• IMPOZITUL PE CLADIRI

Impozitul pe clădiri nu se aplică pentru:

A. veteranii de război;

B. persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi.

Persoana fizică, cetăţean român, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecuţii din motive etnice, după cum urmează:

 • a fost deportată în ghetouri şi lagare de concentrare din străinătate;
 • a fost privată de libertate în locuri de detenţie sau în lagare de concentrare;
 • a fost strămutată în altă localitate decât cea de domiciliu;
 • a făcut parte din detaşamentele de muncă forţată;
 • a fost supravieţuitoare a trenului morţii;
 • este soţul/soţia persoanei asasinate sau executate din motive etnice, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

Persoana care, după data de 6 martie 1945, pe motive politice:

 • a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracţiuni politice;
 • a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune;
 • a fost internată în spitale de psihiatrie;
 • a avut stabilit domiciliu obligatoriu;
 • a fost strămutată într-o altă localitate;

Soţul/soţia celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminaţi în timpul detenţiei, internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, strămutaţi, deportaţi în străinătate sau prizonieri, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

Soţul/soţia celui decedat după ieşirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după întoarcerea din strămutare, din deportare sau din prizonierat, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

Soţul/soţia celui decedat în condiţiile prevăzute la alineatele precedente şi care, din motive de supravieţuire, a fost nevoit să divorţeze de cel închis, internat abuziv în spitale de psihiatrie, deportat, prizonier sau strămutat, dacă nu s-a recăsătorit şi dacă poate face dovada că a convieţuit cu victimă până la decesul acesteia;

Persoana care a fost deportată în străinătate după 23 august 1944;

Persoana care a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după data de 23 august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reţinută în captivitate după încheierea armistiţiului.

Persoanele care au calitatea de luptători în rezistenţa anticomunistă conform O.U.G. 214/1999.

C. persoanele fizice prevăzute la art. 3 alin. (1) lit.b) şi art. 4 alin. (1) din Legea recunoştinţei faţă de eroii – martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr.341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004.

D. văduvele de război şi văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit.

E. persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul I  invaliditate .

În cazul unei clădiri deţinute în comun de o persoană fizică prevăzută la A, B, C, D sau E scutirea se aplică integral pentru proprietăţile deţinute în comun de soţi.

Scutirea de la plata impozitului pe clădiri se aplică doar clădirii folosite ca domiciliu de persoanele fizice prevăzute la A, B, C, D sau E.

Scutirea de la plata impozitului prevăzută la A, B, C, D sau E se aplică începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii.

Persoanele fizice române care reabilitează sau modernizează termic clădirile de locuit pe care le deţin în proprietate, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 325/2002, sunt scutite de impozitul pentru aceste clădiri pe perioada de rambursare a creditului obţinut pentru reabilitarea termică, precum şi de taxele pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru lucrările de reabilitare termică.

Impozitul pe clădiri nu se datorează pentru clădirea unei persoane fizice dacă :

 • clădirea este o locuintă nou realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996 republicată, pentru contribuabilii persoane fizice, titulari ai contractelor de construire a unei locuinţe cu credit sau ai contractelor de vânzare – cumpărare cu plata în rate a locuinţelor noi care se realizează în condiţiile art. 7-9 din legea menţionată mai sus, scutirea de la plata impozitului pe clădire se acordă pe timp de 10 ani de la data de întâi a lunii următoare celei în care a fost dobândită locuinţa respectivă.
 • clădirea este realizată pe bază de credite, în condiţiile O.G. nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare, scutirea acordându-se pe o perioada de 10 ani de la data de întâi a lunii următoare celei în care a fost dobândită locuinţa respectivă.

Scutirile de impozit pentru clădirile menţionate la literele a şi b se aplică pentru o clădire timp de 10 ani de la data dobândirii acesteia. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia.

 • clădirile care potrivit legii sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice.
 • clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 -22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Scutirea de impozit prevăzută la pct. d)  se aplică pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public.

Pentru a beneficia de aceste scutiri, persoanele în cauză vor prezenta o cerere împreună cu originalul şi copia actelor care le atestă această calitate, respectiv contractul de construire a unei locuinţe cu credit, contractul de vânzare – cumpărare cu plata în rate a locuinţei, contractul de dobândire a locuinţei, după caz, şi procesul – verbal de predare – primire/preluare a locuinţei în cauză, numai pentru o clădire. Aceste scutiri se acordă începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care prezintă cererea şi documentele conexe acesteia, numai până la expirarea perioadei de 10 ani de la data dobândirii locuinţei.

 • clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată;
 • clădirile trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în lipsă de moştenitori legali sau testamentari;

În vederea scutirii, persoanele în cauză trebuie să prezinte copii ale actelor care le atestă această calitate, respectiv:

  • legitimaţie pentru veteranii de război, văduvele de război şi văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit;
  • hotărâre pentru beneficiari ai Decretului – lege 118/1990 şi ai Legii 189/2000;
  • brevet sau certificat pentru beneficiarii Legii 341/2004;
  • adeverinţă şi certificat de încadrare în grad de handicap eliberate de Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului din cadrul Consiliului Judeţean Tulcea;
  • copie după cartea sau buletinul de identitate;
  • copie după actul de proprietate.

În situaţia în care beneficiarii acestor categorii de scutiri, nu sunt proprietari la adresa de domiciliu, atunci scutirea se aplică la primul imobil în ordinea dobândirii acestuia.

  • IMPOZITUL/TAXA PE TEREN

Impozitul şi taxa  pe teren nu se aplică pentru:

A. veteranii de război;

B. persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi .

Persoana fizică, cetăţean român, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecuţii din motive etnice, după cum urmează:

 • a fost deportată în ghetouri şi lagăre de concentrare din străinătate;
 • a fost privată de libertate în locuri de detenţie sau în lagăre de concentrare;
 • a fost strămutată în altă localitate decât cea de domiciliu;
 • a făcut parte din detaşamentele de muncă forţată;
 • a fost supravieţuitoare a trenului morţii;
 • este soţul/soţia persoanei asasinate sau executate din motive etnice, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

Persoana care, după data de 6 martie 1945, pe motive politice:

 • a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracţiuni politice;
 • a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune;
 • a fost internată în spitale de psihiatrie;
 • a avut stabilit domiciliu obligatoriu;
 • a fost strămutată într-o altă localitate;

Soţul/soţia celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminaţi în timpul detenţiei, internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, strămutaţi, deportaţi în străinătate sau prizonieri, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

Soţul/soţia celui decedat după ieşirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după întoarcerea din strămutare, din deportare sau din prizonierat, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

Soţul/soţia celui decedat în condiţiile prevăzute la alineatele precedente şi care, din motive de supravieţuire, a fost nevoit să divorţeze de cel închis, internat abuziv în spitale de psihiatrie, deportat, prizonier sau strămutat, dacă nu s-a recăsătorit şi dacă poate face dovada că a convieţuit cu victima până la decesul acesteia;

Persoana care a fost deportată în străinătate după 23 august 1944;

Persoana care a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după data de 23 august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reţinută în captivitate după încheierea armistiţiului.

Persoanele care au calitatea de luptători în rezistenţa anticomunistă conform O.U.G. 214/1999.

C. persoanele fizice prevăzute la art. 3 alin. (1) lit.b) şi art. 4 alin. (1) din Legea recunoştinţei faţă de eroii – martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr.341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004.

D. văduvele de război şi văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit.

E. persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în  gradul I de invaliditate.

În cazul unui teren deţinut în comun de o persoană fizică prevăzută la  A, B, C, D sau E scutirea se aplică integral pentru proprietăţile deţinute în comun de soţi.

Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplică terenului aferent clădirii utilizate de persoanele fizice prevăzute la literele B, C, E.

Persoanele prevăzute la literele A şi D beneficiază pe lângă scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale şi de scutire de la plata impozitului corespunzător terenurilor arabile, fâneţe şi păduri în suprafaţă de până la 5 ha.

Scutirea de la plata impozitului pentru persoanele fizice prevăzute la  A, B, C, D sau E se aplică începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii.

În vederea scutirii, persoanele în cauză trebuie să prezinte copii ale actelor care le atestă această calitate, respectiv:

 • legitimaţie pentru veteranii de război, văduvele de război şi văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit;
 • hotărâre pentru beneficiari ai Decretului-Lege 118/1990 şi ai Legii 189/2000;
 • brevet sau certificat pentru beneficiarii legii 341/2004;
 • adeverinţă şi certificat de încadrare în grad de handicap eliberate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din cadrul Consiliului Judeţean Tulcea;
 • copie după cartea sau buletinul de identitate;
 • copie după actul de proprietate.

