PRIMUL ACT DE IDENTITATE(PENTRU MINORII CU VÂRSTA DE 14 ANI – CEREREA SE DEPUNE ÎN

 TERMEN DE 15 ZILE  DE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI)

- CERERE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE(se eliberează de la ghişeu atunci când solicitantul prezintă documentele de mai jos şi se completează cu litere mari de tipar, conform specificaţiilor existente la subsolul CERERII, semnată atât de minor cât şi de părinte sau de reprezentantul legal );

-  certificatul de naştere al minorului, cu care se face dovada cetăţeniei române, original şi copie;

-  actul de identitate al unuia dintre părinţi(cel care însoţeşte minorul) sau al reprezentantului legal;

- documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu(acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare), original şi copie;

- certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie;

- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate(chitanţa de la Taxe şi impozite – Primăria Mun. Tulcea, din Str. I.L. Caragiale = 7 lei RON);

NOTĂ: - În situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii;

- Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic;

- Declaraţia prevăzută la aliniatul precedent, în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, trebuie să fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află;

- Persoanele care au depăşit vârsta de 18 ani vor da câte o declaraţie, împreună cu părinţii(dacă aceştea nu există, rude apropiate) din care să rezulte motivele nepunerii în legalitate până la această vârstă, după care vor fi amprentate ş.a.m.d.;

- Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv;

- La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, ori de persoana căreia i-a fost  încredinţat în plasament, are obligaţia să solicite, în termenul prevăzut de lege, eliberarea cărţii de identitate.