Evidența persoanelor

Birou Evidenţă Informatizată a Persoanei

Organizarea si functionarea serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Tulcea este organizat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002.
      Scopul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor este acela de a exercita competenţele ce îi sunt date prin lege, pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor şi de stare civilă.
      În vederea îndeplinirii atribuţiilor, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din Municipiul Tulcea este constituit, potrivit prevederilor din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 şi din Legea nr. 13/2011.
      Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1375 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români şi a Hotărârii de Guvern nr. 64 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă.
      Activitatea Serviciului Public Comunitar Local se desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor este condus de un Şef serviciu numit sau eliberat din funcţie prin hotărâre a Consiliului Local Tulcea, în condiţiile Legii 188/1999, cu avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.
      Şeful serviciului are obligaţia de a lua măsuri pentru îmbunătăţirea activităţilor ce intră în sfera sa de competenţă.
      Semestrial, şeful serviciului, verifică funcţionarii publici din subordine pe linia cunoaşterii atribuţiunilor, a temelor din programul anual de pregătire profesională precum şi a legislaţiei în domeniu.
      Pentru îndeplinirea prerogativelor cu care este învestit, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor cooperează cu celelalte structuri ale Consiliului Local Tulcea, ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi dezvoltă relaţii de colaborare, control, ajutor şi îndrumare cu autorităţile publice, societăţi, agenţi economici, precum şi cu persoane fizice, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare.
      Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor are atribuţii pe linie de:
a) evidenţă a persoanelor şi eliberarea actelor de identitate;
b) informatică;
c) stare civilă;
d) analiză, sinteză, secretariat, arhivă şi relaţii publice.
      Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor execută atribuţiile ce-i sunt conferite de lege pentru soluţionarea cererilor cetăţenilor care au domiciliul sau reşedinţa pe raza de competenţă.
      În vederea atingerii obiectivelor stabilite, activitatea Serviciului are la bază relaţii de autoritate(ierarhice şi funcţionale, de cooperare, de coordonare şi de control) potrivit atribuţiilor stabilite pentru fiecare structură componentă în parte.
      Relaţiile de autoritate ierarhice se stabilesc între conducerea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor şi structurile subordonate acesteia, în scopul organizării, menţinerii şi perfecţionării stării de funcţionalitate a serviciului. Acelaşi tip de relaţii se stabilesc între şefii birourilor şi personalul subordonat acestora.
      Structura organizatorică şi personalul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Tulcea sunt stabilite conform organigramei aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, avizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.
       Structura organizatorică a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, este:
   – Birou Evidenţă Informatizată a Persoanei, care este alcătuit din următoarele structuri:
       – Compartiment Evidenţă Persoane;
       – Compartiment Prelucrare Date;
       – Compartiment Ghişeu ;
       – Compartiment Staţie Mobilă.
       – Compartiment Arhivă;
       – Birou Stare Civilă;
      Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, primeşte şi soluţionează cererile cetăţenilor pe probleme specifice de evidenţă a persoanelor din Municipiul Tulcea cât şi din comunele repartizate prin hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea, la care nu s-au constituit încă servicii publice comunitare locale. Comunele pe care le deserveşte sunt: Beştepe, Ceatalchioi, Chilia-Veche, Frecăţei, Izvoarele, Mihail Kogălniceanu, Mahmudia, Maliuc, Murighiol, Nalbant, Nufăru, Pardina, Sfântu Gheorghe, Somova, Valea Nucarilor şi Valea Teilor.
      La nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, activitatea de control şi coordonare se realizează direct ori prin intermediul şefilor celor 2 birouri. De asemenea, în activitatea de control, pe domenii specifice de activitate, conducerea serviciului poate angrena şi alt personal specializat din cadrul structurilor proprii.
            Extras din R.O.F. aprobat prin H.C.L. nr.113/2012

ANUNȚ IMPORTANT!
Actele de identitate emise de autorităţile publice care au expirat, începând cu data de 01.03.2020, îşi menţin valabilitatea pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări (conform art. 4 alin (5) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID 19).
Dispoziţiile de mai sus vizează atât cărţile de identitate cât şi cărţile de identitate provizorii.

shadow
shadow

Formulare tip (cerere) ce se vor lista față/verso

shadow

Evidenta populatiei

1. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ, DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI ÎN URMĂTOARELE DOMENII:
      – EVIDENŢA PERSOANELOR;
      – STARE CIVILĂ;
      – INFORMATICĂ;
      – SECRETARIAT ŞI ARHIVĂ.

2. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ ARE ÎN COMPONENŢĂ URMĂTOARELE ENTITĂŢI:
    – BIROU EVIDENŢĂ INFORMATIZATĂ A PERSOANEI(str. Spitalului nr. 2);
    – BIROU STARE CIVILĂ(str. Gloriei nr. 6) ;

3. ŞEFA SERVICIULUI, doamna ALEXANDRU ANCA-VIRGINIA, PRIMEŞTE ÎN AUDIENŢĂ CETĂŢENII, ZILNIC ÎN TOT TIMPUL PROGRAMULUI. LA GHIŞEUL SERVICIULUI EXISTĂ ŞI CONDICĂ DE „SUGESTII ŞI RECLAMAŢII”.

4. DATELE DE IDENTIFICARE ALE SERVICIULUI: Adresa: Str. Spitalului nr. 2, Mun. Tulcea; Nr. tel. 0240/511440 – int. 221; nr. fax. 0240/512122
E-mail : evidentapersoane@primariatulcea.ro

5. TERMENE DE ELIBERARE ACTE DE IDENTITATE

Potrivit art.15 alin. (5) din OUG 97/2005 republicată cu modificările si completările ulterioare, termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de pană la 30 de zile de la data inregistrării cererii la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor. In situații deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor.

La nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor a Municipiului TULCEA, cărțile de identitate, cărțile de identitate provizorii si vizele de resedință se eliberează, in termen de 7 (sapte) zile calendaristice de la data depunerii cererii, cu excepția situațiilor in care se efectuează verificari in teren sau la alte structuri (IPJ, pasapoarte, DEPABD), respectiv certificarea identității.

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:
1. PRIMIRI  CERERI : LUNI : 08.30 – 14.30, MARŢI : 12.00 – 16.30 , MIERCURI : 08.30 – 14.30, JOI : 12.00 – 18.30 , VINERI: 08.30 – 14.30
2. ELIBERĂRI  ACTE : LUNI : 14.30 – 16.30 , MARŢI : 08.30 – 12.00, MIERCURI : 14.30 – 16.30, JOI : 08.30 – 12.00, VINERI : 14.30 – 16.30

shadow

Obiective

Baza legala

– O.G. nr. 84/30.08.2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
– O.U.G. nr. 97 din 14 07. 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare;
– H.G. nr. 295 din 10 martie 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil;
– Legea nr. 119 din 16.10.1996, cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
– H.G. nr. 64 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare;
– O.G. nr. 41/2003, privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, aprobată prin Legea nr. 323/2003, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 21/1991 din 1 martie 1991 a cetăţeniei române, republicată;
– Legea nr. 190/2018 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
– H.G. nr. 781 din 25.07.2002, privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;
– O.G. nr. 27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 544 din 12.10.2001, privind accesul la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
– O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Tulcea;
– Regulamentul de organizare şi funcţionare a S.P.C.L.E.P.;
– Dispoziţiile Directorului General al D.E.P.A.B.D.;
– Dispoziţiile Primarului Municipiului Tulcea.

Principalele domenii de responsabilitate

– evidenţă a persoanelor şi eliberarea actelor de identitate;
– informatică;
– stare civilă;
– analiză, sinteză, secretariat, arhivă şi relaţii publice.

Structurile care executa activitatile planificate

– Biroul Evidenţă Informatizată a Persoanei: Compartiment evidenţă persoane, Compartiment prelucrare date, Compartiment ghişeu şi Compartiment staţie mobilă)
– Biroul Stare Civilă

Prioritatile activitatii de planificare

– realizarea concordanţei dintre obiectivele stabilite, sarcinile de îndeplinit şi posibilităţile de care dispun structurile din cadrul S.P.C.L.E.P.;
– identificarea şi promovarea unor forme şi metode eficiente de monitorizare a disfuncţiilor pe linie de evidenţă şi stare civilă, şi după caz, înlăturarea acestora;
– optimizarea functionalităţii birourilor şi a compartimentelor din cadrul S.P.C.L.E.P., corespunzător unei evaluări raţionale a nevoilor şi resurselor.

