Arhiva H.C.L.

Anul 2017
HCL 1/2017


PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ 

     
HCL 2/2017
PRIVIND CONSTATAREA ÎNCETĂRII DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL
DOMNULUI GRECU RĂZVAN DIN PARTEA PARTIDULUI MIŞCAREA POPULARĂ
     
HCL 3/2017
PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER  LOCAL AL DOMNULUI GEAMBAZU
DANIEL-NICU DIN PARTEA  PARTIDULUI MIŞCAREA POPULARĂ
     
HCL 4/2017


PRIVIND  MODIFICAREA ŞI
COMPLETAREA COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL  AL MUNICIPIULUI
TULCEA NR. 4
PENTRU
ACTIVITĂŢI ŞTIINŢIFICE, ÎNVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE, CULTURĂ, PROTECŢIE ŞI
ASISTENŢĂ SOCIALĂ, SPORTIVE ŞI DE AGREMENT

     
HCL 5/2017

PENTRU APROBAREA
PROCEDURII PRIVIND ACORDAREA UNOR SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCAL ASOCIAŢIILOR
ŞI FUNDAŢIILOR ROMÂNE, CU PERSONALITATE JURIDICĂ, CARE ÎNFIINŢEAZĂ ŞI
ADMINISTREAZĂ UNITĂŢI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ÎN MUNICIPIUL TULCEA, CONFORM
PREVEDERILOR LEGII NR. 34/1998, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

     
HCL 6/2017

Privind
organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare a
unităţilor de învăţământ   preuniversitar de stat şi particular şi a
unităţilor pentru activităţi extraşcolare şi cu program sportiv suplimentar
din municipiul Tulcea, pentru anul şcolar


2017 – 2018

     
HCL 7/2017

Privind aprobarea preţurilor
locale pentru producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei
termice produsă pe bază de gaze naturale şi CLU în municipiul Tulcea

de către
 S.C. ENERGOTERM  S.A. TULCEA

     
HCL 8/2017

         
PRIVIND APROBAREA TARIFULUI PENTRU LUCRĂRILE EFECTUATE CU
PERSOANE BENEFICIARE ALE LEGII NR. 416/2001

PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT, CU


MODIFICĂRILE
ŞI
COMPLETĂRILE ULTERIOARE, ÎN
MUNICIPIUL
TULCEA

     
HCL 9/2017


PRIVIND APROBAREA TARIFULUI  ACTIVITĂȚII DE ÎNTREȚINERE FÂNTÂNI ARTEZIENE DE
PE RAZA MUNICIPIULUI TULCEA

     
HCL 10/2017

PRIVIND
APROBAREA TARIFULUI PENTRU ÎNCHIRIERE EUROPUBELE DE 240 L ŞI EUROCONTAINERE
DE 1.1 MC

     
HCL 11/2017


PRIVIND APROBAREA TARIFELOR ACTIVITĂȚII DE GESTIONARE ȘI SUPRAVEGHERE A
ANIMALELOR FĂRĂ STĂPÂN DE PE RAZA MUNICIPIULUI TULCEA

     
HCL 12/2017

Privind aprobarea tarifelor
activității de salubrizare și întreținere spații verzi în municipiul Tulcea
executată de  S.C. SERVICII PUBLICE S.A. Tulcea

     
HCL 13/2017


Privind
aprobarea tarifului pentru colectarea şi transportul la rampa ecologică a
deşeurilor menajere, inerte, vegetale, animaliere şi voluminoase de la
populaţie

     
HCL 14/2017


Privind
aprobarea tarifului pentru colectarea, transportul, depozitarea şi
procesarea la rampa ecologică a deşeurilor menajere şi comerciale, asimilate
celor menajere, colectate de la persoanele juridice din municipiul Tulcea

     
HCL 15/2017

Pentru
aprobarea tarifelor privind
curăţarea şi
transportul zăpezii de pe căile publice din municipiul Tulcea şi menţinerea
în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ

     
HCL 16/2017


PRIVIND APROBAREA TARIFELOR

ACTIVITĂŢII DE SALUBRIZARE STRADALĂ DE PE RAZA MUNICIPIULUI TULCEA

     
HCL 17/2017

PRIVIND
APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE  PENTRU
OBIECTIVUL 
“REABILITARE
GRĂDINIŢA NR. 3, STRADA MIRCEA VODĂ NR. 47, MUNICIPIUL TULCEA
“ 
ŞI A INDICATORILOR
TEHNICO-ECONOMICI

     
HCL 18/2017


PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPŢIONĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII “EXTINDERE CANALIZARE ŞI
REABILITARE REŢELE APA STR. CUZA VODĂ, STR. PRELUNGIREA TABEREI INCLUSIV
ALEILE ŞI INTRĂRILE AFERENTE ŞI EXTINDERE CANALIZARE IMOBILE SITUATE ÎN
PRELUNGIREA STRĂZII MAHMUDIEI (ZONA CARIEREI DE PIATRĂ PE ŞOSEAUA AGIGHIOL),
MUNICIPIUL TULCEA”

     
HCL 19/2017

Privind aprobarea rapoartelor de
evaluare pentru două locuinţe construite din

fondurile statului,
aparţinând domeniului privat al municipiului
Tulcea,
aprobate spre vânzare actualilor
chiriaşi
în baza HCL nr.102/18.06.2014

     
HCL 20/2017


Privind trecerea
din domeniul public al municipiului Tulcea în domeniul public al judeţului
Tulcea a străzilor Viticulturii, Orizontului şi
Bacului, pentru încadrarea acestora în categoria drumurilor de interes
judeţean, în vederea derulării unor obiective de investiţii

     
HCL 21/2017

PRIVIND
APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL  ”CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINŢE
”,
STR. ISACCEI NR. 53-53 A  ŞI A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT

     
HCL 22/2017

PRIVIND
APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL  ”CONSTRUIRE SILOZURI METALICE PENTRU
DEPOZITARE CEREALE
”, ŞOSEAUA
TULCEA AGIGHIOL KM 8, T258  ŞI A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT

     
HCL 23/2017


Pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Local
nr. 116/2016  privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017

     
HCL 24/2017

PENTRU APROBAREA MAJORĂRII COTIZAȚIEI
ANUALE LA BUGETUL ASOCIAȚIEI INTERCOMUNITARE “DEZVOLTAREA DURABILĂ A
SERVICIULUI DE APĂ ȘI CANALIZARE DIN JUDEȚUL TULCEA”, DE LA SUMA DE 20.000
LEI/AN LA 30.000 LEI/AN

     
HCL 25/2017

PRIVIND 
EXONERAREA S.C. AGROPIEŢE S.A. TULCEA DE REDEVENŢA
ÎN SUMĂ DE 24.358 LEI, PE
ANUL 2017

     
HCL 26/2017

PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE
ÎMBUNĂTĂȚIRE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN MUNICIPIUL TULCEA, JUDEȚUL TULCEA

     
HCL 27/2017

Privind
aprobarea cuantumului chiriei pentru locuinţele pentru
tineri destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru
Locuinţe, situate în municipiul Tulcea

     
HCL 28/2017


Privind aprobarea comisiei speciale
pentru inventarierea bunurilor care alcătuiesc

domeniul privat al municipiului Tulcea

     
HCL 29/2017


Privind
aprobarea listei cuprinzând “Inventarul bunurilor care alc
ătuiesc
domeniul privat al municipiului Tulcea”

     
HCL 30/2017

Privind darea în
administrare Direcției de Asistență și Protecție Socială Tulcea a
imobilului, aparţinând domeniului public al municipiului, situat în
municipiul Tulcea, str. Victoriei nr. 101, a bunurilor din dotare și a
microbuzului  marca Ford  Transit 17+1 locuri în vederea desfăşurării
activităţii specifice a Centrului Multifuncţional Sofia

     
HCL 31/2017


Privind inventarierea în domeniul
public al municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 1353 mp, aferent
străzii Intrarea Livezilor I

     
HCL 32/2017


Privind inventarierea în domeniul public al
municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 969,71 mp, aferent

parcării situată în Tulcea strada Păcii,în spatele Direcţiei Judeţene de
Statistică

     
HCL 33/2017


Privind inventarierea în domeniul public al
municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 861,62 mp, aferent

parcării situată în Tulcea strada Păcii,învecinată cu Parohia Sfântul
Gheorghe

     
HCL 34/2017

Privind
inventarierea în domeniul public al municipiului a terenurilor aferente
drumurilor stradale DS 613 în suprafaţă de 1971 mp şi DS 278 în suprafaţă de
1777 mp, situate în intravilanul municipiului Tulcea – Suburbia Tudor
Vladimirescu

     
HCL 35/2017

Privind trecerea
din domeniul privat al statului
şi din
administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în

domeniul privat al municipiului Tulcea

şi în administrarea
Consiliului Local Tulcea a unor terenuri, drumuri tehnologice şi de
exploatare din perimetrul Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul
Tulcea

     
HCL 36/2017

Privind
inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea a terenurilor
aferente
Drumului Stradal 1
în suprafaţă de 1053 mp
şi a
Drumului Stradal 2 în
suprafaţă de 580 mp
, situate în municipiul
Tulcea, T18

     
HCL 37/2017

PRIVIND
APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL  ”ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC ZONAL –
ANSAMBLU REZIDENŢIAL-LOCUINŢE COLECTIVE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE
”,
STR. 1848 NR.14 A ŞI A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT

     
HCL 38/2017


PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL  ”CONSTRUIRE HALE PRODUCŢIE ŞI
DEPOZITARE
”, EXTRAVILAN T
21, P A330/1, A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT ŞI INCLUDEREA ÎN
INTRAVILANUL MUNICIPIULUI TULCEA A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 2702 MP

     
HCL 39/2017

PRIVIND
APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL  ”CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE
”,
STR. AURELIANA NR.27  ŞI A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT

     
HCL 40/2017

PRIVIND
APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL  ”CONSTRUIRE  SPAŢIU ADMINISTRATIV,
DEPOZITARE, SERVICII, PRODUCŢIE PUBLICITARĂ ŞI PERSONALIZĂRI DIVERSE
”,
STR. CERNICA NR.13  ŞI A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT

     
HCL 41/2017


PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL  ”CONSTRUIRE  LOCUIN
ŢE
P+2E+M, ANEXE GOSPODĂREŞTI, GARAJ ŞI ÎMPREJMUIRE
”,
EXTRAVILAN T 67,  P 2035, P 2035/1, A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM
AFERENT ŞI INCLUDEREA ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI TULCEA A TERENULUI ÎN
SUPRAFAŢĂ DE 9525,37 MP

     
HCL 42/2017

PRIVIND
APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU  ”CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M ŞI
ÎMPREJMUIRE FRONT STRADAL
”, STR.
ALEEA ORHIDEELOR NR.9 A TULCEA

     
HCL 43/2017

Pentru
modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Tulcea nr. 90/30.07.2015 privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor
de întârziere şi a dobânzilor penalizatoare aferente impozitelor, taxelor,
dividendelor, redevenţei neachitate la termenele scadente pentru  S.C.
Aquaserv S.A. Tulcea

     
HCL 44/2017


Privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere şi a
dobânzilor penalizatoare aferente impozitelor, taxelor, dividendelor,
redevenţei neachitate la termenele scadente pentru  S.C. Aquaserv S.A.
Tulcea

     
HCL 45/2017

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A
LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE  PENTRU OBIECTIVUL 

“REABILITARE GRĂDINIŢA NR. 3, STRADA
MIRCEA VODĂ NR. 47, MUNICIPIUL TULCEA
“ 
ŞI A INDICATORILOR
TEHNICO-ECONOMICI

     
HCL 46/2017

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE  FEZABILITATE
PENTRU OBIECTIVUL
ÎMBUNĂTĂŢIREA 
CAPACITĂŢII DE PRELUARE A APELOR METEORICE DIN MUNICIPIUL TULCEA
“ 
ŞI A INDICATORILOR
TEHNICO-ECONOMICI
 

     
HCL 47/2017

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE  FEZABILITATE
PENTRU OBIECTIVUL
REŢEA
CANALIZARE APE PLUVIALE STRADA ALEXANDRU CEL BUN, MUNICIPIUL TULCEA

ŞI A INDICATORILOR
TEHNICO-ECONOMICI

     
HCL 48/2017

Privind
aprobarea contului de execuţie al bugetului local

pe
trimestrele III şi IV – 2016

     
HCL 49/2017

Privind aprobarea
utilizării excedentului din anii precedenţi  pentru acoperirea deficitului
Sectiunii de Dezvoltare înregistrat la sfârşitul anului 2016

 

     
HCL 50/2017

Privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Direcţiei
de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea pentru anul 2016

 

     
HCL 51/2017

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI  DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL
S.C. AGROPIEŢE S.A. TULCEA PE ANUL 2017

 

     
HCL 52/2017

Privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al 
  S.C. ENERGOTERM S.A Tulcea pe anul 2017

 

     
HCL 53/2017

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI  DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL
S.C. AQUASERV S.A. TULCEA PE ANUL 2017

 

     
HCL 54/2017


Pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.
Transport Public S.A. Tulcea pentru anul 2017 şi a anexelor de fundamentare
a acestuia

     
HCL 55/2017

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI  DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL
S.C. SERVICII PUBLICE S.A. TULCEA PE ANUL 2017

     
HCL 56/2017

privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Întreţinere şi
Administrare Patrimoniu Tulcea pe anul 2017

 

     
HCL 57/2017

Privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Tulcea pe anul
2017

 

     
HCL 58/2017

privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli la activităţile finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2017

     
HCL 59/2017

Privind
aprobarea bugetului fondurilor externe

 nerambursabile
al Municipiului Tulcea pe anul 2017

 

     
HCL 60/2017

Privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea
Ansamblului
Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, precum şi modificarea şi
completarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi structurilor fără
personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea,
aprobate prin
Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 105 din 30.07.2015, cu
modificările şi completările ulterioare

     
HCL 61/2017

privind aprobarea majorării capitalului
social al
S.C. ENERGOTERM S.A. Tulcea cu suma de
2.500.000 lei

     
HCL 62/2017

privind
modificarea numărului de burse şi cuantumul acestora

 acordate
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat în anul  şcolar 2016-2017,
aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 105/24.11.2016

     
HCL 63/2017

Privind alocarea sumei de 42.000 lei din bugetul local al
Municipiului Tulcea pe anul 2017,  pentru acordarea unei subvenții
Asociației Mâini Întinse, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998
privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu
personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de
asistenţă socială

     
HCL 64/2017

Privind alocarea sumei de 16.200 lei din bugetul local al
Municipiului Tulcea pe anul 2017,  pentru acordarea unei subvenții
Parohiei “Sf. Nicolae” Tulcea, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor
şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi
administrează unităţi de asistenţă socială

     
HCL 65/2017

pentru  aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul
finanţărilor nerambursabile alocate de la Bugetul Local pentru activităţi
nonprofit de interes local şi a Ghidului Solicitantului privind regimul
finanţărilor nerambursabile alocate de la Bugetul Local cultelor religioase
recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în Municipiul Tulcea

     
HCL 66/2017

pentru modificarea articolului 2, alineatul
(1) litera k) al Hotărârii Consiliului Local  al Municipiului Tulcea nr. 279
din 21.12.2011 privind unificarea şi actualizarea hotărârilor Consiliului
Local al Municpiului Tulcea în
domeniul
serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate
efectuat
cu autobuze, prin care se
acordă facilităţi populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare

     
HCL 67/2017

privind anularea
creanţelor fiscale
datorate de persoanele fizice
aflate în stare de insolvabilitate

     
HCL 68/2017

privind anularea obligaţiilor fiscale datorate de debitori,
persoane juridice, radiaţi din Registrul Comerţului

şi scăderea societăţilor comerciale radiate
din evidenţa fiscală

     
HCL 69/2017

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE  FEZABILITATE
PENTRU OBIECTIVUL
„LOCUINŢE PENTRU TINERI
DESTINATE ÎNCHIRIERII PRIN PROGRAMUL ANL PENTRU MApN, STR. 1848,  MUNICIPIUL
TULCEA
ŞI A
INDICATORILOR  TEHNICO-ECONOMICI

     
HCL 70/2017

Privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii
Serviciilor Publice de Salubrizare a Municipiului Tulcea nr.
1135/14.01.2008, prin Act Adiţional

     
HCL 71/2017

Privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii
Serviciilor Publice de Administrare a Domeniului Public şi Privat al
Municipiului Tulcea nr. 1617/05.04.2011, prin Act Adițional

 

     
HCL 72/2017

privind aprobarea rapoartelor de evaluare pentru spaţiile
proprietate privată a municipiului Tulcea aprobate spre vânzare în baza
H.C.L. nr.38/28.08.2008 pentru
aprobarea listei spaţiilor proprietate privată a municipiului Tulcea, cu
destinaţia de cabinete medicale şi spaţii conexe actului medical, inclusiv
cota indiviză de teren aferentă, care se scot la vânzare în condiţiile
prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă nr.68/28.05.2008 privind vânzarea
spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale
cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se
desfăşoară activităţi conexe actului medical

     
HCL 73/2017

privind trecerea din domeniul
privat al municipiului în domeniul public al municipiului a imobilului
situat în Tulcea, strada Păcii nr.7, bl.21, sc.A, ap.3 şi schimbarea
destinaţiei acestuia în locuinţă de serviciu

     
HCL 74/2017

pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Consiliului Local al Municipiului Tulcea  nr. 42/28.02.2007

privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în
suprafaţă de 300 mp către PAROHIA “ÎNĂLŢAREA DOMNULUI”, strada Eternităţii
nr.31, Tulcea

     
HCL 75/2017

privind concesionarea prin încredinţare
directă a terenului în suprafaţă de 114.954 mp,  aparţinând domeniului
public al municipiului, situat în Tulcea, Şoseaua Agighiol cu destinaţia de
Exploatare Cariera “Bididia I şi II”

     
HCL 76/2017

privind inventarierea în domeniul privat al municipiului a
terenului în suprafaţă de 6,90 mp, situat în Tulcea, strada
slt.Gavrilov Corneliu nr.174, bl.A8, sc.A, ap.1
,
concesionarea acestuia prin încredinţare directă
pentru
alee de
acces şi aprobarea  P.U.D. “
Concesionare
teren-
acces din exterior

     
HCL 77/2017

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL 
”CONSTRUIRE HALĂ D+P ŞI PLATFORMĂ PARCARE AMBARCAŢIUNI
”,
TARLA 94, PARCELA  2396, 2397/2, ALEEA SERELOR NR.3 ŞI A REGULAMENTULUI 
LOCAL DE URBANISM AFERENT

     
HCL 78/2017

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL 
”CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINŢE S+P+7 E
”,
STR. BABADAG  NR.133  ŞI A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT

     
HCL 79/2017

PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII «ALEEA
PLAUR » TRONSONULUI DE DRUM/ALEE DS613 ŞI DS278, 

SITUAT ÎN INTRAVILANUL
MUNICIPIULUI TULCEA – SUBURBIA TUDOR VLADIMIRESCU,

CARE SE INTERSECTEAZ
Ă
LA SUD CU STRADA PLAUR  ȘI LA EST CU STRADA VIILOR ȘI INCLUDEREA ÎN
NOMENCLATORUL DE STRĂZI AL MUNICIPIULUI TULCEA

     
HCL 80/2017

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local
al Municipiului Tulcea nr.58/29.09.2016 privind aprobarea organigramei,
statului de funcţii şi de personal ale Direcţiei de Întreţinere şi
Administrare Patrimoniu Tulcea

     
HCL 81/2017

privind aprobarea Organigramei şi a  Statului
de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea

     
HCL 82/2017

PRIVIND APROBAREA
REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A
SPAŢIILOR PUBLICE DE JOACĂ PENTRU COPII PE RAZA MUNICIPIULUI TULCEA

     
HCL 83/2017

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE
AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE  PENTRU OBIECTIVUL 

“REABILITARE REŢEA TERMOFICARE
AGENT PRIMAR ÎNTRE CARTIER VEST ŞI CAF 50 GCAL/H, MUNICIPIUL TULCEA
“ 
ŞI A INDICATORILOR
TEHNICO-ECONOMICI

     
HCL 84/2017

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE
AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE  PENTRU OBIECTIVUL 

REABILITARE
ŞI MODERNIZARE REŢEA CANALIZARE

STR. BACULUI ŞI STR.
VITICULTURII, MUNICIPIUL TULCEA
“ 
ŞI A INDICATORILOR
TEHNICO-ECONOMICI

     
HCL 85/2017

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE
AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE  PENTRU OBIECTIVUL 

REABILITARE
ŞI MODERNIZARE REŢEA APĂ

STR. BACULUI ŞI STR.
VITICULTURII, MUNICIPIUL TULCEA
“ 
ŞI A INDICATORILOR
TEHNICO-ECONOMICI

     
HCL 86/2017


PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ 

     
HCL 87/2017

privind anularea obligaţiilor fiscale datorate
de debitori, persoane juridice, radiaţi din Registrul Comerţului

şi scăderea societăţilor comerciale
radiate din evidenţa fiscală

     
HCL 88/2017

pentru
modificarea şi completarea Contractului

nr. 23515 / 24.08.2006

privind delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat
public din

Municipiul Tulcea, aprobat prin H.C.L. nr.
328/24.11.2005, cu modificările şi completările ulterioare

     
HCL 89/2017

PRIVIND APROBAREA CONTRIBUŢIEI
CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA LA FINANŢAREA CHELTUIELILOR
NEELIGIBILE ALE PROIECTULUI 

“REABILITARE GRĂDINIŢA NR. 3,
STRADA MIRCEA VODĂ NR. 47, MUNICIPIUL TULCEA

PROIECT FINANŢAT ÎN CADRUL PROGRAMULUI NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ

     
HCL 90/2017

PRIVIND APROBAREA CONTRIBUŢIEI
CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA LA FINANŢAREA CHELTUIELILOR
NEELIGIBILE ALE PROIECTULUI 

ÎMBUNĂTĂŢIREA
CAPACITĂŢII DE PRELUARE A APELOR METEORICE DIN MUNICIPIUL TULCEA

“ PROIECT FINANŢAT ÎN
CADRUL PROGRAMULUI NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ

     
HCL 91/2017

PRIVIND APROBAREA CONTRIBUŢIEI
CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA LA FINANŢAREA CHELTUIELILOR
NEELIGIBILE ALE PROIECTULUI 

REŢEA
CANALIZARE APE PLUVIALE STRADA ALEXANDRU CEL BUN, MUNICIPIUL TULCEA

PROIECT FINANŢAT ÎN CADRUL PROGRAMULUI NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ

     
HCL 92/2017

privind asocierea
Consiliului Local al Municipiului Tulcea cu

Institutul de Cercetări
Eco – Muzeale
”Gavrilă Simion” Tulcea
în vederea realizării proiectelor

“Parcul arheologic Aegyssus III”
şi „Conferinţa Internaţională <Obiecte, Idei şi călători. Legături între
Balcani, Marea Egee şi Anatolia de Vest în timpul Epocii Bronzului şi
începutul Epocii Fierului
.
Conferin
ţă în memoria lui
Alexandru Vulpe
>

     
HCL 93/2017

privind asocierea
Consiliului Local al Municipiului Tulcea cu Centrul Cultural

„Jean Bart”
 Tulcea în vederea realizării proiectelor “
Festivalul de teatru TRAGOS, ediţia a XIV-a
”,
„Festivalul de Muzică bună, ediţia a III-a şi

”Cunoaşte Tulcea, du-i renumele în
lume”

     
HCL 94/2017

privind asocierea Consiliului Local
al Municipiului Tulcea cu Liceul de Arte „George Georgescu” Tulcea în
vederea realizării proiectelor “

Concursul Internaţional de Interpretare Instrumentală George Georgescu,
ediţia a XXV-a”, „Concursul Naţional Constantin Găvenea, ediţia a XXII-a” şi
„Concursul Naţional Alexandru Ciucurencu, ediţia a XXVII-a”

     
HCL 95/2017

privind asocierea
Consiliului Local al Municipiului Tulcea cu

Clubul Sportiv Municipal
Danubiu Tulcea
în vederea
realizării proiectelor

„Participarea atleţilor la competiţiile
naţionale în anul 2017”, „Afirmarea şi continuitatea boxului feminin tulcean
2017“, „
Promovarea
activităţii de performanţă kaiac canoe 2017

şi „Dezvoltarea voleiului tulcean în 2017”.

     
HCL 96/2017

privind asocierea
Consiliului Local al Municipiului Tulcea cu

Clubul Sportiv Şcolar Tulcea
în vederea realizării proiectelor:

„Minibaschet 2017”, „Cantonament de
pregătire fizică” şi „Susţinerea activităţii de performanţă la nivelul
copiilor şi juniorilor prin practicarea jocului sportiv – Volei”

     
HCL 97/2017

privind interzicerea
pescuitului
recreativ în Lacul Ciuperca,
situat în Tulcea, str. Isaccei

pentru asigurarea protecţiei, conservării şi regenerării resurselor acvatice
vii

     
HCL 98/2017


privind darea în
folosinţă gratuită către
S.C. E-Distribuţie Dobrogea S.A.


a terenului în suprafaţă de 0,3 mp, situat în
Tulcea, strada Bacului nr.20,

pentru amplasarea unei casete
stradale şi a unui bloc de masură şi protecţie trifazat

     
HCL 99/2017


privind


darea

în
folosinţă gratuită către

S.C.
E-Distribuţie Dobrogea S.A. a


terenului în suprafaţă de 0,25 mp, situat în Tulcea, strada Slt. Gavrilov
Corneliu nr.162,


pentru amplasarea unei cutii stradale

     
HCL 100/2017

pentru modificarea şi completarea
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 17/14.02.2013 privind
inventarierea în domeniul privat al municipiului

a
terenului în suprafaţă de 1086 mp,
situat în Tulcea, str.Bacului FN,
concesionarea acestuia prin licitaţie

pentru amenajare platformă pentru întreţinere şi garare ambarcaţiuni,
aprobarea: Studiului de oportunitate, Caietului de
sarcini, Instrucţiunilor de participare la licitaţie, PUZ
“Amenajare
Platformă pentru Întreţinere şi Garare Ambarcaţiuni” şi a Regulamentului
Local de Urbanism aferent

     
HCL 101/2017

privind
inventarierea în domeniul privat al
municipiului a terenului în suprafaţă

de 888 mp, situat în Tulcea,

str.Viticulturii nr.2,

concesionarea acestuia prin
încredinţare directă
pentru
extindere
spa
ţii
producţie şi aprobarea P.U.Z.

Concesionare
teren pentru extindere spaţii producţie

cu Regulamentul
local de urbanism aferent

     
HCL 102/2017


PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL  ”CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE
”,
STR. BARAJULUI NR. 36 A – 38  ŞI A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT

     
HCL 103/2017


P
RIVIND
APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL  ”
ATELIERE
CONFEC
ŢII
METALICE
”,
STR. VITICULTURII  NR. 2  ŞI A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT

     
HCL 104/2017

PRIVIND APROBAREA PLANULUI
URBANISTIC ZONAL  ”LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUIN
ŢE
(ANSAMBLU REZIDENŢIAL)
”,
STR. LIVEZILOR  F.N.  ŞI A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT

     
     
HCL 105/2017
PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ 
     
     
HCL 106/2017

Privind
modificarea şi completarea articolului 38 din Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare a Ansamblului Artistic Profesionist „BALADELE DELTEI”, aprobat
prin
Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 60 din 30.03.2017

     
     
HCL 107/2017

PRIVIND
APROBAREA PARTICIPĂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA, ÎN CALITATE
DE PARTENER, ÎN VEDEREA DEPUNERII CERERII DE FINANŢARE A PROIECTULUI "BITANTREP
– TOURISM AND CULTURE IN BLACK SEA BASIN" (BITANTREP – TURISM ȘI CULTURĂ ÎN
BAZINUL MĂRII NEGRE), PRECUM ŞI A COFINANŢĂRII AFERENTE

     
     
HCL 108/2017


PRIVIND CONSTATAREA ÎNCETĂRII DE DREPT A
MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI FUDULEA STERICĂ DIN PARTEA
PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT

     
     
HCL 109/2017


PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER  LOCAL AL DOAMNEI LITRIN ELISABETA

 DIN
PARTEA  PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT

     
     
HCL 110/2017PRIVIND  MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI
LOCAL  AL MUNICIPIULUI TULCEA NR. 1


 PENTRU STUDII, PROGNOZE ECONOMICO-SOCIALE, BUGET, FINANŢE ŞI ADMINISTRAREA
DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TULCEA

     
     
HCL 111/2017


PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII  SALA DE SPORT MULTIFUNCŢIONALĂ “DANIEL IULIAN
POHARIU” SĂLII DE SPORT MULTIFUNCŢIONALE DIN MUNICIPIUL TULCEA, STRADA
ISACCEI, NR. 20 A

     
     
HCL 112/2017

privind
inventarierea în domeniul public al municipiului a terenului în suprafaţă de

138 mp, situat în Tulcea, strada Frumoasă FN şi

darea acestuia în folosinţă gratuită
către
Parchetul de pe lângă Tribunalul
Tulcea,
pentru extinderea
sediului

     
     
HCL 113/2017

privind inventarierea
în
domeniul public al municipiului a terenului în suprafaţă de 1531 mp, situat
în municipiul Tulcea, Aleea Chiparosului

     
     
HCL 114/2017

privind inventarierea în domeniul
public al municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 3452 mp, aferent
străzii Intrarea Vest

     
     
HCL 115/2017

privind
modificarea
şi completarea Inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Tulcea însuşit
prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 133/30.10.2008
şi darea în administrare către

S.C. Servicii Publice S.A. a 6 platforme colectare gunoi

     
     
HCL 116/2017

privind
inventarierea în domeniul privat al
municipiului a terenului în suprafaţă

de 10,54 mp, situat în Tulcea,

str.Plevnei nr.34, bl.D3, sc.A,
parter, ap.1,

concesionarea acestuia prin încredinţare
directă
pentru
extindere
balcon şi aprobarea  P.U.Z.


Extindere balcon şi concesionare teren aferent

cu Regulamentul
local de urbanism aferent

     
     
HCL 117/2017

privind
inventarierea în domeniul privat al
municipiului a terenului în suprafaţă

de 30,43 mp, situat în Tulcea,

str.Podgoriilor nr.16, bl.9, sc.B,
ap.6,

concesionarea acestuia prin încredinţare directă

pentru
extindere
spaţiu birouri şi aprobarea  P.U.Z.

Concesionare
teren pentru extindere
spaţiu
birouri

cu Regulamentul local
de urbanism aferent

     
     
HCL 118/2017

PRIVIND APROBAREA PLANULUI
URBANISTIC ZONAL  ”CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINŢE
”,
STR. ZIMBRULUI  NR.1  ŞI A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT

     
     
HCL 119/2017

PRIVIND APROBAREA PLANULUI
URBANISTIC ZONAL  ”SUPRAETAJARE ŞI EXTINDERE IMOBIL
”,
STR. 14 NOIEMBRIE NR. 5 ŞI A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT

     
     
HCL 120/2017

PRIVIND APROBAREA PLANULUI
URBANISTIC ZONAL  ”CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENŢIAL, PRESTĂRI SERVICII ŞI
FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE

”, T 19, A 283, A 277 ŞI A REGULAMENTULUI 
LOCAL DE URBANISM AFERENT

     
     
HCL 121/2017

PRIVIND APROBAREA PLANULUI
URBANISTIC ZONAL  ”EXTINDERE SPAŢII DE PRODUCŢIE ŞI PREZENTARE MUZEU ŞCOALA
MARANGOZI
”, STR. ABATORULUI 
NR. 24  ŞI A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT

     
     
HCL 122/2017


PRIVIND APROBAREA PLANULUI
URBANISTIC DE DETALIU  ”SCHIMBARE DESTINAŢIE DIN GARAJ P+M ÎN LOCUINŢĂ
”,
STR. EROU DEMETRIADE NR. 33, TULCEA

     
     
HCL 123/2017

PRIVIND APROBAREA PLANULUI
URBANISTIC ZONAL  ”
SCHIMBARE
DESTINAŢIE DIN BOXĂ ÎN SPAŢIU DE LOCUIT ŞI CONSTRUIREA UNUI BALCON LA
NIVELUL BALCONULUI DE LA ETAJUL 1”, STR. VICTORIEI NR. 51, BL.6, SC.A  ŞI A
REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT

     
     
HCL 124/2017

PRIVIND APROBAREA PLANULUI
URBANISTIC ZONAL  ”
CONSTRUIRE
CARTIER REZIDENŢIAL”, T 28 – P 481, P 483, P 485, T 26- P 438, P 440,
P440/2, EXTRAVILAN TULCEA, A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT ŞI
INTRODUCEREA ÎN ÎNTRAVILAN A SUPRAFEŢEI DE 125.000 MP ÎN TRUP IZOLAT « GREEN
VILAGE » PRIN EXTINDEREA INTRAVILANULUI MUNICIPIULUI TULCEA

     
     
HCL 125/2017PRIVIND   APROBAREA

 COMPONENŢEI 
NOMINALE  A COMISIEI TEHNICE


DE  AMENAJAREA  TERITORIULUI  ŞI URBANISM  A MUNICIPIULUI TULCEA

     
     
HCL 126/2017PRIVIND APROBAREA

 REGULAMENTULUI
DE FUNCŢIONARE A COMISIEI TEHNICE DE  AMENAJAREA  TERITORIULUI  ŞI URBANISM 
A MUNICIPIULUI TULCEA

     
     
HCL 127/2017

pentru stabilirea comisiei de
evaluare a ofertelor şi a comisiei de soluţionare a

contestaţiilor privind concesionarea sau

închirierea
bunurilor din domeniul public şi privat al municipiului Tulcea

     
     
HCL 128/2017


PENTRU MODIFICAREA  ANEXEI NR . 4  LA
REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI EXECUTAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT  ÎN
REGIM DE TAXI PE RAZA MUNICIPIULUI TULCEA APROBAT  PRIN HOTĂRÂREA 
CONSILIULUI LOCAL TULCEA  NR. 69/28.08.2008,

CU
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

     
     
HCL 129/2017

privind acordul de
principiu al Consiliului Local al Municipiului Tulcea pentru înfrăţirea
dintre Municipiul
Tulcea,
România şi Municipiul Lesvos, Grecia

     
HCL 130/2017

privind
aprobarea contului de executie al bugetului local pe trimestrul I – 2017

     
HCL 131/2017

privind  aprobarea  garantării unei finanţări
rambursabile interne în valoare de 4.103.206,75 lei, pentru refinanţarea
creditului in valoare de 6.142.494 euro contractat de S.C. AQUASERV S.A.
pentru realizarea investiţiilor publice de interes local aferente
proiectului “Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa şi
apă uzată din judeţul Tulcea”

     
HCL 132/2017

Privind asocierea Consiliul Local al
Municipiului Tulcea prin
Ansamblul
Artistic Profesionist “Baladele Deltei”
,
cu Judeţul Tulcea prin Consiliul Judeţean Tulcea şi cu Inspectoratul Şcolar
Judeţean Tulcea,  în vederea realizării Festivalului – Concurs Internaţional
de Folclor pentru Copii şi Tineret “Peştişorul de Aur”, ediţia a XXV-a

     
HCL 133/2017

pentru aprobarea cotizației  a Unității
Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea, ca membru asociat în Asociația
pentru Dezvoltare Intercomunitară – Investițiile Teritoriale Integrate Delta
Dunării

     
HCL 134/2017

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi
Cheltuieli al S.C. AGROPIEŢE S.A Tulcea pe anul 2017

     
HCL 135/2017

privind anularea obligaţiilor fiscale datorate
de debitori, persoane juridice, radiaţi din Registrul Comerţului

şi scăderea societăţilor comerciale
radiate din evidenţa fiscală

     
HCL 136/2017

privind
anularea creanţelor fiscale
datorate de persoanele fizice
aflate în stare de insolvabilitate

     
HCL 137/2017

pentru modificarea si completarea Hotărârii
Consiliului Local Tulcea nr.27/27.02.2017

privind
aprobarea cuantumului chiriei
pentru locuinţele pentru tineri destinate închirierii, construite prin
Agenţia Naţională pentru Locuinţe situate în municipiul Tulcea

     
HCL 138/2017


privind inventarierea în domeniul
privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 873,45 mp, situat
în Tulcea, strada Timpuri Noi nr.10A

     
HCL 139/2017


privind
atribuirea prin închiriere a terenului în suprafaţă de 105 mp, aparţinând
domeniului public al municipiului, situat în Tulcea, strada P
ăcii
nr.3

(Hotel Egreta), cu destinaţia de parcare auto, către S.C. Unita Turism
Holding S.A.,


Sucursala Egreta Tulcea

     
HCL 140/2017

PRIVIND APROBAREA PLANULUI
URBANISTIC ZONAL  ”
EXTINDERE
BALCON EXISTENT”, STR. SABINELOR NR. 1, BL.E3, SC.C, AP.1  ŞI A
REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT

     
HCL 141/2017

PRIVIND APROBAREA PLANULUI
URBANISTIC ZONAL  ”MODERNIZARE ŞI EXTINDERE CAPACITATE SALA POLIVALENTĂ
”,
STR. ISACCEI  NR.18  ŞI A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT

     
HCL 142/2017

PRIVIND APROBAREA PLANULUI
URBANISTIC ZONAL  ”
SCHIMBARE 
DESTINAŢIE APARTAMENT DIN LOCUINŢA ÎN SALON DE ÎNFRUMUSEŢARE CU ACCES DIN
EXTERIOR”, STR. 1848 NR. 17, BL.8, SC.E, AP.4 ŞI A REGULAMENTULUI  LOCAL DE
URBANISM AFERENT

     
HCL 143/2017

PRIVIND APROBAREA PLANULUI
URBANISTIC ZONAL  ”CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINŢE D+P+5+6E R
”,
STR. GRIVIŢEI NR. 14  ŞI A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT

     
HCL 144/2017


PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL  ”
CONSTRUIRE
LOCUINŢE D+P+5E ”, STR. GRIVIŢEI NR. 70A  ŞI A REGULAMENTULUI  LOCAL DE
URBANISM AFERENT

     
HCL 145/2017

PRIVIND APROBAREA REGULAMENTUL
LOCAL PENTRU DESF
ĂŞURAREA
ACTIVITĂŢII DE COMERŢ STRADAL ÎN  MUNICIPIUL TULCEA

     
HCL 146/2017


PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI PENTRU NUMIRILEFINALE NR. 15408/13.06.2017 AL COMISIEI DE SELECŢIE ŞI MANDATAREAREPREZENTANŢILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ÎN ADUNAREAGENERALĂ A ACŢIONARILOR DE LA SOCIETATEA SERVICII PUBLICE S.A. PENTRUNUMIREA  MEMBRILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL ACESTEI SOCIETĂŢI

     
     
HCL 147/2017

privind
rectificarea bugetului local pe anul 2017

     
     
HCL 148/2017


privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al
Direcţiei de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea

     
     
HCL 149/2017


Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Ansamblului
Artistic Profesionist „Baladele Deltei” pe anul 2017

     
     
HCL 150/2017

 

privind
stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din
aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi structurilor
fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului
Tulcea 

     
     
HCL 151/2017


PRIVIND STABILIREA
INDEMNIZAŢIEI LUNARE DE CARE BENEFICIAZĂ CONSILIERII LOCALI DIN CADRUL
CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA PENTRU PARTICIPAREA LA ŞEDINŢELE
ORDINARE ALE CONSILIULUI ŞI
ALE COMISIILOR DE SPECIALITATE

     
     
HCL 152/2017

 

Întreţinere şi Administrare Patrimoniu
aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.
58/29.09.2016, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Tulcea nr. 80/30.03.2017

     
     
HCL 153/2017privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din
cadrulDirecţiei de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu

     
     
HCL 154/2017

 

Privind modificarea
Statului de funcții al  Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”
aprobat prin Anexa nr. 5 la
 Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 60 din 30.03.2017 
privind
înfiinţarea
 Ansamblului Artistic
Profesionist „Baladele Deltei”, precum şi modificarea şi completarea
organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Tulcea şi structurilor fără personalitate juridică
subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea, aprobate prin 
Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 105 din 30.07.2015, cu
modificările şi completările ulterioare, precum și aprobarea salariilor de
bază ale personalului contractual din cadrul 
Ansamblului
Artistic Profesionist „Baladele Deltei”

     
     
HCL 155/2017Privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din
cadrul Direcției de Asistență și Protecție Socială

     
     
HCL 156/2017


privind rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli


al S.C. Transport Public S.A. Tulcea pe anul
2017

     
     
HCL 157/2017

privind scutirea de la
plata impozitului pentru clădirile folosite ca domiciliu  şi a impozitului
pentru terenul aferent acestora aflate în proprietatea contribuabililor
persoane fizice ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim
brut pe ţară ori constau în exclusivitate din ajutor social, datorat pe anul
2017 

 

     
     
HCL 158/2017

privind aprobarea tarifului pentru colectarea, transportul, depozitarea şi procesarea la rampa ecologică a deşeurilor menajere şi comerciale, asimilate celor menajere, colectate de la persoanele juridice din municipiul Tulcea

 

     
     
HCL 159/2017

Privind aprobarea Actului Adiţional nr.
10 la Contractul de Delegare a Gestiunii prin concesiune

a serviciului public de
salubrizare pentru
activităţile de
deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în
Municipiului Tulcea nr. 29748/28.10.2010

     
     
HCL 160/2017


PRIVIND
ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPŢIONĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII “REABILITĂRI ŞI DOTĂRI
INVESTIŢIONALE ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII COLEGIUL AGRICOL N. CORNĂŢEANU,
MUNICIPIUL TULCEA, COD SMIS 53815”

     
     
HCL 161/2017


privind inventarierea în domeniul
privat al municipiului Tulcea a terenului


în suprafaţă de 437 mp,
situat în Tulcea, strada Portului FN,
învecinat cu


S.C. Vard Tulcea S.A.

