DISPOZIŢIA NR. 708

       PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA, JUDEŢUL TULCEA, ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ

Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, în baza dispoziţiilor art. 133, alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 134, alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. a), art. 138, alin. (1), art. 155, art. 196, alin. (1) lit. b), art. 197, alin. (4) și art. 198 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUN:

ART. 1 Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, în şedinţă ordinară publică pentru data de 31 mai 2022, ora 13:00, ce va avea loc în sala de şedinţe „Mihail Kogălniceanu”, str. Păcii nr. 20, Municipiul Tulcea, cu următorul proiect de ordine de zi:

                                                   ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 28 aprilie 2022.

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 19 mai 2022.

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Tulcea pentru anul 2022.

– inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea

Comisiile de specialitate sesizate pe fond:1, 3, 4, 5.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pentru trimestrul I al anului 2022.

– inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea

Comisiile de specialitate sesizate pe fond:1, 3, 5.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 358/16.12.2021 privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora, acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2021-2022.

– inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea

Comisiile de specialitate sesizate pe fond:1, 3, 4, 5.

6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă.

– inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea

Comisiile de specialitate sesizate pe fond:1, 3, 4, 5.

7. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Tulcea cu Clubul Sportiv Municipal Danubiu Tulcea în vederea realizării proiectului “Susținerea performanței în boxul feminin tulcean 2022”.

– inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 4, 5.

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției de Asistență și

Protecție Socială Tulcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 7/27.01.2022 privind aprobarea trecerii unităţii de învăţământ cu personalitate juridică „Creşa Sibell Tulcea” în subordinea Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea, a salariilor de bază, precum și a Organigramei, Statului de funcţii, a Regulamentului de organizare și funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 57/22.03.2022.

– inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 4, 5.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului termoenergetic pentru sistemul de alimentare cu energie termică a municipiului Tulcea, respectiv a pierderilor tehnologice de energie termică pentru anul 2020.

– inițiator George ȘINGHI, Consilier local

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 5.

10. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru prestarea de către Direcția Întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea a serviciilor de igienizare la imobilele aparținând domeniului public al municipiului Tulcea aprobate prin Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 173 din data de 31.10.2013 privind aprobarea tarifelor pentru prestarea de către Direcţia Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea a serviciilor de igienizare.

– inițiator George ȘINGHI, Consilier local

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 5.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului cu Sucursala Regională C.F. Constanța privind tariful de racordare pentru execuția lucrării de „montare sistem de dale elastice la trecerea la nivel cu calea ferată – strada Ing. Dumitru Ivanov, municipiul Tulcea, racordarea la sistemul rutier existent și asigurarea planeității trecerii la nivel”.

– inițiator George ȘINGHI, Consilier local

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 5.

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 47/13.03.2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul “REȚEA CANALIZARE APE PLUVIALE STRADA ALEXANDRU CEL BUN, MUNICIPIUL TULCEA” şi a indicatorilor tehnico-economici și aprobarea contribuției Consiliului Local al Municipiului Tulcea la finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului “REȚEA CANALIZARE APE PLUVIALE STRADA ALEXANDRU CEL BUN, MUNICIPIUL TULCEA”, proiect finanțat în cadrul Programului național de dezvoltare locală.

– inițiator George ȘINGHI, Consilier local

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 3, 5.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Amplasare stații de reîncărcare vehicule electrice în municipiul Tulcea”, a cheltuielilor legate de proiect, a Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții.

– inițiator George ȘINGHI, Consilier local

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 3, 5.

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 3/30.01.2019 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului «REABILITARE ȘI EXTINDERE CLĂDIRE GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13, ALEEA TRIFOIULUI, MUNICIPIUL TULCEA», cod SMIS 122360.

– inițiator George ȘINGHI, Consilier local

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 3, 5.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Tulcea în cadrul proiectului “CONSTRUIRE CREȘĂ LOTIZARE” și a cheltuielilor legate de proiect.

