Taxa constituie venit cu destinaţie specială, este fundamentată pe necesitatea asigurării curăţeniei municipiului şi se utilizează în scopul asigurării colectării şi transportului rezidurilor menajere din recipienţii proprii sau închiriaţi (containere, europubele, etc.), precum şi pentru depozitarea şi neutralizarea acestora la rampa ecologică.

Taxa de habitat este datorată numai de persoane fizice – locuitori ai Municipiului Tulcea.

Toate persoanele juridice care îşi desfăşoară activitatea permanentă sau temporară pe teritoriul administrativ al Municipiului Tulcea, nu plătesc taxa de habitat – dar trebuie să aibă încheiate contracte directe cu prestatorii de servicii specializaţi pentru ridicarea, transportul, depozitarea şi neutralizarea deşeurilor produse, precum şi să contracteze şi să efectueze acţiunile necesare de dezinsecţie şi deratizare a sediilor şi punctelor de lucru ori de câte ori este necesar.

Cuantumul taxei este de: 7.67lei/lună/persoană ( 92 lei/an/persoana) constituita din:

 • colectare, transport deseuri menajere si asimilate acestora        = 5.00 lei/pers/luna
 • depozitare,procesare deseuri menajere si asimilate acestora    = 1,77 lei/pers/luna
 • deratizare, dezinsectie,dezinfectie                                              = 0,64 lei/pers/luna
 • ecologizare, dezvoltare                                                               = 0,26 lei/pers/luna

 

Structura taxei habitat este următoarea:

DENUMIRE COMPONENTA – TAXA HABITAT

LEI / PERS

I . COLECTARE + TRANSPORT Deseuri menajere si asimilate acestora

5,00 lei/pers/luna

II. DEPOZITARE , PROCESARE Deseuri menajere si asimilate acestora

1,77 lei/pers/luna

III. DERATIZARE,DEZINSECTIE, DEZINFECTIE

0,64 lei/pers/luna

IV. DEZVOLTARE , ECOLOGIZARE

0,26 lei/pers/luna

TOTAL I / LUNA / PERSOANA

7,67 lei/pers/luna

TOTAL II / AN / PERSOANA

 92 lei/pers/an

Diferentele se vor suporta din Bugetul local , astfel :

I . COLECTARE + TRANSPORT deseuri menajere si asimilate acestora :

0,20 lei/pers/luna x 12 luni x 64.118 pers = 153.883,20 lei / an

II. DEPOZITARE + PROCESARE deseuri menajere si asimilate acestora :

0,22 lei/pers/luna x 12 luni x 64.118 pers = 169.271,52 lei / an

TOTAL                                                            = 323.154,72 lei / an

Suma reprezinta 5,48 % din valoarea taxei de habitat .

Scutiri si facilitati :

Sunt scutite de la plata taxei de habitat următoarele categorii de contribuabili:

 • veteranii de război precum şi văduvele de război şi văduvele vederanilor de război care nu s-au recăsătorit.
 • persoana fizica, cetăţean roman, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 a avut de suferit persecutii din motive etnice, după cum urmează:
 • a fost deportata în ghetouri şi lagare de concentrare din străinătate;
 • a fost privată de libertate în locuri de detenţie sau în lagare de concentrare;
 • a fost strămutată în alta localitate decât cea de domiciliu;
 • a făcut parte din detasamentele de munca forţată;
 • a fost supravietuitoare a trenului morţii;
 • este soţul/sotia persoanei asasinate sau executate din motive etnice, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;
 • persoana care, după data de 6 martie 1945, pe motive politice:
 • a executat o pedeapsa privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitiva sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracţiuni politice;
 • a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune;
 • a fost internată în spitale de psihiatrie;
 • a avut stabilit domiciliu obligatoriu;
 • a fost strămutată într-o alta localitate;
 • soţul/sotia celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminati în timpul detentiei, internati abuziv în spitale de psihiatrie, stramutati, deportati în străinătate sau prizonieri, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;
 • soţul/sotia celui decedat după ieşirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după întoarcerea din strămutare, din deportare sau din prizonierat, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;
 • soţul/sotia celui decedat în condiţiile prevăzute la alineatele precedente şi care, din motive de supravietuire, a fost nevoit sa divorteze de cel închis, internat abuziv în spitale de psihiatrie, deportat, prizonier sau stramutat, dacă nu s-a recăsătorit şi dacă poate face dovada ca a convieţuit cu victima pana la decesul acesteia;
 • persoana care a fost deportata în străinătate după 23 august 1944;
 • persoana care a fost constituită în prizonier de către partea sovietica după data de 23 august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de aceasta data, a fost reţinută în captivitate după încheierea armistitiului ;
 • persoana care are calitatea de luptător în rezistenţa anticomunistă, precum şi cea din rezistenţa armată care a participat la acţiuni de împotrivire cu arma şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist ;
 • Locuitorii din Cartierul Vararie – Balta.
 • Contribuabilii care domiciliază în suburbia Tudor Vladimirescu beneficiază de reducerea cu 50% a

taxei de habitat.