     
     
HCL 162/2017


privind acordul de principiu pentru vânzarea
terenului în suprafaţă de 27 mp,

aflat
în cotă indiviză cu municipiul Tulcea,
aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, str.
Babadag nr.158, bl.13, parter, care are altă destinaţie decât cea de
locuinţă, către concesionarii Mergeani Gheorghe şi Mergeani Ecaterina

     
     
HCL 163/2017


privind
concesionarea prin licitaţie
a terenului în suprafaţă de 305,25 mp,

aparţinând
domeniului privat al municipiului,
situat în Tulcea, str.Cimbrului
nr.11, lotul 1,
cu
destinaţia
Construire
locuinţe
pentru
tinerii cu vârsta cuprinsă între
18 şi 35 de ani”

     
     
HCL 164/2017

 


privind
concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 422 mp,
aparţinând domeniului privat al municipiului, situat în Tulcea, strada P
rimăverii nr.20,
către S.C. Tulcea Gaz S.A., pentru realizarea unei staţii de reglare gaze
naturale

     
     
HCL 165/2017

 

privind inventarierea în domeniul privat al
municipiului a terenului în suprafaţă
de 4,83 mp, situat în Tulcea,
str.Constructorilor nr.6, bl.I3, sc.B, ap.3, parter,
 concesionarea acestuia prin
încredinţare directă pentru
extindere spaţiu
comercial existent şi aprobarea  PUZ

Extindere
spaţiu comercial existent
şi concesionare teren aferent

cu Regulamentul local de urbanism
aferent

     
     
HCL 166/2017


PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL  ”CONSTRUIRE
LOCUINŢĂ P+M, GARAJ ”, EXTRAVILAN, T 67, P 2035, NUMĂR CADASTRAL 33778,
TULCEA, A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT ŞI INTRODUCEREA ÎN
INTRAVILAN A SUPRAFEŢEI DE 400 MP PRIN EXTINDEREA INTRAVILANULUI
MUNICIPIULUI TULCEA  

     
     
HCL 167/2017


PRIVIND APROBAREA PLANULUI
URBANISTIC ZONAL  ”
CONSTRUIRE
LOCUINŢĂ P+M, GARAJ ŞI ÎMPREJMUIRE”, EXTRAVILAN, T 67, P 2035, NUMERELE
CADASTRALE 38169, 38170, TULCEA, A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT
ŞI INTRODUCEREA ÎN ÎNTRAVILAN A SUPRAFEŢEI DE 1739 MP PRIN EXTINDEREA
INTRAVILANULUI MUNICIPIULUI TULCEA

     
     
HCL 168/2017

 

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL
”MODIFICĂRI ADUSE ÎN TIMPUL EXECUŢIEI – SCHIMBARE ACOPERIŞ
DIN ŞARPANTĂ ÎN MANSARDĂ LOCUIBILĂ”, STR. ALEXANDRU CEL BUN, NR.67A,  TULCEA
ŞI A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT

     
     
HCL 169/2017


PRIVIND APROBAREA PLANULUI
URBANISTIC ZONAL  ”ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC ZONAL – ANSAMBLU REZIDENŢIAL
– LOCUINŢE COLECTIVE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE
”,
STR. 1848 NR.14 ŞI A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT

     
     
HCL 170/2017


PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND PROCEDURA DE
ELIBERARE A CERTIFICATULUI DE ATESTARE A EDIFICĂRII/EXTINDERII
CONSTRUCŢIILOR DE PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A MUNICIPIULUI TULCEA

     
     
HCL 171/2017

 

PENTRU MODIFICAREA HOTĂRÂRII
CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR. 124/30.05.2017 PRIVIND

APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL  ”CONSTRUIRE
CARTIER REZIDENŢIAL”, T 28 – P 481, P 483, P 485, T 26- P 438, P 440,
P440/2, EXTRAVILAN TULCEA, A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT ŞI
INTRODUCEREA ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEŢEI DE 125.000 MP ÎN TRUP IZOLAT « GREEN
VILAGE » PRIN EXTINDEREA INTRAVILANULUI MUNICIPIULUI TULCEA 

     
     
HCL 172/2017

PRIVIND
APROBAREA TEMEI DE PROIECTARE PENTRU PROIECTUL

"MODERNIZAREA
PARCULUI AUTO DE TRANSPORT CĂLĂTORI DIN MUNICIPIUL TULCEA PRIN
ACHIZIȚIONAREA DE VEHICULE NEPOLUANTE PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC"

 

     
     
HCL 173/2017

PRIVIND
ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ 

     
     
HCL 174/2017

Privind
rectificarea bugetului local pe anul 2017

     
     
HCL 175/2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli


la
activităţile finanţate integral sau parţial


din
venituri proprii pe anul 2017

 

     
     
HCL 176/2017


PRIVIND
APROBAREA UNOR NORMATIVE PROPRII
DE CHELTUIELI PENTRU ACŢIUNI DE PROTOCOL EFECTUATE LA NIVELUL UNITĂŢII
ADMINISTRATIV – TERITORIALE MUNICIPIUL TULCEA

     
     
HCL 177/2017


privind acordarea unei prestaţii financiare
excepţionale


pentru copiii înscriși în programul 
Centrului de zi “Aproape de tine”din cadrul Asociației Mâini Întinse

     
     
HCL 178/2017


PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE
AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE  PENTRU OBIECTIVUL 

REABILITARE
L.T.E. ŞI SISTEM RUTIER STR. T. VLADIMIRESCU, MUNICIPIUL TULCEA
“ 
ŞI A INDICATORILOR
TEHNICO-ECONOMICI

     
     
HCL 179/2017


PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE
AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE  PENTRU OBIECTIVUL 

REFACERE
SISTEM RUTIER STR. WALTER, STR. CHINDIEI ŞI
STR. CICERONE, MUNICIPIUL TULCEA
“ 
ŞI A INDICATORILOR
TEHNICO-ECONOMICI

 

     
     
HCL 180/2017


PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE
AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE  PENTRU OBIECTIVUL 

REABILITARE
INTRAREA VEST ( TRONSON DE LEGĂTURĂ ÎNTRE


STR. METALURGIŞTILOR
ŞI STR. SPITALULUI), MUNICIPIUL TULCEA
“ 
ŞI A INDICATORILOR
TEHNICO-ECONOMICI

 

     
     
HCL 181/2017

 

PRIVIND APROBAREA
DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE  PENTRU OBIECTIVUL 
„MODERNIZARE INSTALAŢII
TERMICE DE DISTRIBUŢIE LA BLOCURILE DE LOCUINŢE ŞI CONTORIZARE INDIVIDUALĂ
LA NIVEL DE APARTAMENT, ETAPA I, MUNICIPIUL TULCEA”
 
ŞI A INDICATORILOR
TEHNICO-ECONOMICI

     
     
HCL 182/2017

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Tulcea


nr. 61/30.03.2017 privind aprobarea majorarii capitalului
social


al S.C. ENERGOTERM S.A. Tulcea cu suma 2.500.000 lei

     
     
HCL 183/2017

 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Consiliului Local al Municipiului Tulcea
nr. 188/23.12.2014
privind
concesionarea prin licitaţie a lotului 1 în suprafaţă de 990,24 mp,
aparţinând domeniului privat al municipiului, situat în Tulcea,
str.Viticulturii nr.25, pentru
magazin de prezentare
fier forjat,
aprobarea  PUZ
“Lotizare teren în suprafaţă de 8289,35 mp”, str.Viticulturii nr.25 şi a
Regulamentului local de urbanism aferent

     
     
HCL 184/2017


pentru modificarea poziţiei 864
din “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat


al municipiului Tulcea” aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 29/27.02.2017

 

     
     
HCL 185/2017


privind acordul de principiu pentru vânzarea
către actualii concesionari ai suprafeţelor  de teren aparţinând domeniului
privat al municipiului Tulcea, care au altă destinaţie decât cea de locuinţă 

 

     
     
HCL 186/2017


pentru acordul de principiu
privind schimbul de imobile între


municipiul Tulcea şi S.C. VALBERTO
S.R.L.

     
     
HCL 187/2017

 

privind inventarierea
în
domeniul privat al municipiului a terenului în


suprafaţă de 14 mp, situat în
municipiul Tulcea, Aleea Metalurgiştilornr.1, Bl.Z11, sc.C, ap.5

     
     
HCL 188/2017

 

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL
”CONSTRUIRE HALĂ PRODUCȚIE”, ŞOSEAUA TULCEA-AGIGHIOL, KM 8,
T 258, P4231,  TULCEA ŞI  REGULAMENTUL  LOCAL DE URBANISM AFERENT

     
     
HCL 189/2017


PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL  ”CONSTRUIRE
LOCUIN
ŢĂ”,
STR. ARŢARILOR NR. 14 ŞI A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT

 

     
     
HCL 190/2017


PRIVIND APROBAREA PLANULUI
URBANISTIC ZONAL

MODIFICARE A FUNCŢIUNII DE ANEXĂ A EXPLOATAŢIEI AGRICOLE ÎN SEDII PENTRU
FIRMĂ, SPAŢII DEPOZITARE, CONSTRUIRE DRUM DE ACCES ŞI PLATFORME” ,
EXTRAVILAN, T 72, P A211/8, CC 2111/8/1,  TULCEA, A REGULAMENTULUI  LOCAL DE
URBANISM AFERENT ŞI

INTRODUCEREA ÎN
ÎNTRAVILAN

CA TRUP IZOLAT
“GHEORGHIU”  A SUPRAFEŢEI DE 3931 MP 

 

     
     
HCL 191/2017

PENTRU
MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR.
37/28.07.2016 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ” LOTIZARE ȘI
CONSTRUIRE LOCUINŢE UNIFAMILIALE”, EXTRAVILAN TULCEA, T29, A 2327, A
REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT ŞI INCLUDEREA ÎN INTRAVILAN A
SUPRAFEŢEI DE 20.000 MP

     
     
HCL 192/2017

PENTRU MODIFICAREA  ANEXEI NR . 4  LA REGULAMENTUL
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI EXECUTAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT
 ÎN REGIM DE TAXI PE RAZA MUNICIPIULUI TULCEA APROBAT
PRIN HOTĂRÂREA  CONSILIULUI LOCAL TULCEA  NR. 69/28.08.2008,

CU
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

     
     
HCL 193/2017


PRIVIND ACTUALIZAREA “STRATEGIEI
DE ALIMENTARE LOCALĂ CU ENERGIE TERMICĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT A MUNICIPIULUI
TULCEA”

     
     
HCL 194/2017  
     
HCL 195/2017  
     
HCL 196/2017  
     
HCL 197/2017  
     
HCL 198/2017  
     
HCL 199/2017  
     
HCL 200/2017  
     
HCL 201/2017  
     
HCL 202/2017  
     
HCL 203/2017  
     
HCL 204/2017  
     
HCL 205/2017  
     
HCL 206/2017  
     
HCL 207/2017  
     
HCL 208/2017  
     
HCL 209/2017  
     
HCL 210/2017  
     
HCL 211/2017  
     
HCL 212/2017  
     
HCL 213/2017  
     
HCL 214/2017  
     
HCL 215/2017  
     
HCL 216/2017  
     
HCL 217/2017  
     
HCL 218/2017  
     
HCL 219/2017  
     
HCL 220/2017  
     
HCL 221/2017  
     
HCL 222/2017  
     
HCL 223/2017  
     
HCL 224/2017  
     
HCL 225/2017  
     
HCL 226/2017  
     
HCL 227/2017  
     
HCL 228/2017  
     
HCL 229/2017  
     
HCL 230/2017  
     
HCL 231/2017  
     
HCL 232/2017  
     
HCL 233/2017  
     
HCL 234/2017  
     
HCL 235/2017  
     
HCL 236/2017  
     
HCL 237/2017  
     
HCL 238/2017

 

     
HCL 279/2017

Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018

     
Anul 2016
HCL 1/2016 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL S.C. AGROPIEŢE S.A. TULCEA PE ANUL 2016
     
HCL 2/2016 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL S.C. SERVICII PUBLICE S.A. TULCEA PE ANUL 2016
     
HCL 3/2016 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL S.C. AQUASERV S.A. TULCEA PE ANUL 2016
     
HCL 4/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Transport Public S.A. Tulcea pentru anul 2016 şi a anexelor de fundamentare a acestuia
     
HCL 5/2016 privind aprobarea Bugetului de Venituri i Cheltuieli al S.C. ENERGOTERM S.A. Tulcea pe anul 2016
     
HCL 6/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Direcţiei de Întreţinere şi
Administrare Patrimoniu Tulcea
     
HCL 7/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
al Municipiului Tulcea pe anul 2016
     
HCL 8/2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
la activităţile finanţate integral sau parţial
din venituri proprii pe anul 2016
     
HCL 9/2016 privind aprobarea bugetului fondurilor externe
nerambursabile al Municipiului Tulcea pe anul 2016
     
HCL 10/2016 privind aprobarea utilizării excedentului din anii precedenţi
pentru acoperirea deficitului Sectiunii de Dezvoltare înregistrat
la sfârşitul anului 2015
     
HCL 11/2016 privind organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi
particular preuniversitar şi pentru activităţi extraşcolare şi cu program sportiv
suplimentar din municipiul Tulcea, pentru anul şcolar
2016 – 2017
     
HCL 12/2016 PRIVIND APROBAREA ACHIZIŢIONĂRII SERVICIILOR JURIDICE DE REPREZENTARE A
S.C AQUASERV S.A.
     
HCL 13/2016 privind aprobarea preţurilor locale pentru producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea
energiei termice produsă pe bază de gaze naturale şi de CLU în municipiul Tulcea
de către S.C. ENERGOTERM S.A. TULCEA
     
HCL 14/2016 privind aprobarea tarifelor activitii de salubrizare i întreinere spaii verzi în municipiul
Tulcea executat de S.C. SERVICII PUBLICE S.A. Tulcea
Co
     
HCL 15/2016 privind aprobarea tarifului pentru colectarea i transportul la rampa ecologic a deeurilor
menajere, inerte, vegetale, animaliere i voluminoase de la populaie
     
HCL 16/2016 privind aprobarea tarifelor pentru colectarea, transportul, depozitarea i procesarea la
rampa ecologic a deeurilor menajere i comerciale, asimilate celor menajere, colectate de la
persoanele juridice din municipiul Tulcea
C
     
HCL 17/2016 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR ACTIVITATII DE SALUBRIZARE STRADAL DE PE RAZA
MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 18/2016 pentru aprobarea tarifelor privind curarea i transportul zpezii de pe cile
publice din municipiul Tulcea i meninerea în funciune a acestora pe timp de
polei sau de înghe
Con
     
HCL 19/2016 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR ACTIVITII DE GESTIONARE I SUPRAVEGHERE A
ANIMALELOR FR STPÂN DE PE RAZA MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 20/2016 PRIVIND APROBAREA TARIFULUI PENTRU ÎNCHIRIERE EUROPUBELE DE 240 L I
EUROCONTAINERE DE 1.1 MC
     
HCL 21/2016 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la
Bugetul Local pentru activităţi nonprofit de interes local şi a Ghidului Solicitantului privind regimul
finanţărilor nerambursabile alocate de la Bugetul Local cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi
desfăşoară activitatea în Municipiul Tulcea
     
HCL 22/2016 PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA REGULAMENTULUI LOCAL
PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE COMERŢ STRADAL ÎN MUNICIPIUL
TULCEA APROBAT PRIN H.C.L. NR.166/2008, MODIFICAT ŞI COMPLETAT PRIN
H.C.L. NR.89/2011
     
HCL 23/2016 PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA REGULAMENTULUI LOCAL
PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ÎN
MUNICIPIUL TULCEA APROBAT PRIN H.C.L NR.143/2014, MODIFICAT ŞI
COMPLETAT PRIN H.C.L. NR.54/2015
     
HCL 24/2016 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL PENTRU DESFĂŞURAREA
ACTIVITĂŢILOR CARE SE ÎNCADREAZĂ ÎN GRUPA 932- ALTE ACTIVITĂŢI
RECREATIVE ŞI DISTRACTIVE POTRIVIT CLASIFICĂRII ACTIVITĂŢILOR DIN
ECONOMIA NAŢIONALĂ CAEN –REV.2, ÎN MUNICIPIUL TULCEA
     
HCL 25/2016 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE
REZULTATE CA URMARE A RECEPŢIONĂRII OBIECTIVULUI DE
INVESTIŢII “OBIECTIV TURISTIC SAT PESCĂRESC TRADIŢIONAL”-
cofinanţat din Fondul European pentru Pescuit 2007-2013
     
HCL 26/2016 privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului
în suprafaţă de 1853 mp, situat in Tulcea, strada ing.Dumitru Ivanov FN
     
HCL 27/2016 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”CONSTRUIRE SPAŢIU
COMERCIAL P+1”, STR. RADU NEGRU NR. 51 ŞI A REGULAMENTULUI LOCAL DE
URBANISM AFERENT
     
HCL 28/2016 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”CONSTRUIRE ANSAMBLU
REZIDENŢIAL – BLOCURI DE LOCUINŢE P+4+M ”, INTRAVILAN TULCEA,
STR. SCULPTOR ION JALEA NR.1 SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM
AFERENT
     
HCL 29/2016 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII ”ALEEA PALTINILOR ”, ACCESULUI RUTIER ŞI PIETONAL DE
UTILITATE PUBLICĂ DIN ZONA REZIDENŢIALĂ T67, P 2035, INTRODUS ÎN INTRAVILAN PRIN PLANUL
URBANISTIC ZONAL APROBAT PRIN H.C.L. NR. 143/2015
ŞI INCLUDEREA ÎN NOMENCLATORUL DE STRĂZI AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 30/2016 privind aprobarea Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale serviciilor
sociale furnizate de către Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea
     
HCL 31/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Cimitirelor
municipale “Eternitatea” şi “Eternitatea nou” aparţinând domeniului public al
municipiului, situate în Tulcea, strada Eternităţii nr.31, respectiv strada
Viticulturii nr. 6A, a tarifelor şi taxelor pentru activităţile şi serviciile prestate în
incinta cimitirelor
     
HCL 32/2016 PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA COMPONENŢEI COMISIEI DE EVALUARE ŞI
SELECŢIONARE A ASOCIATIILOR SI FUNDATIILOR ROMANE, CU PERSONALITATE
JURIDICA, CARE INFIINTEAZA SI ADMINISTREAZA UNITATI DE ASISTENTA SOCIALA ÎN
MUNICIPIUL TULCEA ÎN VEDEREA ACORDĂRII SUBVENŢIILOR DE LA BUGETUL LOCAL,
CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR. 34/1998 STABILITĂ PRIN ANEXA NR. 1 A HOTĂRÂRII
CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR. 119/28.11.2012
     
HCL 33/2016 PRIVIND APROBAREA COMPONENŢEI NOMINALE A COMISIEI TEHNICE
DE AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM A MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 34/2016 privind aprobarea modalității de identificare a beneficiarilor și de soluționare a
situațiilor identificate în ceea ce privește acordarea stimulentului educațional
pentru copiii din grădinițe care provin din familii defavorizate
     
HCL 35/2016 privind executarea silit a creanelor bugetare individualizate în titluri executorii,
emise anterior datei de 30.09.2011, în baza unor hotrâri judectoreti definitive
     
HCL 36/2016 privind dezmembrarea imobilului, aparţinând domeniului privat
al municipiului Tulcea cu destinaţia de locuinţă, scos la vânzare chiriaşilor
în temeiul HCL nr.102/2004, situat în Tulcea, strada Vlad Ţepeş nr.5A, cu număr cadastral
40054, înscris în cartea funciară 40054 UAT Tulcea
     
HCL 37/2016 privind dezmembrarea imobilului, aparţinând domeniului privat
al municipiului Tulcea cu destinaţia de locuinţă, scos la vânzare chiriaşilor
în temeiul HCL nr.102/2004, situat în Tulcea, strada Păcii nr.88, cu număr cadastral 40590,
înscris în cartea funciară 40590 UAT Tulcea
     
HCL 38/2016 privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în
suprafaţă de 14 mp, situat în Tulcea, strada Păcii nr.66, bl.176, sc.B, ap.2
     
HCL 39/2016 privind darea în folosinţă gratuită către S.C. Enel Distribuţie Dobrogea S.A.
a terenului în suprafaţă de 1 mp, situat în Tulcea, strada Bravilor FN,
pentru amplasare cutie stradală
     
HCL 40/2016 privind darea în folosinţă gratuită către S.C. Enel Distribuţie Dobrogea S.A.
a terenului în suprafaţă de 1 mp, situat în Tulcea, strada Isaccei nr.102,
pentru amplasare stâlp
     
HCL 41/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 258/31.08.2005
privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a terenului în suprafaţă de 1.600
mp, din domeniul privat al municipiului Tulcea, destinat amenajării unei pieţe
agroalimentare, strada Viitorului, în spatele blocului B1-B2, şi aprobarea: PUD-
“AMENAJARE PIAŢĂ”, Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini şi a
Instrucţiunilor de participare la licitaţie
     
HCL 42/2016 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII ”ALEEA ARŢARILOR ”, TRONSONULUI DE DRUM CARE SE
INTERSECTEAZĂ LA EST CU STRADA ARŢARILOR ŞI LA VEST CU PROPRIETĂŢI PRIVATE ŞI
INCLUDEREA ÎN NOMENCLATORUL DE STRĂZI AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 43/2016 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII “ALEEA PIAŢA VECHE”, TRONSONULUI DE DRUM SITUAT ÎNTRE
BLOCUL I 6 AVÂND NUMĂRUL POŞTAL 23 ŞI BLOCUL I 5 A AVÂND NUMĂRUL POŞTAL 15 ŞI
INCLUDEREA ÎN NOMENCLATORUL DE STRĂZI AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 44/2016 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL S.C. AGROPIEŢE S.A. TULCEA PE ANUL 2016
     
HCL 45/2016

PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ
     
HCL 46/2016


pentru modificarea şi completarea art.
4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 60/30.04.2015
privind participarea Municipiului Tulcea prin Consiliul Local Tulcea ca
membru asociat în Asociaţia pentru Dezvoltarea Intercomunitară –
Investiţiile Teritoriale Integrate Delta Dunării

 

     
HCL 47/2016

PRIVIND
ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ 

     
HCL 48/2016

PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE “CETĂŢEAN DE ONOARE
AL  MUNICIPIULUI TULCEA” DOMNULUI  DOCTOR ÎN BIOLOGIE MUNTEANU ION,
PERSONALITATE ŞTIINŢIFICĂ, ACADEMICĂ ŞI MORALĂ

     
HCL 49/2016


privind
aprobarea contului de execuţie al bugetului local

pe
trimestrul IV – 2015

     
HCL 50/2016
privind
rectificarea bugetului local pe anul 2016
     
HCL 51/2016privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli

 la
activităţile finanţate integral sau parţial


                   din venituri proprii pe anul 2016

     
HCL 52/2016


Pentru
aprobarea convenției privind plata
comisioanelor aferente


garanției emise de Eximbank
România


în cadrul proiectului de
investiții


„Reabilitarea și extinderea
sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată din județul Tulcea”

     
HCL 53/2016


Privind alocarea sumei de 35.700 lei din bugetul local al Municipiului
Tulcea pe anul 2016,


pentru acordarea unei subvenții Asociației Mâini Întinse, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor
şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi
administrează unităţi de asistenţă socială

     
HCL 54/2016


Privind alocarea sumei de 16.200 lei din bugetul local al Municipiului
Tulcea pe anul 2016,


pentru acordarea unei subvenții Parohiei “Sf. Nicolae
Tulcea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea
unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică,
care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

     
HCL 55/2016

privind
asocierea Municipiului Tulcea prin Consiliului Local al Municipiului Tulcea
cu Judeţul Tulcea prin Consiliul Judeţean Tulcea şi cu Comuna Beidaud prin
Consiliul Local al Comunei Beidaud în vederea realizării Festivalului
Internaţional al Păstoritului, ediţia a XIV-a

     
HCL 56/2016

PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L.
NR. 19/2016 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR ACTIVITĂȚII DE GESTIONARE ȘI
SUPRAVEGHERE A ANIMALELOR FĂRĂ STĂPÂN DE PE RAZA MUNICIPIULUI TULCEA

 

     
HCL 57/2016

PRIVIND APROBAREA TARIFULUI PENTRU
LUCRĂRILE EFECTUATE CU PERSOANE BENEFICIARE ALE LEGII NR. 416/2001

PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT, CU
MODIFICĂRILE șI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
, ÎN
MUNICIPIUL TULCEA

     
HCL 58/2016

PRIVIND APROBAREA TARIFULUI  ACTIVITĂȚII
DE ÎNTREȚINERE FÂNTÂNI ARTEZIENE DE PE RAZA MUNICIPIULUI TULCEA

 

     
HCL 59/2016


privind modificarea
numărului de burse şi cuantumul acestora


 acordate elevilor din
învăţământul preuniversitar de stat în anul  şcolar 2015-2016, aprobate prin
Hotărârea Consiliului Local nr.

199/17.12.2015

     
HCL 60/2016


privind
modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi structurile fără
personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea
pentru anul 2016

 

     
HCL 61/2016


privind
modificarea şi completarea organigramei şi statului de funcţii ale
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi structurilor
fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului
Tulcea, aprobate prin

Hotărârea Consiliului
Local al Municipiului Tulcea nr. 105 din 30.07.2015, cu modificările şi
completările ulterioare

     
HCL 62/2016


privind  aprobarea înfiinţării Unității Mobile de Recuperare
în subordinea Direcţiei


de Asistenţă şi Protecţie Socială, a Organigramei şi a 
Statului de funcţii ale Direcţiei


de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea

     
HCL 63/2016


PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE
A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPŢIONĂRII OBIECTIVULUI DE
INVESTIŢII

,, ÎMBUNĂTĂȚIREA
INFRASTRUCTURII DE DRUMURI ÎN ZONA FLAG ÎN SUBURBIA TUDOR VLADIMIRESCU,
MUNICIPIUL TULCEA ”

     
HCL 64/2016


PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE
A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPŢIONĂRII OBIECTIVULUI DE
INVESTIŢII

,, ÎMBUNĂTĂȚIREA
INFRASTRUCTURII DE DRUMURI ÎN ZONA FLAG ÎN SUBURBIA TUDOR VLADIMIRESCU,
MUNICIPIUL TULCEA ”

     
HCL 65/2016


privind dezmembrarea imobilului în suprafaţă de 2635mp, aparţinând
domeniului privat
al
municipiului Tulcea cu destinaţia de locuinţe proprietate privată cu credit
ipotecar,  situat în Tulcea, strada Spitalului nr.46A, cu număr cadastral
30283, înscris în cartea funciară 30283 UAT Tulcea

     
HCL 66/2016

privind darea în
folosinţă gratuită către

Agenţia Naţională pentru Locuinţe a

terenului situat în Tulcea, strada 1848 nr.14A, în suprafaţă de

6677mp –
lotul 2, lotul 3 şi lotul 5, respectiv de
4466mp – lotul 1, în vederea realizării de locuinţe pentru tineri

     
HCL 67/2016

privind  trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului
Tulcea a Navei de Comandament „Locotenent Comandor Vasile Paun” şi 
preluarea acesteia în administrarea Direcţiei de Întreţinere şi Administrare
Patrimoniu
     
HCL 68/2016


pentru modificarea şi completarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2011 privind concesionarea prin licitaţie
a terenului în suprafaţa de 4.434,50 mp, aparţinând domeniului public al
municipiului Tulcea, zona Lac Ciuperca – Casa Albastră Tulcea, pentru
realizarea unui complex sportiv, aprobarea: Studiului de oportunitate,
Caietului de sarcini, Instrucţiunilor de participare la licitaţie, PUZ
“Concesionare teren pentru amplasare terenuri de sport, nocturnă, fotbal,
tenis, volei, parcuri de joacă pentru copii” şi a Regulamentului local de
urbanism aferent

 

     
HCL 69/2016


pentru modificarea listei terenurilor
transmise în administrarea S.C. AGROPIEŢE S.A. Tulcea aprobată prin Anexa
nr. 7 a H.C.L. nr. 59/30.03.2006 privind constituirea S.C. AGROPIEŢE S.A.
prin reorganizarea Direcţiei Administraţiei Pieţelor Tulcea

 

     
HCL 70/2016

PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
SERVICIULUI SPECIALIZAT PENTRU GESTIONAREA CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN LA NIVELUL
MUNICIPIULUI TULCEA ŞI A CAIETULUI DE SARCINI
     
HCL 71/2016


pentru modificarea şi completarea Contractului nr. 23515 / 24.08.2006

privind
delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat public din
Municipiul Tulcea, aprobat prin H.C.L.
nr. 328/24.11.2005, cu modificările şi completările ulterioare

     
HCL 72/2016

privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Stadionului  Delta,
situat în Tulcea, strada Tineretului nr. 2 şi a tarifelor de închiriere a
bunurilor din patrimoniul acestuia

     
HCL 73/2016privind

aprobarea închirierii


terenurilor din domeniul public al municipiului Tulcea date în admnistrarea
S.C. Transport Public S.A. Tulcea şi a tarifelor de închiriere a acestor
terenuri

     
     
HCL 74/2016


PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI
LOCALE CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA SI FUNCTIONAREA PE TERMEN MEDIU SI LUNG A
SERVICIULUI  DE SALUBRIZARE SI DE GESTIONARE A DESEURILOR IN MUNICIPIUL
TULCEA

 

     
     
HCL 75/2016

privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Obiectivului turistic „SAT PESCĂRESC TRADIŢIONAL”,
situat în Tulcea,
şoseaua
Tulcea – Murighiol, km 1
şi a
tarifelor ce vor fi utilizate la acest obiectiv

     
HCL 76/2016

privind asocierea Consiliului
Local al Municipiului Tulcea cu
Consorţiul pentru Promovarea
Municipiului şi Judeţului Tulcea în
vederea realizării proiectului ”
ART-CREATOR – Tulcea în Cartea
Recordurilor”

     
HCL 77/2016


privind asocierea Consiliului Local al
Municipiului Tulcea cu Centrul Cultural
„Jean Bart”
 Tulcea în vederea realizării proiectelor “
Festivalul de teatru TRAGOS, ediţia a XIV-a

şi

 ”Cunoaşte
Tulcea, du-i renumele în lume”

     
HCL 78/2016

privind asocierea Consiliului Local al Municipiului
Tulcea cu Liceul de Arte „George Georgescu” Tulcea în vederea realizării
proiectelor “
Concursul Internaţional
de Interpretare Instrumentală George Georgescu, ediţia a XXIV-a”, „Concursul
Naţional Constantin Găvenea, ediţia a XX-a” şi „Concursul Naţional Alexandru
Ciucurencu, ediţia a XXVI-a”

     
HCL 79/2016

privind asocierea Consiliului
Local al Municipiului Tulcea cu
Clubul Sportiv
Municipal Danubiu Tulcea
în
vederea realizării proiectelor „Dezvoltarea boxului feminin tulcean 2016”,
„Formarea şi dezvoltarea luptelor la nivel de juniori 2016“, „
Pregătire
centralizată în vederea participării la campionatul naţional de viteză
juniori 2016” şi

„Dezvoltarea atletismului tulcean –
2016”

     
HCL 80/2016

privind asocierea Consiliului
Local al Municipiului Tulcea cu
Clubul Sportiv Şcolar
Tulcea
în vederea realizării
proiectelor „Susţinerea activităţii de performanţă la nivelul copiilor  şi
juniorilor prin practicarea jocului sportiv – Volei” şi „Performanţă în
handbal”

     
HCL 81/2016


PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENŢĂ

     
HCL 82/2016


PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENŢĂ

     
HCL 83/2016

privind anularea obligaţiilor
fiscale datorate de debitori, persoane juridice,

radiaţi din Registrul Comerţului
şi scăderea societăţilor
comerciale radiate

 din
evidenţa fiscală

     
HCL 84/2016

privind darea în
folosinţă gratuită către
S.C. Enel  Distribuţie Dobrogea S.A. a
terenului în suprafaţă de 2 mp, situat în Tulcea, strada Barajului nr.50,
pentru amplasarea a doi stâlpi

     
HCL 85/2016


privind dezmembrarea terenului în suprafaţă de 209mp, aparţinând domeniului
privat
al municipiului
Tulcea, cu destinaţia de spaţiu comercial şi bloc de locuinţe situat în
Tulcea, strada Viitorului nr.87, cu număr  cadastral 37457, înscris în
cartea funciară 37457 UAT Tulcea

     
HCL 86/2016


privind inventarierea în domeniul
privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 12,40 mp, situat
în Tulcea, strada Gavrilov Corneliu
nr.310, bl.D9,
sc.B, ap.3

     
HCL 87/2016


privind inventarierea în domeniul privat al municipiului
Tulcea a terenului în suprafaţă de 230 mp, situat în Tulcea, strada
Orizontului nr.94, fostă str. Orizontului nr.2C

     
HCL 88/2016


privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului
în suprafaţa de 73,44 mp situat în Tulcea, strada Viticulturii nr.2, în faţa
restaurantului Rustic şi atribuirea acestuia prin închiriere pentru
destinaţia de parcare auto

     
HCL 89/2016


privind
modificarea
şi completarea
HCL nr.60/2000
privind concesionarea suprafeţei de 6mp şi aprobarea Planului Urbanistic de
Detaliu
“Amenajare cabinet medical
psihologie” strada Isaccei nr.31, bl. I8, sc.B, ap.1, Tulcea

     
HCL 90/2016

pentru aprobarea Regulamentului privind
pescuitul recreativ în Lacul Ciuperca situat în Tulcea, str. Isaccei

     
HCL 91/2016

pentru aprobarea
Regulamentului privind ocuparea temporară a domeniului public sau privat al
municipiului Tulcea în vederea amplasării de terase sezoniere

     
HCL 92/2016

privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a
serviciului social  ”Unitatea Mobilă de Recuperare”

     
HCL 93/2016


Privind modificarea şi completarea
Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Salubrizare a
Municipiului Tulcea prin concesiune nr. 1135/14.01.2008, prin act adiţional

     
HCL 94/2016


privind modificarea
numărului de burse şi cuantumul acestora

 acordate
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat în anul  şcolar 2015-2016,
aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.