Impozitul pe teren nu se datorează pentru:

 • terenul aferent unei clădiri, pentru suprafaţa de teren care este acoperită de o clădire ;
 • terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public;
 • terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 6 alin. 5 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public ;
 • orice teren degradat sau poluat, inclus în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât durează ameliorarea acestuia;
 • terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură, orice terenuri ocupate de iazuri, bălţi, lacuri de acumulare sau căi navigabile, cele folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone de protecţie definite în lege, precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei solului;
 • terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public.
  • IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT

Impozitul pe mijloacele de transport nu se aplică pentru:

A. veteranii de război precum şi văduvele de război şi văduvele vederanilor de război care nu s-au recăsătorit ;

B. Persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinatate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

Persoana fizică, cetăţean român, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecuţii din motive etnice, după cum urmează:

 • a fost deportată în ghetouri şi lagăre de concentrare din străinătate;
 • a fost privată de libertate în locuri de detenţie sau în lagăre de concentrare;
 • a fost strămutată în altă localitate decât cea de domiciliu;
 • a făcut parte din detaşamentele de muncă forţată;
 • a fost supravieţuitoare a trenului morţii;
 • este soţul/soţia persoanei asasinate sau executate din motive etnice, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

Persoana care, după data de 6 martie 1945, pe motive politice:

 • a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracţiuni politice;
 • a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune;
 • a fost internată în spitale de psihiatrie;
 • a avut stabilit domiciliu obligatoriu;
 • a fost strămutată într-o altă localitate;

Soţul/soţia celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminaţi în timpul detenţiei, internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, strămutaţi, deportaţi în străinătate sau prizonieri, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

Soţul/soţia celui decedat după ieşirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după întoarcerea din strămutare, din deportare sau din prizonierat, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

Soţul/soţia celui decedat în condiţiile prevăzute la alineatele precedente şi care, din motive de supravieţuire, a fost nevoit să divorţeze de cel închis, internat abuziv în spitale de psihiatrie, deportat, prizonier sau strămutat, dacă nu s-a recăsătorit şi dacă poate face dovada că a convieţuit cu victima până la decesul acesteia;

Persoana care a fost deportată în străinătate după 23 august 1944;

Persoana care a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după data de 23 august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reţinută în captivitate după încheierea armistiţiului.

C. Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se aplică doar pentru un singur mijloc de transport, la alegerea persoanelor fizice prevăzute la punctele (a) şi (b);

D. Impozitul pe mijloacele de transport aferent unui singur autoturism tip hycomat sau a unui mototriciclu nu se aplică persoanelor fizice prevăzute la art. 3 alin. (1) lit.b) şi art. 4 alin. (1) din Legea recunostinţei faţă de eroii – martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004 ;

E. Autoturismele, motocicletele cu ataş şi mototriciclurile care aparţin persoanelor cu handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului acestora;

F. Vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare

În cazul unui mijloc de transport deţinut în comun de o persoană fizică care beneficiază de scutire, aceasta se aplică integral pentru proprietăţile deţinute în comun de soţi.

Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se aplică începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii.

În vederea scutirii, persoanele în cauză trebuie să prezinte copii ale actelor care atestă această calitate, respectiv:

 • legitimaţie pentru veteranii de război;
 • hotărâre pentru beneficiarii Decretului-Lege nr.118/1990 şi ai Legii nr. 189/2000;
 • brevet sau certificat pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004;
 • copie după cartea/buletinul de identitate;
 • copie după actul de proprietate.

G. Contribuabilii care domiciliază în suburbia Tudor Vladimirescu beneficiază de reducerea cu 50% a impozitului datorat pe un singur mijloc de transport.

  • IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Impozitul pe spectacole nu se aplică spectacolelor organizate în scopuri umanitare.

 

  • TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE

1. Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică instituţiilor publice, cu excepţia cazurilor când acestea fac reclamă unor activităţi economice.

2. Taxa pentru afisaj în scop de reclamă şi publicitate, nu se aplică unei persoane care închiriază panoul, afişajul sau structura de afişaj unei alte persoane, în acest caz taxa fiind platită de această ultimă persoană.

3. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se datorează pentru afişele, panourile sau alte mijloace de reclamă şi publicitate amplasate în interiorul clădirilor.

4. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică pentru panourile de identificare a instalaţiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulaţie, precum şi alte informaţii de utilitate publică şi educaţionale.

5. Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate pentru afişajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcţia lor, realizării de reclamă şi publicitate.