Obiective

1. OBIECTIV GENERAL
Creşterea gradului de operativitate a rezolvării cererilor cetăţenilor care au solicitat acte de identitate şi de stare civilă, încadrarea cu personalul necesar, creşterea gradului de acţiune cu staţia mobilă şi actualizarea permanentă a bazei de date.
2. OBIECTIVE OPERAŢIONALE
2.1. Optimizarea activităţii de planificare, organizare si creşterea gradului de operativitate în rezolvarea cererilor cetăţenilor care solicită acte de identitate şi stare civilă, precum şi a celor ale căror acte de identitate sunt expirate, încadrarea cu personalul necesar şi creşterea gradului de acţiune cu staţia mobilă pentru a veni în sprijinul cetăţenilor în vârstă, netransportabili şi a celor cu venituri reduse;
2.2. Asigurarea fundamentării, standardizării şi normării activităţii de evidenţă a persoanelor, în concordanţă cu prevederile legislaţiei în domeniu;
2.3. Crearea condiţiilor tehnice şi logistice necesare producerii actelor de identitate(inclusiv a cărţii electronice de identitate), informatizării stării civile şi actualizării Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor;
2.4. Continuarea îmbunătăţirii înzestrării la nivelul standardelor prin derularea programelor de achiziţionare si modernizare de echipamente şi tehnică specifică, ţinâd cont de Normele de înzestrare emise de D.P.A.B.D.
3. OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII DE CONTROL
– îndeplinirea atribuţiilor şi misiunilor specifice conform prevederilor Fişelor posturilor şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare;
– pregătirea de specialitate a personalului;
– activitatea de organizare, asigurarea cu personal, folosirea şi evidenţa acestuia;
– ordinea interioară şi disciplina;
– activitatea de management resurse umane;
– activitatea logistică;
– activitatea medicală;
– activitatea financiar-contabilă;
– activitatea de comunicaţii şi informatică;
– activitatea de secretariat, arhivă şi relaţii cu publicul;
– capacitatea de conducere şi stilul de muncă a personalului cu funcţii de conducere şi modul cum acestea se reflectă în activitatea structurilor Serviciului.

Sef SPCLEP Tulcea ALEXANDRU ANCA-VIRGINIA

Eliberare acte de identitate

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI

(Depunerea documentelor se poate realiza numai din ziua împlinirii vârstei de 14 ani)

Documente necesare:
– Cerere pentru eliberarea actului de identitate (se obține de la sediul instituției, sau se imprimă față/verso pe o singură foaie, se completează cu litere mari de tipar, conform specificaţiilor existente pe CERERE, semnată atât de minor cât şi de părinte sau de reprezentantul legal);
– Certificatul de naştere al minorului, cu care se face dovada cetăţeniei române, original şi copie;
– Certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, certificatul de divorț însoțit de acordul parental / hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie;
– Actul de identitate al unuia dintre părinţi (cel care însoţeşte minorul) sau al reprezentantului legal, original şi copie (document cu care se realizează şi dovada adresei de domiciliu);
– Documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate (achitare la Serviciul Impozite și Taxe Tulcea, din str. I.L. Caragiale, str. Plugari sau Aleea Socului = 7 lei, sau pe Ghișeul.ro).

NOTĂ: Atunci când autoritatea părintească se exercită de ambii părinţi, cu domicilii diferite, iar minorul locuieşte în mod statornic cu unul dintre aceştia, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de către părintele la care minorul are domiciliul, nefiind necesară şi semnătura celuilalt părinte;

Atunci când instanţa a hotărât ca locuinţa minorului să fie la unul dintre părinţi, iar minorul locuieşte statornic la celălalt părinte, este necesară declaraţia de consimţământ a părintelui la care instanţa a hotărât că are locuinţa, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscris domiciliul la adresa la care acesta locuieşte statornic. Declaraţia poate fi dată:
1. la ghişeu, în faţa personalului S.P.C.L.E.P.;
2. în faţa personalului consular sau autentificată la misiunea diplomatică a României din statul în care părintele se află;
3. la notarul public român;
4. la autorităţile străine competente, situaţie în care declaraţia va fi tradusă şi legalizată, respectiv apostilată, dacă este cazul;