199/17.12.2015

modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 59/30.03.2016

     
HCL 95/2016


PRIVIND ASOCIEREA MUNICIPIULUI TULCEA CU JUDEŢUL TULCEA, CU COMPANIA
NAŢIONALĂ ADMINISTRAŢIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME S.A. GALAŢI
ŞI CU
S.C. DELTANAV S.A. TULCEA ÎN VEDEREA
REALIZĂRII ÎN COMUN A STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL,,DEZVOLTAREA PORTULUI TULCEA
’’

HCL 96/2016

PRIVIND CONFERIREA
TITLULUI DE “CETĂŢEAN DE ONOARE AL  MUNICIPIULUI TULCEA” DOMNULUI DOCTOR
VICTOR
-HENRICH BAUMANN,
PERSONALITATE A COMUNITĂŢII ŞTIINŢIFICE ROMÂNEŞTI ŞI INTERNAŢIONALE

     
HCL 97/2016

PRIVIND CONFERIREA
TITLULUI DE “CETĂŢEAN DE ONOARE AL  MUNICIPIULUI TULCEA” DOMNULUI

ROMAN JORA, PERSONALITATE A VIEŢII
CULTURALE DOBROGENE

     
HCL 98/2016


privind
rectificarea bugetului local pe anul 2016

     
HCL 99/2016


privind asocierea Consiliului Local al
Municipiului Tulcea


 cu Asociaţia
Publicaţiilor Literare şi Editurilor din România în vederea realizării proiectului „Festivalul de C
ARTE
Danubius – ed. a IV-a”

     
HCL 100/2016

privind asocierea Consiliului
Local al Municipiului Tulcea cu
Institutul de
Cercetări Eco – Muzeale
”Gavrilă Simion”

Tulcea în vederea realizării
proiectului

“Parcul arheologic
Aegyssus II”

     
HCL 101/2016


pentru modificarea
articolului 2, alineatul (1), litera l) a Hotărârii Consiliului Local  al
Municipiului  Tulcea nr. 279 din 21.12.2011 privind unificarea şi
actualizarea hotărârilor în

domeniul serviciului de transport public local de persoane prin curse
regulate efectuat

 cu autobuze, prin care se acordă facilităţi populaţiei, cu modificările şi
completările ulterioare

     
HCL 102/2016

PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENŢĂ
     
HCL 103/2016


privind modificarea  şi completarea
organizării şi funcţionării
reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular
preuniversitar şi pentru activităţi extraşcolare şi cu program sportiv
suplimentar din municipiul Tulcea, pentru anul şcolar 2016 – 2017, aprobate
prin articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.
11/01.02.2016

     
HCL 104/2016


privind
modificarea şi completarea organigramei şi statului de funcţii ale
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi structurilor
fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului
Tulcea, aprobate prin

Hotărârea Consiliului
Local al Municipiului Tulcea nr. 105 din 30.07.2015, cu modificările şi
completările ulterioare

     
HCL 105/2016


pentru rectificarea suprafeţei şi aprobarea dezmembrării terenului aferent
imobilului,


aparţinând domeniului privat

al municipiului Tulcea cu
destinaţia de locuinţă,

scos la
vânzare chiriaşilor în temeiul HCL nr.102/2004, situat în Tulcea,strada Mahmudiei nr.65, în vederea înregistrării în cartea funciară

     
HCL 106/2016


privind inventarierea
în
domeniul privat al municipiului Tulcea a terenuluiîn suprafaţă de 3398 mp, situat în Tulcea, strada Cascadei FN

     
HCL 107/2016


pentru
modificarea
şi completarea
HCL nr.139/24.09.2015
privind
acordul de principiu pentru
vânzarea directă către SC Tomi Auto Best SRL, a terenului în suprafaţă
totală de 209,40 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului,


situat în Tulcea, strada Viitorului nr.87

     
HCL 108/2016

privind
inventarierea în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafaţă de

20,20
mp, situat în Tulcea, strada 1848 nr.5, bl.4, sc.E, ap.6,
concesionarea acestuia prin încredinţare directă
pentru
extindere
spaţiu comercial cu acces din exterior şi
aprobarea  PUD “
Amenajare şi
extindere spaţiu
comercial cu acces din exterior

     
HCL 109/2016


privind
inventarierea în domeniul privat
al municipiului a terenului în suprafaţă

de 4,20mp, situat în Tulcea,

str.1848 nr.5, bl.4, sc.D, ap.2, concesionarea acestuia prin
încredinţare directă
pentru
extindere
sediu firmă cu acces din exterior şi aprobarea PUZ
”Amenajare sediu
firmă cu extindere şi acces din exterior”cu Regulamentul local de urbanism aferent

     
HCL 110/2016


PRIVIND APROBAREA PLANULUI
URBANISTIC ZONAL  ”SCHIMBARE DESTINAŢIE DIN APARTAMENT ÎN CABINET
STOMATOLOGIC PARŢIAL ŞI ACCES DIRECT DIN EXTERIOR PRIN BALCON EXISTENT
”, STR. SLT. GAVRILOV
CORNELIU 


NR. 322, BL. 9, SC. A, PARTER ŞI A
REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT

     
HCL 111/2016


PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU  ”SCHIMBARE
DESTINAŢIE DIN GARAJ ÎN LOCUINŢĂ ŞI EXTINDERE ”, STR. MIHAI VITEAZU  NR.16,
INTRAVILAN TULCEA

     
HCL 112/2016


PRIVIND ÎNSUŞIREA DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
TULCEA A RAPORTULUI DE  INFORMARE  ŞI  CONSULTARE  A  PUBLICULUI  PENTRU 
DOCUMENTAŢIA „PLAN  DE  MOBILITATE  URBANĂ  DURABILĂ, MUNICIPIUL TULCEA” NR.
13917 DIN 11 MAI 2016

     
HCL 113/2016 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII ”ALEEA
MĂRULUI”, TRONSONULUI DE DRUM CARE SE INTERSECTEAZĂ LA EST CU STRADA
LIVEZILOR ŞI LA VEST CU DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI ŞI INCLUDEREA ÎN
NOMENCLATORUL DE STRĂZI AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 114/2016 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII ”ALEEA GEMMA”,
TRONSONULUI DE DRUM CARE SE INTERSECTEAZĂ LA SUD CU STRADA ISACCEI ŞI LA
NORD CU PROPRIETĂŢI PRIVATE ŞI INCLUDEREA ÎN NOMENCLATORUL DE STRĂZI AL
MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 115/2016PRIVIND   APROBAREA

 COMPONENŢEI 
NOMINALE  A COMISIEI TEHNICEDE  AMENAJAREA  TERITORIULUI  ŞI URBANISM  A MUNICIPIULUI TULCEA

     
HCL 116/2016PRIVIND APROBAREA  PRELUNGIRII TERMENULUI DE FINALIZARE   A PROIECTULUI„REABILITĂRI ŞI DOTĂRI INVESTIŢIONALE ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII COLEGIUL
AGRICOL N. CORNĂŢEANU, MUNICIPIUL TULCEA”

HCL 1/2016 PRIVIND CONSTATAREA REZULTATULUI ALEGERII MEMBRILOR COMISIEI DE
VALIDARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 2/2016 PRIVIND CONSTATAREA REZULTATULUI VALIDĂRII MANDATELOR DE
CONSILIERI ALEŞI LA ALEGERERILE LOCALE DIN 05 IUNIE 2016, CE COMPUN
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 3/2016 PRIVIND CONSTITUIREA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 4/2016 PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ A CONSILIULUI LOCAL
AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 5/2016 PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARULUI
MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 6/2016 PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARULUI
MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 7/2016 PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI
LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 8/2016 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA
URMARE A RECEPŢIONĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII “RECONSTRUCŢIA
ECOLOGICĂ ÎN POLDERUL ZAGHEN DIN REZERVAŢIA BIOSFEREI
TRANSFRONTALIERE DELTA DUNĂRII ROMÂNIA/UCRAINA”
HCL 9/2016


privind
rectificarea bugetului local pe anul 2016

 

     
HCL 10/2016

privind
asocierea Municipiului Tulcea prin Consiliul Local al Municipiului Tulcea cu
Judeţul Tulcea prin Consiliul Judeţean Tulcea şi cu Inspectoratul Şcolar
Judeţean Tulcea în vederea realizării Festivalului – Concurs Internaţional
de Folclor pentru Copii şi Tineret „Peştişorul de Aur”, ediţia a XXIV-a

 

     
HCL 11/2016


privind asocierea Consiliului Local al
Municipiului Tulcea cu Centrul Cultural
„Jean Bart”
 Tulcea în vederea realizării proiectului “
Festivalul de muzică bună – ediţia a II-a

 

     
HCL 12/2016

privind
aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor şi
solicitărilor pentru activităţi nonprofit de interes local şi pentru cultele
religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în
Municipiul Tulcea, ce vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la
Bugetul Local

 

     
HCL 13/2016

pentru
aprobarea componenţei Comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind
proiectele şi solicitările pentru activităţi nonprofit de interes local şi
pentru cultele religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară
activitatea în Municipiul Tulcea, ce vor beneficia de finanţare
nerambursabilă de la Bugetul Local

 

HCL 14/2016

privind scutirea de la
plata impozitului pentru clădirile folosite ca domiciliu  şi a impozitului
pentru terenul aferent acestora aflate în proprietatea contribuabililor
persoane fizice ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim
brut pe ţară ori constau în exclusivitate din ajutor social, datorat pe anul
2016 

 

HCL 15/2016


privind aprobarea  Organigramei şi a 
Statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă


şi Protecţie Socială și a
Regulamentului de Organizare și Funcționare


al Centrului de Îngrijire, Supraveghere
și Educație Timpurie ”Sibell”

 

     
HCL 16/2016


privind acordul de principiu pentru
externalizarea serviciului de curăţenie


 din cadrul S.C. Agropieţe S.A. Tulcea
 

     
HCL 17/2016

Privind aprobarea Actului Adiţional nr. 8 la Contractul de Delegare a
Gestiunii prin concesiune

a activităţilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente
fitosanitare în Municipiului Tulcea nr. 29748/28.10.2010

 

     
HCL 18/2016


PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE  FEZABILITATE PENTRU
OBIECTIVUL
EXTINDERE
REŢEA APĂ POTABILĂ ÎN ZONA VĂRĂRIEI BALTĂ, MUNICIPIUL TULCEA

ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI

 

     
HCL 19/2016


PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE
AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE  PENTRU OBIECTIVUL 

“CONSOLIDARE RAVENĂ STR.
TIMPURI NOI NR. 10 A, MUNICIPIUL TULCEA
“ 
ŞI A INDICATORILOR
TEHNICO-ECONOMICI

 

HCL 20/2016


PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE
AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE  PENTRU OBIECTIVUL 

“REFACERE SISTEM RUTIER STR.
CRĂIŢELOR, STR. LILIACULUI, STR. BRÂNDUŞEI, STR. COLINEI, STR. BUJORULUI,
STR. LALELELOR, STR. CRINULUI, ALEEA SPICULUI, MUNICIPIUL TULCEA
“ 
ŞI A INDICATORILOR
TEHNICO-ECONOMICI

 

HCL 21/2016


privind acceptarea donaţiei făcută
municipiului Tulcea şi inventarierea în


domeniul public al municipiului Tulcea a
terenului în suprafaţă de 3040 mp,


nr. Cadastral 41132, carte
funciară 41132,
în vederea amenajării
unor căi de acces

 

     
HCL 22/2016


privind alipirea terenului în suprafaţă de 85 mp,

număr  cadastral 40651,

cu terenul în suprafaţă de 3mp,

număr cadastral 40949,

aparţinând domeniului privat

al municipiului Tulcea, situate în
Tulcea, strada Viitorului nr.87, pentru destinaţia de

spaţiu depozitare

 

     
HCL 23/2016


privind aprobarea raportului de evaluare
pentru terenul aprobat


spre vânzare către SC Tomi Auto Best SRL în
baza
HCL nr.139/24.09.2015,


modificată
şi completată prin HCL nr.107/26.05.2016

 

     
HCL 24/2016


PRIVIND
ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPŢIONĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII “REABILITARE REŢELE TERMICE
SECUNDARE ETAPA A VI-A, MUNICIPIUL TULCEA”

 

     
HCL 25/2016


PRIVIND
ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPŢIONĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII “REABILITARE REŢEA TERMOFICARE
AGENT PRIMAR ÎNTRE S.I.P. ŞI CARTIER VEST, MUNICIPIUL TULCEA”

 

HCL 26/2016


PRIVIND
ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPŢIONĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII “EXTINDERE REŢEA CANALIZARE
PLUVIALĂ STR. TABEREI ŞI MĂRIREA CAPACITĂŢII DE EVACUARE A APELOR PLUVIALE
DIN ZONA INTERSECŢIEI STR. ISACCEI CU STR. CONSTRUCTORILOR, MUNICIPIUL
TULCEA”

 

HCL 27/2016


PRIVIND
ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPŢIONĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII “ÎMBUNĂTĂŢIREA SERVICIILOR URBANE,
INFRASTRUCTURA PUBLICĂ URBANĂ, ZONA URBANĂ VEST, MUNICIPIUL TULCEA, COD SMIS
7901”

 

     
HCL 28/2016


PRIVIND
ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE ACHIZIŢIONATE ŞI RECEPŢIONATE
ÎN CADRUL CONTRACTULUI DE FURNIZARE “AUTOBUZE PENTRU TRANSPORT PUBLIC URBAN,
3 (TREI ) BUCĂŢI  – LOTUL 1 ŞI 1 (UNA) BUCATĂ – LOTUL 2”

 

     
HCL 29/2016

privind
inventarierea în domeniul privat al municipiului a terenului
în suprafaţă
de 12,25mp, situat în Tulcea,
str.Cicoarei nr.7, bl.10, sc.A, ap.2,

concesionarea acestuia prin încredinţare directă
pentru
extindere
balcon şi aprobarea  PUZ


Extindere
Balcon
cu Regulamentul local de
urbanism aferent

 

     
HCL 30/2016


PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”SCHIMBARE
DESTINAŢIE DIN BIROURI ÎN HOTEL”, STR.BABADAG NR.127, INTRAVILAN TULCEA ŞI A
REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT

 

     
HCL 31/2016

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”
COMPLEX
SERVICE 
ŞI
ÎNTREŢINERE AUTO”, STR.ISACCEI NR.127 A, INTRAVILAN TULCEA ŞI A
REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
HCL 32/2016


PRIVIND APROBAREA PLANULUI
URBANISTIC ZONAL  ”
HALE
PRODUC
ŢIE
INDUSTRIALĂ ŞI DESFACERE, SPAŢII ADMINISTRATIVE, ÎMPREJMUIRE”, EXTRAVILAN
TULCEA, T 28, P 647 V,  A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT ŞI
INCLUDEREA ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEŢEI DE 11.382,00 MP

 

HCL 33/2016

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”
EXTINDERE
LOCUIN
ŢĂ
P+1E CU SPAŢIU COMERCIAL ”, STR.1848 NR.11 A, INTRAVILAN TULCEA
ŞI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     
HCL 34/2016


PRIVIND APROBAREA PLANULUI
URBANISTIC ZONAL  ”
AMENAJARE
ZON
Ă
PENTRU CONSTRUIRE DE LOCUINŢE , SPAŢII DE PRODUCŢIE, PRESTĂRI SERVICII ŞI
ALTE ASEMENEA”,  F 12, EXTRAVILAN TULCEA, T 22, P  336,   A REGULAMENTULUI 
LOCAL DE URBANISM AFERENT ŞI INCLUDEREA ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEŢEI DE
21.077,00 MP

 

     
HCL 35/2016


PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”MODERNIZARE
FERM
Ă VEGETALĂ ”, ŞOSEAUA
TULCEA AGIGHIOL KM 8 , INTRAVILAN TULCEA ŞI A REGULAMENTULUI LOCAL DE
URBANISM AFERENT

 

     
HCL 36/2016


PRIVIND APROBAREA PLANULUI
URBANISTIC ZONAL  ”
CONSTRUIRE
ANSAMBLU REZIDEN
ŢIAL”,
EXTRAVILAN TULCEA, T 61, A  1775/9 A1775/10,   A REGULAMENTULUI  LOCAL DE
URBANISM AFERENT ŞI INCLUDEREA ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEŢEI DE 4396,00 MP

 

     
HCL 37/2016

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL  ”
LOTIZARE ŞI
CONSTRUIRE LOCUINŢE UNIFAMILIALE ”, EXTRAVILAN TULCEA, T 29, A  2327,   A
REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT ŞI INCLUDEREA ÎN INTRAVILAN A
SUPRAFEŢEI DE 20.000 MP
HCL 38/2016


PENTRU  REVOCAREA DISPOZIȚIILOR

ART. 28, ALIN. (4) DIN REGULAMENTUL PRIVIND ACTIVITĂŢILE
EDILITAR-GOSPODĂREŞTI DIN MUNICIPILUL TULCEA APROBAT PRIN  H.C.L. NR.
279/2009

 

HCL 39/2016PRIVIND   APROBAREA

 COMPONENŢEI 
NOMINALE  A COMISIEI TEHNICEDE  AMENAJAREA  TERITORIULUI  ŞI URBANISM  A MUNICIPIULUI TULCEA

 

     
HCL 40/2016


PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA
ART. 1 DIN H.C.L. NR. 19 DIN 27.01.2011 PRIVIND ÎNFIINŢAREA COMISIEI LOCALE
DE ORDINE PUBLICĂ TULCEA

 

     
HCL 41/2016

PRIVIND
MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA COMPONENŢEI ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR 
PENTRU S.C. AGROPIEŢE S.A TULCEA, APROBATĂ PRIN H.C.L. NR. 193/25.06.2007,
CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

 

     
HCL 42/2016

PRIVIND
MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA COMPONENŢEI ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR 
PENTRU S.C. ENERGOTERM S.A TULCEA, APROBATĂ PRIN H.C.L.
NR. 203/26.07.2007, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

 

     
HCL 43/2016


PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA COMPONENTEI ADUNARII GENERALE A
ACTIONARILOR PENTRU S.C. SERVICII PUBLICE S.A.TULCEA

APROBATĂ PRIN
H.C.L. NR. 195/25.06.2007, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

 

HCL 44/2016

PRIVIND
MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA COMPONENŢEI ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR 
PENTRU S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A TULCEA, APROBATĂ PRIN H.C.L.  NR.
267/27.09.2007, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

 

     
HCL 45/2016

PRIVIND
DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ÎN
CADRUL ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR  PENTRU  S.C.  TULCEA GAZ S.A.

 

HCL 46/2016


PRIVIND DESEMNAREA
REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ÎN CADRUL ADUNĂRII
GENERALE A ACŢIONARILOR  PENTRU  S.C.  AQUASERV S.A

 

HCL 47/2016

Pentru
modificarea și completarea art. 1 din Hotarârea Consiliului Local nr.
28/13.02.2015 privind asigurarea costurilor necesare pentru desfășurarea la
același nivel a activităților proiectului  “Centru Multifuncțional Sofia”
finanțat prin intermediul Mecanismului Financiar al
Spaţiului Economic European (Granturile SEE) 2009-2014
pe întreaga
perioadă de sustenabilitate a proiectului de 5 ani de la terminarea
finanțării, inclusiv asigurările pentru spațiul construit, bunurile și
echipamentelor achiziționate în cadrul proiectului

 

     
HCL 48/2016


privind trecerea din domeniul
public al municipiului Tulcea şi din administrarea Consiliului Local al
municipiului Tulcea în domeniul public al statului şi în administrarea
Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Tulcea a suprafeţei utile de 13,73 mp, aferentă camerei nr.14 din corpul de
clădire C3 a imobilului situat în Tulcea, strada Spitalului nr.2

HCL 49/2016

PRIVIND
MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA COMPONENŢEI ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR 
PENTRU S.C. AGROPIEŢE S.A TULCEA, APROBATĂ PRIN H.C.L. NR. 193/25.06.2007,
CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

     
HCL 50/2016


PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA COMPONENTEI ADUNARII GENERALE A
ACTIONARILOR PENTRU S.C. SERVICII PUBLICE S.A.TULCEA

APROBATĂ PRIN
H.C.L. NR. 195/25.06.2007, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
 

     
HCL 51/2016

PRIVIND APROBAREA
STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL „REFACERE SISTEM RUTIER- DRUM
ACCES CĂTRE OBIECTIV TURISTIC SAT PESCĂRESC TRADIŢIONAL, ŞOSEAUA
TULCEA-MURIGHIOL KM 1” SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI 

 

     
HCL 52/2016

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”

CONSTRUIRE IMOBIL CU REGIM DE IMALTIME PARTER +1 ETAJ, FUNCTIUNEA DE MAGAZIN
RETAIL, REALIZARE PARCAJE LA SOL, AMENAJAREA INCINTEI CU SPATII VERZI
PLANTATE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, REALIZARE ACCESE, AMPLASARE MIJLOACE
PUBLICITARE, AMPLASARE POST TRAFO, SISTEMATIZARE VERTICALA A TERENULUI,
AMPLASARE COPERTINE PARASOLAR, AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE, BRANSAMENTE
UTILITATI, IMPREJMUIRE TEREN , ORGANIZARE DE SANTIER

”, STRVICTORIEI NR.99, INTRAVILAN TULCEA ŞI A REGULAMENTULUI LOCAL DE
URBANISM AFERENT
     
HCL 53/2016

PRIVIND
ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ 

HCL 54/2016


privind
rectificarea bugetului local pe anul 2016

     
HCL 55/2016


privind
aprobarea contului de execuţie al bugetului local


pe
trimestrele I şi II – 2016

HCL 56/2016

privind anularea obligaţiilor
fiscale datorate de debitori, persoane juridice,

radiaţi din Registrul Comerţului
şi scăderea societăţilor
comerciale radiate

din evidenţa fiscală

HCL 57/2016

privind rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2016 al Direcţiei de Întreţinere şi Administrare
Patrimoniu Tulcea

     
HCL 58/2016


privind
aprobarea organigramei, statului de functii si de personal ale Directiei de
Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea

HCL 59/2016


pentru modificarea și completarea art.3 din
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.60/30.04.2015 privind
participarea Municipiului Tulcea prin Consiliul Local Tulcea ca membru
asociat în Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară Investițiile
Teritoriale Integrate Delta Dunării

     
HCL 60/2016


privind completarea cu patru
poziţii, respectiv 16, 17, 18 şi 19 a  anexei

nr. 1 la
Hotărârea Consiliului Local  Tulcea nr. 185/23.12.2014 pentru înlocuirea
anexei nr. 1.1 la Hotărârea Consiliului Local  Tulcea nr. 112 din 25.09.2008
prin care s-a aprobat contractul de delegare a gestiunii serviciului de
transport public local în municipiul Tulcea
 

     
HCL 61/2016

PENTRU
MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HOTĂRÂRII  CONSILIULUI LOCAL TULCEA  NR. 65/2008 
PRIVIND
SERVICIILE DE TRANSPORT PUBLIC
LOCAL ÎN MUNICIPIUL TULCEA

     
HCL 62/2016

privind
trecerea din domeniul privat al municipiului Tulcea în domeniul public  al
municipiului a imobilului situat în Tulcea, strada Nicolae Bălcescu nr. 16C
şi schimbarea destinaţiei acestuia în locuinţă de serviciu

 

     
HCL 63/2016

privind trecerea din domeniul public al municipiului Tulcea în domeniul
privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 1.050 mp, situat
în Tulcea, stradaUzinei
nr.2


şi transmiterea fără plată a acestuia în proprietatea Parohiei


“Sf
ântul
Mare Mucenic Mina
HCL 64/2016


pentru modificarea şi completarea
art.8 din H.C.L. nr. 102/2004 privind vânzarea către chiriaşi a imobilelor
cu destinaţia de locuinţă, aflate în domeniul privat


al municipiului Tulcea, cu
modificările şi completările ulterioare

 

     
HCL 65/2016


privind acordul de principiu
pentru vânzarea către actualii concesionari ai suprafeţelor de teren
aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, care au altă destinaţie
decât cea de locuinţă

HCL 66/2016

privind
acordul de principiu pentru vânzarea către actualii concesionari ai
suprafeţelor de teren aflate în cotă indiviză cu municipiul Tulcea,
aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, care au altă destinaţie
decât cea de locuinţă

HCL 67/2016

privind
acordul de principiu pentru vânzarea către Nichiforov Mariana a terenului în
suprafaţă de 288 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului, situat în
 Tulcea, str. Azaleei nr. 28

     
HCL 68/2016

pentru
rectificarea suprafeţei de teren a imobilului, aparţinând domeniului privat
al municipiului Tulcea cu destinaţia de locuinţă, scos la vânzare
chiriaşilor în temeiul HCL nr.102/2004, situat în Tulcea, str.9 Mai nr.7, de
la 140,18 mp la 150 mp, în vederea înregistrării în cartea funciară

 

HCL 69/2016


privind inventarierea în domeniul
public al municipiului Tulcea a terenului


în suprafaţă totală de 13.881 mp,
aferent
digului învecinat cu faleza municipiului Tulcea

 

     
HCL 70/2016


privind
inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea a terenului în
suprafaţă  de 3.859 mp, aferent aleii de acces situată în municipiul 
Tulcea, Zona Est, „Vechile Solarii”

 

     
HCL 71/2016


privind inventarierea în domeniul
public al municipiului Tulcea a terenului


în suprafaţă
de 1.192 mp,
aferent
parcării publice situată în Tulcea, strada Spitalului nr.2

 

     
HCL 72/2016


privind
inventarierea în domeniul privat
al municipiului Tulcea a terenurilor în suprafaţă de 881 mp, fiecare,
aferente drumurilor de exploatare DE 647 şi DE 649, situate în extravilanul
municipiului Tulcea, T43

 

     
HCL 73/2016


privind
inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea a terenului în
suprafaţă de 476 mp, aferent sediului Societăţii Naţionale de Cruce Roşie
din România, Filiala Tulcea, situat în Tulcea, Aleea Crucii Roşii, nr.1.

 

HCL 74/2016


privind inventarierea în domeniul
public al municipiului Tulcea a terenului


în suprafaţă de 259 mp,
aferent
parcării publice situată în Tulcea, peste drum de


Orăşelul copiilor, strada Isaccei
FN

 

     
HCL 75/2016


privind inventarierea în domeniul public al municipiului
Tulcea a terenului


în suprafaţă de 95 mp, aferent aleii comune de acces
situată în municipiul Tulcea,

strada
Eroilor în dreptul numărului 47

HCL 76/2016


privind
inventarierea în domeniul public
al municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 50 mp, situat în Tulcea,
str.Eternităţii nr.31 şi alipirea acestuia cu terenul în suprafaţă de 300
mp, CF 34922, situat în Tulcea, str.Eternităţii nr.31

 

HCL 77/2016


pentru stabilirea comisiei de
evaluare a ofertelor şi a comisiei de soluţionare a


contestaţiilor privind
concesionarea sau
închirierea
bunurilor din domeniulpublic şi privat al municipiului Tulcea
 

     
HCL 78/2016


pentru
modificarea si completarea art.1 din HCL 45/2004 privind aprobarea
criteriilor de prioritate si componenta comisiei sociale de repartizare a
locuintelor construite pentru tineri si alte categorii sociale

 

HCL 79/2016


PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU  ”MANSARDARE
LOCUINTA EXISTENTA, EXTINDERE SI IMPREJMUIRE STRADALA”, STR.SABINELOR NR.98,
INTRAVILAN TULCEA

 

     
HCL 80/2016


PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU  ”CONSTRUIRE
LOCUINTA P+1 SI IMPREJMUIRE ”, STR.AVRAM IANCU  NR.49, INTRAVILAN TULCEA

 

     
HCL 81/2016


privind acordarea unei prestaţii financiare
excepţionale


pentru copiii înscriși în programul 
Centrului de zi “Aproape de tine”


Asociația Mâini Întinse

 

     
HCL 82/2016


privind
darea în folosinţă gratuită către
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacualtură a terenul în suprafaţă de
17,50 mp aparţinând domeniului privat al municipiului, situat în Tulcea,
str.ing.Dumitru Ivanov FN, pentru amplasare punct de conexiune şi punct de
transformare care deservesc obiectivul de investiţii « Bursa de Peşte »

 

     
HCL 83/2016

PRIVIND
DESEMNAREA  REPREZENTANŢILOR  CONSILIULUI LOCAL  TULCEA  ŞI  PRIMĂRIEI
MUNICIPIULUI TULCEA ÎN VEDEREA CONSTITUIRII COMISIEI DE CONCURS PENTRU
OCUPAREA FUNCŢIEI DE DIRECTOR/DIRECTOR ADJUNCTDIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL TULCEA
 

HCL 84/2016privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

     
HCL 85/2016privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuielial S.C. Transport Public S.A. Tulcea pe anul 2016

 

HCL 86/2016

PRIVIND ASOCIEREA MUNICIPIULUI TULCEA CU JUDEȚUL
TULCEA ȘI CU COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME
S.A. GALAȚI ÎN VEDEREA REALIZĂRII ÎN COMUN A
STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL
,,DEZVOLTAREA PORTULUI
TULCEA”

 

HCL 87/2016

privind acordarea unui sprijin financiar în
valoare de 20.000 lei

Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din
România – Filiala Tulcea

 

     
HCL 88/2016

              PRIVIND ACORDAREA UNUI
AJUTOR DE URGENŢĂ

HCL 89/2016

pentru modificarea
şi completarea
HCL nr. 75/15.04.2016
privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Obiectivului turistic „SAT PESCĂRESC TRADIŢIONAL”,
situat în Tulcea,
şoseaua
Tulcea – Murighiol, km 1
şi a tarifelor

ce vor fi utilizate la acest obiectiv

 

     
HCL 90/2016


pentru modificarea HCL nr.
106/26.05.2016 privind inventarierea
în
domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 3398 mp,
situat în Tulcea,strada Cascadei FN

 

     
HCL 91/2016


pentru modificarea HCL nr.
109/26.05.2016
privind
inventarierea în domeniul privat
al municipiului a terenului în suprafaţă

de 4,20mp, situat în Tulcea,

str.1848 nr.5, bl.4, sc.D, ap.2,
concesionarea acestuia prin
încredinţare directă
pentru
extindere
sediu firmă cu acces din exterior şi aprobarea PUZ
“Amenajare sediu
firm
ă cu
extindere şi acces din exterior
cu
Regulamentul local de urbanism aferent

     
HCL 92/2016


privind aprobarea rapoartelor de evaluare
pentru terenurile aprobate


spre vânzare în baza


H.C.L. nr.114/24.04.2008
 

     
HCL 93/2016


privind aprobarea rapoartelor de evaluare
pentru locuinţele construite din


fondurile statului,
aparţinând domeniului privat al
municipiului Tulcea,
aprobate spre
vânzare actualilor chiriaşi

în baza HCL nr.102/18.06.2014

 

HCL 94/2016


privind concesionarea prin
încredinţare directă
a
terenurilor în suprafaţă de 881 mp fiecare, aferente drumurilor de
exploatare DE 647 şi DE 649, aparţinând domeniului privat al municipiului
Tulcea, situate în extravilanul municipiului Tulcea, T43

     
HCL 95/2016


privind
inventarierea în domeniul privat
al municipiului a terenului în suprafaţă

de 27,00mp, situat în Tulcea,

str. Isaccei nr.13, bl.I5, sc.B,
ap.2,

concesionarea acestuia prin încredinţare
directă
pentru
extindere
spaţiu comercial cu acces din exterior şi
aprobarea  PUZ “
Amenajare
spaţiu comercial cu extindere şi acces din exterior

cu
Regulamentul local de urbanism aferent

HCL 96/2016


PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL  ”TRANSFORMARE
CLĂDIRE EXISTENTĂ ÎN CLINICĂ STOMATOLOGICĂ
”, STR.
TOAMNEI NR.7  ŞI A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT

 

HCL 97/2016


PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII DE PREVENIRE
SI COMBATERE A ÎNZĂPEZIRII  ŞI POLEIULUI PE TIMP
FRIGUROS ÎN MUNICIPIUL TULCEA, ÎN PERIOADA NOIEMBRIE 2016-MARTIE 2017

 

     
HCL 98/2016


privind
aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi structurile fără
personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea
pentru anul 2017

 

     
HCL 99/2016

PRIVIND
MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA COMPONENŢEI ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR 
PENTRU S.C. ENERGOTERM S.A TULCEA, APROBATĂ PRIN H.C.L.
NR. 203/26.07.2007, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

 

HCL 100/2016

PRIVIND
MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA COMPONENŢEI ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR 
PENTRU S.C. AGROPIEŢE S.A TULCEA, APROBATĂ PRIN H.C.L. NR. 193/25.06.2007,
CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

 

     
HCL 101/2016

PRIVIND DESEMNAREA
ADMINISTRATORULUI SPECIAL ÎN VEDEREA ÎNDEPLINIRII ATRIBUŢIILOR PREVĂZUTE DE
LEGE ÎN TIMPUL PROCEDURII DE FALIMENT PENTRU DEBITORUL  ASOCIAŢIA SPORTIVĂ
FOTBAL CLUB “DELTA” TULCEA

 

HCL 102/2016PRIVIND  APROBAREA

 PERIOADEI
DE VALABILITATE A DOCUMENTAŢIILOR DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI DE URBANISM

 

HCL 103/2016

privind
asocierea Municipiului Tulcea prin Consiliul Local al Municipiului Tulcea cu
Judeţul Tulcea prin Consiliul Judeţean Tulcea
în vederea
realizării spectacolelor „Să ne cunoaştem istoria prin tradiţii”
spectacol dedicat zilei de 14 noiembrie – ziua Dobrogei”, „1
decembrie – Sărbătoarea naţiunii” și „Uniţi în cuget şi simţiri” – 

Spectacol dedicat zilei de 24 ianuarie – Ziua unirii Principatelor Române

 

     
HCL 104/2016

PRIVIND
CONSTATAREA ÎNCETĂRII DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMN
ULUI
HEREA GABRIEL-COSTEL
DIN
PARTEA PARTIDULUI NAŢIONAL LIBERAL

HCL 105/2016


privind aprobarea numărului de
burse şi cuantumul acestora


 acordate elevilor din
învăţământul preuniversitar de stat


în anul  şcolar 2016-2017

 

     
HCL 106/2016


pentru modificarea şi completarea
HCL nr. 23/28.07.2016
privind
aprobarea raportului de evaluare pentru terenul aprobat spre vânzare către
SC Tomi Auto Best SRL în baza


HCL nr.139/24.09.2015, modificată
şi completată prin HCL nr.107/26.05.2016

 

     
HCL 107/2016


pentru modificarea şi completarea
HCL nr. 93/27.10.2016
privind
aprobarea rapoartelor de evaluare pentru locuinţele construite din fondurile
statului,
aparţinând
domeniului privat al municipiului Tulcea,

aprobate spre vânzare actualilor chiriaşi în
baza HCL nr.102/18.06.2014

 

HCL 108/2016


PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL  ”CONSTRUIRE
CLĂDIRE DE BIROURI
”, ŞOSEAUA TULCEA AGIGHIOL KM 8,
T258, P4321  ŞI A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT

 

     
HCL 109/2016


PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII
”ALEEA SERELOR ”,

TRONSONULUI
DE DRUM SITUAT ÎNTRE


STRADA PRISLAV LA SUD ŞI ZONA DE
PROTECŢIE A DIGULUI LA NORD ŞI INCLUDEREA ÎN NOMENCLATORUL DE STRĂZI AL
MUNICIPIULUI TULCEA

 

HCL 110/2016

pentru
modificarea şi completarea HCL nr. 110/30.07.2015

privind
inventarierea în domeniul privat
al municipiului a terenului în suprafaţă

de 7mp, situat în Tulcea,

strada
Păcii nr.101, bl.P101, sc.B, ap.2
şi
concesionarea acestuia prin încredinţare directă

pentru acces la spaţiu comercial
existent

 

HCL 111/2016
PRIVIND STABILIREA UNOR MĂSURI DE DEMARARE A PROCEDURII DE SELECŢIE  PENTRU 
MEMBRII CONSILIILOR DE ADMINISTRAŢIE ALE SOCIETĂŢILOR LA CARE CONSILIUL
LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ESTE ACŢIONAR MAJORITAR
     
HCL 112/2016PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER  LOCAL AL DOMNULUI                               
CIUREANU CONSTANTIN DIN PARTEA  PARTIDULUI NAŢIONAL LIBERAL

HCL 113/2016


PRIVIND 
MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL  AL
MUNICIPIULUI TULCEA NR.

