SHIMBAREA DOMICILIULUI, SCHIMBAREA DENUMIRII STRĂZII SAU RENUMEROTAREA IMOBILELOR


- CERERE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE(Anexa 11 se eliberează de la ghişeu atunci când solicitantul prezintă documentele de mai jos şi se completează cu litere mari de tipar, conform specificaţiilor existente pe CERERE, semnată de titular sau de reprezentantul său legal);

- actul de identitate şi cartea de alegător(dacă aceasta este pierdută se consemnează la rubrica „alte menţiuni” a cererii), dacă este cazul;

-  certificatul de naştere şi de căsătorie, dacă este cazul, original şi copie;

- hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, original şi copie;

- certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;

- certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi copie;

- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu(acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare), original şi copie;

- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate(chitanţa de la Taxe şi impozite – Primăria Mun. Tulcea, din Str. I.L. Caragiale = 7 lei RON);

NOTĂ: - În cazul în care proprietarul imobilului tip locuinţă este altă persoană decât titularul, atunci cele două persoane se prezintă împreună la ghişeu pentru a da „consimţământul să aibă domiciliul la adresa înscrisă în cerere”(titularul actului de locuit să aibă asupra sa actul de identitate, original) . Când titularul „spaţiului de locuit” nu se poate prezenta la ghişeu, acesta poate da o declaraţia de primire în spaţiu (ANEXA 12 sau ANEXA 13 - după caz) la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate;

- În cazul cetăţenilor din mediul rural, aceştia se pot prezenta la ghişeu cu ANEXA 12 dată în faţa poliţiştilor de la postul de poliţie al comunei(ştampilată, semnată şi înregistrată).