HCL 1/ iun2012 PRIVIND CONSTATAREA REZULTATULUI ALEGERII MEMBRILOR COMISIEI DE VALIDARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 2/ iun2012 PRIVIND CONSTATAREA REZULTATULUI VALIDARII MANDATELOR DE CONSILIERI ALESI LA ALEGERERILE LOCALE DIN 10 IUNIE 2012, CE COMPUN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 3/ iun2012 PRIVIND CONSTITUIREA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 4/ iun2012 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 5/ iun2012 PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARULUI MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 6/ iun2012 PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARULUI MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 7/ iun2012 PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 8/ iul2012 PRIVIND ÎNCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI BLEJAN GEORGE
     
HCL 9/ iul2012 PRIVIND ÎNCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI BABOIANU GRIGORE
     
HCL 10/ iul2012 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI VÂLCU DUMITRU DIN PARTEA PARTIDULUI DEMOCRAT LIBERAL ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ TULCEA
     
HCL 11/ iul2012 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOAMNEI RADU VALENTINA DIN PARTEA PARTIDULUI DEMOCRAT LIBERAL ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ TULCEA
     
HCL 12/ iul2012 PRIVIND ELIBERAREA DIN FUNCŢIA DE VICEPRIMAR A DOMNULUI DRĂNICEANU DANIEL
     
HCL 13/ iul2012 PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ
     
HCL 14/ iul2012 PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARULUI MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 15/ iul2012 PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR. 2 PENTRU ORGANIZARE ŞI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE , PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ŞI DE ARHITECTURĂ
     
HCL 15/ iul2012 PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR. 2 PENTRU ORGANIZARE ŞI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE , PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ŞI DE ARHITECTURĂ
     
HCL 16/ iul2012 PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR. 4 PENTRU ACTIVITĂŢI ŞTIINŢIFICE, ÎNVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE, CULTURĂ, PROTECŢIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ, SPORTIVE ŞI DE AGREMENT
     
HCL 17/ iul2012 PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR. 5 PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ, APĂRAREA ORDINII PUBLICE, RESPECTAREA DREPTURILOR ŞI A LIBERTĂŢILOR CETĂŢENILOR
     
HCL 18/ aug2012 PRIVIND APROBAREA COMPONENŢEI NOMINALE A COMISIEI TEHNICE DE AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM A MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 19/ aug2012 Pentru modificarea si completarea art.1 din HCL nr. 45/2004 privind aprobarea criteriilor de prioritate si componenta comisiei sociale de repartizare a locuintelor construite pentru tineri si alte categorii sociale
     
HCL 20/ aug2012 Pentru stabilirea comisiei de evaluare a ofertelor şi a comisiei de solutionare a contestatiilor privind concesionarea sau inchirierea bunurilor din domeniul public si privat al municipiului Tulcea
     
HCL 21/ aug2012 PRIVIND APROBAREA ACHIZIŢIONĂRII SERVICIILOR JURIDICE DE CONSULTANŢĂ, DE ASISTENŢĂ ŞI/SAU DE REPREZENTARE A MUNICIPIULUI TULCEA, A INSTITUŢIEI PRIMARULUI – MUNICIPIUL TULCEA ŞI A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 22/ aug2012 PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ
     
HCL 23/ aug2012 PRIVIND ÎNCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI BLEJAN GEORGE
     
HCL 24/ aug2012 PRIVIND ÎNCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI BABOIANU GRIGORE
     
HCL 25/ aug2012 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI VÂLCU DUMITRU DIN PARTEA PARTIDULUI DEMOCRAT LIBERAL ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ TULCEA
     
HCL 26/ aug2012 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOAMNEI RADU VALENTINA DIN PARTEA PARTIDULUI DEMOCRAT LIBERAL ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ TULCEA
     
HCL 27/ aug2012 PRIVIND SCHIMBAREA DIN FUNCŢIA DE VICEPRIMAR A MUNICIPIULUI TULCEA A DOMNULUI DRĂNICEANU DANIEL
     
HCL 28/ aug2012 PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARULUI MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 29/ aug2012 PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR. 2 PENTRU ORGANIZARE ŞI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE , PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ŞI DE ARHITECTURĂ
     
HCL 30/ aug2012 HOTĂRÂREA NR.30
PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR. 4 PENTRU ACTIVITĂŢI ŞTIINŢIFICE, ÎNVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE, CULTURĂ, PROTECŢIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ, SPORTIVE ŞI DE AGREMENT
     
HCL 31/ aug2012 PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR. 5 PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ, APĂRAREA ORDINII PUBLICE, RESPECTAREA DREPTURILOR ŞI A LIBERTĂŢILOR CETĂŢENILOR
     
HCL 32/ aug2012 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2012
     
HCL 33/ aug2012 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ÎN CADRUL ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR PENTRU S.C. TULCEA GAZ S.A.
     