2 PENTRU
ORGANIZARE ŞI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE ,
PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ŞI DE
ARHITECTURĂ

     
HCL 114/2016


privind
rectificarea bugetului local pe anul 2016

HCL 115/2016


privind rectificarea
bugetului fondurilor externe nerambursabile al Municipiului Tulcea pe anul 2016
 

HCL 116/2016


privind stabilirea impozitelor şi taxelor
locale pentru anul 2017

     
HCL 117/2016


privind stabilirea condițiilor de majorare a
impozitului


pe clădirile și terenurile neîngrijite de pe
raza municipiului Tulcea

HCL 118/2016


privind aprobarea procedurii de acordare a
eşalonării la plata obligaţiilor restante datorate bugetului local al
Municipiului Tulcea

     
HCL 119/2016


privind aprobarea Procedurii de publicare a
listelor debitorilor


care
înregistrează obligații
fiscale restante la bugetul local al
Municipiului Tulcea

     
HCL 120/2016

privind anularea obligaţiilor
fiscale datorate de debitori, persoane juridice,

radiaţi din Registrul Comerţului
şi scăderea societăţilor
comerciale radiate


din evidenţa fiscală

HCL 121/2016


privind
acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcţiei de Poliţie
Locală din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea în
anul 2017

     
HCL 122/2016


privind  aprobarea tarifelor pentru  serviciul public de
întreţinere,


 administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare,
asigurat de S.C. Agropieţe S.A., începând cu 01.01.2017

HCL 123/2016


 


PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE  FEZABILITATE PENTRU
OBIECTIVUL
“ÎMPREJMUIRE
CU GARD OBIECTIV TURISTIC SAT  PESCĂRESC TRADIŢIONAL” ZONA ZAGHEN –LOT 1 DIN
DJ 222C
ŞI A
INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI

HCL 124/2016


PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE  FEZABILITATE PENTRU
OBIECTIVUL
CONSOLIDARE
RAVENĂ STRADA TIMPURI NOI, NR. 10, ETAPA A II-A, MUNICIPIUL TULCEA

ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI

     
HCL 125/2016


PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE  FEZABILITATE PENTRU
OBIECTIVUL
REŢEA
CANALIZARE APE PLUVIALE STRADA ALEXANDRU CEL BUN, MUNICIPIUL TULCEA

ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI

     
HCL 126/2016

privind
aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru
persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, conform
prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale Legii 
nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
,
pentru anul 2017

HCL 127/2016

privind aprobarea


Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciului social A
sistență
și îngrijire la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilități
     
HCL 128/2016

privind constituirea Grupului Local de susţinere şi promovare a egalităţii 
de gen şi de şanse
     
HCL 129/2016


Pentru  modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Tulcea nr. 336/29.11.2006 privind aprobarea constituirii
Bordului Comunitar Consultativ pentru identificarea şi soluţionarea
problemelor sociale care privesc copiii

HCL 130/2016


PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA
COMPONENŢEI COMISIEI DE EVALUARE ŞI SELECŢIONARE  A ASOCIATIILOR SI
FUNDATIILOR ROMANE, CU PERSONALITATE JURIDICA, CARE INFIINTEAZA SI
ADMINISTREAZA UNITATI DE ASISTENTA SOCIALA ÎN MUNICIPIUL TULCEA ÎN VEDEREA
ACORDĂRII SUBVENŢIILOR DE LA BUGETUL LOCAL, CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR.
34/1998 STABILITĂ PRIN ANEXA NR. 1 A HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL
MUNICIPIULUI TULCEA NR. 119/28.11.2012, MODIFICATĂ ŞI COMPLETATĂ PRIN 
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR.32/01.02.2016

     
HCL 131/2016


PRIVIND APROBAREA
„STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A
MUNICIPIULUI TULCEA”, 2016-2030

HCL 132/2016

PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII  ”INTRAREA VEST”,TRONSONULUI DE DRUM/INTRARE CARE SE INTERSECTEAZ
Ă


LA SUD CU STRADA ALUNIŞULUI  ŞI LA NORD CU ALEEA METALURGIŞTILOR  ŞI 
INCLUDEREA ÎN NOMENCLATORUL DE STRĂZI AL MUNICIPIULUI TULCEA
HCL 133/2016


PRIVIND APROBAREA NOMENCLATORUL DE
STRĂZI AL MUNICIPIULUI TULCEA

     
Anul 2015

Anunt de intentie

Referitor la elaborarea Proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului local pentru desfăşurarea activităţilor care se încadrează în grupa 932- Alte activităţi recreative şi distractive potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN –Rev.2
     

Anunt de intentie

Referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind modificarea si completarea Regulamentului local pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică în municipiul Tulcea, aprobat prin H.C.L nr.143/2014, modificat și completat prin H.C.L. nr.54/2015
     

Anunt de intentie

Referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului local pentru desfăşurarea activităţii de comerţ stradal în municipiul Tulcea aprobat prin H.C.L. nr.166/2008, modificat şi completat prin H.C.L. nr.89/2011
     

HCL 207/2015

Privind acordarea unor facilităţi fiscale pentru contribuabilii persoane fizice şi juridice din municipiul Tulcea
     

HCL 204/2015

Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016
     

HCL 01/2015

PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR.3 PENTRU SERVICII PUBLICE SI COMERT
     

HCL 02/2015

Privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. ENERGOTERM S.A. Tulcea pe anul 2015
     

HCL 03/2015

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
AL S.C. AGROPIEŢE S.A. TULCEA PE ANUL 2015
     

HCL 04/2015

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
AL S.C. SERVICII PUBLICE S.A. TULCEA PE ANUL 2015
     

HCL 05/2015

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
AL S.C. AQUASERV S.A. TULCEA PE ANUL 2015
     

HCL 06/2015

Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Transport Public S.A. Tulcea pentru anul 2015 şi a anexelor de fundamentare a acestuia
     

HCL 07/2015

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea
     

HCL 08/2015

Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Tulcea pe anul 2015
     

HCL 09/2015

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015
     

HCL 10/2015

Privind aprobarea utilizării excedentului din anii precedenţi pentru acoperirea deficitului Sectiunii de Dezvoltare înregistrat la sfârşitul anului 2014
     

HCL 11/2015

Privind organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar şi pentru activităţi extraşcolare şi cu program sportiv suplimentar din municipiul Tulcea, pentru anul şcolar 2015 – 2016
     

HCL 12/2015

Pentru modificarea şi completarea Anexei nr.1 aprobată prin H.C.L. nr.177/2005 privind stabilirea situaţiilor în care se pot acorda ajutoare financiare excepţionale,
modificată şi completată prin H.C.L. nr. 203/2006, H.C.L. nr. 28/2008 şi H.C.L. nr. 148/2011
     

HCL 13/2015

Privind stabilirea unor situaţii deosebite în care pot fi acordate ajutoare de urgenţă şi a formularului de cerere privind acordarea beneficiilor sociale din bugetul local
     

HCL 14/2015

Pentru aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la Bugetul Local pentru activităţi nonprofit de interes local şi a Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la Bugetul Local cultelor religioase recunoscute de lege, care işi desfăşoară activitatea in Municipiul Tulcea
     

HCL 15/2015

Privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor şi solicitărilor pentru activităţi nonprofit de interes local şi pentru cultele religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în Municipiul Tulcea, ce vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la
Bugetul Local
     

HCL 16/2015

Pentru modificarea art.1 din HCL nr. 45/2005 privind aprobarea tarifului orar de închiriere a Salii de Sport Multifunctionala situata în Tulcea, strada Isaccei, nr.20, Zona Lac Ciuperca
     

HCL 17/2015

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE ,,CONSOLIDARE MAL, STRADA GLORIEI NR. 22 – 24, MUNICIPIUL TULCEA” ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     

HCL 18/2015

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE ,, CONSOLIDARE ZID DE SPRIJIN STR. 1848, NR. 8, MUNICIPIUL TULCEA’’ ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     

HCL 19/2015

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE „CONSOLIDARE RAVENA STR.TIMPURI NOI, NR. 10A, MUNICIPIUL TULCEA” ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     

HCL 20/2015

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”CONSTRUIRE CENTRU DE ZI PENTRU COPII ALICE ”, STR.BALIZEI NR.F.N, INTRAVILAN TULCEA ŞI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     

HCL 21/2015

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL “CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL LEBADA – CARTIER BALTAG”, T-36, P-729, ZONA BALTAG, EXTRAVILAN, A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT SI INCLUDEREA IN INTRAVILAN A SUPRAFETEI DE 17.112 MP
     

HCL 22/2015

Pentru rectificarea suprafetei de teren a imobilului, apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea cu destinatia de locuinta, scos la vanzare chiriasilor in temeiul HCL nr.102/2004, situat in Tulcea, strada Calugareni nr.15, de la 522,73 mp la 430 mp, in vederea inregistrarii in cartea funciara
     

HCL 23/2015

Pentru rectificarea suprafetei de teren situata in Tulcea, strada Portului FN, apartinand domeniului public al municipiului Tulcea, cu destinatia de “Platforma Autogara” de la 1.100 mp la 1.338 mp, in vederea inregistrarii in cartea funciara
     

HCL 24/2015

Privind aprobarea incheierii protocolului de colaborare cu Ministerul Apararii Nationale pentru punerea in aplicare a prevederilor art.3 din Hotararea Guvernului nr.1123/2011 privind reglementarea regimului juridic al unor imobile situate in mun. Tulcea, jud. Tulcea si pentru actualizarea anexei 4 a HG nr. 1704/2006- pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
     

HCL 25/2015

PRIVIND INTERZICEREA PESCUITULUI ÎN LACUL CIUPERCA PÂNĂ PE DATA DE 31.12.2015 PENTRU ASIGURAREA PROTECŢIEI, CONSERVĂRII ŞI REGENERĂRII RESURSELOR ACVATICE VII
     

HCL 26/2015

Privind acordul de principiu pentru modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Tulcea prin concesiune nr.20097/30.06.2005, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.144/26.05.2005
     

HCL 27/2015

PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI NR . 4 LA REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI EXECUTAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI PE RAZA MUNICIPIULUI TULCEA APROBAT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL TULCEA NR. 69/28.08.2008, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
     

HCL 28/2015

Privind asigurarea costurilor necesare pentru desfășurarea la același nivel a activităților proiectului “Centru Multifuncțional Sofia” finanțat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (Granturile SEE) 2009-2014 pe întreaga perioadă de sustenabilitate a proiectului de 5 ani de la terminarea finanțării, inclusiv asigurările pentru spațiul construit, bunurile și echipamentelor achiziționate în cadrul proiectului
     

HCL 29/2015

PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ
     

HCL 30/2015

Privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile ale Municipiului Tulcea pe anul 2015
     

HCL 31/2015

Privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcţiei de Poliţie Locală din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea
     

HCL 32/2015

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL “MODERNIZAREA SISTEMULUI RUTIER, REABILITAREA CONDUCTEI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI REABILITAREA, EXTINDEREA REŢELEI DE COLECTARE APE MENAJERE DE PE STR. AURELIANĂ ŞI STR. LUTERANĂ, MUNICIPIUL TULCEA“ ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     

HCL 33/2015

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii CENTRU DE ZI PENTRU COPII „ALICE”, a indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii locale
     

HCL 34/2015

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE PENTRU OBIECTIVUL “MODERNIZARE STRADA ING. DUMITRU IVANOV, MUNICIPIUL TULCEA“ ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     

HCL 35/2015

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE PENTRU OBIECTIVUL “REFACERE ÎMBRĂCĂMINTE RUTIERĂ STR. BRIZEI, MUNICIPIUL TULCEA“ ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     

HCL 36/2015

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE PENTRU OBIECTIVUL “REFACERE ÎMBRĂCĂMINTE RUTIERĂ STR. BACULUI, MUNICIPIUL TULCEA“
ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     

HCL 37/2015

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE PENTRU OBIECTIVUL “REFACERE ÎMBRĂCĂMINTE RUTIERĂ STR. DEBARCADERULUI, MUNICIPIUL
TULCEA“ ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     

HCL 38/2015

Pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.144/26.05.2005 privind constituirea S.C.Energoterm S.A. prin reorganizarea Direcției Servicii Publice
     

HCL 39/2015

Pentru modificarea şi completarea unor prevederi contractuale în Ghidul Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la Bugetul Local pentru activităţi nonprofit de interes local şi în Ghidul Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la Bugetul Local cultelor religioase recunoscute de lege, care işi desfăşoară activitatea in Municipiul Tulcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 14/13.02.2015
     

HCL 40/2015

Pentru constituirea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind proiectele şi solicitările pentru activităţi nonprofit de interes local şi pentru cultele religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în Municipiul Tulcea, ce vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la
Bugetul Local
     

HCL 41/2015

Privind revocarea HCL nr.134/26.09.2013 pentru modificarea si completarea articolului 10 din Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pentru circulaţia auto pe străzile din Municipiul Tulcea şi a anexei nr.2, aprobate prin H.C.L. nr.247/2011
     

HCL 42/2015

Pentru revocarea HCL nr.81/15.05.2014 privind acordul de principiu pentru vanzarea prin negociere directa catre actualul chirias, a spatiului situat in Tulcea, str.Babadag, nr.2, Bl. A1, sc.D, apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea
     

HCL 43/2015

Privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Ministerul Apararii Nationale pentru punerea in aplicare a prevederilor art.3 din H.G. nr.1123/2011 privind reglementarea regimului juridic al unor imobile situate in mun. Tulcea, jud. Tulcea si pentru actualizarea anexei nr.4 a H.G. nr. 1704/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
     

HCL 44/2015

Privind aprobarea comisiei speciale pentru inventarierea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Tulcea
     

HCL 45/2015

Privind actualizarea listei cuprinzând “Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului privat al municipiului Tulcea”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 157/30.06.2011 şi actualizat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 222/19.12.2013
     

HCL 46/2015

Privind darea in folosinta gratuita catre Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii a 6 loturi de teren in suprafata de 0,98 mp fiecare, situate in diverse locuri din municipiul Tulcea, in vederea amplasarii a 6 panouri de informare si de semnalizare a zonelor strict protejate
     

HCL 47/2015

Privind darea în folosinta gratuita Asociatiei Judetene de Box Tulcea,
a bunului imobil P.T. 23, apartinand domeniului privat al municipiului, situat in Tulcea, str. Eternitatii FN
     

HCL 48/2015

Privind modificarea art.1 din HCL nr.136/20.12.2012 privind inventarierea in domeniul public al municipiului Tulcea si darea in administrare catre Directia de Intretinere si
Administrare Patrimoniu a unor ambarcatiuni de agrement
     

HCL 49/2015

Privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Tulcea a 60 barci de agrement, 69 hidrobiciclete si 20 motoare pentru hidrobiciclete in vederea valorificarii si/sau casarii acestora
     

HCL 50/2015

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”CONSTRUIRE OBIECTIV TURISTIC « SAT PESCĂRESC TRADIŢIONAL » ”, F 12 EXTRAVILAN DJ 222 C – ZONA ZAGHEN T77 A 2184, LOT 1, NC 33965, TULCEA, A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT ŞI INCLUDEREA ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEŢEI DE 31200 MP ÎN TRUP IZOLAT
     

HCL 51/2015

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”AMPLASARE STAŢIE BETOANE ”, STR.ISACCEI NR.103, INTRAVILAN TULCEA ŞI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     

HCL 52/2015

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ”EXTINDERE ŞI MANSARDARE LOCUINŢĂ EXISTENTĂ”, STR.OIŢELOR NR.2, INTRAVILAN TULCEA
     

HCL 53/2015

PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII STRADA “LĂCRĂMIOARELOR” TRONSONULUI DE DRUM CARE DESERVEŞTE LOTURILE CE FAC OBIECTUL PLANULUI URBANISTIC ZONAL “CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENŢIAL “, TULCEA , T 61, P1791, P 1779, APROBAT PRIN H.C.L. NR. 63/2013 ŞI INCLUDEREA ÎN NOMENCLATORUL DE STRĂZI AL MUNICIPIULUI TULCEA
     

HCL 54/2015

PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA REGULAMENTULUI LOCAL PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ÎN MUNICIPIUL TULCEA, APROBAT PRIN H.C.L. nr.143 / 2014
     

HCL 55/2015

PRIVIND ÎNFIINŢAREA COMISIEI DE AVIZARE A CERERILOR DE ORGANIZARE A ADUNĂRILOR PUBLICE LA NIVELUL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA
     

HCL 56/2015

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
     

HCL 57/2015

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuielila activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2015
     

HCL 58/2015

Privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe trimestrul IV – 2014
     

HCL 59/2015

Privind modificarea numarului de burse si cuantumul acestora acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat in anul scolar 2014 – 2015, aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr. 157/ 27.11.2014
     

HCL 60/2015

Privind participarea Municipiului Tulcea prin Consiliul Local Tulcea ca membru asociat in Asociatia pentru Dezvoltare Intercomunitara – Investitiile Teritoriale Integrate Delta Dunarii
     

HCL 61/2015

Privind desemnarea reprezentatului Municipiului Tulcea in Adunarea Generala a Asociatiei de dezvoltare intercomunitara „Dezvoltarea durabila a serviciilor de apa si canalizare din judetul Tulcea”
     

HCL 62/2015

Privind asocierea Consiliului Local Tulcea cu Institutul de Cercetari Eco – Muzeale Tulcea in vederea realizarii proiectului „Parcul arheologic Aegyssus”
     

HCL 63/2015

Privind asocierea Consiliului Local Tulcea cu Centrul Cultural „Jean Bart” Tulcea in vederea realizarii proiectelor „Festivalul de teatru TRAGOS, editia a XIII – a” si „Cunoaste Tulcea, du-i renumele in lume”
     

HCL 64/2015

Privind asocierea Consiliului Local Tulcea cu Liceu de Arte „George Georgescu” in vederea realizarii proiectelor „Concursul International de Interpretare Instrumentala George Georgescu, editia a XXIII-a” , „Concursul National Constantin Gavenea, editia a XVIII-a” si „Concursul National Alexandru Ciucurencu, editia a XXV-a”
     

HCL 65/2015

Privind asocierea Consiliului Local Tulcea cu Clubul Sportiv Danubiu Tulcea in vederea realizarii proiectelor „Pregatire centralizata si participare la Campionatul National de viteza juniori”, „Participare la competitiile nationale de atletism – 2015 ” si „Promovarea talentelor in boxul tulcean feminin”
     

HCL 66/2015

Privind asocierea Consiliului Local Tulcea cu Clubul Sportiv Scolar Tulcea in vederea realizarii proiectului „Sustinerea activitatii de performanta la nivelul copiilor si juniorilor prin practicarea jocului sportiv – Volei”
     

HCL 67/2015

Privind alocarea sumei de 35.700 lei din bugetul local al Municipiului Tulcea pe anul 2015 pentru acordarea unei subventii Asociatiei Maini Intinse, in conformitate cu prevederile Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala
     

HCL 68/2015

Privind acordarea normei de hrana personalului din cadrul Directiei de Politie Locala din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea
     

HCL 69/2015

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL „AMPLASARE CATARG PENTRU DRAPEL NATIONAL – SUBURBIA TUDOR VLADIMIRESCU, STRADA PLOPILOR F.N” SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     

HCL 70/2015

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL „SEMNAL ACCES MUNICIPIU, STR BABADAG FN” SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     

HCL 71/2015

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU OBIECTIVUL „REFACERE SISTEM RUTIER STR. NEPTUN, MUNICIPIUL TULCEA” SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     

HCL 72/2015

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU OBIECTIVUL „REFACERE SISTEM RUTIER STR. ELENA DOAMNA, MUNICIPIUL TULCEA” SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     

HCL 73/2015

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU OBIECTIVUL „REFACERE SISTEM RUTIER STR. CALUGARENI SI STR. ZIMBRULUI, MUNICIPIUL TULCEA” SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     

HCL 74/2015

Pentru rectificarea suprafatei de teren a imobilului, apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea cu destinatia de locuinta, scos la vanzare chiriasilor in temeiul HCL nr. 102/2004, situat in Tulcea, strada Avram Iancu nr. 51, de 203,46 mp la 225 mp, in vederea inscrierii in cartea funciara
     

HCL 75/2015

Pentru rectificarea suprafatei de teren a imobilului, apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea cu destinatia de locuinta, scos la vanzare chiriasilor in temeiul HCL nr. 102/2004, situat in Tulcea, strada Vlad Tepes nr.5, de la 265,54 mp la 315 mp, in vederea inscrierii in cartea funciara
     

HCL 76/2015

Pentru rectificarea suprafatei de teren situata in Tulcea, strada Isaccei nr. 15, bl I5 A, Sc. C, ap 3, de la 2,10 mp la 3 mp cu destinatia de scara de acces cabinet notarial si inventarierea acestuia in domeniul privat al municipiului Tulcea, in vederea inscrierii in cartea funciara
     

HCL 77/2015

Pentru modificarea suprafetei de teren a Falezei municipiului Tulcea, inregistrata la pozitia 149 din inventarul domeniului public aprobat prin H.G nr. 1360/2001, conform masuratorilor topo cadastrale, de la 9361,00 mp la 16.598 mp, in vederea inregistrarii in cartea functiara
     

HCL 78/2015

Privind acceptarea donatiilor facute Municipiului Tulcea si inventarierea in domeniul public a municipiului Tulcea a terenului in suprafata de 3148 mp situat in Tulcea, Tarla 36, parcela 729, inscris in Cartea Funciara nr. 32750, a localitatii Tulcea avand numarul cadastral 32750
     

HCL 79/2015

Pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.223/29.09.2010 privind aprobarea Regulamentului de vanzare a locuintelor prin ANL si a modelului-cadru al contractului de vanzare-cumparare cu plata integrala
     

HCL 80/2015

PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII STRADA „ARTARILOR” TRONSONULUI DE DRUM CARE SE INTERSECTEAZA LA NORD CU STRADA VITICULTURII SI LA SUD CU STRADA MESTECENI SI INCLUDEREA IN NOMENCLATORUL DE STRAZI AL MUNICIPIULUI TULCEA
     

HCL 81/2015

Privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile al Municipiului Tulcea pe anul 2015
     

HCL 82/2015

Privind acordul de principiu pentru vanzarea directa catre SC Energy Group SRL, a terenului in suprafata de 11 mp, apartinand domeniului privat al municipiului, situat in Tulcea, str. Maior Andrei Grigore nr.1
     

HCL 83/2015

Privind concesionarea prin licitatie a terenului in suprafata de 2904,00 mp, apartinand domeniului privat al municipiului, situat in Tulcea, str.Prislav FN, pentru activitati industriale si prestari servicii, aprobarea PUZ “Concesionare teren pentru activitati industriale sau prestari servicii”, str.Prislav FN si a Regulamentului local de urbanism aferent
     

HCL 84/2015

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”CONSTRUIRE LOCUINŢĂ ”, EXTRAVILAN TULCEA, T 67, P 2035, A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT SI INCLUDEREA IN INTRAVILAN A SUPRAFETEI DE 2 500 MP IN TRUP IZOLAT
     

HCL 85/2015

PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ
     

HCL 86/2015

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
     

HCL 87/2015

PRIVIND PARTICIPAREA CONSILIULUI LOCAL TULCEA LA ,,PROGRAMUL DE STIMULARE A ÎNNOIRII PARCULUI AUTO NAŢIONAL” PE ANUL 2015
     

HCL 88/2015

Privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. ENERGOTERM S.A. Tulcea pe anul 2015
     

HCL 89/2015

Privind acordarea scutirii la plată a dobânzii penalizatoare datorată de S.C.ENERGOTERM S.A. pentru neplata la termen a dividendelor
     

HCL 90/2015

Privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si a dobanzilor penalizatoare aferente impozitelor, taxelor, dividendelor, redeventei neachitate la termenele scadente pentru S.C. Aquaserv S.A. Tulcea.
     

HCL 91/2015

Pentru aprobarea convenției privind plata comisioanelor aferente garanției emise de Eximbank România în cadrul proiectului de investiții „Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată din județul Tulcea”
     

HCL 92/2015

Privind scăderea din evidenţa analitică pe plătitori a creanţelor fiscale datorate de societăţile comerciale radiate din Registrul Comerţului
     

HCL 93/2015

PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENŢĂ
     

HCL 94/2015

Privind acordarea unei prestaţii financiare excepţionale pentru copiii înscrişi în programul Centrului de zi „Aproape de tine” Asociaţia Mâini Întinse
     

HCL 95/2015

Privind reducerea cu 100% sau cu 50% a impozitului pe clădirea folosită ca domiciliu şi pe terenul aferent, datorat pe anul 2015, de persoanele fizice cu venituri mici care locuiesc pe raza municipiului Tulcea
     

HCL 96/2015

Privind asocierea Consiliul Local al Municipiului Tulcea cu Consiliul Judeţean Tulcea şi cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea în vederea realizării Festivalului Internaţional de Folclor pentru Copii şi Tineret „Peştişorul de Aur”, ediţia a XXIII-a
     

HCL 97/2015

Privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții
pentru reabilitarea imobilului situat în municipiul Tulcea, str. Aleea Mugurel nr. 3, aferent proiectului Centrul de Îngrijire, Supraveghere şi Educaţie Timpurie “Sibell” din Programul RO11 – Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului între viaţa profesională şi viaţa personală, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014 și a indicatorilor tehnico – economici
     

HCL 98/2015

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE
INTERVENŢIE PENTRU OBIECTIVUL “REFACERE SISTEM RUTIER STRADA CIMBRULUI, CARIEREI, ILGANI, MUNICIPIUL TULCEA” ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     

HCL 99/2015

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE PENTRU OBIECTIVUL “REFACERE SISTEM RUTIER INTRAREA PRISLAV II ŞI INTRAREA MARMUREI, MUNICIPIUL TULCEA” ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     

HCL 100/2015

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE ,, CONSOLIDARE PLANSEE LA COLEGIUL DOBROGEAN SPIRU HARET– ARIPA DE
NORD, MUNICIPIUL TULCEA’’ ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     

HCL 101/2015

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL “ÎMBUNĂTĂŢIREA CAPACITĂŢII DE PRELUARE A APELOR METEORICE DIN MUNICIPIUL TULCEA“ ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     

HCL 102/2015

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”AMENAJARE SPATIU COMERCIAL CU ACCES DIN EXTERIOR ”, STR.GARII NR13, BL.G6, SC.B, ET.P, AP.3 ŞI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     

HCL 103/2015

PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRILOR STRADA”SCURTĂ”, STRADA “AVÂNTULUI”, STRADA “CIREŞILOR” CELOR 3 STRĂZI DIN ZONA REZIDENŢIALĂ T36, P729, INTRODUSĂ ÎN INTRAVILAN PRIN PLANUL URBANISTIC ZONAL APROBAT PRIN H.C.L. NR. 284/2010 ŞI INCLUDEREA ÎN NOMENCLATORUL DE STRĂZI AL MUNICIPIULUI TULCEA
     

HCL 104/2015

Privind aprobarea înfiinţării Centrului Multifuncţional Sofia în subordinea Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială, a Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea, precum şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului Multifuncţional Sofia
     

HCL 105/2015

Privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi structurilor fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea
     

HCL 106/2015

Privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.85/15.05.2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind procedura de deconectare/debranșare de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Tulcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.137/26.05.2011, modificat și completat prin Hotărârea Consiliului Local nr.105/31.05.2012 și Hotărârea Consiliului Local nr.84/30.05.2013
     

HCL 107/2015

Privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor şi solicitărilor pentru activităţi nonprofit de interes local şi pentru cultele religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în Municipiul Tulcea, ce vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la Bugetul Local
     

HCL 108/2015

PRIVIND APROBAREA COMPONENŢEI NOMINALE A COMISIEI TEHNICE DE AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM A MUNICIPIULUI TULCEA
     

HCL 109/2015

Pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 68 din 30.04.2015 privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcţiei de Poliţie Locală din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea
     

HCL 110/2015

Privind inventarierea in domeniul privat al municipiului a terenului in suprafata de 7mp, situat in Tulcea, strada Pacii nr.101, bl.P101, sc.B, ap.2 si concesionarea acestuia prin incredintare directa pentru acces la spatiul comercial existent
     

HCL 111/2015

Privind aprobarea asocierii Municipiului Tulcea prin Consiliul Local Tulcea cu S.C. SILEX CLASIC S.R.L. TULCEA pentru realizarea Proiectului “DEGAJAREA SUPRAFETEI OCUPATE CU DEPOZITE NECONTROLATE DE DESEURI INDUSTRIALE”
     

HCL 112/2015

Privind aprobarea prelungirii Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Salubrizare a Municipiului Tulcea nr. 1135/14.01.2008, prin Act Adiţional
     

HCL 113/2015

Privind aprobarea prelungirii Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Administrare a Domeniului Public si Privat al municipiului Tulcea nr. 1617/05.04.2011, prin Act Aditional
     

HCL 114/2015

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”CONSTRUIRE PLATFORME BETONATE 1300 MP, MONTARE STAŢIE ASFALT MOBILĂ, CĂI DE ACCES, CĂI DE CIRCULAŢIE, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE EDILITARE”, STR. ISACCEI F.N., TARLA 20, PARCELA 288, INTRAVILAN MUNICIPIUL TULCEA ŞI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     

HCL 115/2015

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
     

HCL 116/2015

Pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 68 din 30.04.2015 privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcţiei de Poliţie Locală din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea
     

HCL 117/2015

Privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local de Asociaţia “Casiana”
     

HCL 118/2015

Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Tulcea pe anul 2015
     

HCL 119/2015

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. AGROPIETE S.A Tulcea pe anul 2015
     

HCL 120/2015

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate “MODERNIZARE ZONA VESTICA A PIETEI SF. GHEORGHE”, str. Slt. Corneliu Gavrilov, nr. 91, Tulcea si a indicatorilor tehnico – economici
     

HCL 121/2015

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE PENTRU OBIECTIVUL ,, ZID DE SPRIJIN STRADA I.L.CARAGIALE, MUNICIPIUL TULCEA’’ ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     

HCL 122/2015

Pentru modificarea si completarea anexei nr.1 la HCL nr.173/31.10.2013 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de igienizare realizate de catre Directia de Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea, la imobilele apartinand domeniului public al municipiului Tulcea
     

HCL 123/2015

Pentru revocarea HCL nr.15/14.02.2013 pentru modificarea si completarea HCL nr. 74/31.03.2011 privind trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al municipiului Tulcea si in administrarea Consiliului Local Tulcea a doua imobile – imobilul 5281 Tulcea, strada Antenei FN – integral si imobilul 397 Tulcea, strada 1848 (incinta UM 02044) – partial, modificata si completata prin HCL nr.152/30.06.2011
     

HCL 124/2015

Pentru modificarea si comasarea pozitiilor 630 si 631 din “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Tulcea” privind inregistrarea unitatii de invatamant Gradinita cu program prelungit nr.12, strada 24 Ianuarie nr.2
     

HCL 125/2015

Pentru modificarea si comasarea pozitiilor 632 si 633 din “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Tulcea” privind inregistrarea unitatii de invatamant Gradinita cu program prelungit nr.13, Aleea Trifoiului nr.5
     

HCL 126/2015

Pentru modificarea si comasarea pozitiilor 618 si 948 din “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Tulcea” privind inregistrarea unitatii de invatamant Scoala Gimnaziala “Constantin Gavenea”, strada 1848 nr.29
     

HCL 127/2015

Pentru modificarea si comasarea pozitiilor 619 si 620 din “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Tulcea” privind inregistrarea unitatii de invatamant Scoala Primara nr.9, strada Mahmudiei nr.123
     

HCL 128/2015

Pentru modificarea si comasarea pozitiilor 956 si 957 din “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Tulcea” privind inregistrarea unitatii de invatamant Colegiul Dobrogean Spiru Haret, strada 14 Noiembrie nr.24
     

HCL 129/2015

Pentru modificarea si comasarea pozitiilor 958 si 959 din “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Tulcea” privind inregistrarea unitatii de invatamant Colegiul Economic “Delta Dunarii”, strada Viitorului nr.32
     

HCL 130/2015

Pentru modificarea si comasarea pozitiilor 954 si 955 din “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Tulcea” privind inregistrarea unitatii de invatamant Colegiul Tehnic Henri Coanda, strada Tineretului nr.2
     

HCL 131/2015

Pentru modificarea si comasarea pozitiilor 970 si 971 din “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Tulcea” privind inregistrarea unitatii de invatamant Liceul Teoretic “Grigore Moisil”, strada 1848 nr.7
     

HCL 132/2015

Pentru modificarea si comasarea pozitiilor 968 si 969 din “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Tulcea” privind inregistrarea unitatii de invatamant Liceul de Arte “George Georgescu”, strada Gavrilov Corneliu nr.166
     

HCL 133/2015

Pentru modificarea si comasarea pozitiilor 964 si 965 din “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Tulcea” privind inregistrarea unitatii de invatamant Liceul Teoretic “Ion Creanga”, strada Comertului nr.11C
     

HCL 134/2015

Pentru modificarea si comasarea pozitiilor 609 si 610 din “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Tulcea” privind inregistrarea unitatii de invatamant Scoala Profesionala “Danubius”, strada Avram Iancu nr.61A
     

HCL 135/2015

Pentru rectificarea suprafetei de teren a imobilului, apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea cu destinatia de locuinta, scos la vanzare chiriasilor in temeiul HCL nr.102/2004, situat in Tulcea, strada Pacii nr.88, de la 741,71 mp la 1021 mp, in vederea inregistrarii in cartea funciara
     

HCL 136/2015

Privind trecerea din domeniul public al municipiului in domeniul privat al municipiului Tulcea, a terenului in suprafata de 3.993 mp, situat in Tulcea, strada 1848 nr.14A, lot 4 si darea acestuia in folosinta gratuita catre Agentia Nationala pentru Locuinte pentru realizarea obiectivului „Locuinte pentru credit ipotecar”
     

HCL 137/2015

Privind trecerea din domeniul public al municipiului Tulcea in domeniul privat al municipiului Tulcea a 4 centrale termice, care deservesc locuintele ANL situate in Tulcea pe str.Izvorului, nr. 4, nr. 6 si nr. 8
     

HCL 138/2015

Privind atribuirea in folosinta gratuita pe toata perioada existentei constructiilor a terenurilor din domeniul privat al municipiului, aferente locuintelor tip ANL, situate in Tulcea, str. Izvorului nr.4, nr.6 si nr.8, catre titularii dreptului de proprietate asupra acestora
     

HCL 139/2015

Privind acordul de principiu pentru vanzarea directa catre SC Tomi Auto Best SRL, a terenului in suprafata totala de 209,40 mp, apartinand domeniului privat al municipiului, situat in Tulcea, strada Viitorului nr.87
     

HCL 140/2015

Privind inventarierea in domeniul privat al municipiului a terenului in suprafata de 30 mp, situat in Tulcea, strada Eternitatii FN (spate bl.N7) si inchirierea acestuia prin licitaţie pentru amplasarea provizorie a unui atelier de pictura icoane
     

HCL 141/2015

Pentru modificarea si completarea articolului 1 din HCL nr.54/27.05.1999 privind concesionarea suprafetei de 4,1mp si aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Amenajare cabinet medical si acces din exterior”, str.Gavrilov Corneliu nr.99, bl.A1, sc.D, ap.3 – Tulcea
     

HCL 142/2015

Privind inventarierea in domeniul privat al municipiului a terenului in suprafata de 84mp, situat in Tulcea, strada Comertului FN, concesionarea acestuia prin incredintare directa pentru modernizare spatiu comercial existent si aprobarea PUZ “Modernizare spatiu comercial si concesionarea terenului aferent” cu Regulamentul local de urbanism aferent
     

HCL 143/2015

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE ”, EXTRAVILAN TULCEA, T 67, P 2035, A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT SI INCLUDEREA IN INTRAVILAN A SUPRAFETEI DE 10.197 MP
     

HCL 144/2015

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”CONSTRUIRE ANEXE ALE EXPLOATATIEI AGRICOLE ”, T 260, P 4238 EXTRAVILAN ŞI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     

HCL 145/2015

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”CONSTRUIRE LOCUINTE P+1E SI IMPREJMUIRE-ANSAMBLU REZIDENTIAL”, STR. LIVEZILOR NR.9 ŞI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     

HCL 146/2015

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ”CONSTRUIRE LOCUINTA ”, STR.MAIOR ANDREI GRIGORE NR.9, INTRAVILAN TULCEA
     

HCL 147/2015

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ”CONSTRUIRE LOCUINTA, CABINET MEDICAL, ANEXA GOSPODAREASCA SI IMPREJMUIRE ”, STR.VITICULTURII NR.2, INTRAVILAN TULCEA
     

HCL 148/2015

Privind modificarea şi completarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi structurilor fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 105 din 30.07.2015
     

HCL 149/2015

Privind modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea pentru anul 2015
     

HCL 150/2015

Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi structurile fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea pentru anul 2016
     

HCL 151/2015

Privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi a locurilor în care contravenienţii, persoane fizice, vor presta activităţi în folosul comunităţii
     

HCL 152/2015

PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPŢIONĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII “REABILITARE TEREN DE FOTBAL, STADION DELTA, MUNICIPIUL TULCEA”
     

HCL 153/2015

Privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 68 din 30.04.2015 privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcţiei de Poliţie Locală din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea
     

HCL 154/2015

PRIVIND MODIFICAREA STRUCTURII FIŞEI DE FUNDAMENTARE PENTRU STABILIREA
TARIFELOR ACTIVITĂŢII DE SALUBRIZARE STRADALĂ DE PE RAZA MUNICIPIULUI
TULCEA, APROBATE PRIN H.C.L. NR. 20/31.01.2008, MODIFICATĂ PRIN H.C.L. NR.
34/28.08.2008
     

HCL 155/2015

Privind modificarea structurii Fişei de fundamentare privind stabilirea tarifelor
pentru colectarea, transportul, depozitarea si procesarea la rampa ecologica a
deseurilor menajere si comerciale, asimilate celor menajere, colectate de la
persoanele juridice din municipiul Tulcea, aprobate prin H.C.L. nr. 87/2008,
modificată prin H.C.L. nr. 183/18.12.2008, H.C.L. nr. 5/29.01.2009 şi H.C.L. nr.
263/2010
     

