILE PUBLICE DIN
MUNICIPIUL TULCEA, CA URMARE A CONSTATARII ÎNCALCARII NORMELOR RUTIERE PREVAZUTE DE
ART. 3 SI ART16 ALIN. 2 DIN H.C.L. NR. 278/2009 PRIVIND ÎNREGISTRAREA, EVIDENTA SI RADIEREA
VEHICULELOR CARE NU SE SUPUN ÎNMATRICULARII
     
HCL 250/2011 HOTARAREA
privind vanzarea a 3 loturi de teren apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea,
concesionate, in suprafata totala de 2.844,78 mp, care au alta destinatie decat pentru
constructia de locuinte