Orice persoană fizica ce a dobândit/înstrăinat dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport are obligatia sa depuna declaratia fiscala la compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale in a carui raza de competenta isi are domiciliul fiscal, indiferent de durata detinerii mijlocului de transport respectiv, chiar si in cazul in care, in aceeasi zi, imediat dupa dobandire, are loc instrainarea acestui obiect impozabil, prin depunerea unei declaratii fiscale, insotita de următoarele acte:

 • în cazul dobândirii unui mijloc de transport se vor anexa:
 • certificatul de inmatriculare a mijlocului de transport, copie conform cu originalul;
 • fişa de înmatriculare a mijlocului de transport, original si copie;
 • cartea de identitate a mijlocului de transport, in copie conform cu originalul;
 • factura / contractul  de vanzare cumparare/ sau orice act sub semnatura privata   prin care a fost dobândit mijlocul de transport  copie conform cu originalul;
 • certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal , în vederea întocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate;

Persoanele fizice au obligaţia să depună declaraţii fiscale, chiar dacă, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, pentru acestea nu datorează impozitul pe mijloacele de transport sau sunt scutite de la plata acestui impozit.

Orice persoana care dobandeste un mijloc de transport in statele membre ale Uniunii Europene,  are obligatia de a depune o declaratie fiscala  cu privire la mijlocul de transport, dobandit  la compartimentul de specialitate al unitatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala isi are domiciliul, potrivit actului de identitate , in termen de 30 zile inclusiv de la modificarea survenita , cu urmatoarele acte:

a)actul de proprietate a mijlocului de transport ,in copie  conform cu originalul;

b)traducerea actului de proprietate , in original;

c)certificatul de inmatriculare a mijlocului de transport/cartea de identitate a mijlocului de transport, copie conform cu originalul;

Înstrăinarea unui mijloc de transport, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport respectiv nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este înregistrat mijlocul de transport, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul de atestare fiscală emis de compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care se înstrăinează mijloace de transport cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.

Actele de transfer a dreptului de proprietate asupra mijloacelor de transport trebuie să fie însoţite de un certificat de atestare fiscală emis de organele fiscale locale în a căror rază teritorială se află înregistrat fiscal mijlocul de transport. Prin certificatul de atestare fiscală se atestă achitarea la zi a tuturor obligaţiilor bugetare locale scadente la data de întâi a lunii următoare înstrăinării. În certificatul de atestare fiscală nu se cuprind creanţele bugetare aflate în litigiu, în schimb se va menţiona despre faptul că sunt în litigiu creanţe în cuantum de... lei.

Înstrăinarea mijloacelor de transport fără respectarea prevederilor de mai sus conduce la nulitatea actelor de înstrăinare a dreptului de proprietate. Nulitatea se sesizează de orice persoană interesată la instanţa de judecată competentă. Declararea nulităţii actului de înstrăinare se comunică organului fiscal, contribuabililor implicaţi şi unităţilor teritoriale ale Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor în vederea rectificării situaţiei fiscale şi evidenţei privind înmatriculările auto.

Impozitul /taxa pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, respectiv:

 • rata I, până la data de 31 martie inclusiv;
 • rata a II-a, până la data de 30 septembrie inclusiv.

Deţinătorii, persoane fizice sau juridice străine, care solicită înmatricularea temporară a mijloacelor de transport în România, în condiţiile legii, au obligaţia să achite integral, la data solicitării, impozitul datorat pentru perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care se înmatriculează şi până la sfârşitul anului fiscal respectiv.

În situaţia în care înmatricularea priveşte o perioadă care depăşeşte data de 31 decembrie a anului fiscal în care s-a solicitat înmatricularea, deţinătorii care solicită înmatricularea temporară a mijloacelor de transport au obligaţia să achite integral impozitul pe mijlocul de transport, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, astfel:

 • în cazul în care înmatricularea priveşte un an fiscal, impozitul anual;
 • în cazul în care înmatricularea priveşte o perioadă care se sfârşeşte înainte de data de 1 decembrie a aceluiaşi an, impozitul aferent perioadei cuprinse între data de 1 ianuarie şi data de întâi a lunii următoare celei în care expiră înmatricularea.

        

Impozitul/taxa anual(a) pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul/taxa  este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.

În vederea stabilirii impozitului pe mijloace de transport, contribuabilii care deţin autovehicule de transport marfa, au obligaţia de a depune o declaraţie pe proprie răspundere pentru fiecare vehicul, până la data de 31 martie 2011, din care să rezulte dacă vehiculul a efectuat sau urmează să efectueze cel puţin o operaţiune de transport rutier internaţional.

Bonificaţie

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijloacele de transport către bugetul local până la data de 31 martie 2011, pentru persoanele fizice se acordă o bonificaţie de 5%.

Sancţiuni

Constituie contravenţii următoarele fapte:

 • depunerea peste termen a declaraţiilor fiscale, precum şi a declaraţiilor pe proprie răspundere în cazul autovehiculelor prevăzute la punctele 1.2 şi 1.3;
 • nedepunerea declaraţiilor fiscale, precum şi a declaraţiilor pe proprie răspundere în cazul autovehiculelor prevăzute la punctele 1.2 şi 1.3;
 • nerespectarea prevederilor referitoare la înstrăinarea, înregistrarea/radierea mijloacelor de transport, precum şi la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;
 • refuzul de a furniza informaţii sau documente în vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale au competenţa de a solicita informaţii şi documente cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, iar notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, organele de poliţie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi orice altă entitate care deţine informaţii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, după caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil, au obligaţia furnizării acestora fără plata, precum şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.

Contravenţia prevazută la lit. a)  se sancţionează astfel:

- Cu amenda de 240 lei pentru depunerea peste termen a declaratiilor de impunere cu o vechime de pana la 1 an;
- Cu amenda de 960 lei pentru depunerea peste termen a declaratiilor de impunere cu o vechime de peste 1 an.

Contravenţiile prevăzute la lit. b) – d) cu amendă de la 960 lei la 2.400 lei.

Refuzul de a furniza informatii/documente cu privire la situatia bunurilor mobile constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda  stabilita potrivit Codului de Procedura Fiscala.

Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexa li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii stabilite.

Serviciu plati taxe online Serviciu local de plati taxe online Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor Transport de persoane si marfuri in regim TAXI pe raza Municipiului Tulcea Linia Verde a Primariei Municipiului Tulcea