HCL 156/2015

Privind aprobarea pierderilor înregistrate de S.C. Energoterm S.A. Tulcea
în anul 2014 din prestarea serviciului public de producere, transport,
distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru propulaţie în sistem
centralizat și a Planului de Reorganizare
     

HCL 157/2015

Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli
al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Tulcea pe anul 2015
     

HCL 158/2015

Privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul
,,Transformare acoperiş de tip terasă în acoperiş de tip şarpantă“ la Creşa nr. 6 “Dumbrava
minunata” şi a indicatorilor tehnico-economici
     

HCL 159/2015

Privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții
pentru reabilitarea imobilului situat în municipiul Tulcea, str. Aleea Mugurel
nr. 3, aferent proiectului Centrul de Îngrijire, Supraveghere şi Educaţie
Timpurie “Sibell” din Programul RO11 – Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului între viaţa
profesională şi viaţa personală, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic
European 2009 – 2014 și a indicatorilor tehnico – economici
     

HCL 160/2015

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE
INTERVENŢIE PENTRU OBIECTIVUL ,,CONSOLIDARE RAVENĂ STR.TIMPURI
NOI, NR. 10A, MUNICIPIUL TULCEA” ŞI A INDICATORILOR
TEHNICO-ECONOMICI
     

HCL 161/2015

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL ”BRANSAMENTE
RETEA APA SI CANALIZARE STR.HORIA SI STR.CRISAN SI BRANSAMENTE RETEA APA STR.
GENERAL DE BRIGADA NICOLAE I. MATEESCU, STR. MUNCII SI STR. CRISAN, MUNICIPIUL
TULCEA”ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     

HCL 162/2015

Privind inventarierea in domeniul public al municipiului a terenului in suprafata
de 17,71 mp, situat in Tulcea la intersectia strazii Iuliu Maniu cu strada Spitalului
si darea acestuia in folosinta gratuita catre S.C. Enel Distributie Dobrogea S.A.,
pentru amplasare Punct de Alimentare
     

HCL 163/2015

Privind inventarierea in domeniul privat al municipiului a terenului in suprafata
de 15mp, situat in Tulcea, aleea Ciresari nr.1A (langa blocul N3) si inchirierea
acestuia prin incredintare directa pentru amplasare birou Asociatie de Proprietari
     

HCL 164/2015

Privind concesionarea prin licitatie a 5 loturi de teren, apartinand domeniului
privat al municipiului, situate in Tulcea, str.Viticulturii nr.25, pentru
depozite necomerciale, parcuri auto, anexe
     

HCL 165/2015

Privind inventarierea in domeniul privat al municipiului a terenului in suprafata
de 19,35mp, situat in Tulcea, strada Alunisului nr.22, bl.G2, sc.A, ap.1,
concesionarea acestuia prin incredintare directa pentru extindere sediu firma si
aprobarea PUD “Amenajare sediu firma cu extindere si acces din exterior”
     

HCL 166/2015

Privindinventarierea in domeniul privat al municipiului a terenului in suprafata
de 85 mp, situat in Tulcea, str. Viitorului nr.FN, concesionarea acestuia prin
incredintare directa pentru spatiu depozitare si aprobarea PUD “Concesionare
teren pentru extindere constructie existenta cu spatiu depozitare”
     

HCL 167/2015

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ”MODERNIZARE
PIATA SF. GHEORGHE”, STR. SLT. GAVRILOV CORNELIU NR.91, INTRAVILAN
TULCEA
     

HCL 168/2015

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”CONSTRUIRE LOCUINTA,
LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE ”, F12 EXTRAVILAN TULCEA,
T 20, P 302, A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT SI INCLUDEREA IN
INTRAVILAN A SUPRAFETEI DE 7500 MP
     

HCL 169/2015

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”CONSTRUIRE LOCUINTA
P+M”, T61, P 2035, A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT SI
INCLUDEREA IN INTRAVILAN A SUPRAFETEI DE 300 MP
     

HCL 170/2015

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”CONSTRUIRE LOCUINTA SI
GARAJ ”, EXTRAVILAN, T66, P 2027, A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM
AFERENT SI INCLUDEREA IN INTRAVILAN A SUPRAFETEI DE 1000 MP
     

HCL 171/2015

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”CONSTRUIRE BLOC
LOCUINTE”, INTRAVILAN, STR.VITICULTURII NR. 2 ŞI A REGULAMENTULUI
LOCAL DE URBANISM AFERENT
     

HCL 172/2015

APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL “EXTINDERE SI SUPRAETAJARE
LOCUINTE DE SERVICIU IN REGIM DE INALTIME P+4E +M ”, INTRAVILAN, STR.
ING. DUMITRU IVANOV NR. 16, TULCEA SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM
AFERENT
     

HCL 173/2015

APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”CONSTRUIRE LOCUINTA
PARTER, GARAJ SI IMPREJMUIRE”, INTRAVILAN, T67, P 2035 SI A
REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     

HCL 174/2015

Privind APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL “EXTINDERE HALA VERIFICARI
TEHNICE, SALA ASTEPTARE CLIENTI SI ARHIVA –REPREZENTANTA RAR ”, INTRAVILAN,STR.ISACCEI NR.109 B SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     

HCL 175/2015

Privind aprobarea prelungirii duratei Contractului nr. 12.420/26.04.2006 de delegare a gestiunii
serviciului public de intretinere, administrare si exploatare a pietelor agroalimentare din Municipiul Tulcea prin concesiune, prin Act Aditional
     

HCL 176/2015

Privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Tulcea
     

HCL 177/2015

Privind TRANSPORTUL ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE ÎN MUNICIPIUL TULCEA
     

HCL 178/2015

Privind aprobarea Programului de organizare a activităţii de prevenire si combatere
a înzăpezirii şi poleiului din municipiul Tulcea pe timp friguros,în perioada noiembrie 2015-martie 2016
     

HCL 179/2015

     

HCL 180/2015

     

HCL 181/2015

     

HCL 182/2015

     

HCL 183/2015

     

HCL 184/2015

     

HCL 185/2015

     

HCL 186/2015

     

HCL 187/2015

     

HCL 188/2015

     

HCL 189/2015

     

HCL 190/2015

     

HCL 191/2015

     

HCL 192/2015

     

HCL 193/2015

     

HCL 194/2015

     

HCL 195/2015

     

HCL 196/2015

     

HCL 197/2015

PRIVIND APROBAREA LISTEI DE INVESTITII IN CARE SUNT CUPRINSE CONTRACTELE DE FINANTARE NERAMBURSABILA A CAROR DURATA SE PRELUNGESTE IN ANUL 2016
     

HCL 198/2015

privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
     

HCL 199/2015

privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora
acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat
în anul şcolar 2015-2016
     

HCL 200/2015

privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcţiei de Poliţie Locală din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea în anul 2016
     

HCL 201/2015

privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de intretinere,
administrare si exploatare a pietelor agroalimentare, asigurat de S.C. Agropiete S.A. , incepand cu 01.01.2016
     

HCL 202/2015

PRIVIND EXONERAREA S.C. AGROPIEŢE S.A. TULCEA DE REDEVENŢA
DATORATĂ PENTRU ANUL 2016
     

HCL 203/2015

privind aprobarea bilanțului termoenergetic pentru sistemul de alimentare cu energie termică a municipiului Tulcea pentru anul 2014
     

HCL 205/2015

privind scăderea din evidenţa analitică pe plătitori a creanţelor fiscale
datorate de persoanele fizice aflate în stare de insolvabilitate
     

HCL 206/2015

privind scăderea din evidenţa analitică pe plătitori a creanţelor fiscale
datorate de societăţile comerciale radiate din Registrul Comerţului
     

HCL 208/2015

PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENŢĂ
     

HCL 209/2015

privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, conform prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2016
     

HCL 210/2015

PRIVIND DEZMEMBRAREA IMOBILULUI-TEREN APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TULCEA, SITUAT IN TULCEA , STR. 1848, NR. 14A, CU NUMARUL CADASTRAL 35344, INSCRIS IN CARTEA FUNCIARA nr. 35344 A MUNICIPIULUI TULCEA, IN SUPRAFATA MASURATA DE 25000 MP
     

HCL 211/2015

privind inventarierea in domeniul privat al municipiului a terenului in suprafata de 6,75 mp, situat in Tulcea, str. Pacii nr.103, bl.M2, sc.C, parter, concesionarea acestuia prin incredintare directa pentru acces din exterior si aprobarea PUZ “Transformare garsoniera in cabinet stomatologic cu concesionare teren pentru acces direct din exterior” şi a Regulamentului local de urbanism aferent
     

HCL 212/2015

privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului a terenului in suprafata de 382 mp, situat in Tulcea, str.Babadag, nr.125, concesionarea acestuia prin incredintare directa pentru extindere hotel si aprobarea PUZ “ EXTINDERE HOTEL CITY CU DOUA CORPURI ALIPITE P+2E SI P+7E, CONCESIONARE TEREN” şi a Regulamentului local de urbanism aferent
     

HCL 213/2015

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 45/2004 privind aprobarea criteriilor de prioritate si componenta comisiei sociale de repartizare a locuintelor construite pentru tineri si alte categorii sociale
     

HCL 214/2015

PRIVIND APROBAREA INCLUDERII TERITORIULUI ADMINISTRATIV AL MUNICIPIULUI TULCEA IN TERITORIUL ELIGIBIL FLAG DELTA ACOPERIT DE ASOCIATIA ,,GRUP LOCAL PENTRU DEZVOLTARE DURABILA IN DELTA DUNARII”
     

HCL 215/2015

PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII STRADA”ANASONULUI” ACCESULUI RUTIER ŞI PIETONAL DE UTILITATE PUBLICĂ DIN ZONA REZIDENŢIALĂ TARLA 36, PARCELA 729, INTRODUS ÎN INTRAVILAN PRIN PLANUL URBANISTIC ZONAL APROBAT PRIN H.C.L. NR. 284/2010 ŞI INCLUDEREA ÎN
     
Anul 2014
HCL 01/2014 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL S.C. AGROPIEŢE S.A. TULCEA PE ANUL 2014
     
HCL 02/2014 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL S.C. AQUASERV S.A. TULCEA PE ANUL 2014
     

HCL 03/2014

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL S.C. SERVICII PUBLICE S.A. TULCEA PE ANUL 2014
     

HCL 04/2014

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL S.C. ENERGOTERM S.A TULCEA PE ANUL 2014
     

HCL 05/2014

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A TULCEA PE ANUL 2014
     

HCL 06/2014

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2014 AL DIRECTIEI DE INTRETINERE SI ADMINISTRARE PATRIMONIU TULCEA
     

HCL 07/2014

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI TULCEA PE ANUL 2014
     

HCL 08/2014

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI LA ACTIVITĂŢILE FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2014
     

HCL 09/2014

PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE DINTRE CONSILIUL LOCAL TULCEA ŞI S.C. MONSSON POWER S.R.L. ÎN VEDEREA CONSTRUIRII ŞI EXPLOATĂRII UNEI CENTRALE DE PRODUCERE A ENERGIEI TERMICE ŞI ELECTRICE ÎN COGENERARE
     

HCL 10/2014

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE PENTRU OBIECTIVUL ,, CONSOLIDARE ZID DE SPRIJIN INCINTĂ GRĂDINIŢA NR. 3 ŞI SEMINARUL TEOLOGIC, MUNICIPIUL TULCEA” ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     

HCL 11/2014

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU PROIECTUL „EXTINDERE SISTEM DE APĂ POTABILĂ DIN ZONA FLAG ÎN SUBURBIA TUDOR VLADIMIRESCU, MUNICIPIUL TULCEA” ŞI A COFINANȚĂRII DIN PARTEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA
     

HCL 12/2014

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU PROIECTUL „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI DIN ZONA FLAG ÎN SUBURBIA TUDOR VLADIMIRESCU DIN MUNICIPIUL TULCEA” ŞI A COFINANȚĂRII DIN PARTEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA
     

HCL 13/2014

PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI A TERENURILOR AFERENTE DRUMURILOR STRADALE DS 258 IN SUPRAFATA DE 1.621 MP, DS 583 IN SUPRAFATA DE 1327 MP, DS 330 IN SUPRAFATA DE 604 MP SI DS 220 IN SUPRAFATA DE 937 MP, SITUATE IN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI TULCEA – SUBURBIA TUDOR VLADIMIRESCU, IN VEDEREA INREGISTRARII IN CARTEA FUNCIARA
     

HCL 14/2014

PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TULCEA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 1.082 MP, AFERENT ALEII LEBEDELOR, SITUATA IN SUBURBIA TUDOR VLADIMIRESCU, IN VEDEREA INREGISTRARII IN CARTEA FUNCIARA
     

HCL 15/2014

PRIVIND MODIFICAREA SUPRAFETEI DE TEREN AFERENTA STRAZII EGRETEI, SITUATA IN SUBURBIA TUDOR VLADIMIRESCU, INREGISTRATA LA POZITIA 185 DIN INVENTARUL DOMENIULUI PUBLIC, CONFORM MASURATORILOR TOPO CADASTRALE, DE LA 1.704 MP LA 2.055 MP, IN VEDEREA INREGISTRARII IN CARTEA FUNCIARA
     

HCL 16/2014

PRIVIND MODIFICAREA SUPRAFETEI DE TEREN AFERENTA STRAZII LEBEDEI, SITUATA IN SUBURBIA TUDOR VLADIMIRESCU, INREGISTRATA LA POZITIA 203 DIN INVENTARUL DOMENIULUI PUBLIC, CONFORM MASURATORILOR TOPO CADASTRALE, DE LA 600 MP LA 962 MP, IN VEDEREA INREGISTRARII IN CARTEA FUNCIARA
     

HCL 17/2014

PRIVIND MODIFICAREA SUPRAFETEI DE TEREN AFERENTA STRAZII PLAUR, SITUATA IN SUBURBIA TUDOR VLADIMIRESCU, INREGISTRATA LA POZITIA 228 DIN INVENTARUL DOMENIULUI PUBLIC, CONFORM MASURATORILOR TOPO CADASTRALE, DE LA 3.800 MP LA 13.154 MP, IN VEDEREA INREGISTRARII IN CARTEA FUNCIARA
     

HCL 18/2014

PRIVIND MODIFICAREA SUPRAFETEI DE TEREN AFERENTA STRAZII PLOPILOR, SITUATA IN SUBURBIA TUDOR VLADIMIRESCU, INREGISTRATA LA POZITIA 227 DIN INVENTARUL DOMENIULUI PUBLIC, CONFORM MASURATORILOR TOPO CADASTRALE, DE LA 9.200 MP LA 14.820 MP, IN VEDEREA INREGISTRARII IN CARTEA FUNCIARA
     

HCL 19/2014

PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII “INTRAREA PLAUR” TRONSONULUI DE DRUM CARE INTERSECTEAZA STRADA PLAUR SI INCLUDEREA IN NOMENCLATORUL DE STRAZI AL MUNICIPIULUI TULCEA
     

HCL 20/2014

PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TULCEA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 2.394 MP, AFERENT SEGMENTULUI DE DRUM INTRAREA PLAUR, IN VEDEREA INREGISTRARII IN CARTEA FUNCIARA
     

HCL 21/2014

PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TERENUL IN SUPRAFATA DE 4.467 MP, SITUAT IN TULCEA, STR. PRISLAV NR. 173, ZONA DALLCO, INREGISTRAT IN CF NR. 6991/N, AVAND NUMARUL CADASTRAL 2524, APROBAT SPRE VANZARE IN BAZA HCL NR.94/2012
     

HCL 22/2014

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”AMENAJARE CIMITIR ORTODOX”, EXTRAVILAN, T 35, P 707, TULCEA, A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT SI INCLUDEREA IN INTRAVILAN A SUPRAFETEI DE 0,5 HA IN TRUP IZOLAT
     

HCL 23/2014

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”AMENAJARE SI CONSTRUIRE PARC PANOURI FOTOVOLTAICE CU PUTERE 4 MW”, EXTRAVILAN, T48, A890, T48, A892,T 49, A895, TULCEA, A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT SI INCLUDEREA IN INTRAVILAN A SUPRAFETEI DE 8,65 HA IN TRUP IZOLAT « PARC FOTOVOLTAIC 2 »
     

HCL 24/2014

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”POPAS TURISTIC”, EXTRAVILAN, ELIZEULUI F.N., T68, PD 2046, TULCEA, A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT SI INCLUDEREA IN INTRAVILAN A SUPRAFETEI DE 2 665.00 MP IN TRUP IZOLAT « PETRESCU»
     

HCL 25/2014

PRIVIND MODIFICAREA COMPONENŢEI COMISIEI DE EVALUARE ŞI SELECŢIONARE A PROIECTELOR ŞI SOLICITĂRILOR PENTRU ACTIVITĂŢI NONPROFIT DE INTERES LOCAL ŞI PENTRU CULTELE RELIGIOASE RECUNOSCUTE DE LEGE, CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA ÎN MUNICIPIUL TULCEA, CE VOR BENEFICIA DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ DE LA BUGETUL LOCAL, APROBATĂ PRIN H.C.L. NR. 50/28.03.2013
     

HCL 26/2014

PRIVIND APROBAREA COMPONENŢEI NOMINALE A COMISIEI TEHNICE DE AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM A MUNICIPIULUI TULCEA
     

HCL 27/2014

PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXELOR NR. 1 SI NR. 4 DIN HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR. 120/2013 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII ALE DIRECTIEI DE INTRETINERE SI ADMINISTRARE PATRIMONIU TULCEA
     

HCL 28/2014

PENTRU APROBAREA PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR AL MUNICIPIULUI TULCEA PE ANUL 2014
     

HCL 29/2014

PRIVIND COMPLETAREA PLANULUI DE ACŢIUNI SAU DE LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCĂ REALIZATE DE UNA DINTRE PERSOANELE MAJORE APTE DE MUNCĂ DIN FAMILIA BENEFICIARĂ DE AJUTOR SOCIAL CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR.416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, PENTRU ANUL 2014, APROBAT PRIN H.C.L. NR.190/19.12.2013
     

HCL 30/2014

PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ
     

HCL 31/2014

PRIVIND STABILIREA INDEMNIZAŢIEI MEMBRILOR ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR A S.C. AGROPIEŢE S.A. TULCEA
     

HCL 32/2014

PRIVIND APROBAREA MAJORĂRII CAPITALULUI SOCIAL AL S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA CU SUMA DE 1.700.000 LEI
     

HCL 33/2014

PRIVIND APROBAREA ACHIZITIONĂRII SERVICIILOR DE RECUPERĂRI CREANTE DE CĂTRE S.C.ENERGOTERM S.A.TULCEA
     

HCL 34/2014

PRIVIND APROBAREA PROCEDURII PENTRU ACORDAREA EŞALONĂRII LA PLATĂ A IMPOZITELOR, TAXELOR ŞI A ALTOR OBLIGAŢII LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA
     

HCL 35/2014

PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 35.700 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA PE ANUL 2014, PENTRU ACORDAREA UNEI SUBVENŢII ASOCIAŢIEI MÂINI ÎNTINSE, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 34/1998 PRIVIND ACORDAREA UNOR SUBVENŢII ASOCIAŢIILOR ŞI FUNDAŢIILOR ROMÂNE CU PERSONALITATE JURIDICĂ, CARE ÎNFIINŢEAZĂ ŞI ADMINISTREAZĂ UNITĂŢI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
     

HCL 36/2014

PENTRU APROBAREA TARIFELOR MINIME, FĂRĂ TVA, ACTUALIZATE SI INDEXATE, PRIVIND ÎNCHIRIEREA ŞI CONCESIONAREA TERENURILOR ŞI A SPAŢIILOR CU ALTA DESTINAŢIE DECAT CEA DE LOCUINŢA, AFLATE ÎN DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI TULCEA
     

HCL 37/2014

PRIVIND APROBAREA ASOCIERII MUNICIPIULUI TULCEA PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA CU JUDEțUL TULCEA PRIN CONSILIUL JUDEțEAN TULCEA ŞI DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEŢEANĂ TULCEA ÎN VEDEREA PROMOVĂRII ŞI REALIZĂRII INVESTIŢIEI „CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINŢE PENTRU TINERI SPECIALIŞTI DIN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII, ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE”
     

HCL 38/2014

PENTRU ACORDUL DE PRINCIPIU PRIVIND ASOCIEREA MUNICIPIULUI TULCEA CU S.C. SILEX CLASIC S.R.L. TULCEA PENTRU REALIZAREA IN COMUN A PROIECTULUI “DEPOLUAREA DEPOZITULUI NECONTROLAT DE DESEURI INDUSTRIALE”
     

HCL 39/2014

PENTRU MODIFICAREA POZITIILOR NR. 32 SI 33 DIN ANEXA NR.1 LA HCL NR.190/2004 PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIU PUBLIC AL MUNICIPIULUI TULCEA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TULCEA A SPATIILOR CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA
     

HCL 40/2014

PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TULCEA IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TULCEA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 882 MP, SITUAT IN TULCEA, STR. BALIZEI FN SI DAREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA DIRECTIEI DE ASISTENTA SI PROTECTIE SOCIALA TULCEA IN VEDEREA REALIZARII CENTRULUI DE ZI PENTRU COPII
„ ALICE”
     

HCL 41/2014

PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 46,14MP, APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI, SITUAT IN TULCEA, INCINTA “PARC MONUMENT STR. GLORIEI”, CATRE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU GEODEZIE SI GEOECOLOGIE MARINA-GEOECOMAR, PENTRU AMPLASARE PILON GEODINAMIC, PANOU DE COMANDA SI PANOURI FOTOVOLTAICE
     

HCL 42/2014

PRIVIND CONCESIONAREA PRIN LICITATIE A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 656 MP SITUAT IN TULCEA, STR.BARAJULUI FN, PENTRU DEPOZIT DE MATERIALE DE CONSTRUCTII SI APROBAREA: STUDIULUI DE OPORTUNITATE, CAIETULUI DE SARCINI, INSTRUCTIUNILOR DE PARTICIPARE LA LICITATIE
     

HCL 43/2014

PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 9,64 MP, SITUAT IN TULCEA, STR. PODGORIILOR, NR. 14, BL. 10, SC. B, AP. 1, CONCESIONAREA ACESTUIA PRIN INCREDINTARE DIRECTA PENTRU CONSTRUIRE BALCON SI APROBAREA PUD “CONCESIONARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE SI INCHIDERE BALCON”
     

HCL 44/2014

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”INSTALATIE CU UTILIZARE BIOGAZ, RETELE DE RACORD ELECTRIC SI TERMIC, DRUMURI SI PLATFORME ”, EXTRAVILAN, SOSEAUA TULCEA-MURIGHIOL KM 4-5 TULCEA, A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT SI INCLUDEREA IN INTRAVILAN A SUPRAFETEI DE 47533 MP IN TRUP IZOLAT
     

HCL 45/2014

PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII “INTRAREA VICTORIEI” TRONSONULUI DE DRUM CARE INTERSECTEAZA STRADA VICTORIEI SI PROPRIETATEA SITUATA PE STRADA TRANDAFIRILOR NR.10 SI INCLUDEREA IN NOMENCLATORUL
     

HCL 46/2014

PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII “ALEEA MAHMUDIEI ” TRONSONULUI DE DRUM DIN INTERSECTIA CU STRADA VITICULTURII CUPRINS INTRE CANALUL COLECTOR APE PLUVIALE SI PROPRIETATILE PRIVATE SI INCLUDEREA IN
     

HCL 47/2014

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE PENTRU OBIECTIVUL “EXTINDERE CANALIZARE ŞI REABILITARE REŢELE APĂ STR. CUZA VODĂ, STR. PRELUNGIREA TABEREI INCLUSIV ALEILE ŞI INTRARILE AFERENTE ŞI EXTINDERE CANALIZARE IMOBILE SITUATE ÎN PRELUNGIREA STRĂZII MAHMUDIEI (ZONA CARIEREI DE PIATRĂ PE ŞOSEAUA AGIGHIOL) MUNICIPIUL TULCEA“ ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     

HCL 48/2014

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL “EXTINDERE REŢEA CANALIZARE PLUVIALĂ STR. TABEREI ŞI MĂRIREA CAPACITĂŢII DE EVACUARE A APELOR PLUVIALE DIN ZONA INTERSECŢIEI STR. ISACCEI CU STR. CONSTRUCTORILOR, MUNICIPIUL TULCEA “ ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     

HCL 49/2014

PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ șI CANALIZARE DIN JUDEțUL TULCEA APROBAT PRIN H.C.L. NR. 263/27.09.2007, PRIN ACT ADIŢIONAL
     

HCL 50/2014

PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII SI DE PERSONAL ALE DIRECTIEI DE INTRETINERE SI ADMINISTRARE PATRIMONIU TULCEA
     

HCL 51/2014

PRIVIND APROBAREA ÎNFIINŢĂRII CENTRULUI DE ZI PENTRU COPII ”ALICE” ÎN SUBORDINEA DIRECŢIEI DE ASISTENŢĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ TULCEA, ASIGURAREA CONTRIBUŢIEI DE MINIM 9% DIN COSTUL TOTAL AL SUBPROIECTULUI DIN CADRUL PROIECTULUI “SERVICII COMUNITARE DE PREVENIRE A SEPARĂRII COPILULUI DE FAMILIA SA ŞI INSTRUIREA PERSONALULUI AFERENT”, PRECUM ŞI ASUMAREA COSTURILOR DE FUNCŢIONARE A CENTRULUI PENTRU O PERIOADĂ DE 5 ANI ŞI A MENŢINERII DESTINAŢIEI CLĂDIRII CONSTRUITE PENTRU FURNIZAREA DE SERVICII SOCIALE PE O PERIOADĂ DE MINIM 10 ANI DE LA DAREA ÎN FUNCŢIUNE
     

HCL 52/2014

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI SI ASOCIEREA MUNICIPIULUI TULCEA, PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA CU ASOCIAŢIA RO-PESCADOR TULCEA ÎN VEDEREA ELABORĂRII ŞI IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI „FESTIVALUL TRADIŢIILOR PESCĂREŞTI DELTAICE”
     

HCL 53/2014

PRIVIND SCHIMBAREA DESTINAŢIEI IMOBILULUI APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI, SITUAT ÎN MUNICIPIUL TULCEA, STR. VICTORIEI NR. 101, APROBAREA DOCUMENTAŢIEI PENTRU AVIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE, APROBAREA DREPTULUI DE UTILIZARE A IMOBILULUI PENTRU ÎNFIINŢAREA ŞI FUNCŢIONAREA UNUI CENTRU MULTIFUNCŢIONAL DE SERVICII INTEGRATE PENTRU COPII ŞI PĂRINŢI
     

HCL 54/2014

PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR. 268/2010 PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 113, 66 HA, POLDERUL ZAGHEN, MODIFICATA SI COMPLETATA PRIN HCL NR.8/2011 SI HCL NR.37/2011
     

HCL 55/2014

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2014
     

HCL 56/2014

PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL IV – 2013
     

HCL 57/2014

PRIVIND EXONERAREA S.C. AGROPIEŢE S.A. TULCEA DE REDEVENŢĂ ÎN SUMĂ DE 24.358 LEI, PE ANUL 2014
     

HCL 58/2014

PRIVIND ACORDAREA DREPTURILOR DE HRANĂ PENTRU PERSONALUL DIRECŢIEI DE POLIŢIE LOCALĂ TULCEA
     

HCL 59/2014

PRIVIND ACCEPTAREA DONATIEI FACUTA MUNICIPIULUI TULCEA SI INCLUDEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TULCEA A BUNULUI MOBIL REPREZENTAND BUSTUL MAJESTATII SALE REGELE MIHAI AL ROMANIEI
     

HCL 60/2014

PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 39,75 MP, SITUAT IN TULCEA, STR.1848 NR.15, BL.7, SC.C, AP.6, DIN CARE, SUPRAFAŢA DE 33,75 MP SE CONCESIONEAZĂ PRIN INCREDINTARE DIRECTA PENTRU EXTINDERE LABORATOR ANALIZE MEDICALE SI APROBAREA PUD “EXTINDERE LABORATOR ANALIZE MEDICALE”
     

HCL 61/2014

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”EXTINDERE MAGAZIN WINMARKET ”, STR.BABADAG NR.1, INTRAVILAN TULCEA ŞI A REGULAMENTULUI LOCAL DE
     

HCL 62/2014

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”EXTINDERE SPATIU COMERCIAL EXISTENT ”, STR.MIRON COSTIN NR.32, INTRAVILAN TULCEA ŞI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     

HCL 63/2014

PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR . 4 LA REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI EXECUTAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI PE RAZA MUNICIPIULUI TULCEA APROBAT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL TULCEA NR. 69/28.08.2008, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
     

HCL 64/2014

PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TULCEA, APROBATE PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR. 119 DIN 26.07.2013 PRIVIND REORGANIZAREA SERVICIILOR DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TULCEA ŞI A INSTITUŢIILOR SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA, MODIFICATĂ ŞI COMPLETATĂ PRIN H.C.L. NR. 231 DIN 19.12.2013
     

HCL 65/2014

PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII SI DE PERSONAL ALE DIRECTIEI DE INTRETINERE SI ADMINISTRARE PATRIMONIU TULCEA
     

HCL 66/2014

PRIVIND INTERZICEREA PESCUITULUI ÎN LACUL CIUPERCA PÂNĂ PE DATA DE 31.12.2014 PENTRU ASIGURAREA PROTECŢIEI, CONSERVĂRII ŞI REGENERĂRII RESURSELOR ACVATICE VII
     

HCL
92/2014

PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ
     

HCL
93/2014

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2014
     

HCL
94/2014

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea
     

HCL
95/2014

Privind constatarea pierderii valabilităţii eşalonării la plată a obligaţiilor bugetare acordată contribuabilului S.C. SCUT S.A. TULCEA în baza H.C.L. nr. 131/26.09.2013
     

HCL
96/2014

Pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 32 din 27 februarie 2014 privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. Transport Public S.A. Tulcea cu suma de 1.700.000 lei
     

HCL
97/2014

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ŞI ASOCIEREA MUNICIPIULUI TULCEA, PRIN CONSILIUL LOCAL TULCEA, CU JUDEŢUL TULCEA, PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA ŞI CU ASOCIAŢIA RO-PESCADOR TULCEA, ÎN VEDEREA ELABORĂRII ŞI IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI „OBIECTIV TURISTIC SAT PESCĂRESC TRADIŢIONAL”
     

HCL
98/2014

Privind includerea in pretul de vanzare a imobilelor cu destinatia de locuinta, supuse vanzarii in baza HCL nr.102/2004, a costurilor lucrarilor de reparatii efectuate dupa data aprobarii preturilor stabilite prin rapoarte de evaluare
     

HCL
99/2014

Privind aprobarea casării unor bunuri-mijloace fixe scoase din funcţiune, care aparţin domeniului privat al Municipiului Tulcea
     

HCL
100/2014

Pentru rectificarea suprafetei de teren a imobilului, apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea cu destinatia de locuinta, scos la vanzare chiriasilor in temeiul HCL nr.102/2004, situat in Tulcea, strada Vlad Tepes nr.9, de la 598,81 mp la 668 mp, in vederea inregistrarii in cartea funciara
     

HCL
101/2014

Pentru modificarea si completarea art.8 din HCL nr. 102/2004 privind vanzarea catre chiriasi a imobilelor cu destinatia de locuinta, aflate in domeniul privat al municipiului Tulcea si revocarea HCL nr.12/2009
     

HCL
102/2014

Privind vanzarea imobilelor cu destinatia de locuinte construite din fondurile statului, actualilor chiriasi
     

HCL
103/2014

Privind preluarea din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor „Romania-Film”, in domeniul public al municipiului Tulcea si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea a imobilului “Cinematograful Tineretului”, situat in Tulcea, str. Babadag nr. 4A
     

HCL
104/2014

PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII STRADA “COSAŞULUI” TRONSONULUI DE DRUM CARE DESERVEŞTE LOTURILE CE FAC OBIECTUL PLANULUI URBANISTIC ZONAL “CONSTRUIRE LOCUINŢE“, TULCEA , STRADA ISACCEI F.N., APROBAT PRIN H.C.L. NR. 180/2009 ŞI INCLUDEREA ÎN NOMENCLATORUL DE STRĂZI AL MUNICIPIULUI TULCEA
     

HCL
105/2014

PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI NR . 4 LA REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI EXECUTAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI PE RAZA MUNICIPIULUI TULCEA APROBAT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL TULCEA NR. 69/28.08.2008, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
     

HCL
106/2014

Privind aprobarea implementării proiectului „Achiziţie ambarcaţiune deservire zona FLAG”, în vederea accesării de fonduri nerambursabile prin Programul Operaţional pentru Pescuit – Axa prioritară 4, măsura 2, acţiunea 1, indicator 4
     

HCL
107/2014

PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA ART. 2 DIN H.C.L. NR.11/30.01.2014 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU PROIECTUL „EXTINDERE SISTEM DE APĂ POTABILĂ DIN ZONA FLAG ÎN SUBURBIA TUDOR VLADIMIRESCU, MUNICIPIUL TULCEA” ŞI A COFINANȚĂRII DIN PARTEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA
     

HCL 108/2014

     

HCL 109/2014

     

HCL 110/2014

     

HCL 111/2014

     

HCL 112/2014

     

HCL 113/2014

     

HCL 114/2014

     

HCL 115/2014

     

HCL 116/2014

     

HCL 117/2014

     

HCL 118/2014

     

HCL 119/2014

     

HCL 120/2014

     

HCL 121/2014

     

HCL 122/2014

     

HCL 123/2014

     

HCL 124/2014

     

HCL 125/2014

     

HCL 126/2014

     

HCL 127/2014

     

HCL 128/2014

     

HCL 129/2014

     

HCL 130/2014

     

HCL 131/2014

     

HCL 132/2014

     

HCL 133/2014

     

HCL 134/2014

     

HCL 135/2014

     

HCL 136/2014

     

HCL 137/2014

     

HCL 138/2014

     

HCL 139/2014

     

HCL 140/2014

     

HCL 141/2014

     

HCL 142/2014

     

HCL 143/2014

PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ÎN MUNICIPIUL TULCEA
     

HCL 144/2014

     

HCL 145/2014

     

HCL 146/2014

     

HCL 147/2014

     

HCL 148/2014

     

HCL 149/2014

     

HCL 150/2014

     

HCL 151/2014

     

HCL 152/2014

     

HCL 153/2014

     

HCL 154/2014

     

HCL 155/2014

     

HCL 156/2014

     

HCL 157/2014

     

HCL 158/2014

     

HCL 159/2014

     

HCL 160/2014

     

HCL 161/2014

     

HCL 162/2014

     

HCL 163/2014

     

HCL 164/2014

     

HCL 165/2014

     

HCL 166/2014

     

HCL 167/2014

     

HCL 168/2014

     

HCL 169/2014

     

HCL 170/2014

     

HCL 171/2014

     

HCL 172/2014

     

HCL 173/2014

     

HCL 174/2014

     

HCL 175/2014

     

HCL 176/2014

     

HCL 177/2014

PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE APLICABILE IN ANUL 2015
     

HCL 178/2014

     

HCL 179/2014

     

HCL 180/2014

     

HCL 181/2014

     

HCL 182/2014

     

HCL 183/2014

     

HCL 184/2014

     

HCL 185/2014

     

HCL 186/2014

     

HCL 187/2014

     

HCL 188/2014

     

HCL 189/2014

     

HCL 190/2014

     

HCL 191/2014

     

HCL 192/2014

     
Anul 2013

HCL 01/2013

PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2013
     
HCL 02/2013 PRIVIND CONSTATAREA ÎNCET?RII DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL ?I A MANDATULUI DE VICEPRIMAR AL DOMNULUI GHIONU OVIDIU DIN PARTEA PARTIDULUI POPORULUI-DAN DIACONESCU, ORGANIZA?IA JUDE?EAN? TULCEA
     
HCL 03/2013 PRIVIND CONSTATAREA ÎNCET?RII DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI CHIRIAC IORDAN DIN PARTEA PARTIDULUI POPORULUI-DAN DIACONESCU, ORGANIZA?IA JUDE?EAN? TULCEA
     
HCL 04/2013 PRIVIND MODIFICAREA ?I COMPLETAREA COMISIEI DE VALIDARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA, APROBAT? PRIN H.C.L. NR. 1/25.06.2012
     
HCL 05/2013 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOAMNEI MAZUREAC IONELA DIN PARTEA PARTIDULUI POPORULUI-DAN DIACONESCU, ORGANIZA?IA JUDE?EAN? TULCEA
     
HCL 06/2013 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI B?DESCU MARIAN-CLAUDIU DIN PARTEA PARTIDULUI POPORULUI-DAN DIACONESCU, ORGANIZA?IA JUDE?EAN? TULCEA
     
HCL 07/2013 PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARULUI MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 08/2013 PRIVIND MODIFICAREA ?I COMPLETAREA COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR. 1 PENTRU STUDII, PROGNOZE ECONOMICO-SOCIALE, BUGET, FINAN?E ?I ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ?I PRIVAT AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 09/2013 PRIVIND MODIFICAREA ?I COMPLETAREA COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR. 3 PENTRU SERVICII PUBLICE ?I COMER?
     