 

  • TAXA HABITAT

Sunt scutite de la plata taxei de habitat următoarele categorii de contribuabili:

 • veteranii de război precum şi văduvele de război şi văduvele vederanilor de război care nu s-au recăsătorit.
 • persoana fizica, cetăţean roman, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 a avut de suferit persecutii din motive etnice, după cum urmează:
 • a fost deportata în ghetouri şi lagare de concentrare din străinătate;
 • a fost privată de libertate în locuri de detenţie sau în lagare de concentrare;
 • a fost strămutată în alta localitate decât cea de domiciliu;
 • a făcut parte din detasamentele de munca forţată;
 • a fost supravietuitoare a trenului morţii;
 • este soţul/sotia persoanei asasinate sau executate din motive etnice, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;
 • persoana care, după data de 6 martie 1945, pe motive politice:
 • a executat o pedeapsa privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitiva sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracţiuni politice;
 • a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune;
 • a fost internată în spitale de psihiatrie;
 • a avut stabilit domiciliu obligatoriu;
 • a fost strămutată într-o alta localitate;
 • soţul/sotia celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminati în timpul detentiei, internati abuziv în spitale de psihiatrie, stramutati, deportati în străinătate sau prizonieri, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;
 • soţul/sotia celui decedat după ieşirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după întoarcerea din strămutare, din deportare sau din prizonierat, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;
 • soţul/sotia celui decedat în condiţiile prevăzute la alineatele precedente şi care, din motive de supravietuire, a fost nevoit sa divorteze de cel închis, internat abuziv în spitale de psihiatrie, deportat, prizonier sau stramutat, dacă nu s-a recăsătorit şi dacă poate face dovada ca a convieţuit cu victima pana la decesul acesteia;
 • persoana care a fost deportata în străinătate după 23 august 1944;
 • persoana care a fost constituită în prizonier de către partea sovietica după data de 23 august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de aceasta data, a fost reţinută în captivitate după încheierea armistitiului ;
 • persoana care are calitatea de luptător în rezistenţa anticomunistă, precum şi cea din rezistenţa armată care a participat la acţiuni de împotrivire cu arma şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist ;
 • Locuitorii din Cartierul Vararie – Balta.
 • Contribuabilii care domiciliază în suburbia Tudor Vladimirescu beneficiază de reducerea cu 50% a

taxei de habitat.

Scutirea de la plata taxei de habitat, se acordă pe bază de cerere, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului, începând cu luna următoare celei în care persoana în cauză depune cererea insotita de  actele prin care se atestă situaţia respectivă. Copia actului rămâne ca document oficial la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, care îl certifica pentru conformitate.

Scutirea se acordă persoanelor deţinătoare de legitimaţii de veterani de război sau hotărâri care atestă calitatea de beneficiar al  Decretului-lege nr. 118/1990 sau al Legii nr. 189/2000.

Scăderea de la plata taxei de habitat se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se depune cererea. În vederea scăderii de la plata taxei de habitat persoana interesată va depune o cerere la care va anexa documente justificative.

În caz de deces scăderea taxei de habitat se efectuează cu data de întâi a lunii următoare apariţiei acestei situaţii şi necesită depunerea copiei după certificatul de deces.


PROCEDURA DE ACORDARE A FACILITĂŢILOR FISCALE

         Prin HG.nr.44 /22.01.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal se stabilesc scutirile şi facilităţile fiscale ce se acordă persoanelor fizice şi juridice de la plata impozitelor şi taxelor locale.

         I). În conformitate cu art.286 alin.1-4 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, consiliile locale pot acorda scutiri şi facilităţi numai în cazul persoanelor fizice, prin reglementări neprevăzute în Codul fiscal, cum ar fi persoanele ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din ajutor de şomaj şi/sau ajutor social, vârsta înaintată, starea de sănătate, număr de copii, etc.

 1. Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri sau o reducere a acestuia pentru o clădire folosită ca domiciliu de persoana fizică ce datorează acest impozit.
 2. Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe teren sau o reducere a acestuia pentru terenul aferent clădirii folosite ca domiciliu al persoanei fizice care datorează acest impozit.
 3. Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren sau o reducere a acestora pentru persoanele ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe tara ori constau în exclusivitate din ajutor de şomaj şi/sau ajutor social.
 4. În cazul unei calamităţi naturale, consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren, precum şi a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism şi autorizaţiei de construire sau o reducere a acestora.

         II). De asemenea, în conformitate cu dispoziţiile HG.nr.44/2004 privind Normele de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, facilităţile fiscale pot fi acordate prin hotărâri ale consiliilor locale adoptate în cursul anului pe baza criteriilor şi procedurilor stabilite de către acestea.