– inițiator George ȘINGHI, Consilier local

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 3, 4, 5.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Tulcea în cadrul proiectului “CONSTRUIRE CREȘĂ CARTIER E3, MUNICIPIUL TULCEA” și a cheltuielilor legate de proiect.

– inițiator George ȘINGHI, Consilier local

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 3, 4, 5.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Tulcea în cadrul Programului privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public și a devizului general al obiectivului de investiții „MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN U.A.T. MUNICIPIUL TULCEA”.

– inițiator George ȘINGHI, Consilier local

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 3, 5.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcări publice cu plată și de reședință din Municipiul Tulcea.

– inițiator George ȘINGHI, Consilier local

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 3, 5.

19. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a imobilului teren în suprafaţă de 9662 mp, situat în municipiul Tulcea, str. Ing. Dumitru Ivanov, FN, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară.

– inițiator George ȘINGHI, Consilier local

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 5.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE STAȚIE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI, SPAȚIU COMERCIAL, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI SPĂLĂTORIE AUTO”, intravilan municipiul Tulcea, strada Babadag, nr. 164, carte funciară nr. 31815, număr cadastral 31815, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent.

– inițiator George ȘINGHI, Consilier local

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 2, 5.

21. Proiect de hotărâre privind prelungirea cu 3 ani a documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE ANSAMBLU  REZIDENŢIAL, PRESTĂRI SERVICII ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE”, T 19, A 283, A 277 și Regulamentul local de urbanism aferent, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 120 din data de 30.05.2017.

– inițiator George ȘINGHI, Consilier local

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 2, 5.

22. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 258/29.09.2021 privind inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea suprafața de 755 mp, teren aferent Căii de acces, situată în Tulcea, str. 1848,  nr. 16A – Zona Telena, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară.

– inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea

Comisia de specialitate sesizată pe fond: 5.

23. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 265/29.09.2021 privindmodificarea denumirii bunului imobil situat în Tulcea, str. Viticulturii, nr. 10 bis, înregistrat la poziția 1255 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, în imobil Strada Arțarilor, nr. 2B  și suprafața de teren aferentă acestuia, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 5305,5 mp suprafață teren din care 606,5 mp suprafață construită, la 5250 mp suprafață teren din care 578 mp suprafață construită, în vederea înscrierii în cartea funciară.

– inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea

Comisia de specialitate sesizată pe fond: 5.

24. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 264/29.09.2021 privind modificarea denumirea bunului imobil “Parcul Republica str. Grigore Antipa”, înregistrat la poziția 657 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021 în ”Parcul Carol I” și suprafața de teren aferentă acestuia, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 1686 mp la 3063 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară.

– inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea

Comisia de specialitate sesizată pe fond: 5.

25. Diverse.

ART. 2 Proiectele de hotărâri însoțite de anexele corespunzătoare, referatele de aprobare, rapoartele de specialitate, precum și de celelalte documente conexe, vor fi aduse la cunoștință publică prin publicare pe site-ul Primăriei Municipiului Tulcea, www.primariatulcea.ro și vor fi puse la dispoziție consilierilor locali pe suport electronic și hârtie, după caz.

ART. 3 Nominalizarea comisiilor de specialitate cărora li se transmit proiectele de hotărâri spre analiză și avizare, se va face de către Primarul Municipiului Tulcea împreună cu Secretarul general al Municipiul Tulcea prin adresă de comunicare.

ART. 4 Consilierii locali și ceilalți inițiatori pot formula amendamente de fond sau de formă asupra proiectelor de hotărâri conform art. 138, alin. (12) și art. 141 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 5 Se consideră prezenţi la şedinţă şi consilierii locali care participă prin utilizarea unor aplicații pentru video conferință.

ART. 6 Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin mass-media și va fi afișată pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Tulcea de către Direcția Administrație Publică Locală.

 Dispoziţia a fost emisă astăzi 25 mai 2022

                       Ștefan ILIE,