HCL 251/2011 HOTARAREA privind rectificarea bugetului local pe anul 2011
     
HCL 252/2011 HOTARAREA privind rectificarea bugetului la activitatile autofinantate pe anul 2011
     
HCL 253/2011 HOTARAREA privind aprobarea numarului de burse si cuantumul acestora acordate elevilor din învatamântul preuniversitar de stat în anul scolar 2011-2012
     
HCL 254/2011 HOTARAREA privind aprobarea raportului de evaluare si valorificarea navei P.A. “2763” (fosta “Gilortul”) prin vanzare la licitatie publica deschisa cu strigare sau casarea bunului
     
HCL 255/2011 HOTARAREA PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
     
HCL 256/2011 HOTARAREA PRIVIND ÎNCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI
BIBU NICOLAE FLORIN
     
HCL 257/2011 HOTARAREA PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI FEDOT VALENTINVITEA DIN PARTEA PARTIDULUI DEMOCRAT LIBERAL ORGANIZATIA JUDETEANA TULCEA
     
HCL 258/2011 HOTARAREA PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR. 2 PENTRU ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA, REALIZAREA LUCRARILOR PUBLICE , PROTECTIA MEDIULUI ÎNCONJURATOR, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA
     
HCL 259/2011 HOTARAREA PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “REABILITAREA SI MODERNIZAREA ZONEI
INDUSTRIALE EST DIN MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 260/2011 HOTARAREA privind scoaterea din inventarul bunurilor date in concesiune prin Contractul de
delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem
centralizat nr. 20097/30.06.2005, S.C.Energoterm SA Tulcea a imobilelor PT23,
PT26, PT31i, PT7
     
HCL 261/2011 HOTARAREA privind aprobarea rapoartelor de evaluare pentru terenurile aprobate spre vanzare, in baza Hotararii Consiliului Local nr. 250/24.11.2011
     
HCL 262/2011 HOTARAREA pentru modificarea pozitiei nr.42, coloana (3) din anexa nr.1 la HCL nr.44/2007 privind vanzarea loturilor de teren concesionate din domeniul privat al municipiului Tulcea, destinate construirii de locuinte proprietate personala
     
HCL 263/2011 HOTARAREA pentru modificarea art. 2 lit (b) din H.C.L. nr.210/26.07.2007 privind aprobarea valorii terenurilor destinate constructiilor de locuinte proprietate personala, aflate în administrarea Consiliului Local Tulcea, ce urmeaza a fi vândute, în temeiul HCL nr. 275 din 2005, HCL nr. 44/2007 si HCL nr. 67/2007 si a pozitiei 42 din anexa la hotarâre
     
HCL 264/2011 HOTARAREA privind modificarea suprafetei de teren si a suprafetei construite aferente imobilului Strandul “Tudor Vladimirescu” Plaja, evidentiat la pozitiile 547 si 548 din inventarul domeniului public, conform masuratorilor topo cadastrale, in vederea inregistrarii in cartea funciara
     
HCL 265/2011 HOTARAREA privind preluarea cu titlu gratuit din proprietatea SC Kaufland Romania SC in domeniul privat al municipiului Tulcea a obiectivului „Sens Giratoriu” situat la intersectia strazii1848 cu strada Barajului, Km 2+560 dr si trecerea acestuia în domeniul public al municipiului Tulcea
     
HCL 266/2011 HOTARAREA pentru trecerea din domeniul public al municipiului in domeniul privat al municipiului a imobilului situat in Tulcea, strada Victoriei nr.27, aprobarea rapoartelor de evaluare si a efectuarii schimbului de imobile intre municipiul Tulcea si Partidul Social Democrat, reprezentat de Organizatia Municipala PSD Tulcea
     
HCL 267/2011 HOTARAREA privind inventarierea in domeniul privat al municipiului a terenului in suprafata de 337 mp, situat in Tulcea, str.Gloriei nr.37
     
HCL 268/2011 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a terenului in suprafata de 807 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea, situat in Tulcea, str. Portului FN (langa Hotel Esplanada), pentru parcare auto
     
HCL 269/2011 HOTARAREA privind inventarierea in domeniul privat al municipiului a terenului in suprafata de 2mp, situat in Tulcea, str.1848 nr.21, bl.13, sc.B, ap.2, concesionarea acestuia prin incredintare directa pentru cabinet veterinar si aprobare PUD “Amenajare si extindere cabinet veterinar cu acces din exterior”
     
