HCL 51/ aug2012 Privind inventarierea in domeniul public al municipiului a trei loturi de teren in suprafata totala de 27mp, situate in Tulcea, str.Isaccei, str.Forestierului, str.Livezilor si darea acestora in folosinta gratuita catre S.C. Enel Distributie Dobrogea S.A., pentru amplasarea a trei posturi de transformare
     
HCL 52/ aug2012 Privind inventarierea in domeniul privat al municipiului a terenului in suprafata de 13,90mp, situat in Tulcea, str. Podgoriilor nr.4, bl.15, sc.B, ap.3 si concesionarea acestuia prin incredintare directa pentru extindere sediu firma si aprobare PUD “SEDIU DE FIRMA”
     
HCL 53/ aug2012 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”RECONFIGURARE ZONA URBANA”, STR. PACII (INCINTA PARCARE EGRETA ), TULCEA SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     
HCL 54/ sep2012 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2012
     
HCL 55/ sep2012 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA CONTRACTULUI nr. 1135/14.01.2008 DE DELEGARE A GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A SERVICIILOR PUBLICE DE SALUBRIZARE A MUNICIPIULUI TULCEA , PRIN ACT ADITIONAL
     
HCL 56/ sep2012 Privind aprobarea modificarii Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Salubrizare a Mun. Tulcea, prin Act Aditional
     
HCL 57/ sep2012 Privind aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la Bugetul Local pentru activităţi nonprofit de interes local şi a Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la Bugetul Local cultelor religioase recunoscute de lege, care işi desfăşoară activitatea in Municipiul Tulcea
     
HCL 58/ sep2012 Privind modificarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor şi solicitărilor pentru activităţi nonprofit de interes local şi pentru cultele religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în Municipiul Tulcea, ce vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la Bugetul Local, aprobată prin H.C.L. nr. 53/15.02.2011
     
HCL 59/ sep2012 Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea pentru anul 2013
     
HCL 60/ sep2012 PRIVIND CONSTITUIREA GRUPULUI DE LUCRU LOCAL PENTRU CETĂŢENII APARŢINÂND MINORITĂŢII ROME
     
HCL 61/ sep2012 PRIVIND APROBAREA PLANULUI LOCAL DE ACŢIUNE “ROMII 2012 - 2013” PRIVIND INCLUZIUNEA MINORITĂŢII ROME
     
HCL 62/ sep2012 Pentru indreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 104/31.05.2012 privind inventarierea in domeniul privat al municipiului a terenului in suprafata de 16,80mp, situat in Tulcea, str. Miron Costin nr. 32C, bl.K5, sc.A, ap.1, concesionarea acestuia prin incredintare directa pentru extindere sediu firma si aprobare PUD “AMENAJARE SEDIU FIRMA CU ACCES DIN EXTERIOR SI EXTINDERE”
     
HCL 63/ sep2012 Pentru modificarea suprafetei de teren a imobilului, apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea cu destinatia de locuinta, scos la vanzare chiriasilor
in temeiul HCL nr.102/2004, situat in Tulcea, strada Iuliu Maniu nr.25, de la 219,89 mp la 415 mp, in vederea inregistrarii in cartea funciara
     
HCL 64/ sep2012 Privind inventarierea in domeniul privat al municipiului Tulcea, a terenului in suprafata de 2110 mp, situat in Tulcea, strada Urzicii FN
     
HCL 65/ sep2012 Privind inventarierea in domeniul public al municipiului a terenurilor in suprafata totala de 1,2871 ha, aferente drumurilor de exploatare DE 731 si
DE 732/1, situate in extravilanul municipiului Tulcea
     
HCL 66/ sep2012 Privind inventarierea in domeniul public al municipiului Tulcea a sase Centrale Termice care deservesc obiectivele de investiţii: Bazinul de inot didactic din str.Isaccei, Zona Parc Lac Ciuperca, blocurile ANL din str.Izvorului, Sala multifunctionala din str.Isaccei nr.20A si darea acestora in administrare catre SC Energoterm SA
     
HCL 67/ sep2012 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Tulcea in administrarea DIRECTIEI DE ASISTENTA SI PROTECTIE SOCIALA a imobilului „CLUBUL PENSIONARILOR”, apartinand domeniului privat al municipiului, situat in Tulcea, str. Garii bl.16, parter, cu o suprafata utila de 84,78 mp.
     