Scutirea de la plata taxei de habitat, se acordă pe bază de cerere, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului, începând cu luna următoare celei în care persoana în cauză depune cererea insotita de  actele prin care se atestă situaţia respectivă. Copia actului rămâne ca document oficial la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, care îl certifica pentru conformitate.

Scutirea se acordă persoanelor deţinătoare de legitimaţii de veterani de război sau hotărâri care atestă calitatea de beneficiar al  Decretului-lege nr. 118/1990 sau al Legii nr. 189/2000.

Taxa de habitat se stabileşte pe baza declaraţiilor de impunere depuse de către contribuabili, în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricărei modificări în ceea ce priveşte numărul de persoane care locuiesc în imobil.

Declararea se va face pe propria răspundere sub sancţiunile aplicate faptei de fals în actele publice.

În vederea urmăririi corectitudinii declarării numărului de persoane cu domiciliul si/ sau viza de resedinta, si/sau care locuiesc fara forme legale , în fiecare imobil ( apartament, spatiu, ) asociaţiile de proprietari(de locatari) au obligaţia să furnizeze, ori de câte ori este nevoie, informaţiile necesare legate de cele menţionate mai sus.

Scăderea de la plata taxei de habitat se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se depune cererea. În vederea scăderii de la plata taxei de habitat persoana interesată va depune o cerere la care va anexa documente justificative.

Impunerea la plata taxei de habitat se face începând cu data   menţionată în declaraţie .

Contribuabilii, persoane fizice, sunt obligaţi să depună anual, pana la data de 31 ianuarie 2013 declaraţia de impunere, chiar dacă aceştia beneficiază de reducere sau sunt scutiţi la taxa de habitat.

În caz de deces scăderea taxei de habitat se efectuează cu data de întâi a lunii următoare apariţiei acestei situaţii şi necesită depunerea copiei după certificatul de deces.

Taxa de habitat se stabileşte pe baza declaraţiei de impunere depuse de contribuabili, şi se plăteşte anual, în 2 rate egale, respectiv:

 • rata I, până la data de 31 martie inclusiv;

 

 • rata a II-a, până la data de 30 septembrie inclusiv.

În cazul în care termenul de plată a taxei de habitat expiră într-o zi nelucrătoare, plata se consideră în termen dacă se efectuează în ziua  lucrătoare imediat următoare.

Neplata în termenele scadente atrage , plata  majorărilor de întârziere, stabilite prin hotărâri ale guvernului.

Sancţiuni

Constituie contravenţii următoarele fapte:

Nedeclararea in termen de 30 zile, de la data aparitiei oricarei modificari privind  numarul  persoanelor care domiciliaza (au domiciliul stabil sau detin viza de resedinta ) constituie contraventie si  se sanctioneaza cu amenda intre 70 lei si 279 lei , si/ sau declararea eronată a numarului persoanelor care domiciliaza , constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 279 lei si 696 lei.

Refuzul de a furniza informatii organului fiscal , solicitate   asociatiilor  de proprietari/de locatari constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda potrivit Codului de Procedura Fiscala, si /sau nefurnizarea in termenul solicitat de catre organul fiscal, a informatiilor, de care asociatiile de proprietari /de locatari constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda potrivit Codului de Procedura Fiscala.

Contravenţiilor prevăzute mai sus li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii stabilite.

Declararea ,constatarea , incasarea , urmarirea , executarea silita, a  contravalorii taxei de habitat  revine  in competenta  organului fiscal, Serviciul  Impozite si Taxe.

     Documentele necesare anexate Declaratiei privind stabilirea taxei de habitat sunt:

a)adeverinta eliberata de catre Asociatia de proprietari/locatari ,din care sa rezulte numarul locatarilor care au domiciliul, si/sau viza de resedinta, si /sau locuiesc fara forme legale/la adresa respectiva;

b)acte justificative privind schimbarea domiciliului /viza de resedinta .

c)declaratie data de catre  doi vecini ,in sustinerea celor mentionate de  contribuabil,  cu domiciliul/viza de resedinta sau locuieste  fara forme legale .

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute in prezenta Anexa din H.C.L.Tulcea se fac de catre functionarii  imputerniciti din cadrul Serviciului Impozite si Taxe Tulcea.

Serviciu plati taxe online Serviciu local de plati taxe online Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor Transport de persoane si marfuri in regim TAXI pe raza Municipiului Tulcea Linia Verde a Primariei Municipiului Tulcea