HCL 270/2011 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”CONSTRUIRE ATELIER DE PRODUCTIE ”, TARLA 20, PARCELA 288, INTRAVILAN TULCEA SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     
HCL 271/2011 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”CONSTRUIRE 4( PATRU) CASE DE VACANTA IN REGIM DE INALTIME PARTER ”, ZONA STRAZII LIVEZILOR, TARLA 18, PARCELA A 238, (INTRAREA LIVEZILOR VI NR.11), INTRAVILAN TULCEA SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     
HCL 272/2011 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ” CONSTRUIRE CAMIN CAZARE MUNCITORI D+P+3 ”, STR.TABEREI NR.30, TULCEA
     
HCL 273/2011 HOTARAREA PENTRU APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PRIVIND ,,TRANSFORMARE PT6 ÎN SEDIU ADMINISTRATIV PENTRU SC ENERGOTERM SA TULCEA” SI A INDICATORILOR TEHNICOECONOMICI
     
HCL 274/2011 HOTARAREA privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012
     
HCL 275/2011 HOTARAREA privind scutirea/reducerea de la plata impozitelor datorate pe anul 2011 de persoanele fizice care locuiesc pe raza municipiului Tulcea
     
HCL 2676/2011 HOTARAREA privind stabilirea unor criterii proprii de evaluare a veniturilor potentiale provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri ce sunt considerate de stricta necesitate luate în calcul la stabilirea dreptului la ajutor social si a alocatiei pentru sustinerea familiei, precum si a criteriilor
proprii de stabilire a conditiilor care conduc la neacordarea ajutorului social
     
HCL 277/2011 HOTARAREA privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca realizate de una dintre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social conform prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2012
     
HCL 278/2011 HOTARAREA PRIVIND STABILIREA MASURII DE PROTECTIE SOCIALA DIN BUGETUL LOCAL ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE O.U.G. NR. 70/2011, PENTRU SPRIJINIREA POPULATIEI ÎN PERIOADA SEZONULUI RECE
     
HCL 279/2011 HOTARAREA privind unificarea si actualizarea hotarârilor Consiliului Local al Municipiului Tulcea în domeniul serviciului de transportul public local de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze, prin care se acorda facilitati populatiei
     
HCL 280/2011 HOTARAREA privind prelungirea pâna la data de 31 decembrie 2012 a termenului de valabilitate a Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 65 din 31.03.2011 privind modalitatea de acordare în perioada 15.04-31.12.2011 a gratuitatii pe mijloacele de transport în comun precum si cuantumul acesteia pentru persoanele cu handicap grav si accentuat, cât si pentru însotitorii adultilor cu handicap auditiv si mental accentuat, asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, asistentii personali profesionisti ai persoanelor cu handicap grav si accentuat din municipiul Tulcea
     
HCL 281/2011 HOTARAREA privind modificarea prevederilor art. 38 alin. (7) din Anexa la Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 137/27.05.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat
     
HCL 282/2011 HOTARAREA privind aprobarea organigramei, statului de functii si Regulamentul de Organizare si Functionare ale Directiei Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea
     
HCL 283/2011 HOTARAREA PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR . 4 LA REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA SI EXECUTAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI PE RAZA MUNICIPIULUI TULCEA APROBAT PRIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL TULCEA NR. 69/28.08.2008
CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
     
HCL 284/2011 HOTARAREA privind atribuirea prin inchiriere a terenului în suprafata de 168,47mp, apartinand domeniului public al municipiului, situat in Tulcea, Strada Babadag, FN (langa Hotel Select), cu destinatia parcare auto
     
HCL 285/2011 HOTARAREA privind atribuirea prin inchiriere a terenului în suprafata de 135 mp, apartinand domeniului public al municipiului, situat in Tulcea, Strada Babadag, FN (langa magazin WINMARKT), cu destinatia parcare auto
     
HCL 286/2011 HOTARAREA PRIVIND ACORDAREA ACCEPTULUI DE ÎNFIINTARE A CONSORTIULUI SCOLAR CU TITLUL « PAS DECISIV SPRE UN PARTENERIAT COMPETITIV » CE ARE CA PARTENERI COLEGIUL TEHNIC «HENRI COANDA » TULCEA, COLEGIUL AGRICOL « NICOLAE CORNATEANU » TULCEA SI COLEGIUL « BRAD SEGAL » TULCEA
     
HCL 287/2011 HOTARAREA privind aprobarea unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat si particular din municipiul Tulcea