HCL 68/ sep2012 Privind vanzarea a doua loturi de teren in cota indiviza, concesionate, in suprafata totala de 33,6 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea, care au alta destinatie decat cea de locuinta
     
HCL 69/ sep2012 Privind concesionarea prin licitatie a terenului in suprafata de 90mp, apartinand domeniului privat al municipiului, situat in Tulcea, str.Pacii (incinta pacare Egreta), pentru spatiu comercializare flori si aprobarea: Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini, Instructiunilor de participare la licitatie
     
HCL 70/ sep2012 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA ”, F 12 EXTRAVILAN T 37 A 733/10 NC 35883, CF 35883/N TULCEA SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     
HCL 71/ sep2012 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”MODIFICARE LOCUINTA EXISTENTA SI EXTINDERE PENTRU FUNCTIUNEA DE PENSIUNE URBANA ”, STR. MAHMUDIEI NR.148 B , TULCEA SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     
HCL 72/ sep2012 PRIVIND REVOCAREA PARTIALA A P.U.Z. ”SUPERMARKET ” APROBAT CU H.C.L. NR.193/ 2005 SI APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”AMENAJARE TEREN MINIFOTBAL IN AER LIBER, CASA DE BILETE SI VESTIARE ”, STR.BABADAG , P24, A 366, LOT 3, TULCEA SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     
HCL 73/ sep2012 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ”CONSTRUIRE MAGAZIN ALIMENTAR ” STR.PRISLAV NR.173, LOT 40, NR.CAD .31909, SOLA 96, TULCEA
     
HCL 74/ sep2012 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ”EXTINDERE SI SUPRAETAJARE CAPELA SI BISERICA «INALTAREA DOMNULUI » ” STR.ETERNITATII NR.31, TULCEA
     
HCL 75/ sep2012 Privind atribuirea denumirii Strada ” BRETEAUA BARAJULUI ” tronsonului de drum de utilitate publica situat intre șoseaua Barajului și strada Babadag și includerea in Nomenclatorul de străzi al municipiului Tulcea
     
HCL 76/ sep2012 Privind atribuirea denumirii aleea ”ALEEA ELIZEULUI” tronsonului de drum de utilitate publica reglementat prin PUZ”Lotizare teren pentru locuinte” Str. Elizeului FN,aprobat cu HCL nr.203/05.08.2010 și includerea in Nomenclatorul de străzi al municipiului Tulcea
     
HCL 77/ sep2012 Privind atribuirea denumirii Strada ”DEBARCADERULUI” tronsonului de drum de utilitate publică dintre strazile Bacului si Digului, reglementat prin PUZ ” Zona Industriala Est” Municipiul Tulcea, aprobat cu HCL nr.2/25.01.2007 și includerea in Nomenclatorul de străzi al municipiului Tulcea
     
HCL 78/ sep2012 Privind extinderea denumirii strada ”TRANSFORMATORULUI” intregului imobil “drum de acces”la Statia 400/110KV Tulcea Vest, care face parte din domeniul public national concesionat catre S.C.Transelectrica S.A.Sucursala de Transport Constanta, situat in extravilan , avand identificarea cadastrala ca drum vicinal De701
     
HCL 79/ sep2012 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII “COŞ DE FUM COLEGIUL TEHNIC HENRI COANDĂ, MUNICIPIUL TULCEA“ ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 80/ oct2012 PRIVIND VIRARI DE CREDITE INTRE CAPITOLELE DE CHELTUIELI ALE BUGETULUI LOCAL
     
HCL 81/ oct2012 PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TULCEA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 75MP, SITUAT IN TULCEA, STRADA PLUGARILOR NR.73
     
HCL 82/ oct2012 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CAPELA CIMITIR ETERNITATEA NOU" SI A TERENULUI AFERENT, SITUAT IN TULCEA, STR. VITICULTURII NR. 6A, CATRE PROTOIERIA TULCEA
     
