PENTRU STABILIREA DOMICILIULUI ÎN ROMÂNIA A CETĂŢENILOR CARE AU DOBÂNDIT/REDOBÂNDIT CETĂŢENIA ROMÂNĂ

  - CERERE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE(Anexa 15 se eliberează de la ghişeu atunci când solicitantul prezintă documentele de mai jos şi se completează cu litere mari de tipar, conform specificaţiilor existente pe CERERE, semnată de titular sau de reprezentantul său legal);

  • certificatul constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, original şi 2 copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu sunt înscrişi în certificatul constatator care atestă dobândirea cetăţeniei de către unul dintre părinţi, aceştia sunt îndrumaţi pentru clarificarea cetăţeniei către Ministerul Justiţiei;
  • certificatele de stare civilă ale solicitantului, naştere şi căsătorie, dacă este cazul, precum şi cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia română împreună cu părinţii, original şi copie(certificatele trebuie să fie transcrise şi eliberate de autorităţile române - Primăria sectorului 1 Bucureşti);
  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
  • un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin, original şi copie ;
  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate = 7 lei;

  NOTĂ:

- La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză va preda permisul de şedere eliberat de Autoritatea pentru străini pentru a fi remis structurii emitente împreună cu una dintre copiile certificatului constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate;

- În cazul în care titularii cererii nu sunt şi titularii din actul locuinţei, la ghişeul serviciului se prezintă şi aceştia pentru a da „consimţământul să aibă domiciliul la adresa înscrisă în cerere”(titularii actului de locuit să aibă asupra lor actul de identitate în original).