HCL 10/2013 PRIVIND APROBAREA UTILIZARII EXCEDENTULUI DIN ANII PRECEDENTI PENTRU ACOPERIREA DEFICITULUI SECTIUNII DE DEZVOLTARE INREGISTRAT LA SFARSITUL ANULUI 2012
     
HCL 11/2013 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE INTRETINERE, ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A PIETELOR AGROALIMENTARE, ASIGURAT DE S.C. AGROPIETE S.A., PENTRU NOUL OBIECTIV ”PIATA AGROALIMENTARA NEPTUN”
     
HCL 12/2013 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI TULCEA PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA CA MEMBRU CU DREPTURI DEPLINE ÎN CADRUL “ ASOCIA?IEI PENTRU PROMOVAREA ?I DEZVOLTAREA TURISMULUI LITORAL – DELTA DUN?RII ”
     
HCL 13/2013 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ORGANIGRAMEI SI STATUTULUI DE FUNCTII ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TULCEA, APROBATE PRIN H.C.L. NR. 53/29.03.2012, MODIFICATA SI COMPLETATA PRIN H.C.L. 42/30.08.2012
     
HCL 14/2013 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ART.1 LIT.a) DIN H.C.L. 20/2012 PENTRU STABILIREA COMISIEI DE EVALUARE A OFERTELOR SI A COMISIEI DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR PRIVIND CONCESIONAREA SAU INCHIRIEREA BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 15/2013 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA H.C.L. NR. 74/31.03.2011 PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI APARARII NATIONALE IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TULCEA SI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL TULCEAA DOUA IMOBILE – IMOBILUL 5281 TULCEA, STR. ANTENEI FN – INTEGRAL SI IMOBILUL 397 TULCEA, STR. 1848 (INCINTA 02044) – PARTIAL , MODIFICATA SI COMPLETATA PRIN HCL NR. 152/30.06.2011
     
HCL 16/2013 PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PRIVAL AL MUNICIPIULUI A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 16MP, SITUAT IN TULCEA, STRADA VIITORULUI, NR. 12, BL. B1, SC. B, AP. 2, SI CONCESIONAREA ACESTUIA PRIN INCREDINTARE DIRECTA PENTRU ALEE ACCES LA SPATIUL COMERCIAL EXISTENT
     
HCL 17/2013 PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PRIVAL AL MUNICIPIULUI A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 1086MP, SITUAT IN TULCEA, STRADA BACULUI FN, CONCESIONAREA ACESTUIA PRIN LICITATIE PENTRU AMENAJARE PLATFORMA PENTRU INTRETINERE SI GARARE AMBARCATIUNI, APROBAREA : STUDIULUI DE OPORTUNITATE, CAIETULUI DE SARCINI, INSTRUCTIUNILOR DE PARTICIPARE LA LICITATIE, PUZ „AMENAJARE PLATFORMA PENTRU INTRETINERE SI GARARE AMBARCATIUNI” SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     
HCL 18/2013 PRIVIND PRELUNGIREA CU 5 ANI A PERIOADEI DE VALABILITATE A DOCUMENTATIEI P.U.Z. ”PARC EOLIAN , STATIE DE TRANSFORMARE DE 400KV ?I RACORD ELECTRIC LA S.E.N. TULCEA 1 EXTRAVILAN TULCEA, T260 A4238/25 SI A4238/7, T266 A4255/19 SI A 4255/4, T296 A4717/1, T 272 A4277/4 SI A4277/ ?I REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT , APROBAT? PRIN HCL NR. 46/24.02.2011
     
HCL 19/2013 PRIVIND PRELUNGIREA CU 5 ANI A PERIOADEI DE VALABILITATE A DOCUMENTATIEI P.U.Z . ”PARC EOLIAN , STATIE DE TRANSFORMARE DE 400KV ?I RACORD ELECTRIC LA S.E.N. TULCEA 2” EXTRAVILAN TULCEA, T243 A4157/24 SI A4157/10, T263 A4245, T255 A4204/11 SI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT, APROBAT? PRIN HCL NR. 47/24.02.2011
     
HCL 20/2013 PRIVIND PRELUNGIREA CU 5 ANI A PERIOADEI DE VALABILITATE A DOCUMENTATIEI P.U.Z . ”PARC EOLIAN , STATIE DE TRANSFORMARE DE 400KV ?I RACORD ELECTRIC LA S.E.N. TULCEA 3” EXTRAVILAN TULCEA, T230 A3960 , T263 A4245, T262 A 4243, T260 A4238/12 SI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT, APROBAT? PRIN HCL NR. 48/24.02.2011
     
HCL 21/2013 PRIVIND PRELUNGIREA CU 5 ANI A PERIOADEI DE VALABILITATE A DOCUMENTATIEI P.U.Z ”PARC EOLIAN , STATIE DE TRANSFORMARE DE 400KV ?I RACORD ELECTRIC LA S.E.N. TULCEA 4” EXTRAVILAN TULCEA, T292 A4696/2 , T293 A4704/2, T303 A 4759/9 SI REGULAMENTUL LOCAL DE
URBANISM AFERENT, APROBAT? PRIN HCL NR. 49/24.02.2011
     
HCL 22/2013 PRIVIND PRELUNGIREA CU 5 ANI A PERIOADEI DE VALABILITATE A DOCUMENTATIEI P.U.Z . ”PARC EOLIAN , STATIE DE TRANSFORMARE DE 400KV ?I RACORD ELECTRIC LA S.E.N. TULCEA 5” EXTRAVILAN TULCEA, T 302 A 4757/2 ?I A 4757/17, T304 A4761/2, T303 A 4759/6 SI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT, APROBAT? PRIN HCL NR. 50/24.02.2011
     
HCL 23/2013 PRIVIND ALEGEREA PRE?EDINTELUI DE ?EDIN??
     
HCL 24/2013 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECU?IE AL BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2012
     
HCL 25/2013 PRIVIND MODIFICAREA NUM?RULUI DE BURSE ?I A CUANTUMULUI ACESTORA ACORDATE ELEVLIOR DIN ÎNV???MÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT ÎN ANUL ?COLAR 2012 – 2013
     
HCL 26/2013 PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 500.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ÎN VEDEREA SUS?INERII ACTIVITA?II DESF??URAT? DE ASOCIA?IA SPORTIV? FOTBAL CLUB DELTA TULCEA ?N PERIOADA MARTIE – IUNIE A ANULUI 2013
     
HCL 27/2013 PRIVIND APROBAREA ACHIZI?IION?RII SERVICIILOR DE REPREZENTARE JURIDIC? A S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA
     
HCL 28/2013 PRIVIND MODIFICAREA ?I COMPLETAREA CONTRACTULUI NR. 12.420 / 26.04.2006 DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE INTRETINERE, ADMINISTRARE ?I EXPLOATARE A PIETELOR AGROALIMENTARE DIN MUNICIPIUL TULCEA PRIN CONCESIUNE, PRIN ACT ADITIONAL
     
HCL 29/2013 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL PENTRU EMITEREA ACORDULUI DE FUNC?IONARE AL STRUCTURILOR DE VANZARE DIN MUNICIPIUL TULCEA
     
HCL 30/2013 PRIVIND MODIFICAREA ?I COMPLETAREA REGULAMENTULUI LOCAL PENTRU DESF??URAREA ACTIVIT??II DE ALIMENTA?IE PUBLIC? ÎN MUNICIPIUL TULCEA, APROBAT PRIN H.C.L. NR. 165/27.11.2008, MODIFICAT ?I COMPLETAT PRIN H.C.L. NR. 187/30.09.2009 ?I H.C.L. NR. 90/31.03.2011
     
HCL 31/2013 PRIVIND STABILIREA CUANTUMULUI CHIRIEI PENTRU LOCUINTELE TIP ANL, SITUATE IN TULCEA, DIN STR. IULIU MANIU NR. 28, AI C?ROR CHIRIA?I, TITULARI DE CONTRACT, AU ÎMPLINIT PÂN? LA DATA DE 01.03.2013, VÂRSTA DE 35 ANI
     
HCL 32/2013 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA ART.2 DIN HCL NR.278 / 25.10.2007 PRIVIND ATRIBUIREA PRIN CONCESIUNE A TERENULUI ÎN COTA INDIVIZ?, C?TRE TITULARII DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA LOCUINTELOR REALIZATE CU CREDIT IPOTECAR PRIN AGEN?IA NA?IONAL? PENTRU LOCUINTE, SITUAT ÎN TULCEA, STRADA SPITALULUI FN
     
HCL 33/2013 PENTRU MODIFICAREA ?I COMPLETAREA HOT?RÂRII CONSILIULUI LOCAL NR.7 / 2007, ÎN CEEA CE PRIVE?TE SUPRAFA?A DE TEREN CONCESIONAT? PRIN ÎNCREDIN?ARE DIRECTA ?I ACORDUL DE PRINCIPIU PRIVIND VÂNZAREA DIRECT? A TERENULUI ÎN SUPRAFA?? DE 127 MP, SITUAT ÎN TULCEA, STR. PROGRESULUI FN, APAR?INÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TULCEA, CONCESIONAT DE S.C. CONDOR S.R.L. BABADAG
     
HCL 34/2013 PENTRU MODIFICAREA ?I COMPLETAREA HCL NR. 342 / 2007 PRIVIND CONCESIONAREA PRIN LICITA?IE, A TERENULUI DIN DOMENIUL PRIVAT AL LOCALIT??II ÎN SUPRAFAT? DE 2.100 MP, SITUAT ÎN TULCEA, STR. BACULUI NR. 9, PENTRU AMENAJARE ACOSTARE NAVE FLUVIALE ?I APROBAREA: STUDIULUI DE OPORTUNITATE, CAIETUL DE SARCINI ?I INSTRUC?IUNILOR DE PARTICIPARE LA LICITA?IE, MODIFICAT? ?I COMPLETAT? PRIN HCL NR. 71 / 2009
     
HCL 35/2013 PRIVIND DAREA ÎN ADMINISTRARE DIREC?IEI DE ASISTEN?? ?I PROTEC?IE SOCIAL? TULCEA A IMOBILULUI APAR?INÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI, SITUAT ÎN TULCEA, STR. G?RII NR. 32, BLOC 16 PARTER, CU O SUPRAFA?? UTIL? DE 78, 20 MP ÎN VEDEREA ÎNFIIN??RII UNUI CENTRU DE ZI PENTRU VÂRSTNICI ?I CLUBUL PENSIONARILOR „SFATUL B?TRÂNILOR” DIN MUNICIPIUL TULCEA
     
HCL 36/2013 PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI A IMOBILULUI SITUAT ÎN TULCEA, STR. VITICULTURII NR.8 ?I DAREA ACESTUIA ÎN ADMINISTRARE C?TRE DIREC?IA DE ASISTEN?? SI PROTEC?IE SOCIAL?, PENTRU DESTINA?IA DE CANTIN? SOCIAL?
     
HCL 37/2013 PRIVIND DAREA DIN ADMINISTRAREA DIREC?IEI DE ÎNTRE?INERE ?I ADMINISTRARE PATRIMONIU ÎN ADMINISTRAREA S.C. AQUASERV S.A. TULCEA A TREI B?RCI, APAR?INÂND DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TULCEA, PENTRU DESF??URAREA ACTIVIT??II SOCIET??II LA PUNCTELE DE CAPTARE APA DE SUPRAFA?? DE LA TULCEA, SULINA ?I M?CIN
     
HCL 38/2013 PRIVIND DAREA ÎN FOLOSIN?? A TREI B?RCI, APAR?INÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TULCEA, ÎN FAVOAREA CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL „DANUBIU” TULCEA
     
HCL 39/2013 PRIVIND INVENTARIEREA ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI A TERENULUI ÎN SUPRAFA?? DE 1361 MP, SITUAT ÎN TULCEA, STR.SLT. GAVRILOV CORNELIU FN ?I ATRIBUIREA ACESTUIA ÎN FOLOSIN?? GRATUIT?, PAROHIEI „ADORMIREA MAICII DOMNULUI ?I SF. DIMITRIE”
     
HCL 40/2013 PRIVIND INVENTARIEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI A TERENURILOR AFERENTE DRUMURILOR DE EXPLOATARE DE 3980 ÎN SUPRAFA?? DE 9356 MP ?I DE 4764 ÎN SUPRAFA?? DE 2658 MP, SITUATE EXTRAVILANUL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 41/2013 PRIVIND INVENTARIEREA ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI A TERENULUI ÎN SUPRAFA?? DE 14.25 MP, SITUAT ÎN TULCEA, ALEEA CRISTINEI NR. 4, BL.4, SC.A, AP.1, CONCESIONAREA ACESTUIA PRIN ÎNCREDIN?ARE DIRECT? PENTRU EXTINDERE SEDIU FIRM? ?I APROBAREA PUD „AMENAJARE SEDIU FIRM? CU ACCES DIN EXTERIOR”
     
HCL 42/2013 PRIVIND INVENTARIEREA ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI A TERENULUI ÎN SUPRAFA?? DE 18.75mp, SITUAT ÎN TULCEA, STR. PODGORIILOR NR. 59, BL.A, SC.B, AP.3A, CONCESIONAREA ACESTUIA PRIN ÎNCREDIN?ARE DIRECT? PENTRU EXTINDERE SEDIU FIRM? ?I APROBAREA PUD „AMENAJARE SEDIU FIRM? CU ACCES DIN EXTERIOR”
     
HCL 43/2013 PRIVIND INVENTARIEREA ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI A TERENULUI ÎN SUPRAFA?? DE 21.33mp, SITUAT ÎN TULCEA, STR. BABADAG NR 152, BL.16, SC. A, AP.3, CONCESIONAREA ACESTUIA PRIN ÎNCREDIN?ARE DIRECT? PENTRU EXTINDERE SEDIU FIRM? ?I APROBAREA PUD „AMENAJARE SEDIU FIRM? CU ACCES DIN EXTERIOR”
     
HCL 44/2013 PRIVIND INVENTARIEREA ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI A TERENULUI ÎN SUPRAFA?? DE 22.80mp, SITUAT ÎN TULCEA, STR. CHIPAROSULUI NR.4, BL.4, SC. A, AP.3, CONCESIONAREA ACESTUIA PRIN ÎNCREDIN?ARE DIRECT? PENTRU EXTINDERE SEDIU FIRM? ?I APROBAREA PUD „AMENAJARE SEDIU FIRM? CU ACCES DIN EXTERIOR”
     
HCL 45/2013 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”STA?IE 110KV S?LBATIC? 1&2 INTRARE –
IE?IRE EGP ”, F 12 EXTRAVILAN T 185, P3156 TULCEA ?I A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT ?I INTRODUCEREA ÎN INTRAVILAN A SUPRAFE?EI DE 5200 MP ÎN TRUP IZOLAT „STA?IE 110-BIDIDIA”
     
HCL 46/2013 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”CONCESIONARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE DEPOZIT AGREGATE ?I MATERIALE DE CONSTRUC?II” STR.PRELUNGIREA TABEREI, TULCEA ?I A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     
HCL 47/2013 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU „MODERNIZARE SI SUPRAETAJARE
CONSTRUC?IE EXISTENTA” , Str.VIITORULUI NR.5, TULCEA
     
HCL 48/2013 PENTRU MODIFICAREA ?I COMPLETAREA H.C.L. NR.67/26.04.2012 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL „CONSTRUIRE PARC EOLIAN, AMENAJARE DRUMURI DE ACCES EXISTENTE, DRUMURI NOI ÎN PARC EOLIAN, TRASEU ELECTRIC, STA?IE DE CONEXIUNI ?I RACORD LA SEN” F12 EXTRAVILAN MUNICIPIUL TULCEA, T272 A 4277, DE4276, DE4270, DE4249, DE4240, DJ2038(DJ222 ?I A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     
HCL 49/2013 PENTRU MODIFICAREA ?I COMPLETAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 19 DIN 27.01.2011 PRIVIND
ÎNFIIN?AREA COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLIC? TULCEA
     
HCL 50/2013 PRIVIND APROBAREA COMPONEN?EI COMISIEI DE EVALUARE ?I SELEC?IONAREA PROIECTELOR SOLICIT?RILOR PENTRU ACTIVIT??I NONPROFIT DE INTERES LOCAL ?I PENTRU CULTELE RELIGIOASE RECUNOSCUTE DE LEGE, CARE Î?I DESF??OAR? ACTIVITATEA ÎN MUNICIPIUL TULCEA, CE VOR BENEFICIA DE FINAN?ARE NERAMBURSABIL? DE LA BUGETUL LOCAL
     
HCL 51/2013 PRIVIND MODIFICAREA ?I COMPLETAREA COMPONEN?EI ADUN?RII GENERALE A AC?IONARILOR PENTRU S.C. AGROPIE?E S.A TULCEA, APROBAT? PRIN H.C.L. NR. 193/25.06.2007, MODIFICAT? ?I COMPLETAT? PRIN H.C.L. NR. 265/27.09.2007, H.C.L. NR. 12/03.07.2008, H.C.L. NR. 74/28.08.2008, H.C.L. NR. 36/30.08.2012 ?I H.C.L. NR. 121/28.11.2012
     
HCL 52/2013 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL S.C. ENERGOTERM S.A. TULCEA, PE ANUL 2013
     
HCL 53/2013 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL S.C. AGROPIETE S.A. TULCEA, PE ANUL 2013
     
HCL 54/2013 PENTRU APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA PE ANUL 2013 SI A ANEXELOR FUNDAMENTARE A ACESUIA
     
HCL 55/2013 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL S.C. SERVICII PUBLICE S.A. PE ANUL 2013
     
HCL 56/2013 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL S.C. AQUASERV S.A. PE ANUL 2013
     
HCL 57/2013 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 AL DIRECTIEI DE INTRETINERE SI ADMINISTRARE PATRIMONIU TULCEA
     
HCL 58/2013 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI TULCEA PE ANUL 2013
     
HCL 59/2013 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI LA ACTIVITATILE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2013
     
HCL 60/2013 PRIVIND APROBAREA MAJORARII CAPITALULUI SOCIAL AL S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA CU SUMA DE 1.200.000 LEI
     
HCL 61/2013 PRIVIND DAREA IN ADMINISTRAREA S.C. AGROPIETE S.A. TULCEA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 705mp, APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI, SITUAT IN TULCEA, STR. PACII PIATA PLUGARI
     
HCL 62/2013 PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 33,60mp, SITUAT IN TULCEA, STR. 1848 NR. 17A, BL. 9, SC. C, AP. 2, CONCESIONAREA ACESTUIA PRIN INCREDINTARE DIRECTA PENTRU EXTINDERE SPATIU COMERCIAL SI SEDIU FIRMA SI APROBAREA PUD ” AMENAJARE SEDIU DE FIRMA SI EXTINDERE CU ACCES DIN EXTERIOR”
     
HCL 63/2013 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL”, EXTRAVILAN, TARLA 61, PARCELA 1779, PARCELA 1791, TULCEA, A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT SI INTRODUCEREA IN INTRAVILAN A TERENULUI DE 3,379 HA, NOUA SUPRAFATA A INTRAVILANULUI FIIND DE 1721,3681 HA
     
HCL 64/2013 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA ”, F 12 EXTRAVILAN T 37 A 733/10 NC 35883, CF 35883/N, TULCEA SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT SI INTRODUCEREA IN INTRAVILAN A SUPRAFETEI DE 2,5 HA IN TRUP IZOLAT “LEX GREEN ENERGY –TULCEA 1”, NOUA SUPRAFATA A INTRAVILANULUI FIIND DE 1723,8891 HA
     
HCL 65/2013 PRIVIND CONSTITUIREA CONSILIILOR CIVICE DE CARTIER IN CARTIERELE MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 66/2013 PRIVIND INFIINTAREA SI ORGANIZAREA CENTRULUI DE ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE ”VEZINA”
     
HCL 67/2013 PRIVIND INFIINTAREA SI ORGANIZAREA BIBLIOTECII ”PASII SPRE LUMINA” IN SUBORDINEA DIRECTIEI DE ASISTENTA SI PROTECTIE SOCIALA TULCEA
     
HCL 68/2013 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STAULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNTIONARE ALA DIRECTIEI DE ASISTENTA SI PROTECTIE SOCIALA TULCEA
     
HCL 69/2013 PRIVIND INCLUDEREA ?COLII POSTLICEALE SANITARE “SFÂNTUL LUCA” ?I A GR?DINI?EI “TICPITIC” ÎN RE?EAUA ?COLAR? A UNIT??ILOR DE ÎNV???MÂNT DE STAT ?I PARTICULAR PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL TULCEA
     
HCL 70/2013 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE “CET??EAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI TULCEA” DOMNULUI ALBOT? MIHAI
     
HCL 71/2013 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI PROIECTULUI TEHNIC ”MODERNIZARE ?I MONITORIZARE DE LA DISTAN?? A FUNC?ION?RII MODULELOR, PUNCTELOR ?I CENTRALELOR TERMICE, CAF-ULUI ?I STA?IEI INTERMEDIARE DE RIDICARE A PRESIUNII” ÎN MUNICIPIUL TULCEA ?I A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 72/2013 PRIVIND FOLOSIREA CU TITLU GRATUIT A BAZELOR SPORTIVE APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TULCEA, DE CATRE ASOCIATIA SPORTIVA FOTBAL CLUB ”DELTA” TULCEA
     
HCL 73/2013 PENTRU MODIFICAREA ?I COMPLETAREA ART.3 DIN H.C.L. NR.83/31.05.2012 PRIVIND
APROBAREA GARANT?RII UNEI FINAN??RI RAMBURSABILE INTERNE ÎN VALOARE DE 914.392 EURO PENTRU REALIZAREA INVESTI?IILOR PUBLICE AFERENTE PROIECTULUI „REABILITAREA ?I EXTINDEREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU AP? ?I AP? UZAT? DIN JUDE?UL TULCEA”
     
HCL 74/2013 PRIVIND MODIFICAREA TARIFULUI PENTRU DEPOZITAREA ÎN MAGAZIE A PRODUSELOR, APROBAT PRIN PCT. II.4 DIN ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. 31/24.02.2011 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE ÎNTRE?INERE, ADMINISTRARE ?I EXPLOATARE A PIE?ELOR AGROALIMENTARE, ASIGURAT DE S.C AGROPIE?E S.A.
     
HCL 75/2013 PRIVIND ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR ÎN SUM? DE 20.000 LEI DIN BUGETUL
LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA SOCIET??II NA?IONALE DE CRUCE RO?IE DIN ROMÂNIA – FILIALA TULCEA ÎN VEDEREA EXECUT?RII UNOR LUCR?RI DE TERMOIZOLA?IE EXTERIOAR? A CL?DIRII SITUATE ÎN MUNICIPIUL TULCEA, ALEEA CRUCII RO?II NR. 1
     
HCL 76/2013 PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 35.700 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA PENTRU ANUL 2013, PENTRU ACORDAREA DE SUBVEN?II, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR.34/1998 PRIVIND ACORDAREA UNEI SUBVEN?II ASOCIA?IILOR ?I FUNDA?IILOR ROMÂNE CU PERSONALITATE JURIDIC?, CARE ÎNFIIN?EAZ? ?I ADMINISTREAZ? UNIT??I DE ASISTEN??
SOCIAL?, ASOCIA?IEI MÂINI ÎNTINSE
     
HCL 77/2013 PENTRU MODIFICAREA ?I COMPLETAREA ART. 1 DIN HCL NR. 61/11.04.2013 PRIVIND DAREA IN ADMINISTRAREA S.C AGROPIE?E S.A. TULCEA A TERENULUI ÎN SUPRAFA?? DE 705 MP, APAR?INÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI, SITUAT ÎN TULCEA, STR. P?CII – PIA?A PLUGARI
     
HCL 78/2013 PRIVIND INVENTARIEREA ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI A TERENULUI ÎN SUPRAFA?? DE 1500 MP, SITUAT ÎN TULCEA, STR. PRELUNGIREA TABEREI, CONCESIONAREA ACESTUIA PRIN LICITA?IE, PENTRU DEPOZIT AGREGATE ?I MATERIALE DE CONSTRUC?II ?I APROBAREA : STUDIULUI DE OPORTUNITATE, CAIETULUI DE SARCINI, INSTRUC?IUNILOR DE PARTICIPARE LA LICITA?IE
     
HCL 79/2013 PRIVIND INVENTARIEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TULCEA A 3 LOTURI DE TEREN ÎN SUPRAFA?? DE 5MP FIECARE, SITUATE ÎN TULCEA, STRADA UNIRII LATERAL BL. B2, STRADA ISACCEI, STATIE BUS PELICAN ?I STRADA NAVALI?TILOR LÂNG? DISPECERAT S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A., ÎNCHIRIEREA ACESTORA PRIN LICITA?IE PENTRU AMPLASARE DE CHIO?CURI COMERCIALIZARE PRES? SI APROBAREA : CAIETULUI DE SARCINI ?I A INSTRUC?IUNILOR DE PARTICIPARE LA LICITA?IE
     
HCL 80/2013 PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TULCEA A TERENULUI ÎN SUPRAFA?? DE 25 MP, SITUAT ÎN TULCEA STR. BABADAG NR.2 BL.A1 PARTER COMERCIAL ?I ÎNCHIRIEREA ACESTUIA PRIN ÎNCREDIN?ARE DIRECT? PENTRU AMENAJARE TERAS? PERMANENT? AFERENT? RESTAURANTULUI PICADILLY
     
HCL 81/2013 PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI A TERENULUI ÎN SUPRAFA?? DE 6.00 MP SITUAT ÎN TULCEA, STRADA BABADAG NR.5, BL.1, LÂNG? CT 19 ?I ÎNCHIRIEREA ACESTUIA PRIN ÎNCREDIN?ARE DIRECT? PENTRU AMPLASAREA UNUI AGREGAT DE PRODUCERE AER CONDI?IONAT
     
HCL 82/2013 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ” CONCESIONARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE HAL? DEPOZITARE ”, STR.PORTULUI F.N., ZONA PORT INDUSTRIAL TULCEA ?I A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     
HCL 83/2013 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ” SUPRAETAJARE SI EXTINDERE IMOBIL LOCUINTE DE SERVICIU ”, STR.ING.DUMITRU IVANOV, NR.18, TULCEA ?I A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     
HCL 84/2013 PENTRU MODIFICAREA ?I COMPLETAREA REGULAMENTULUI PRIVIND PROCEDURA DE DECONECTARE/ DEBRAN?ARE DE LA SISTEMUL DE ALIMENTARE CENTRALIZAT? CU ENERGIE TERMIC? ÎN MUNICIPIUL TULCEA, APROBAT PRIN HOT?RÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 137/26.05.2011, MODIFICAT ?I COMPLETAT PRIN HOT?RÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 105/31.05.2012
     
HCL 85/2013 PRIVIND ATESTAREA ÎN FUNC?IA DE ADMINISTRATOR DE IMOBILE LA ASOCIA?IILE DE PROPRIETARI DE PE RAZA MUNICIPIULUI TULCEA A PERSOANELOR FIZICE CARE AU PROMOVAT EXAMENUL DIN DATA DE 26 MARTIE 2013
     
HCL 86/2013 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR . 4 LA REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ?I EXECUTAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI PE RAZA MUNICIPIULUI TULCEA APROBAT PRIN HOT?RÂREA CONSILIULUI LOCAL TULCEA NR. 69/28.08.2008 CU MODIFIC?RILE ?I COMPLET?RILE ULTERIOARE
     
HCL 87/2013 PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 62/2013 PRIVIND INVENTARIEREA ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI A TERENULUI DE SUPRAFA?? DE 33.60 MP, SITUAT ÎN TULCEA, STR. 1848 NR. 17A, BL. 9, SC. C, AP. 2, CONCESIONAREA ACESTUIA PRIN ÎNCREDIN?ARE DIRECT? PENTRU EXTINDERE SPATIU COMERCIAL ?I SPA?IU FIRM??I APROBAREA PUD „AMENAJARE SEDIU FIRM? ?I EXTINDERE CU ACCES DIN EXTERIOR”
     
HCL 88/2013 PRIVIND ALEGEREA PRE?EDINTELUI DE ?EDIN??
     
HCL 89/2013 PRIVIND REORGANIZAREA SERVICIILOR DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TULCEA SI A INSTITU?IILOR SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 90/2013 PRIVIND ASOCIEREA MUNICIPIULUI TULCEA PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
TULCEA ÎN VEDEREA CONSTITUIRII ASOCIA?IEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITAR? BR?ILA – GALA?I – TULCEA – DUN?REA DE JOS
     
HCL 91/2013 PRIVIND APROBAREA SCUTIRII / REDUCERII DE LA PLATA IMPOZITELOR DATORATE DE C?TRE PERSOANELE FIZICE CARE LOCUIESC PE RAZA MUNICIPIULUI TULCEA PE ANUL 2013
     
HCL 92/2013 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEP?ION?RII OBIECTIVULUI DE INVESTI?II “RACORD ELECTRIC BLOCURI LOCUIN?E STR. IZVORULUI, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 93/2013 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEP?ION?RII OBIECTIVULUI DE INVESTI?II “RACORD ELECTRIC BAZIN DE ÎNOT, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 94/2013 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEP?ION?RII OBIECTIVULUI DE INVESTI?II “LUCRÃRI TEHNICO-EDILITARE BAZIN DE ÎNOT, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 95/2013 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEP?ION?RII OBIECTIVULUI DE INVESTI?II “CONSOLIDARE CL?DIRE STR. MAHMUDIEI NR. 20, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 96/2013 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEP?ION?RII OBIECTIVULUI DE INVESTI?II “INSTALA?IE UTILIZARE GAZE NATURALE BLOCURI LOCUIN?E STR. IZVORULUI, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 97/2013 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEP?ION?RII OBIECTIVULUI DE INVESTI?II “L.T.E. BLOCURI LOCUIN?E STR. IZVORULUI, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 98/2013 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEP?ION?RII OBIECTIVULUI DE INVESTI?II “DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE DE AGREMENT – REPARA?IA CORPULUI NAVEI CU ZBATURI REPUBLICA”, BUN CULTURAL CLASAT ÎN CATEGORIA “TEZAUR”, PRIN ORDINUL MINISTRULUI CULTURII ?I PATRIMONIULUI NA?IONAL NR.
2346/22.05.2008
     
HCL 99/2013 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEP?ION?RII OBIECTIVULUI DE INVESTI?II “REABILITARE STA?IE REPOMPARE AGENT TERMIC PRIMAR, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 100/2013 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEP?ION?RII OBIECTIVULUI DE INVESTI?II “CENTRAL? TERMIC? ?COALA NR. 5, STR. BABADAG NR. 136, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 101/2013 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEP?ION?RII OBIECTIVULUI DE INVESTI?II “TRECEREA PE GAZE NATURALE CENTRUL DE ZI PENTRU COPII “PA?I SPRE LUMIN?” STR. 14 NOIEMBRIE, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 102/2013 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEP?ION?RII OBIECTIVULUI DE INVESTI?II “TRECEREA PE GAZE NATURALE A CT CASA DE PROTOCOL STR. 14 NOIEMBRIE, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 103/2013 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEP?ION?RII OBIECTIVULUI DE INVESTI?II “TRECEREA PE GAZE NATURALE CT CASA C?S?TORIILOR STR. GLORIEI, MUNICIPIUL TULCEA
     
HCL 104/2013 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEP?ION?RII OBIECTIVULUI DE INVESTI?II “REMODELARE URBAN? ZONA TREI FÂNTÂNI, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 105/2013 PRIVIND INVENTARIEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI A TERENURILOR AFERENTE DRUMURILOR DE EXPLOATARE DE 3957 ÎN SUPRAFA?? DE 6802 MP, DE 3963 ÎN SUPRAFA?? DE 1160 MP, DE 4233 ÎN SUPRAFA?? DE 2166 MP ?I DE 3977 ÎN SUPRAFA?? DE 2491, SITUATE ÎN EXTRAVILANUL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 106/2013 PRIVIND INVENTARIEREA ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TULCEA A TERENULUI ÎN SUPRAFA?? DE 44MP, SITUAT ÎN TULCEA, STRADA NICOLAE B?LCESCU NR.25
     
HCL 107/2013 PRIVIND ACCEPTAREA DONA?IILOR F?CUTE MUNICIPIULUI TULCEA ?I INVENTARIEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC A MUNICIPIULUI TULCEA A DOU? LOTURI DE TEREN ÎN SUPRAFA?? TOTAL? DE 534,22 MP, SITUATE ÎN TULCEA, T61, A1790
     
HCL 108/2013 PRIVIND DAREA ÎN FOLOSIN?? GRATUIT? A IMOBILULUI APAR?INÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI, SITUAT ÎN TULCEA, STR. MAHMUDIEI NR.18-20, C?TRE DIRECTIA DE POLI?IE LOCAL? ?I DIREC?IA ADMINISTRA?IE PUBLIC? LOCAL?
     
HCL 109/2013 PRIVIND CASAREA, DESAFECTAREA ?I SCOATEREA DIN INVENTARUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI A CEASULKUI TERMINAL CU DOU? FE?E SITUAT ÎN TULCEA, STR. ISACCEI LA INTRAREA ÎN ORA?ELUL COPIILOR, LÂNG? STA?IA DE AUTOBUZ
     
HCL 110/2013 PRIVIND DECLARAREA CA LOCUIN?? DE NECESITATE A IMOBILULUI SITUAT ÎN TULCEA, STR. GAVRILOV CORNELIU NR.308, SC.B, AP.1 ?I ATRIBUIREA ACESTUIA FAMILIEI DASC?LU GHEORGHE
     
HCL 111/2013 PRIVIND INVENTARIEREA ÎN DOMENIUL PRIVAT A TERENULUI ÎN SUPRAFA?? DE 14,25 MP, SITUAT ÎN TULCEA, ALEEA CRISTINA NR.4, BL.4, SC.C, AP.1, CONCESIONAREA ACESTUIA PRIN ÎNCREDIN?ARE DIRECT? PENTRU EXTINDERE SEDIU FIRM? ?I APROBAREA PUD “AMENAJARE SEDIU FIRMA CU ACCES DIN EXTERIOR”
     
HCL 112/2013 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ”EXTINDERE LOCUIN??”,
STR.SABINELOR, NR.6, TULCEA
     
HCL 113/2013 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ,,RECONFIGURARE ZON? URBAN?, MUNICIPIUL TULCEA (ZONA HOTEL EGRETA)” ?I A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 114/2013 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTA?IEI DE AVIZARE A LUCR?RILOR DE INTERVEN?IE PENTRU OBIECTIVUL ,,REABILITARE ?I CONSOLIDARE CL?DIRE GRÃDINI?A NR. 3 ?I SEMINARUL TEOLOGIC, MUNICIPIUL TULCEA” ?I A INDICATORILOR TEHNICOECONOMICI
     
HCL 115/2013 PENTRU ACTUALIZAREA STUDIULUI PRIVIND STRATEGIA DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMIC? A MUNICIPIULUI TULCEA, APROBAT PRIN H.C.L. NR. 80/09.09.2008
     
HCL 116/2013 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2013
     
HCL 117/2013 PRIVIND APROBAREA ACHIZI?ION?RII SERVICIILOR JURIDICE DE CONSULTAN??, DE ASISTEN?? ?I/SAU DE REPREZENTARE A DIREC?IEI DE ÎNTRE?INERE ?I ADMINISTRARE PATRIMONIU DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 118/2013 PRIVIND INTERZICEREA PESCUITULUI ÎN LACUL CIUPERCA PÂN? PE DATA DE 31.12.2013 PENTRU ASIGURAREA PROTEC?IEI, CONSERV?RII ?I REGENER?RII RESURSELOR ACVATICE VII
     
HCL 119/2013 PRIVIND REORGANIZAREA SERVICIILOR DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TULCEA ?I A INSTITU?IILOR SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 120/2013 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ?I STATULUI DE FUNC?II ALE DIREC?IEI DE ÎNTRE?INERE ?I ADMINISTRARE PATRIMONIU TULCEA
     
HCL 121/2013 PRIVIND APROBAREA ORGANIZ?RII ?I FUNC?ION?RII RE?ELEI ?COLARE A UNIT??ILOR DE ÎNV???MÂNT DE STAT ?I PARTICULAR PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL TULCEA PENTRU ANUL ?COLAR 2013-2014
     
HCL 122/2013 PRIVIND MODIFICAREA ?I COMPLETAREA ARTICOLULUI 43 DIN REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ?I FUNC?IONARE AL DIREC?IEI DE ÎNTRE?INERE ?I ADMINISTRARE PATRIMONIU TULCEA APROBAT PRIN HCL.NR.111/2012
     
HCL 123/2013 PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ?I DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI JUSTI?IEI PRIN TRIBUNALUL TULCEA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TULCEA ?I ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL TULCEA A IMOBILULUI SITUAT ÎN TULCEA, STR. P?CII NR.83
     
HCL 124/2013 PRIVIND DAREA DIN ADMINISTRAREA DIREC?IEI DE ÎNTRE?INERE ?I ADMINISTRARE PATRIMONIU ÎN ADMINISTRAREA DIREC?IEI DE ASISTEN?? ?I PROTEC?IE SOCIALA TULCEA, A IMOBILULUI SITUAT ÎN TULCEA, STR.14 NOIEMBRIE NR.24, APART?INÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TULCEA, ÎN VEDEREA ÎNFIIN??RII UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE
     
HCL 125/2013 PRIVIND ACORDUL DE PRINCIPIU PENTRU VÂNZAREA DIRECT? C?TRE CONCESIONARI A UNOR LOTURI DE TEREN APAR?INÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 126/2013 PRIVIND INVENTARIEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI A TERENULUI ÎN SUPRAFA?? DE 262 MP, SITUAT ÎN TULCEA, STR.VIITORULUI NR.FN ?I ATRIBUIREA ACESTUIA PRIN ÎNCHIRIERE C?TRE S.C. TELENA S.R.L., PENTRU AMENAJARE PARCARE AFERENT? UNIT??II HOTELIERE ?I ALIMENTA?IE PUBLIC?
     
