COMPONENŢA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA

COMISIA I pentru studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Tulcea

COMISIA II pentru organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură

COMISIA III pentru servicii publice şi comerţ

COMISIA IV pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie şi asistenţă socială, sportive şi de agrement

COMISIA V pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor

shadow