HCL 83/ oct2012 PRIVIND PRELUAREA DE LA COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA A OBIECTIVULUI "BAZIN DE INOT DIDACTIC" SI A TERENULUI AFERENT, IN SUPRAFATA DE 3000 MP, SITUAT IN TULCEA, STRADA ISACCEI - PARC LAC CIUPERCA, TRECEREA TERENULUI DIN DOMENIU PRIVAT AL LOCALITATII IN DOMENIU PUBLIC AL AL LOCALITATII SI INVENTARIEREA BAZINULUI DE INOT DIDACTIC IN DOMENIUL PUBLIC AL LOCALITATII
     
HCL 84/ oct2012 PRIVIND TRECEREA DIN ADMINISTRAREA DIRECTIEI JUDETENE PENTRU SPORT SI TINERET TULCEA IN ADMINISTRAREA DIRECTIEI DE INTRETINERE SI ADMINISTRARE PATRIMONIU A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 4.450 MP AFERENT PISTEI DE ATLETISM -STADIONUL DELTA TULCEA, DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI, IN VEDEREA AMENAJARII PISTEI DE ATLETISM
     
HCL 85/ oct2012 PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIU PRIVAT AL MUNICIPIULUI IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI A IMOBILULUI SITUAT IN TULCEA, STR. SABINELOR NR. 4 SI SCHIMBAREA ACESTUIA, DIN LOCUINTA, IN LOCUINTA DE SERVICIU
     
HCL 86/ oct2012 PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA CATRE PAROHIA "SFANTUL NICOLAE" A BUNULUI IMOBIL APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI, SITUAT IN TULCEA, STRADA ROSMARIN (FOSTUL PT26, IN VEDEREA AMENAJARII UNUI ASEZAMANT SOCIAL PENTRU COPII
     
HCL 87/ oct2012 PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 4.35 MP, SITUAT IN TULCEA, STR. FRASINULUI NR. 3, BL. 5, SC. B, AP. 2BIS, CONCESIONAREA ACESTUIA PRIN INCREDINTARE DIRECTA PENTRU EXTINDERE SPATIU COMERCIAL SI APROBARE PUD “MODERNIZARE SI EXTINDERE
SPATIU COMERCIAL EXISTENT”
     
HCL 88/ oct2012 PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 6.00 MP, SITUAT IN TULCEA, STR. MIHAIL KOGALNICEANU NR.2, BL. 26, SC. C, AP. 2, CONCESIONAREA ACESTUIA PRIN INCREDINTARE DIRECTA PENTRU EXTINDERE CABINET MEDICAL SI APROBARE PUD "AMENAJARE CABINET STOMATOLOGIC CU ACCES DIN EXTERIOR SI EXTINDERE"
     
HCL 89/ oct2012 PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 11.70 MP, SITUAT IN TULCEA, STR. 1848 NR.2, BL.2, SC.C, AP.3, CONCESIONAREA ACESTUIA PRIN INCREDINTARE DIRECTA, PENTRU ACCES CABINET MEDICAL SI APROBARE PUD "AMENAJARE CABINET MEDICAT STOMATOLOGIC CU ACCES DIN EXTERIOR"
     
HCL 90/ oct2012 PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 13.10 MP, SITUAT IN TULCEA, STR. 1848 NR.25, BL.17, SC.A, AP.2, CONCESIONAREA ACESTUIA PRIN INCREDINTARE DIRECTA PENTRU EXTINDERE FIRMA SI APROBARE PUD "AMENAJARE SEDIU DE FIRMA CU EXTINDERE SI ACCES DIN EXTERIOR
     
HCL 91/ oct2012 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU "CONSTRUIRE HALA IERNARE BARCI", Str.PORTULUI F.N., TULCEA
     
HCL 92/ oct2012 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU "CONSTRUIRE SEDIU FIRMA, SERVICE AMBARCATIUNI, MAGAZIN SPECIFIC SI IMPREJMUIRE", STR.BACULUI NR.20, TULCEA
     
HCL 93/ oct2012 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 21/13.08.2012 PRIVIND APROBAREA ACHIZITIONARII SERVICIILOR JURIDICE DE CONSULTANTA, DE ASISTENTA SI/SAU DE REPREZENTARE A
MUNICIPIULUI TULCEA, A INSTITUTIEI PRIMARULUI – MUNICIPIUL TULCEA SI A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 94/ oct2012 PRIVIND APROBAREA ACHIZITIONARII SERVICIILOR JURIDICE DE REPREZENTARE A S.C. AQUASERV S.A. TULCEA