HCL 127/2013 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECU?IE AL BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL I – 2013
     
HCL 128/2013 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECU?IE AL BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL II – 2013
     
HCL 129/2013 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ?I CHELTUIELI AL S.C. AGROPIE?E S.A TULCEA, PE ANUL 2013
     
HCL 130/2013 PRIVIND APROBAREA MAJOR?RII CAPITALULUI SOCIAL AL S.C ENERGOTERM S.A TULCEA CU SUMA DE 300.000 LEI
     
HCL 131/2013 PRIVIND ACORDAREA ÎNLESNIRILOR LA PLATA OBLIGA?IILOR BUGETARE, SUB FORMA E?ALON?RII LA PLAT?, PENTRU CONTRIBUABILUL S.C. SCUT S.A. TULCEA
     
HCL 132/2013 PRIVIND ACORDAREA UNEI PRESTA?II FINANCIARE EXCEP?IONALE
     
HCL 133/2013 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR DE ÎNCHIRIERE A STADIONLUI COSMA ZAI?, SITUAT ÎN TULCEA, STR. GRANITULUI NR.1, APAR?INÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TULCEA, PENTRU ANTRENAMENTE ?I ACTIVIT??I COMPETI?IONALE SPORTIVE
     
HCL 134/2013 PENTRU MODIFICAREA ?I COMPLETAREA ARTICOLULUI 10DIN REGULAMENTUL PRIVIND ELIBERAREA ?I FOLOSIREA PERMISELOR DE LIBER? TRECERE PENTRU CIRCULA?IA AUTO PE STR?ZILE DIN MUNICIPIUL TULCEA ?I A ANEXEI NR.2, APROBATE PRIN H.C.L NR.247/2011
     
HCL 135/2013 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ,,RECONFIGURARE ZON? URBAN?, MUNICIPIUL TULCE (ZONA HOTEL EGRETA)” ?I A INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI
     
HCL 136/2013 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ,,TRECEREA DE PE COMBUSTIBIL LICHID PE GAZE NATURALE A CT LICEUL DE ART? GEORGE GEORGESCU, STR. BABADAG NR.138, MUNICIPIUL TULCEA” ?I A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICII
     
HCL 137/2013 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE”RACORDARE LA SISTEMUL CENTRALIZAT DE ÎNC?LZIRE A ?COLII NR.8 CONSTANTIN GAVENEA ?I A LICEULUI PEDAGOGIC” ?I A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 138/2013 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TULCEA, STR.SPITALULUI NR.31, BL.19, PARTER, APROBAT SPRE VÂNZARE ÎN BAZA HCL NR. 125/2013
     
HCL 139/2013 PRIVIND INVENTARIEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI A TERENULUI ÎN SUPRAFA?? DE 104.801MP, SITUAT ÎN TULCEA, T233, P3976 – P3978 ?I DAREA ACESTUIA ÎN ADMINISTRARE C?TRE S.C AQUASERV S.A, ÎN VEDEREA APLASARII UNOR UNIT??I PENTRU PRODUCEREA DE ENERGIE EOLIANA
     
HCL 140/2013 PENTRU MODIFICAREA ART.1 DIN HCL NR.10/27.01.2011 PRIVIND INVENTARIEREA ÎN DOMENIU PUBLIC AL MUNICIPIULUI A INTR?NDULUI DIN STRADA NEGRUZZI, ?N SUPFA?? DE 103MP, SITUAT ÎN MUNICIPIUL TULCEA, ÎN VEDEREA INTABUL?RII
     
HCL 141/2013 PRIVIND MODIFICAREA SUPRAFE?ELOR DE TEREN AFERENTE LOTURILOR 4 ?I 6, SITUATE ÎN TULCEA, STR.VICTORIEI, NR.27 ?I TRECEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI, PENTRU DESTINA?IA DE CALE DE ACCES
     
HCL 142/2013 PRIVIND MODIFICAREA SUPRAFE?EI IMOBILULUI „?COALA TUDOR VLADIMIRESCU-TEREN+CONSTRUC?IE” APAR?INÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TULCEA, SITUAT ÎN SUBURBIA TUDOR VLADIMIRESCU, CONFORM M?SURATORILOR TOPO CADASTRALE, ÎN VEDEREA ÎNREGISTRARII ÎN CARTEA FUNCIAR?
     
HCL 143/2013 PRIVIND SOLICITAREA ADRESAT? MINISTRULUI EDUCA?IEI NA?IONALE PENTRU EMITEREA AVIZULUI CONFORM ÎN VEDEREA SCHIMB?RII DESTINA?IEI IMOBILULUI „?COALA TUDOR VLADIMIRESCU – TEREN + CONSTRUC?IE” SITUAT? ÎN TULCEA SUBURBIA TUDOR VLADIMIRESCU, DIN UNITATEA DE ÎNV???MÂNT ÎN CABINET MEDICAL ?I PUNCT DE LUCRU PENTRU POLI?IA LOCAL? TULCEA
     
HCL 144/2013 PRIVIND INCLUDEREA ÎN INTRAVILANUUL MUNICIPIULUI, CA TRUP IZOLAT, A TERENULUI ÎN SUPRAFA?? DE 10,689 HA DIN EXTRAVILANUL MUNICIPIULUI TULCEA, TARLAUA 183, PARCELA 3149, CONCESIONAREA ACESTUIA PRIN LICITA?IE PENTRU CONSTRUIRE PARC PANOURI FOTOVOLTAICE ?I APROBAREA : CAIETULUI DE SARCINI, INSTRUC?IUNILOR DE PARTICIPARE LA LICITA?IE, PUZ „CONSTRUIRE PARC PANOURI FOTOVOLTAICE” ?I A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     
HCL 145/2013 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”LOCUIN?E P+M ”, EXTRAVILAN, TARLA 67, PARCELA 2035, TULCEA, A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT ?I
INTRODUCEREA ÎN INTRAVILAN A TERENULUI DE 1025,00 MP
     
HCL 146/2013 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE DE LOCUIN?E ”, EXTRAVILAN, TARLA 36,A 729 , TULCEA, A REGULAMENTULUI
LOCAL DE URBANISM AFERENT ?I INTRODUCEREA ÎN INTRAVILAN A TERENULUI DE 8.338,00 MP
     
HCL 147/2013 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUIN?E ”, T 20 A 288 , INTRAVILAN TULCEA ?I A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     
HCL 148/2013 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ” LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUIN?E P+1E (ANSAMBLU REZIDENTIAL)”, STR.LIVEZILOR NR.48, INTRAVILAN TULCEA ?I A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     
HCL 149/2013 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”SUPRAETAJARE CU UN NIVEL A CONSTRUC?IEI ÎN CURS DE EXECU?IE ”, STR.SALCIILOR NR.8, INTRAVILAN TULCEA ?I A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     
HCL 150/2013 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ”CONSTRUIRE LOCUIN?? P+M”, STR.ISACCEI NR.102, INTRAVILAN TULCEA
     
HCL 151/2013 PRIVIND MODIFICAREA ?I COMPLETAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMIC? ÎN SISTEM CENTRALIZAT ÎN MUNICIPIUL TULCEA PRIN CONCESIUNE NR.20097/30.06.2005, PRIN ACT ADI?IONAL
     
HCL 152/2013 PRIVIND MODUL DE EXERCITARE A DREPTULUI DE ACCES AL FURNIZORILOR DE RETELE PUBLICE DE COMUNICA?II ELECTRONICE PE PROPRIETATEA PUBLIC? ?I PRIVAT? A MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 153/2013 PENTRU MODIFICAREA ?I COMPLETAREA ANEXEI NR . 4 LA REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ?I EXECUTAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI PE
RAZA MUNICIPIULUI TULCEA APROBAT PRIN HOT?RÂREA CONSILIULUI LOCAL TULCEA NR. 69/28.08.2008 CU MODIFIC?RILE ?I COMPLET?RILE ULTERIOARE
     
HCL 154/2013 PRIVIND VIR?RILE DE CREDITE BUGETARE ÎNTRE SUBDIVIZIUNI ALE CAPITOLELOR DE CHELTUIELI ALE BUGETULUI LOCAL
     
HCL 155/2013 PRIVIND ALEGEREA PRE?EDINTELUI DE ?EDIN??
     
HCL 156/2013 PRIVIND APROBAREA PRE?URILOR PENTRU ENERGIA TERMIC? PE BAZ? DE GAZE NATURALE ?I A PRE?URILOR PENTRU ENERGIA TERMIC? PE BAZ? DE COMBUSTIBIL CALOR ECONOMIC 3, PERCEPUTE DE S.C. DALKIA ROMANIA S.A. SURCURSALA TULCEA
     
HCL 157/2013 PRIVIND APROBAREA PRE?URILOR LOCALE PENTRU ENERGIA TERMIC? PRODUS? PE BAZ? DE GAZE NATURALE SI SITRIBUIT? DE S.C. ENERGOTERM S.A. TULCEA
     
HCL 158/2013 PRIVIND APROBAREA PRE?ULUI LOCAL AL ENERGIEI TERMICE FACTURATE POPULA?IEI ?I ACORDAREA SUBVEN?IEI DIN BUGETUL LOCAL
     
HCL 159/2013 PRIVIND APROBAREA MAJOR?RII CAPITALULUI SOCIAL AL S.C. AGROPIE?E S.A TULCEA CU SUMA DE 100.000 LEI
     
HCL 160/2013 PENTRU MODIFICAREA ?I COMASAREA POZI?IILOR 627, 628 ?I 629 DIN „INVENTARUL BUNURILOR CARE APAR?IN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TULCEA” PRIVIND ÎNREGISTRAREA UNIT??II DE ÎNV???MÂNT GR?DINI?A NR.3
     
HCL 161/2013 PRIVIND INVENTARIEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TULCEA A IMOBILULUI SEMINARUL TEOLOGIC „IOAN CASIAN”, SITUAT ÎN TULCEA, STRADA TOAMNEI NR.10
     
HCL 162/2013 PRIVIND INVENTARIEREA ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TULCEA A TERENULUI ÎN SUPRAFA?? DE 28.038MP, SITUAT ÎN TULCEA, STRADA ING. DUMITRU IVANOV FN
     
HCL 163/2013 PRIVIND MODIFICAREA SUPRAFE?EI DE TEREN, APAR?INÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI, SITUAT ÎN TULCEA, STR.VIITORULUI NR.4, DE LA 1500MP LA 2269MP, CONFORM M?SUR?TORILOR TOPO CADASTRALE ?I ATRIBUIREA ACESTUIA ÎN FOLOSIN?? GRATUIT? PAROHIEI „INTRAREA ÎN BISERIC? A MAICII DOMNULUI”
     
HCL 164/2013 PENTRU ACORDUL DE PRINCIPIU PRIVIND ASOCIEREA MUNICIPIULUI TULCEA CU „ASOCIA?IA CLUB SPORTIV REAL RACING” PENTRU REALIZAREA ÎN COMUN A PROIECTULUI „CIRCUIT DE KARTING LA TULCEA”
     
HCL 165/2013 PRIVIND APROBAREA COLABOR?RII ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TILCEA ?I FEDERA?IA ROMÂN? DE FOTBAL ÎN VEDEREA REABILIT?RII TERENULUI DE FOTBAL DIN CADRUL STADIONULUI DELTA TULCEA
     
HCL 166/2013 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE „CONSTRUC?IE
PATINOAR ARTIFICIAL- MUNICIPIUL TULCEA” ?I A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 167/2013 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ”EXTINDERE SAL? DE ANTRENAMENTE CU SALA DE ANTRENAMENTE LUPTE ?I ATLETIC? GREA”, STR.ISACCEI NR.22A, INTRAVILAN TULCEA
     
HCL 168/2013 PRIVIND APROBAREA ,,STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI TULCEA, 2014-2020”
     
HCL 169/2013 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TULCEA, STR.PROGRESULUI FN, APROBAT SPRE VÂNZARE ÎN BAZA HCL NR.33/2013
     
HCL 170/2013 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TULCEA, STR.DIGULUI LOT 13 (DEBARCADERULUI NR.5), APROBAT SPRE VÂNZARE ÎN BAZA HCL NR.125/2013
     
HCL 171/2013 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TULCEA, STR.BACULUI NR.20, APROBAT SPRE VÂNZARE ÎN BAZA HCL NR.125/2013
     
HCL 172/2013 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PENTRU ACTIVITATEA DE SALUBRIZARE ?I ÎNTRE?INERE SPA?II VERZI ÎN MUNICIPIUL TULCEA EXECUTAT? DE S.C. SERVICII PUBLICE S.A. TULCEA
     
HCL 173/2013 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PENTRU PRESTAREA DE C?TRE DIREC?IA DE ÎNTRE?INERE ?I ADMINISTRARE PATRIMONIU TULCEA A SERVICIILOR DE IGIENIZARE, LA IMOBILELE APAR?INÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 180/2013 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ?I TAXELOR LOCALE APLICABILE ÎN ANUL 2014
     
Anul 2012

HCL 01/2012

privind utilizarea excedentului din anii precedenti pentru acoperirea deficitului Sectiunii de Dezvoltare înregistrat la sfârsitul anului 2011
     
HCL 02/2012 privind incetarea mandatului de consilier al domnului BUSURCA ALEXANDRU
     
HCL 03/2012 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei ALI IOANA din partea Partidului Democrat Liberal Organizatia Judeteana Tulcea
     
HCL 04/2012 privind modificarea si completarea comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.5 pentru Administratie Publica Locala, Juridica, Apararea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor si a Libertatilor Cetatenilor
     
HCL 05/2012 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. AGROPIETE S.A Tulcea, pe anul 2012
     
HCL 06/2012 privind asigurarea fluxului financiar pentru implementarea proiectului si acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decat cele eligibile pentru proiectul „RECONSTRUCTIA ECOLOGICA ÎN POLDERUL ZAGHEN DIN REZERVATIA BIOSFEREI TRANSFRONTALIERE DELTA DUNARII, ROMÂNIA/UCRAINA”
     
HCL 07/2012 privind preluarea infrastructurii de transport naval, situata in Tulcea, Portul Tulcea zona Faleza, apartinand domeniului public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea
     
HCL 08/2012 privind trecerea din domeniul public al municipiului Tulcea si din administrarea Consiliului Local Tulcea, în domeniul public al judetului Tulcea si în administrarea Consiliului Judetean Tulcea a tronsonului de drum DC1 Tulcea – suburbia Tudor Vladimirescu – Ceatalchioi
     
HCL 09/2012 privind concesionarea prin licitatie a terenului in suprafata de 5.194 mp, apartinand domeniului privat al municipiului, situat in Tulcea, strada Forestierului FN, pentru hala productie peleti si depozitare materiale, aprobarea: Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini, Instructiunilor de participare la licitatie, PUZ “Concesionare teren pentru hala productie peleti si depozitare materiale” si a Regulamentului local de urbanism aferent
     
HCL 10/2012 privind aprobarea planului urbanistic zonal ” LOCUINTA P+M ” Str.Orizontului, nr.28, intravilan, Tulcea si a regulamentului local de urbanism aferent
     
HCL 11/2012 pentru modificarea articolului 1 alineatul 2 din hotararea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.234/27.10.2011 privind aprobarea planului urbanistic zonal ” CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+1”, ”CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+M” extravilan tarla 36, parcela 702 Tulcea a regulamentului local de urbanism aferent si includerea in intravilan a terenului de 1765.60 MP in trup izolat « IONESCU–DOMUSCIUC »
     
HCL 12/2012 HOTARAREA PRIVIND ÎNFIINTAREA ADMINISTRATIEI PORTUARE “ZONA FALEZA PORT TULCEA” ÎN
CADRUL S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL
AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 13/2012 pentru completarea articolului 2, alineatul (1) al Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 279 din 21.12.2011 privind unificarea si actualizarea hotarârilor în domeniul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze, prin care se acorda facilitati populatiei
     
HCL 14/2012 privind acordul Consiliului Local al Municipiului Tulcea pentru angajarea in cadrul scolii de arte si meserii nr.3 Tulcea a unui mediator scolar
     
HCL 15/2012 privind acordarea acceptului de infiintare a consortiului scolar cu titlul « CARANEN » ce are ca parteneri scoala cu clasele I-VIII « I.L. CARAGIALE » Tulcea si scoala cu clasele I-VIII « IOAN NENITESCU » TULCEA
     
HCL 16/2012 privind inventarierea in domeniul privat al municipiului a terenului in suprafata de 116 MP, situat in Tulcea, str.Isaccei nr.115 si concesionarea acestuia prin incredintare directa pentru extindere depozit en-gros si aprobare PUD “ REAUTORIZARE DEPOZIT EN-GROS 0”
     
HCL 17/2012 privind concesionarea prin licitatie a terenului in suprafata de 2.100 mp, apartinand domeniului privat al municipiului, situat in Tulcea, zona Dallco lot D6-1, pentru atelier productie mobilier lemn si depozitare materiale, aprobarea: Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini si Instructiunilor de participare la licitatie
     
HCL 18/2012 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. ENERGOTERM S.A Tulcea, pe anul 2012
     
HCL 19/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. AQUASERV S.A. Tulcea pe anul 2012
     
HCL 20/2012 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 si a estimarilor pentru perioada 2013-2014 ale S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Tulcea
     
HCL 21/2012 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. SERVICII PUBLICE S.A Tulcea, pe anul 2012
     
HCL 22/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Tulcea pe anul 2012
     
HCL 23/2012 HOTARÂREA privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2012
     
HCL 24/2012 privind vanzarea directa a 2 loturi de teren apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea, concesionate, in suprafata totala de 4.681,15 mp, care au alta destinatie decat pentru constructia de locuinte
     
HCL 25/2012 privind aprobarea aprobarea planului urbanistic de detaliu ”LOCUINTA P+M ”
STR.INTRAREA LIVEZILOR IV, NR.3, TULCEA
     
HCL 26/2012 privind modificarea actului constitutiv si statutului Asociatiei Intercomunitare „DEZVOLTAREA DURABILA A SERVICIILOR DE APA SI CANALIZARE DIN JUDETUL TULCEA” aprobate prin H.C.L. nr.348/08.12.2006,modificata si completata prin H.C.L. nr.84/29.03.2007 si H.C.L. nr.260/27.09.2007, ca urmare a acceptarii unor noi membrii asociati
     
HCL 27/2012 privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare din judetul Tulcea catre S.C.
AQUASERV S.A. Tulcea, aprobat prin H.C.L. nr. 263/27.09.2007
     
HCL 28/2012 privind aprobarea componentei Comisiei de evaluare si selectionare a proiectelor si solicitarilor pentru activitati nonprofit de interes local si pentru cultele religioase recunoscute de lege, care isi desfasoara activitatea in Municipiul Tulcea, ce vor beneficia de finantare nerambursabila de la Bugetul Local, aprobata prin HCL nr. 53/15.02.2011
     
HCL 29/2012 pentru aprobare procedurii pentru aprobarea procedurii privind acordarea unor subventii de la bugetul local asociatiilor si fundatiilor romane, cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de de asistenta sociala in municipiul Tulcea, conform prevederilor legii nr.34/1998
     
HCL 30/2012 privind acordarea unui ajutor de urgenta
     
HCL 31/2012 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
     
HCL 32/2012 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Tulcea pe anul 2012
     
HCL 33/2012 Privind suplimentarea numarului de burse sociale acordate elevilor din Scoala cu clasele I-VII nr. 5, Tulcea prin H.C.L. nr. 253/07.12.2011
     
HCL 34/2012 PENTRU APROBAREA PROCEDURII DE AUTORIZARE A ACTIVITATILOR ECONOMICO-PRODUCTIVE, DE TURISM SI DE AGREMENT DESFASURATE PE TERITORIUL COMUN AL MUNICIPIULUI TULCEA SI AL REZERVATIEI BIOSFEREI „DELTA DUNARII”
     
HCL 35/2012 PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADITIONAL LA CONTRACTELE DE FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE CATRE SOCIETATI COMERCIALE SI ASOCIATII DE PROPRIETARI APROBATE PRIN H.C.L. NR. 4/28.01.2010
     
HCL 36/2012 Privind aprobarea majorarii capitalului social al S.C. Transport Public S.A. Tulcea cu suma de 200.000 lei
     
HCL 37/2012 Privind aprobarea rapoartelor de evaluare si vanzarea loturilor de teren concesionate din domeniul privat al municipiului Tulcea, destinate construirii de locuinte proprietate personala, situate in Tulcea, Cartierul Lotizare Vest
     
HCL 38/2012 Privind vanzarea prin negociere directa a spatiului situat in Tulcea, strada Garii nr. 42, bl.21 parter – fatada str. Isaccei, din domeniul privat al municipiului Tulcea, actualilor chiriasi
     
HCL 39/2012 Pentru acordul de principiu privind schimbul de imobile intre municipiul Tulcea si domnul Marcu Viorel –Daniel
     
HCL 40/2012 Pentru acordul de principiu privind schimbul de imobile intre municipiul Tulcea si doamna Maros Valentina
     
HCL 41/2012 Pentru modificarea anexei nr.1 la HCL nr.190/28.10.2004 privind trecerea din domeniu public al Municipiului Tulcea in domeniul privat al municipiului Tulcea a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta
     
HCL 42/2012 Privind modificarea suprafetei de teren a Falezei municipiului Tulcea, inregistrata la pozitia 149 din inventarul domeniului public, conform masuratorilor topo cadastrale, de la 9361,00mp la 13.067,00mp, in vederea inregistrarii in cartea funciara
     
HCL 43/2012 Privind schimbarea destinatiei imobilului situat in Tulcea str. Gavrilov Corneliu nr. 308, bl. A3G, sc. B, ap.3 apartinand domeniului public al municipiului, din gradinita pentru prescolari, in locuinte sociale
     
HCL 44/2012 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”AMPLASARE STATIE DE TELEFONIE MOBILA VODAFONE ”, STR. ISACCEI NR.81 , TULCEA SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     
HCL 45/2012 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”EXTINDERE CONSTRUCTIE EXISTENTA”, STR.GAZELEI NR.15 , TULCEA SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     
HCL 46/2012 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII STRADA ” GEORGES BOULANGER PANTAZI” ACCESULUI RUTIER SI PIETONAL DE UTILITATE PRIVATA DIN T61, PARCELA 1789, 1790 , REGLEMENTAT PRIN PUZ “ZONA SUD VII TULCEA”, APROBAT CU HCL NR. 371/ 23. 12.2003 SI INCLUDEREA IN NOMENCLATORUL DE STRAZI AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 47/2012 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII STRADA”PROF. IVAN EVSEEV”ACCESULUI RUTIER SI PIETONAL DE UTILITATE PUBLICA IDENTIFICAT CU DENUMIREA “ALEEA A “ IN PUZ “LOTIZARE IN CARTIERUL MESTECENI ”, APROBAT CU HCL NR. 181/30.09. 2009 SI INCLUDEREA IN NOMENCLATORUL DE STRAZI AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 48/2012 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII STRADA ”SELIM ABDULACHIM” ACCESULUI RUTIER SI PIETONAL DE UTILITATE PUBLICA IDENTIFICAT CU DENUMIREA “ALEEA B “ IN PUZ“LOTIZARE IN CARTIERUL MESTECENI , APROBAT CU HCL NR. 181/30.09.2009 SI INCLUDEREA IN NOMENCLATORUL DE STRAZI AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 49/2012 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE LICEUL TEHNOLOGIC “ION MINCU” GRUPULUI SCOLAR DIN MUNICIPIUL TULCEA, STRADA 1848 NR. 7
     
HCL 50/2012 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE LICEUL TEORETIC “ION CREANGA” LICEULUI PEDAGOGIC DIN MUNICIPIUL TULCEA, STRADA COMERTULUI NR. 11 C
     

HCL 51/2012 Pentru modificarea si completarea HCL nr.336/2006 privind aprobarea constituirii Bordului Comunitar Consultativ pentru identificarea si solutionarea problemelor sociale care privesc copiii, modificata si completata prin HCL nr.153/2008, HCLnr.294/2010 si HCL nr. 95/2011
     
HCL 52/2012 Privind reorganizarea serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea si a Institutiilor subordonate Consiliului Local
     
HCL 53/2012 Privind aprobarea rapoartelor de evaluare pentru terenurile aprobate spre vanzare, in baza Hotararii Consiliului Local nr. 24/29.02.2012
     
HCL 54/2012 PENTRU APROBAREA P.U.D. ”SERVICE AUTO ”, STRADA BARAJULUI, F.N. SI REVOCAREA PARTIALA A H.C.L. NR.193/2005 PRIVIND P.U.Z. ”SUPERMARKET”, EXTRAVILANUL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 55/2012 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2012
     
HCL 56/2012 PRIVIND PARTICIPAREA CONSILIULUI LOCAL TULCEA LA ,,PROGRAMUL DE STIMULARE A ÎNNOIRII PARCULUI AUTO NA?IONAL” PE ANUL 2012
     
HCL 57/2012 PRIVIND APROBAREA RAPOARTELOR DE EVALUARE PENTRU SPATIILE APROBATE SPRE VANZARE, IN BAZA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR.38/29.03.2012
     
HCL 58/2012 PENTRU APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE A IMOBILULUI SITUAT IN TULCEA, STRADA UZINEI NR.15 SI A EFECTUARII SCHIMBULUI DE IMOBILE INTRE MUNICIPIUL TULCEA SI DOMNUL MARCU VIOREL-DANIEL
     
HCL 59/2012 PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI A CONSTRUCTIEI P.T. 23, SITUATA IN TULCEA, STR. ETERNITATII FN. APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE SI VALORIFICARE PRIN VANZARE LA LICITATIE CU STRIGARE A ACESTEIA
     
HCL 60/2012 PRIVIND ACCEPTAREA DONATIEI FACUTE MUNICIPIULUI TULCEA SI INCLUDEREA IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TULCEA A LOTURILOR DE TEREN IN SUPRAFATA TOTALA DE 1.521MP, SITUATE IN TULCEA, ZONA SUD VII
     
HCL 61/2012 PRIVIND SCHIMBAREA DESTINATIEI IMOBILUILUI SITUAT IN TULCEA, STR. BABADAG, BL.7, SC.A, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI, DIN SPATIU ALIMENTATIE PUBLICA IN SPATIU PENTRU ADMINISTRATIE PRIVATA SI INCHIRIEREA ACESTUIA PRIN INCREDINTARE DIRECTA
     
HCL 62/2012 PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TULCEA, A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 1297MP, SITUAT IN TULCEA, STR. NEPTUN FN -PIATA NEPTUN
     
HCL 63/2012 PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 12MP, SITUAT IN TULCEA, STR. ETERNITATII, NR.30, BL.E2, SC.B, AP.21, CONCENSIONAREA ACESTUIA PRIN INCREDINTARE DIRECTA PENTRU EXTINDERE SALON DE COAFURA SI APROBAREA PUD“SCHIMBARE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN SALON DE COAFURA CU EXTINDERE SI ACCES DIN EXTERIOR PRIN CONCESIONARE TEREN”
     
HCL 64/2012 PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPILUI A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 5,90 MP, SITUAT IN TULCEA, STR. 1848, NR.25, BL.17, SC.A, AP.3, CONCESIONAREA ACESTUIA PRIN INCREDINTARE DIRECTA PENTRU EXTINDERE SPATIU COMERCIAL SI APROBAREA PUD “AMENAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL CU ACCES DIN EXTERIOR”
     
HCL 65/2012 PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 5,61MP, SITUAT IN TULCEA, STR.PODGORILOR NR.12, BL.11, SC.A, AP.1, CONCESIONAREA ACESTUIA PRIN INCREDINTARE DIRECTA PENTRU BALCON SI APROBAREA PUD “CONSTRUIRE SI INCHIDERE BALCON”
     
HCL 66/2012 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “MODERNIZARE PIATA NEPTUN ”, STR. NEPTUN F.N., TULCEA
     
HCL 67/2012 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”CONSTRUIRE PARC EOLIAN, AMENAJARE DRUMURI DE ACCES EXISTENTE, DRUMURI NOI IN PARC EOLIAN, TRASEU ELECTRIC, STATIE DE CONEXIUNI SI RACORD LA SEN” F12 EXTRAVILAN MUNICIPIUL TULCEA , T 272 A4277, DE4276, DE4270, DE4249, DE4240, DJ2038(DJ222) SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     
HCL 68/2012 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL „CONSTRUIRE COMPLEX SABLARE VOPSIRE”, STR. ING. DUMITRU IVANOV, NR.22, TULCEA SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT SI REVOCAREA PARTIALA A DISPOZITIILOR ART. 3 DIN H.C.L. NR.245/18.10.2010
     
HCL 69/2012 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE ?COALA GIMNAZIAL? “ELENA DOAMNA” ?COLII CU CLASELE I-VIII NR. 5 DIN MUNICIPIUL TULCEA, STRADA BABADAG NR. 136
     
HCL 70/2012 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE GR?DINI?A CU PROGRAM PRELUNGIT “SF. NICHITA ROMANUL” GR?DINI?EI NR. 5 DIN MUNICIPIUL TULCEA, STRADA GLORIEI NR. 20
     
HCL 71/2012 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE ?COALA PROFESIONAL? “DANUBIUS” ?COLII DE ARTE ?I MESERII NR. 3 DIN MUNICIPIUL TULCEA, STRADA AVRAM IANCU NR. 61 A
     
HCL 72/2012 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII ?COLII CU CLASELE I-VIII “IOAN NENI?ESCU” DIN MUNICIPIUL TULCEA, STRADA MIRON COSTIN NR. 57, ÎN CONFORMITATE CU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A DENUMIRILOR UNIT??ILOR DE ÎNV???MÂNT DIN SISTEMUL NA?IONAL DE ÎNV???MÂNT PREUNIVERSITAR
     
HCL 73/2012 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII COLEGIULUI “BRAD SEGAL” DIN MUNICIPIUL TULCEA, STRADA BABADAG NR. 146, ÎN CONFORMITATE CU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A DENUMIRILOR UNIT??ILOR DE ÎNV???MÂNT DIN SISTEMUL NA?IONAL DE ÎNV???MÂNT PREUNIVERSITAR
     
HCL 74/2012 PRIVIND ACORDAREA AVIZULUI CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ÎN VEDEREA ATRIBUIRII DENUMIRII DE ?COALA GIMNAZIAL? SPECIAL? NR. 14 TULCEA ?COLII CU CLASELE I-VIII NR. 14 TULCEA, ÎN CONFORMITATE CU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A DENUMIRILOR UNIT??ILOR DE ÎNV???MÂNT DIN SISTEMUL NA?IONAL DE ÎNV???MÂNT PREUNIVERSITAR
     
HCL 75/2012 PRIVIND APROBAREA DEFALC?RII PE SURSE DE FINAN?ARE A VALORII REZULTATE DIN OFERTA FINANCIAR? A OFERTANTULUI CÂ?TIG?TOR PENTRU LUCR?RILE LA PROIECTUL ,,DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE DE AGREMENT – REPARA?IA CORPULUI NAVEI CU ZBATURI REPUBLICA”
     
HCL 76/2012 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ,,MODERNIZARE PIATA NEPTUN”, TULCEA, STR. NEPTUN, NR. FN SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 77/2012 PRIVIND APROBAREA MAJORARII CAPITALULUI SOCIAL AL S.C. AGROPIETE S.A TULCEA CU SUMA DE 210.000 LEI
     
HCL 78/2012 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL S.C. AGROPIETE S.A. TULCEA
     
HCL 79/2012 PRIVIND VANZAREA DIRECTA A UNUI LOT DE TEREN IN SUPRAFATA DE 3342,88 MP, SITUAT IN TULCEA, ZONA DALLCO, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TULCEA, CONCESIONAT DE S.C. TIC-TAC S.R.L
     
HCL 80/2012 PRIVIND VANZAREA PRIN NEGOCIERE DIRECTA A SPATIULUI IN SUPRAFATA DE 70 MP, SITUAT IN TULCEA, STRADA VICTORIEI NR.27, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 81/2012 PRIVIND ÎNFIIN?AREA ?I ORGANIZAREA CENTRULUI DE CONSILIERE ?I SPRIJIN PENTRU P?RIN?I ?I COPII ”ALICE”
     
HCL 82/2012 PRIVIND APROBAREA MAJORARII CAPITALULUI SOCIAL AL S.C. SERVICII PUBLICE S.A. TULCEA CU SUMA DE 433.200 LEI
     
HCL 83/2012 PRIVIND APROBAREA GARANT?RII UNEI FINAN??RI RAMBURSABILE INTERNE ÎN VALOARE DE 914.392 EURO PENTRU REALIZAREA INVESTI?IILOR PUBLICE AFERENTE PROIECTULUI “REABILITAREA ?I EXTINDEREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU AP? ?I AP? UZAT? DIN JUDE?UL TULCEA”
     
HCL 84/2012 PRIVIND APROBAREA GARANTARII UNEI FINANTARI RAMBURSABILE INTERNE IN VALOARE DE 630.000 LEI PENTRU RESTRUCTURARE BILANTIERA SI A UNEI LINII DE CREDIT IN VALOARE DE 250.000 LEI, PE CARE S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA LE VA CONTRACTA DE PE PIATA INTERNA DE CAPITAL
     
HCL 85/2012 PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGEN??
     