Pentru anul 2011  facilităţile vor consta în:

            1. Reducerea cu 100% a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe terenul aferent clădirilor datorat de către contribuabilii persoane fizice, numai în următoarele cazuri:

            1.1. – imobilul este utilizat numai pentru locuit;

            1.2. – contribuabilul să nu depăşească în luna anterioară cererii un venit mediu pe membru de familie de 350 lei;

            1.3. – contribuabilii persoane fizice – proprietari, membrii familiei precum şi alte persoane care domiciliază la acea adresă, să nu aibă datorii fiscale restante faţă de Consiliul Local Tulcea la data depunerii cererii;

            1.4. – contribuabilii sau membrii familiei să nu deţină mijloace de transport cu tracţiune mecanică, cu excepţia celor destinate transportului persoanelor cu handicap şi care sunt adaptate acestui scop;

            1.5. – contribuabilii sau membrii familiei să nu deţină în proprietate mai multe clădiri sau terenuri în Municipiul Tulcea sau în alte localităţi, indiferent de utilizarea acestora.

            2. Reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe terenul aferent clădirilor datorat de către contribuabilii persoane fizice, numai în următoarele cazuri:

           2.1. – imobilul este utilizat numai pentru locuit;

           2.2. – contribuabilul să nu depăşească în luna anterioară cererii un venit mediu pe membru de familie cuprins între 350 lei şi 500 lei;

           2.3. – contribuabilii persoane fizice – proprietari, membrii familiei precum şi alte persoane care domiciliază la acea adresă, să nu aibă datorii fiscale restante faţă de Consiliul Local Tulcea la data depunerii cererii;

           2.4. – contribuabilii sau membrii familiei să nu deţină mijloace de transport cu tracţiune mecanică, cu excepţia celor destinate transportului persoanelor cu handicap şi care sunt adaptate acestui scop;

           2.5. – contribuabilii sau membrii familiei să nu deţină în proprietate mai multe clădiri sau terenuri în Municipiul Tulcea sau în alte localităţi, indiferent de utilizarea acestora.

2.6. – contribuabilii care domiciliază în suburbia Tudor Vladimirescu.

            III). Contribuabilii persoane fizice care se încadrează în scutirile şi facilităţile prevăzute de Codul fiscal, pe parcursul anului fiscal vor depune cereri însoţite de documente doveditoare la Primăria Municipiului Tulcea.

Actele doveditoare sunt:

 1. declaraţie pe propria răspundere, sub sancţiunile art.292 Cod penal, că se încadrează

     în scutirile şi facilităţile prevăzute de Codul fiscal – anexă la prezenta Procedură;

 1. acte din care să rezulte veniturile tuturor membrilor familiei realizate în luna

     anterioară cererii (adeverinţă de salariat, cupon pensie, etc.);

 1. certificatele de naştere şi actele de identitate ale tuturor membrilor familiei;
 2. extrasul de ROL de la Serviciul de Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei din care să reiasă că nu au datorii fiscale către bugetul local Tulcea.

         Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea, va analiza cererile, va efectua ancheta socială, va întocmi documentaţia legală şi va propune Consiliului Local al Municipiului Tulcea aprobarea sau respingerea acestora.

În situaţiile prevăzute la art. 286 alin. (4), Direcţia de Administraţie Publică Locală va analiza cererile, va întocmi documentaţia legală şi va propune Consiliului Local al Municipiului Tulcea aprobarea sau respingerea acestora.

Consiliul Local va aproba reducerea sau scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi/sau teren, luând în considerare situaţia materială, familială şi socială  precum şi starea de sănătate a contribuabililor.

În cazul în care, din analiza efectuată rezultă că solicitantul nu îndeplineşte condiţiile impuse de prezenta Procedură, dosarul se clasează. Clasarea şi  motivele acesteia vor fi comunicate în scris solicitantului, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii.

În cazul în care se constată că sunt îndeplinite cumulativ toate condiţiile din prezenta Procedură, contribuabilului i se va acorda facilitatea pentru întreg anul, fără a se lua în considerare data depunerii cererii şi a actelor doveditoare.

         IV). Reducerea cu 100% sau 50% a impozitului pe clădiri şi a terenului aferent acestora, se acordă numai proprietarului atât pentru bunurile proprii cât şi pentru cele comune soţilor, stabilite potrivit Codului familiei.

Serviciu plati taxe online Serviciu local de plati taxe online Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor Transport de persoane si marfuri in regim TAXI pe raza Municipiului Tulcea Linia Verde a Primariei Municipiului Tulcea