EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILĂ, ANULAREA,  SCHIMBAREA FIZIONOMIEI ŞI  PRESCHIMBAREA LA CERERE A CĂRŢII DE IDENTITATE

- CERERE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE(Anexa 11 - se eliberează de la ghişeu atunci când solicitantul prezintă documentele de mai jos şi se completează cu litere mari de tipar, conform specificaţiilor existente pe CERERE, semnată de titular sau de reprezentantul său legal );

- actul de identitate şi cartea de alegător(dacă aceasta este pierdută se consemnează la rubrica „alte menţiuni” a cererii), dacă este cazul;

-  certificatul de naştere, original şi copie;

- certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;

- hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, original şi copie;

- certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;

- certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi copie;

- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi după caz, cel cu care face dovada adresei de reşedinţă(acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare original şi copie;

- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate(chitanţa de la Taxe şi impozite – Primăria Mun. Tulcea, din Str. I.L. Caragiale = 7 lei RON);NOTĂ: - Pentru eliberarea unei noi cărţi de identitate, în cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, solicitantul prezintă documentele prevăzute mai sus, precum şi hotărârea judecătorească rămasă „definitivă şi irevocabilă” sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă, original şi copie;

               - Când cetăţeanul nu este titularul imobilului, la ghişeu se prezintă şi titularul acestuia, pentru a-şi da „consimţământul de primire în spaţiu”(titularul actului de locuit să aibă asupra sa actul de identitate, original).