HCL 34/ aug2012 PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA COMPONENŢEI ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR PENTRU S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A TULCEA, APROBATĂ PRIN H.C.L. NR. 267/27.09.2007, MODIFICATĂ ŞI COMPLETATĂ PRIN H.C.L. NR. 73/28.08.2008
     
HCL 35/ aug2012 PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA COMPONENŢEI ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR PENTRU S.C. ENERGOTERM S.A TULCEA, APROBATĂ PRIN H.C.L. NR. 203/26.07.2007, MODIFICATĂ ŞI COMPLETATĂ PRIN H.C.L. NR. 75/28.08.2008
     
HCL 36/ aug2012 PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA COMPONENŢEI ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR PENTRU S.C. AGROPIEŢE S.A TULCEA, APROBATĂ PRIN H.C.L. NR. 193/25.06.2007, MODIFICATĂ ŞI COMPLETATĂ PRIN H.C.L. NR. 265/27.09.2007, H.C.L. NR. 12/03.07.2008 ŞI H.C.L. NR. 74/28.08.2008
     
HCL 37/ aug2012 PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA H.C.L. NR.83/31.05.2012 PRIVIND APROBAREA GARANTĂRII UNEI FINANŢĂRI RAMBURSABILE INTERNE ÎN VALOARE DE 914.392 EURO PENTRU REALIZAREA INVESTIŢIILOR PUBLICE AFERENTE PROIECTULUI „REABILITAREA ŞI EXTINDEREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL TULCEA”
     
HCL 38/ aug2012 Pentru modificarea şi completarea articolelor 1 şi 2 ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 84/31.05.2012 privind aprobarea garantării unei finanţări
rambursabile interne în valoare de 630.000 lei pentru restructurare bilanţieră şi a unei linii de credit în valoare de 250.000 lei pe care S.C. Transport Public S.A. Tulcea le va contracta de pe piaţa internă de capital
     
HCL 39/ aug2012 Privind scutirea / reducerea de la plata impozitelor datorate pe anul 2012, de persoanele fizice care locuiesc pe raza municipiului Tulcea
     
HCL 40/ aug2012 PRIVIND ACORDAREA UNEI PRESTAŢII FINANCIARE EXCEPŢIONALE
     
HCL 41/ aug2012 PRIVIND ATESTAREA ÎN FUNCŢIA DE ADMINISTRATOR DE IMOBILE LA ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI DE PE RAZA MUNICIPIULUI TULCEA A PERSOANELOR FIZICE CARE AU PROMOVAT EXAMENUL DIN DATA DE 18 mai 2012
     
HCL 42/ aug2012 Privind modificarea şi completarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea, aprobate prin H.C.L. nr. 52/29.03.2012
     
HCL 43/ aug2012 Privind aprobarea Criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice în baza cărora Primarul Municipiului Tulcea numeşte şi eliberează din funcţie administratorul public, precum şi a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a funcţiei de administrator public în cadrul Primăriei Municipiului Tulcea
     
HCL 44/ aug2012 PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI EXECUTAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI PE RAZA MUNICIPIULUI TULCEA APROBAT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL TULCEA NR. 69/2008 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
     
HCL 45/ aug2012 Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi functionarea Casei memoriale “Constantin Gavenea”, situata in Tulcea, str.24 Ianuarie nr.23
     
HCL 46/ aug2012 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE FUNCŢIONARE A COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI URBANISM A MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 47/ aug2012 Pentru revocarea HCL nr. 93/2012 privind achizitionarea imobilului, monument istoric situat in Tulcea, strada Decebal nr.2
     
HCL 48/ aug2012 Privind inventarierea in domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului in suprafata de 103mp, situat in Tulcea, strada Urzicii nr.8
     
HCL 49/ aug2012 privind darea in folosinta gratuita catre S.C. Enel Distributie Dobrogea S.A. a suprafetei totale de 21mp, teren apartinand domeniului privat al municipiul, situat in Tulcea, str.Victoriei nr.27, pentru amplasarea unui post de transformare
     
HCL 50/ aug2012 privind inventarierea in domeniul public al municipiului a terenului in suprafata de 9 mp, situat in Tulcea, str.Mahmudiei km0, langa bl.I48, sc.A si darea acestuia
in folosinta gratuita catre S.C. Enel Distributie Dobrogea S.A., in vederea amplasarii unui post de transformare