HCL 86/2012 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTA?IEI DE AVIZARE A LUCR?RILOR DE INTERVEN?IE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTI?II “CO? DE FUM COLEGIUL TEHNIC HENRI COAND?, MUNICIPIUL TULCEA“ ?I A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 87/2012 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTA?IEI DE AVIZARE A LUCR?RILOR DE INTERVEN?IE ,,REABILITARE ?I MODERNIZARE STADION DELTA, MUNICIPIUL TULCEA” ?I A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 88/2012 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE “ÎMBUN?T??IRI ALE SISTEMELOR DE AP? ?I AP? UZAT? ÎN JUDE?UL TULCEA “ ?I A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, PENTRU MUNICIPIUL TULCEA
     
HCL 89/2012 PENTRU APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE PRIVIND TERENUL IN SUPRAFATA DE 3342,88MP, SITUAT IN TULCEA, ZONA DALLCO, APROBAT SPRE VANZARE PRIN HCL NR.79/2012
     
HCL 90/2012 PENTRU APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE PRIVIND IMOBILUL (CONSTRUCTIE SI TEREN), SITUAT IN TULCEA, STR. VICTORIEI NR.27, APROBAT SPRE VANZARE CATRE UNIUNEA SINDICALA TERITORIALA CARTEL ALFA FILIALA TULCEA, PRIN HCL NR.80/2012
     
HCL 91/2012 PENTRU APROBAREA RAPOARTELOR DE EVALUARE SI A EFECTUARII SCHIMBULUI DE IMOBILE INTRE MUNICIPIUL TULCEA SI MAROS VALENTINA
     
HCL 92/2012 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR.266/2011 PENTRU TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI A IMOBILULUI SITUAT IN TULCEA, STRADA VICTORIEI NR.27, APROBAREA RAPOARTELOR DE EVALUARE SI A EFECTUARII SCHIMBULUI DE IMOBILE INTRE MUNICIPIUL TULCEA SI PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT, REPREZENTAT DE ORGANIZATIA MUNICIPALA PSD TULCEA
     
HCL 93/2012 PRIVIND ACHIZITIONAREA IMOBILULUI, MONUMENT ISTORIC SITUAT IN TULCEA, STRADA DECEBAL NR.2
     
HCL 94/2012 PRIVIND VANZAREA DIRECTA A UNUI LOT DE TEREN IN SUPRAFATA DE 4.719.81 MP, SITUAT IN TULCEA, ZONA DALLCO, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TULCEA, CONCESIONAT DE CATRE RADUCU EMILIAN ROMEL
     
HCL 95/2012 PRIVIND INSTITUIREA ASUPRA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 32 MP, DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TULCEA, STRADA PROGRESULUI, NR.26, A UNEI SERVITUTI DE UTILITATE PUBLICA, PENTRU IMOBILUL MONUMENT ISTORIC SITUAT IN TULCEA, STR. PROGRESULUI NR.28
     
HCL 96/2012 PENTRU ACORDUL DE PRINCIPIU PRIVIND SCHIMBUL DE IMOBILE INTRE MUNICIPIUL TULCEA SI DOMNUL PAVEL DANUT
     
HCL 97/2012 PRIVIND MODIFICAREA ANEXELOR LA HCL NR. 7/31.01.2012 PRIVIND PRELUAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT NAVAL, SITUATA IN TULCEA, PORTUL TULCEA- ZONA FALEZA APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL STATULUI, DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 98/2012 PRIVIND MODIFICAREA SUPRAFETEI DE TEREN AFERENTA OBIECTIVULUI PARC DELTA SITUAT IN TULCEA, STR. ISACCEI, INREGISTRAT LA POZITIA 642 DIN INVENTARUL DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI, CONFORM MASURATORILOR TOPO CADASTRALE, DE LA 2300,00MP LA3.256,00MP, IN VEDEREA INREGISTRARIII IN CARTEA FUNCIARA
     
HCL 99/2012 PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPILUI TULCEA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 1765MP, SITUAT IN TULCEA STR.ISACCEI PARC 3 FANTANI, IN VEDEREA INREGISTRARII IN CARTEA FUNCIARA
     
HCL 100/2012 PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 6 MP, SITUAT IN TULCEA, STR.PORTULUI FN, VIS-A-VIS DE CASA SINDICATELOR, LANGA DIGUL DE PROTECTIE SI DAREA ACESTUIA IN FOLOSINTA GRATUITA CATRE CONSILIUL JUDETEAN TULCEA IN VEDEREA AMPLASARII UNUI PANOU DE INFORMARE EXTERIOARA
     
HCL 101/2012 PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 12MP, SITUAT IN TULCEA, STRADA ING. DUMITRU IVANOV FN, IN VECINATATEA SC STX OSV TULCEA SA. SI CONCESIONAREA ACESTUIA PRIN INCREDINTARE DIRECTA PENTRU AMPLASAREA UNEI ANVELOPE DE BETON
     
HCL 102/2012 PRIVIND CONCESIONAREA PRIN LICITATIE A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 2.200 MP, APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI, SITUAT IN TULCEA, STR. ISACCEI NR.18, PENTRU REALIZAREA UNUI COMPLEX SPORTIV, APROBAREA: STUDIULUI DE OPORTUNITATE, CAIETULUI DE SARCINI, INSTRUCTIUNILOR DE PARTICIPARE LA LICITATIE, PUZ “COMPLEX SPORTIV SI DE AGREMENT” SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     
HCL 103/2012 PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 18,10MP, SITUAT IN TULCEA, STR.1848, NR. 13, BL.6, SC.E, AP.1, CONCESIONAREA ACESTUIA PRIN INCREDINTAREA DIRECTA PENTRU EXTINDERE SEDIU FIRMA SI APROBAREA PUD “AMENAJARE SI EXTINDERE SEDIU FIRMA”
     
HCL 104/2012 PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 16,80MP, SITUAT IN TULCEA, STR. MIRON COSTIN NR. 32C, BL.K5, SC.A, AP.1, CONCESIONAREA ACESTUIA PRIN INCREDINTAREA DIRECTA PENTRU EXTINDERE SEDIU FIRMA SI APROBAREA PUD “AMENAJARE SEDIU FIRMA CU ACCES DIN EXTERIOR SI EXTINDERE”
     
HCL 105/2012 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA REGULAMENTULUI DE DECONECTARE/DEBRANSARE DE LA SISTEMUL DE ALIMENTARE CENTRALIZATA CU ENERGIE TERMICA DIN MUNICIPIUL TULCEA, APROBAT PRIN HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR. 137/26.05.2011
     
HCL 106/2012 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ” CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL ”, EXTRAVILAN TULCEA, SOSEAUA TULCEA-AGIGHIOL, A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT SI INCLUDEREA IN INTRAVILAN A TERENULUI DE 19.380,00 MP
     
HCL 107/2012 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ” CONSTRUIRE COMPLEX RECREATIV PENTRU SPRIJINIREA TURISMULUI IN ZONA ”, STR. LIVEZILOR, T 18, A 238, LOT 2 , TULCEA SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     
HCL 108/2012 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII STRADA ”MATEMATICIAN GRIGORE MOISIL” ACCESULUI RUTIER SI PIETONAL DE UTILITATE PUBLICA DIN T61, PARCELELE A 1789 SI A 1785, REGLEMENTATE PRIN PUZ “ZONA SUD VII TULCEA” APROBAT CU HCL NR. 371/23.12.2003 SI INCUDEREA IN NOMENCLATORUL DE STRAZI AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 109/2012 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE GR?DINI?A CU PROGRAM PRELUNGIT “DUMBRAVA MINUNAT?” GR?DINI?EI CU PROGRAM PRELUNGIT NR.19 DIN MUNICIPIUL TULCEA, STRADA LIBERT??II NR. 76
     
HCL 110/2012 PRIVIND APROBAREA UNIT??ILOR DE ÎNV???MÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL TULCEA PENTRU ANUL ?COLAR 2012-2013
     
HCL 111/2012 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL DIRECTIEI DE INTRETINERE SI ADMINISTRARE PATRIMONIU TULCEA
     
HCL 112/2012 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND EXPLOATAREA SI INTRETINEREA BAZINULUI DE INOT DIDACTIC, SITUAT IN TULCEA, STR ISACCEI, ZONA PARC LAC CIUPERCA
     
HCL 113/2012 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII ALEEA ”CRIZANTEMELOR” ACCESULUI RUTIER SI PIETONAL DE UTILITATE PUBLICA DIN T67, PARCELA A 2035, IMOBIL CU NUMAR CADASTRAL 9110, REGLEMENTAT PRIN P.U.Z. “LOTIZARE TEREN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUIN?E” APROBAT CU H.C.L. NR. 86/30/03/2010 SI INCUDEREA IN NOMENCLATORUL DE STRAZI AL MUNICIPIULUI TULCEA
     

HCL 1/ iun2012 PRIVIND CONSTATAREA REZULTATULUI ALEGERII MEMBRILOR COMISIEI DE VALIDARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 2/ iun2012 PRIVIND CONSTATAREA REZULTATULUI VALIDARII MANDATELOR DE CONSILIERI ALESI LA ALEGERERILE LOCALE DIN 10 IUNIE 2012, CE COMPUN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 3/ iun2012 PRIVIND CONSTITUIREA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 4/ iun2012 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 5/ iun2012 PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARULUI MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 6/ iun2012 PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARULUI MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 7/ iun2012 PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 8/ iul2012 PRIVIND ÎNCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI BLEJAN GEORGE
     
HCL 9/ iul2012 PRIVIND ÎNCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI BABOIANU GRIGORE
     
HCL 10/ iul2012 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI VÂLCU DUMITRU DIN PARTEA PARTIDULUI DEMOCRAT LIBERAL ORGANIZA?IA JUDE?EAN? TULCEA
     
HCL 11/ iul2012 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOAMNEI RADU VALENTINA DIN PARTEA PARTIDULUI DEMOCRAT LIBERAL ORGANIZA?IA JUDE?EAN? TULCEA
     
HCL 12/ iul2012 PRIVIND ELIBERAREA DIN FUNC?IA DE VICEPRIMAR A DOMNULUI DR?NICEANU DANIEL
     
HCL 13/ iul2012 PRIVIND ALEGEREA PRE?EDINTELUI DE ?EDIN??
     
HCL 14/ iul2012 PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARULUI MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 15/ iul2012 PRIVIND MODIFICAREA ?I COMPLETAREA COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR. 2 PENTRU ORGANIZARE ?I DEZVOLTARE URBANISTIC?, REALIZAREA LUCR?RILOR PUBLICE , PROTEC?IA MEDIULUI ÎNCONJUR?TOR, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ?I DE ARHITECTUR?
     
HCL 15/ iul2012 PRIVIND MODIFICAREA ?I COMPLETAREA COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR. 2 PENTRU ORGANIZARE ?I DEZVOLTARE URBANISTIC?, REALIZAREA LUCR?RILOR PUBLICE , PROTEC?IA MEDIULUI ÎNCONJUR?TOR, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ?I DE ARHITECTUR?
     
HCL 16/ iul2012 PRIVIND MODIFICAREA ?I COMPLETAREA COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR. 4 PENTRU ACTIVIT??I ?TIIN?IFICE, ÎNV???MÂNT, S?N?TATE, CULTUR?, PROTEC?IE ?I ASISTEN?? SOCIAL?, SPORTIVE ?I DE AGREMENT
     
HCL 17/ iul2012 PRIVIND MODIFICAREA ?I COMPLETAREA COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR. 5 PENTRU ADMINISTRA?IE PUBLIC? LOCAL?, JURIDIC?, AP?RAREA ORDINII PUBLICE, RESPECTAREA DREPTURILOR ?I A LIBERT??ILOR CET??ENILOR
     
HCL 18/ aug2012 PRIVIND APROBAREA COMPONEN?EI NOMINALE A COMISIEI TEHNICE DE AMENAJAREA TERITORIULUI ?I URBANISM A MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 19/ aug2012 Pentru modificarea si completarea art.1 din HCL nr. 45/2004 privind aprobarea criteriilor de prioritate si componenta comisiei sociale de repartizare a locuintelor construite pentru tineri si alte categorii sociale
     
HCL 20/ aug2012 Pentru stabilirea comisiei de evaluare a ofertelor ?i a comisiei de solutionare a contestatiilor privind concesionarea sau inchirierea bunurilor din domeniul public si privat al municipiului Tulcea
     
HCL 21/ aug2012 PRIVIND APROBAREA ACHIZI?ION?RII SERVICIILOR JURIDICE DE CONSULTAN??, DE ASISTEN?? ?I/SAU DE REPREZENTARE A MUNICIPIULUI TULCEA, A INSTITU?IEI PRIMARULUI – MUNICIPIUL TULCEA ?I A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 22/ aug2012 PRIVIND ALEGEREA PRE?EDINTELUI DE ?EDIN??
     
HCL 23/ aug2012 PRIVIND ÎNCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI BLEJAN GEORGE
     
HCL 24/ aug2012 PRIVIND ÎNCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI BABOIANU GRIGORE
     
HCL 25/ aug2012 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI VÂLCU DUMITRU DIN PARTEA PARTIDULUI DEMOCRAT LIBERAL ORGANIZA?IA JUDE?EAN? TULCEA
     
HCL 26/ aug2012 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOAMNEI RADU VALENTINA DIN PARTEA PARTIDULUI DEMOCRAT LIBERAL ORGANIZA?IA JUDE?EAN? TULCEA
     
HCL 27/ aug2012 PRIVIND SCHIMBAREA DIN FUNC?IA DE VICEPRIMAR A MUNICIPIULUI TULCEA A DOMNULUI DR?NICEANU DANIEL
     
HCL 28/ aug2012 PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARULUI MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 29/ aug2012 PRIVIND MODIFICAREA ?I COMPLETAREA COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR. 2 PENTRU ORGANIZARE ?I DEZVOLTARE URBANISTIC?, REALIZAREA LUCR?RILOR PUBLICE , PROTEC?IA MEDIULUI ÎNCONJUR?TOR, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ?I DE ARHITECTUR?
     
HCL 30/ aug2012 HOT?RÂREA NR.30
PRIVIND MODIFICAREA ?I COMPLETAREA COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR. 4 PENTRU ACTIVIT??I ?TIIN?IFICE, ÎNV???MÂNT, S?N?TATE, CULTUR?, PROTEC?IE ?I ASISTEN?? SOCIAL?, SPORTIVE ?I DE AGREMENT
     
HCL 31/ aug2012 PRIVIND MODIFICAREA ?I COMPLETAREA COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR. 5 PENTRU ADMINISTRA?IE PUBLIC? LOCAL?, JURIDIC?, AP?RAREA ORDINII PUBLICE, RESPECTAREA DREPTURILOR ?I A LIBERT??ILOR CET??ENILOR
     
HCL 32/ aug2012 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2012
     
HCL 33/ aug2012 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ÎN CADRUL ADUN?RII GENERALE A AC?IONARILOR PENTRU S.C. TULCEA GAZ S.A.
     
HCL 34/ aug2012 PRIVIND MODIFICAREA ?I COMPLETAREA COMPONEN?EI ADUN?RII GENERALE A AC?IONARILOR PENTRU S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A TULCEA, APROBAT? PRIN H.C.L. NR. 267/27.09.2007, MODIFICAT? ?I COMPLETAT? PRIN H.C.L. NR. 73/28.08.2008
     
HCL 35/ aug2012 PRIVIND MODIFICAREA ?I COMPLETAREA COMPONEN?EI ADUN?RII GENERALE A AC?IONARILOR PENTRU S.C. ENERGOTERM S.A TULCEA, APROBAT? PRIN H.C.L. NR. 203/26.07.2007, MODIFICAT? ?I COMPLETAT? PRIN H.C.L. NR. 75/28.08.2008
     
HCL 36/ aug2012 PRIVIND MODIFICAREA ?I COMPLETAREA COMPONEN?EI ADUN?RII GENERALE A AC?IONARILOR PENTRU S.C. AGROPIE?E S.A TULCEA, APROBAT? PRIN H.C.L. NR. 193/25.06.2007, MODIFICAT? ?I COMPLETAT? PRIN H.C.L. NR. 265/27.09.2007, H.C.L. NR. 12/03.07.2008 ?I H.C.L. NR. 74/28.08.2008
     
HCL 37/ aug2012 PENTRU MODIFICAREA ?I COMPLETAREA H.C.L. NR.83/31.05.2012 PRIVIND APROBAREA GARANT?RII UNEI FINAN??RI RAMBURSABILE INTERNE ÎN VALOARE DE 914.392 EURO PENTRU REALIZAREA INVESTI?IILOR PUBLICE AFERENTE PROIECTULUI „REABILITAREA ?I EXTINDEREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU AP? ?I AP? UZAT? DIN JUDE?UL TULCEA”
     
HCL 38/ aug2012 Pentru modificarea ?i completarea articolelor 1 ?i 2 ale Hot?rârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 84/31.05.2012 privind aprobarea garant?rii unei finan??ri
rambursabile interne în valoare de 630.000 lei pentru restructurare bilan?ier? ?i a unei linii de credit în valoare de 250.000 lei pe care S.C. Transport Public S.A. Tulcea le va contracta de pe pia?a intern? de capital
     
HCL 39/ aug2012 Privind scutirea / reducerea de la plata impozitelor datorate pe anul 2012, de persoanele fizice care locuiesc pe raza municipiului Tulcea
     
HCL 40/ aug2012 PRIVIND ACORDAREA UNEI PRESTA?II FINANCIARE EXCEP?IONALE
     
HCL 41/ aug2012 PRIVIND ATESTAREA ÎN FUNC?IA DE ADMINISTRATOR DE IMOBILE LA ASOCIA?IILE DE PROPRIETARI DE PE RAZA MUNICIPIULUI TULCEA A PERSOANELOR FIZICE CARE AU PROMOVAT EXAMENUL DIN DATA DE 18 mai 2012
     
HCL 42/ aug2012 Privind modificarea ?i completarea organigramei ?i statului de func?ii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea, aprobate prin H.C.L. nr. 52/29.03.2012
     
HCL 43/ aug2012 Privind aprobarea Criteriilor, procedurilor ?i atribu?iilor specifice în baza c?rora Primarul Municipiului Tulcea nume?te ?i elibereaz? din func?ie administratorul public, precum ?i a Regulamentului privind organizarea ?i desf??urarea concursului de ocupare a func?iei de administrator public în cadrul Prim?riei Municipiului Tulcea
     
HCL 44/ aug2012 PENTRU MODIFICAREA ?I COMPLETAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA ?I EXECUTAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI PE RAZA MUNICIPIULUI TULCEA APROBAT PRIN HOT?RÂREA CONSILIULUI LOCAL TULCEA NR. 69/2008 CU MODIFIC?RILE ?I COMPLET?RILE ULTERIOARE
     
HCL 45/ aug2012 Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea ?i functionarea Casei memoriale “Constantin Gavenea”, situata in Tulcea, str.24 Ianuarie nr.23
     
HCL 46/ aug2012 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE FUNC?IONARE A COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ?I URBANISM A MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 47/ aug2012 Pentru revocarea HCL nr. 93/2012 privind achizitionarea imobilului, monument istoric situat in Tulcea, strada Decebal nr.2
     
HCL 48/ aug2012 Privind inventarierea in domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului in suprafata de 103mp, situat in Tulcea, strada Urzicii nr.8
     
HCL 49/ aug2012 privind darea in folosinta gratuita catre S.C. Enel Distributie Dobrogea S.A. a suprafetei totale de 21mp, teren apartinand domeniului privat al municipiul, situat in Tulcea, str.Victoriei nr.27, pentru amplasarea unui post de transformare
     
HCL 50/ aug2012 privind inventarierea in domeniul public al municipiului a terenului in suprafata de 9 mp, situat in Tulcea, str.Mahmudiei km0, langa bl.I48, sc.A si darea acestuia
in folosinta gratuita catre S.C. Enel Distributie Dobrogea S.A., in vederea amplasarii unui post de transformare
     

HCL 51/ aug2012 Privind inventarierea in domeniul public al municipiului a trei loturi de teren in suprafata totala de 27mp, situate in Tulcea, str.Isaccei, str.Forestierului, str.Livezilor si darea acestora in folosinta gratuita catre S.C. Enel Distributie Dobrogea S.A., pentru amplasarea a trei posturi de transformare
     
HCL 52/ aug2012 Privind inventarierea in domeniul privat al municipiului a terenului in suprafata de 13,90mp, situat in Tulcea, str. Podgoriilor nr.4, bl.15, sc.B, ap.3 si concesionarea acestuia prin incredintare directa pentru extindere sediu firma si aprobare PUD “SEDIU DE FIRMA”
     
HCL 53/ aug2012 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”RECONFIGURARE ZONA URBANA”, STR. PACII (INCINTA PARCARE EGRETA ), TULCEA SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     
HCL 54/ sep2012 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2012
     
HCL 55/ sep2012 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA CONTRACTULUI nr. 1135/14.01.2008 DE DELEGARE A GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A SERVICIILOR PUBLICE DE SALUBRIZARE A MUNICIPIULUI TULCEA , PRIN ACT ADITIONAL
     
HCL 56/ sep2012 Privind aprobarea modificarii Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Salubrizare a Mun. Tulcea, prin Act Aditional
     
HCL 57/ sep2012 Privind aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finan??rilor nerambursabile alocate de la Bugetul Local pentru activit??i nonprofit de interes local ?i a Ghidului Solicitantului privind regimul finan??rilor nerambursabile alocate de la Bugetul Local cultelor religioase recunoscute de lege, care i?i desf??oar? activitatea in Municipiul Tulcea
     
HCL 58/ sep2012 Privind modificarea componen?ei Comisiei de evaluare ?i selec?ionare a proiectelor ?i solicit?rilor pentru activit??i nonprofit de interes local ?i pentru cultele religioase recunoscute de lege, care î?i desf??oar? activitatea în Municipiul Tulcea, ce vor beneficia de finan?are nerambursabil? de la Bugetul Local, aprobat? prin H.C.L. nr. 53/15.02.2011
     
HCL 59/ sep2012 Privind aprobarea Planului de ocupare a func?iilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea pentru anul 2013
     
HCL 60/ sep2012 PRIVIND CONSTITUIREA GRUPULUI DE LUCRU LOCAL PENTRU CET??ENII APAR?INÂND MINORIT??II ROME
     
HCL 61/ sep2012 PRIVIND APROBAREA PLANULUI LOCAL DE AC?IUNE “ROMII 2012 – 2013” PRIVIND INCLUZIUNEA MINORIT??II ROME
     
HCL 62/ sep2012 Pentru indreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 104/31.05.2012 privind inventarierea in domeniul privat al municipiului a terenului in suprafata de 16,80mp, situat in Tulcea, str. Miron Costin nr. 32C, bl.K5, sc.A, ap.1, concesionarea acestuia prin incredintare directa pentru extindere sediu firma si aprobare PUD “AMENAJARE SEDIU FIRMA CU ACCES DIN EXTERIOR SI EXTINDERE”
     
HCL 63/ sep2012 Pentru modificarea suprafetei de teren a imobilului, apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea cu destinatia de locuinta, scos la vanzare chiriasilor
in temeiul HCL nr.102/2004, situat in Tulcea, strada Iuliu Maniu nr.25, de la 219,89 mp la 415 mp, in vederea inregistrarii in cartea funciara
     
HCL 64/ sep2012 Privind inventarierea in domeniul privat al municipiului Tulcea, a terenului in suprafata de 2110 mp, situat in Tulcea, strada Urzicii FN
     
HCL 65/ sep2012 Privind inventarierea in domeniul public al municipiului a terenurilor in suprafata totala de 1,2871 ha, aferente drumurilor de exploatare DE 731 si
DE 732/1, situate in extravilanul municipiului Tulcea
     
HCL 66/ sep2012 Privind inventarierea in domeniul public al municipiului Tulcea a sase Centrale Termice care deservesc obiectivele de investi?ii: Bazinul de inot didactic din str.Isaccei, Zona Parc Lac Ciuperca, blocurile ANL din str.Izvorului, Sala multifunctionala din str.Isaccei nr.20A si darea acestora in administrare catre SC Energoterm SA
     
HCL 67/ sep2012 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Tulcea in administrarea DIRECTIEI DE ASISTENTA SI PROTECTIE SOCIALA a imobilului „CLUBUL PENSIONARILOR”, apartinand domeniului privat al municipiului, situat in Tulcea, str. Garii bl.16, parter, cu o suprafata utila de 84,78 mp.
     
HCL 68/ sep2012 Privind vanzarea a doua loturi de teren in cota indiviza, concesionate, in suprafata totala de 33,6 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea, care au alta destinatie decat cea de locuinta
     
HCL 69/ sep2012 Privind concesionarea prin licitatie a terenului in suprafata de 90mp, apartinand domeniului privat al municipiului, situat in Tulcea, str.Pacii (incinta pacare Egreta), pentru spatiu comercializare flori si aprobarea: Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini, Instructiunilor de participare la licitatie
     
HCL 70/ sep2012 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA ”, F 12 EXTRAVILAN T 37 A 733/10 NC 35883, CF 35883/N TULCEA SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     
HCL 71/ sep2012 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”MODIFICARE LOCUINTA EXISTENTA SI EXTINDERE PENTRU FUNCTIUNEA DE PENSIUNE URBANA ”, STR. MAHMUDIEI NR.148 B , TULCEA SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     
HCL 72/ sep2012 PRIVIND REVOCAREA PARTIALA A P.U.Z. ”SUPERMARKET ” APROBAT CU H.C.L. NR.193/ 2005 SI APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”AMENAJARE TEREN MINIFOTBAL IN AER LIBER, CASA DE BILETE SI VESTIARE ”, STR.BABADAG , P24, A 366, LOT 3, TULCEA SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     
HCL 73/ sep2012 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ”CONSTRUIRE MAGAZIN ALIMENTAR ” STR.PRISLAV NR.173, LOT 40, NR.CAD .31909, SOLA 96, TULCEA
     
HCL 74/ sep2012 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ”EXTINDERE SI SUPRAETAJARE CAPELA SI BISERICA «INALTAREA DOMNULUI » ” STR.ETERNITATII NR.31, TULCEA
     
HCL 75/ sep2012 Privind atribuirea denumirii Strada ” BRETEAUA BARAJULUI ” tronsonului de drum de utilitate publica situat intre ?oseaua Barajului ?i strada Babadag ?i includerea in Nomenclatorul de str?zi al municipiului Tulcea
     
HCL 76/ sep2012 Privind atribuirea denumirii aleea ”ALEEA ELIZEULUI” tronsonului de drum de utilitate publica reglementat prin PUZ”Lotizare teren pentru locuinte” Str. Elizeului FN,aprobat cu HCL nr.203/05.08.2010 ?i includerea in Nomenclatorul de str?zi al municipiului Tulcea
     
HCL 77/ sep2012 Privind atribuirea denumirii Strada ”DEBARCADERULUI” tronsonului de drum de utilitate public? dintre strazile Bacului si Digului, reglementat prin PUZ ” Zona Industriala Est” Municipiul Tulcea, aprobat cu HCL nr.2/25.01.2007 ?i includerea in Nomenclatorul de str?zi al municipiului Tulcea
     
HCL 78/ sep2012 Privind extinderea denumirii strada ”TRANSFORMATORULUI” intregului imobil “drum de acces”la Statia 400/110KV Tulcea Vest, care face parte din domeniul public national concesionat catre S.C.Transelectrica S.A.Sucursala de Transport Constanta, situat in extravilan , avand identificarea cadastrala ca drum vicinal De701
     
HCL 79/ sep2012 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTA?IEI DE AVIZARE A LUCR?RILOR DE INTERVEN?IE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTI?II “CO? DE FUM COLEGIUL TEHNIC HENRI COAND?, MUNICIPIUL TULCEA“ ?I A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 80/ oct2012 PRIVIND VIRARI DE CREDITE INTRE CAPITOLELE DE CHELTUIELI ALE BUGETULUI LOCAL
     
HCL 81/ oct2012 PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TULCEA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 75MP, SITUAT IN TULCEA, STRADA PLUGARILOR NR.73
     
HCL 82/ oct2012 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A OBIECTIVULUI DE INVESTITII „CAPELA CIMITIR ETERNITATEA NOU” SI A TERENULUI AFERENT, SITUAT IN TULCEA, STR. VITICULTURII NR. 6A, CATRE PROTOIERIA TULCEA
     
HCL 83/ oct2012 PRIVIND PRELUAREA DE LA COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA A OBIECTIVULUI „BAZIN DE INOT DIDACTIC” SI A TERENULUI AFERENT, IN SUPRAFATA DE 3000 MP, SITUAT IN TULCEA, STRADA ISACCEI – PARC LAC CIUPERCA, TRECEREA TERENULUI DIN DOMENIU PRIVAT AL LOCALITATII IN DOMENIU PUBLIC AL AL LOCALITATII SI INVENTARIEREA BAZINULUI DE INOT DIDACTIC IN DOMENIUL PUBLIC AL LOCALITATII
     
HCL 84/ oct2012 PRIVIND TRECEREA DIN ADMINISTRAREA DIRECTIEI JUDETENE PENTRU SPORT SI TINERET TULCEA IN ADMINISTRAREA DIRECTIEI DE INTRETINERE SI ADMINISTRARE PATRIMONIU A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 4.450 MP AFERENT PISTEI DE ATLETISM -STADIONUL DELTA TULCEA, DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI, IN VEDEREA AMENAJARII PISTEI DE ATLETISM
     
HCL 85/ oct2012 PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIU PRIVAT AL MUNICIPIULUI IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI A IMOBILULUI SITUAT IN TULCEA, STR. SABINELOR NR. 4 SI SCHIMBAREA ACESTUIA, DIN LOCUINTA, IN LOCUINTA DE SERVICIU
     
HCL 86/ oct2012 PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA CATRE PAROHIA „SFANTUL NICOLAE” A BUNULUI IMOBIL APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI, SITUAT IN TULCEA, STRADA ROSMARIN (FOSTUL PT26, IN VEDEREA AMENAJARII UNUI ASEZAMANT SOCIAL PENTRU COPII
     
HCL 87/ oct2012 PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 4.35 MP, SITUAT IN TULCEA, STR. FRASINULUI NR. 3, BL. 5, SC. B, AP. 2BIS, CONCESIONAREA ACESTUIA PRIN INCREDINTARE DIRECTA PENTRU EXTINDERE SPATIU COMERCIAL SI APROBARE PUD “MODERNIZARE SI EXTINDERE
SPATIU COMERCIAL EXISTENT”
     
HCL 88/ oct2012 PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 6.00 MP, SITUAT IN TULCEA, STR. MIHAIL KOGALNICEANU NR.2, BL. 26, SC. C, AP. 2, CONCESIONAREA ACESTUIA PRIN INCREDINTARE DIRECTA PENTRU EXTINDERE CABINET MEDICAL SI APROBARE PUD „AMENAJARE CABINET STOMATOLOGIC CU ACCES DIN EXTERIOR SI EXTINDERE”
     
HCL 89/ oct2012 PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 11.70 MP, SITUAT IN TULCEA, STR. 1848 NR.2, BL.2, SC.C, AP.3, CONCESIONAREA ACESTUIA PRIN INCREDINTARE DIRECTA, PENTRU ACCES CABINET MEDICAL SI APROBARE PUD „AMENAJARE CABINET MEDICAT STOMATOLOGIC CU ACCES DIN EXTERIOR”
     
HCL 90/ oct2012 PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 13.10 MP, SITUAT IN TULCEA, STR. 1848 NR.25, BL.17, SC.A, AP.2, CONCESIONAREA ACESTUIA PRIN INCREDINTARE DIRECTA PENTRU EXTINDERE FIRMA SI APROBARE PUD „AMENAJARE SEDIU DE FIRMA CU EXTINDERE SI ACCES DIN EXTERIOR
     
HCL 91/ oct2012 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU „CONSTRUIRE HALA IERNARE BARCI”, Str.PORTULUI F.N., TULCEA
     
HCL 92/ oct2012 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU „CONSTRUIRE SEDIU FIRMA, SERVICE AMBARCATIUNI, MAGAZIN SPECIFIC SI IMPREJMUIRE”, STR.BACULUI NR.20, TULCEA
     
HCL 93/ oct2012 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 21/13.08.2012 PRIVIND APROBAREA ACHIZITIONARII SERVICIILOR JURIDICE DE CONSULTANTA, DE ASISTENTA SI/SAU DE REPREZENTARE A
MUNICIPIULUI TULCEA, A INSTITUTIEI PRIMARULUI – MUNICIPIUL TULCEA SI A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 94/ oct2012 PRIVIND APROBAREA ACHIZITIONARII SERVICIILOR JURIDICE DE REPREZENTARE A S.C. AQUASERV S.A. TULCEA
     

Anul 2012
     
HCL 127/ dec2012 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2012
     
HCL 128/ dec2012 PRIVIND APROBAREA NUMARULUI DE BURSE SI CUANTUMUL ACESTORA ACORDATE ELEVILOR DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DE STAT IN ANUL SCOLAR 2012-2013
     
HCL 129/ dec2012 PRIVIND APROBAREA GARANT?RII ÎMPRUMUTULUI ÎN VALOARE DE 800.000 LEI, PRIN ÎNCHEIEREA ACORDULUI DE GARANTARE PENTRU PRELUNGIREA VALABILIT??II SCRISORII DE GARAN?IE BANCAR? ÎNCHEIAT ÎNTRE S.C. ENERGOTERM S.A. TULCEA ?I BANCA COMERCIAL? ROMÂN?
     
HCL 130/ dec2012 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEP?ION?RII OBIECTIVULUI DE INVESTI?II “DEZVOLTARE ALIMENTARE CU AP? A MUNICIPIULUI TULCEA, INCLUSIV DUBLARE CONDUCT? DE ADUC?IUNE ?I DISPECERIZARE ÎN VEDEREA REDUCERII CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRIC?”
     
HCL 131/ dec2012 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEP?ION?RII OBIECTIVULUI DE INVESTI?II “REABILITARE RE?ELE TERMICE SECUNDARE, ETAPA A VA, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 132/ dec2012 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEP?ION?RII OBIECTIVULUI DE INVESTI?II “REABILITARE RE?EA TERMOFICARE AGENT PRIMAR ÎNTRE PENITENCIARUL TULCEA ?I CARTIER E 3, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 133/ dec2012 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEP?ION?RII OBIECTIVULUI DE INVESTI?II “L.T.E. CENTRUL DE INFORMARE ?I EDUCARE ÎN MANAGEMENTUL DE?EURILOR (CIEMD) ?I SAL? DE SPORT ?COALA NR. 10, STR. VICTORIEI, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 134/ dec2012 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEP?ION?RII OBIECTIVULUI DE INVESTI?II “REABILITAREA CONDUCTEI DE ALIMENTARE CU AP? ?I EXTINDERE CANALIZARE STR. LIVEZILOR, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 135/ dec2012 PENTRU RECTIFICAREA SUPRAFETEI DE TEREN A IMOBILULUI, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TULCEA CU DESTINATIA DE LOCUINTA,SCOS LA VANZARE CHIRIASILOR IN TEMEIUL HCL NR. 102/2004, SITUAT IN TULCEA STR. MIRCEA VODA NR. 43, DE LA 418.3MP LA 619MP,IN VEDEREA INREGISTRARII IN CARTEA FUNCIARA
     
HCL 136/ dec2012 PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TULCEA SI DAREA IN ADMINISTRARE CATRE DIRECTIA DE INTRETINERE SI ADMINISTRARE PATRIMONIU A UNOR ABARCATIUNI DE AGREMENT
     
HCL 137/ dec2012 PRIVIND PRELUAREA DIN ADMINISTRAREA SC AGROPIETE SA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 26,70MP, SITUAT IN TULCEA STR. ISACCEI NR.17, TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPILUI, CONCESIONAREA ACESTUIA PRIN INCREDINTAREA DIRECTA PENTRU EXTINDERE SPATIU COMERCIAL SI APROBARE PUD “EXTINDERE SPATIU COMERCIAL EXISTENT”
     
HCL 138/ dec2012 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”CONSTRUIRE LOCUIN?E” T 34 P 700, F12 EXTRAVILAN, REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT ?I INCLUDEREA ÎN INTRAVILAN A TERENULUI DE 45.000,00 MP
     
HCL 139/ dec2012 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SAU DE LUCRARI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCA REALIZATE DE UNA DINTRE PERSOANELE MAJORE APTE DE MUNCA DIN FAMILIA BENEFICIARA DE AJUTOR SOCIAL CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR.416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE PENTRU ANUL 2013
     
HCL 140/ dec2012 PRIVIND SCUTIREA / REDUCEREA DE LA PLATA IMPOZITELOR DATORATE PE ANUL 2012, DE PERSOANELE FIZICE CARE LOCUIESC PE RAZA MUNICIPILUI TULCEA
     
HCL 141/ dec2012 PRIVIND PRELUNGIREA PENTRU O DURATA NEDETERMINATA A TERMENULUI DE VALABILITATE A HOTARARII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR. 62 DIN 31.03.2011 PRIVIND MODALITATEA DE ACORDARE IN PERIOADA 15.04-31.12.2011 A GRATUITATII PE MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN PRECUM SI CUANTUMUL ACESTEIA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP GRAV SI ACCENTUAT, CAT SI PENTRU INSOTITORII ADULTILOR CU HANDICAP AUDITIV SI MENTAL ACCENTUAT, ASISTENTII PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV, ASISTENTII PERSONALI PROFESIONISTI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV SI ACCENTUAT DIN MUNICIPIUL TULCEA, PRELUNGIT PRIN HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR. 280 DIN 21.12.2011
     
HCL 142/ dec2012 PRIVIND COMPLETAREA SI MODIFICAREA REGULAMENTULUI INTERN DE FUNCTIONARE A ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI APROBAT PRIN H.C.L. NR.167/2008
     
HCL 143/ dec2012 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2013
     
HCL 144/ dec2012 PRIVIND APROBAREA RAPOARTELOR DE EVALUARE SI EFECTUARII SCHIMBULUI DE IMOBILE INTRE MUNICIPIULUI TULCEA PRIN CONSILIUL LOCAL SI S.C. DONARIS S.A.
     

HCL 01/2011

HOTARÂREA
PRIVIND ÎNCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL
DOMNULUI PERICLEANU-GRIGORE CIPRIAN
     
HCL 02/2011 HOTARAREA
privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al
S.C. AGROPIETE S.A Tulcea, pe anul 2011
     
HCL 03/2011 HOTARÂREA
PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENTA
     
HCL 04/2011 HOTARÂREA
privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor
de munca realizate de una dintre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de
ajutor social conform prevederilor Legii nr.276/2010 pentru modificarea si completarea Legii
nr.416/2001 privind venitul minim garantat
     
HCL 05/2011 HOTARÂREA
PRIVIND ACORDUL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA PENTRU
ANGAJAREA ÎN CADRUL GRUPULUI SCOLAR “ANGHEL SALIGNY” TULCEA A UNUI
MEDIATOR SCOLAR
     
HCL 06/2011 HOTARÂREA
privind aprobarea Procedurii privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la
Bugetul Local pentru activitati nonprofit de interes local si a Procedurii privind regimul
finantarilor nerambursabile alocate de la Bugetul Local cultelor religioase recunoscute de
lege, care isi desfasoara activitatea in Municipiul Tulcea
     
HCL 07/2011 HOTARAREA
pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate „Amenajare pista de altetism –
Stadion Delta Tulcea” si a indicatorilor tehnico-economici
     
HCL 08/2011 HOTARAREA
pentru modificarea si completarea anexei Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea
nr. 268/2010 privind inventarierea in domeniul public al municipiului a terenului in
suprafata de 117,03ha, polderul Zaghen
     
HCL 09/2011 HOTARAREA
pentru modificarea si completarea inventarului domeniului public cu suprafata de teren
aferenta unor strazi din municipiul Tulcea, conform masuratorilor topo cadastrale
     
HCL 10/2011 HOTARAREA
privind inventarierea in domeniul public al municipiului a intrândului din strada Negruzzi,
in suprafata de 103mp, situat in municipiul Tulcea, in vederea intabularii
     
HCL 11/2011 HOTARAREA
pentru modificarea pozitiilor 692 si 1079 din “Inventarul bunurilor care apartin
domeniului public al municipiului Tulcea” cu privire la inregistrarea Gradinitei cu
Program Prelungit nr.18 in loc de Liceul de Arta George Georgescu-corpul B
     
HCL 12/2011 HOTARAREA
privind trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului
Transporturilor si Infrastructurii – Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri
Nationale din România SA, in domeniul public al municipiului Tulcea si in administrarea
Consiliului Local Tulcea, a drumului
DN 22 G (Centura Tulcea)–Km 0+000 – Km 3+950
     
HCL 13/2011 HOTARAREA
privind inventarierea in domeniul privat al municipiului Tulcea, a spatiului cu alta destinatie
decat cea de locuinta in suprafata de 21,60 mp, situat in Tulcea, Aleea Ciocîrliei – spate bl.
X4 si inchirierea prin licitatie a acestuia, pentru destinatia de garaj, aprobarea Caietului de
sarcini si Instructiunilor de participare la licitatie
     
HCL 14/2011 HOTARÂREA
privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL ” CONSTRUIRE LOCUINTA
UNIFAMILIALA SI TRANSFORMARE ANEXA AGRICOLA IN ATELIER PRESTARI SERVICII ”,
str. Viticulturii F.N., Tulcea, a Regulamentului Local de Urbanism aferent si includerea in intravilan
a terenului de 1600 mp
     
HCL 15/2011 HOTARÂREA
privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL ” ANSAMBLU DE LOCUINTE SI
FUNCTIUNI COMPLEMENTARE ”, str. LIVEZILOR NR.52, Tulcea si a Regulamentului
Local de Urbanism aferent
     
HCL 16/2011 HOTARÂREA
privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL ” CONSTRUIRE CENTRU MEDICAL ”, str.
BUCOVINEI NR.7, Tulcea si a Regulamentului Local de Urbanism aferent
     
HCL 17/2011 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL
” PARC EOLIAN SI RACORDARE LA S. E.N.” F12 extravilan Tulcea,
T269 A4266/15, T269 A4266/20 si a Regulamentului Local de Urbanism aferent
     
HCL 18/2011 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU-
”SEDIU FIRMA, CENTRU DE PERFECTIONARE PROFESIONALA SI ANEXE ”
– intrarea Intrarea Livezilor IV Nr.7A Tulcea
     
HCL 19/2011 HOTARÂREA
PRIVIND ÎNFIINTAREA COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICA TULCEA