În situaţia în care părinţii divorţaţi exercită autoritatea părintească comună cu privire la minor, iar locuinţa acestuia este stabilită la unul dintre părinţi cu menţionarea adresei de domiciliu, dacă părintele în cauză solicită schimbarea domiciliului, minorul îşi schimbă domiciliul odată cu acesta, în condiţiile art. 497 din Legea nr. 287 /2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;

În situaţia în care hotărârea judecătorească definitivă/irevocabilă privind încredinţarea minorului a fost pronunţată în străinătate, aceasta se prezintă, în original şi copie, însoţită de traducerea legalizată, precum şi de hotărârea prin care a fost investită cu formulă executorie.

EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE

EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE

Documente necesare:
– Cerere pentru eliberarea actului de identitate (se obține de la sediul instituției, sau se imprimă față/verso pe o singură foaie, se completează cu litere mari de tipar, conform specificaţiilor existente pe CERERE, semnată de titular sau de reprezentantul său legal);
– Actul de identitate;
– Certificatul de naştere, original şi copie;
– Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, după caz, original şi copie;
– Certificatul / hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;

NOTĂ: Dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiune de divorţ; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

– Extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;

NOTĂ: Extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii şi poate fi prezentat şi în format electronic;

În situaţia în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, este necesară declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului, însoţită de actul de proprietate al acestuia; consimţământul se consemnează pe cerere în prezenţa lucrătorului de evidenţă;

Declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului poate fi dată în ţară, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate în faţa:
1. poliţistului de siguranţă publică;
2. notarului public;

ori, în străinătate, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate:
1. la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate;
2. sau la autorităţile străine competente (în acest caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă, legalizată şi apostilată – unde este cazul).

– Documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate (achitare la Serviciul Impozite și Taxe Tulcea, din str. I.L. Caragiale, str. Plugari sau Aleea Socului = 7 lei, sau pe Ghișeul.ro).

DETERIORAREA / DISTRUGEREA, PIERDEREA SAU FURTUL ACTULUI DE IDENTITATE

DETERIORAREA / DISTRUGEREA, PIERDEREA SAU FURTUL ACTULUI DE IDENTITATE

Documente necesare:
– Cerere pentru eliberarea actului de identitate (se obține de la sediul instituției, sau se imprimă față/verso pe o singură foaie, se completează cu litere mari de tipar, conform specificaţiilor existente pe CERERE, semnată de titular sau de reprezentantul său legal);
– Actul de identitate, după caz;
– Certificatul de naştere, original şi copie;
– Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, după caz, original şi copie;
– Certificatul / hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;

NOTĂ: Dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiune de divorţ; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

– Extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;

NOTĂ: Extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii şi poate fi prezentat şi în format electronic;

În situaţia în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, este necesară declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului, însoţită de actul de proprietate al acestuia; consimţământul se consemnează pe cerere în prezenţa lucrătorului de evidenţă;

Declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului poate fi dată în ţară, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate în faţa:
1. poliţistului de siguranţă publică;
2. notarului public;

ori, în străinătate, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate:
1. la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate;
2. sau la autorităţile străine competente (în acest caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă, legalizată şi apostilată – unde este cazul).

– Documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate (achitare la Serviciul Impozite și Taxe Tulcea, din str. I.L. Caragiale, str. Plugari sau Aleea Socului = 7 lei, sau pe Ghișeul.ro).

Pentru persoanele care nu au preluată imaginea facială în R.N.E.P. este necesară prezentarea unui document oficial cu fotografie de dată recentă – permis de conducere, original şi copie, sau paşaport, original şi copia filei cu imaginea şi datele solicitantului.

CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE (CIP)

CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE (CIP)

NOTĂ: Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare eliberării cărţii de identitate şi în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.
Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate este de 1 an.

Documente necesare (cele care pot fi prezentate):
– Cerere pentru eliberarea actului de identitate (se obține de la sediul instituției, sau se imprimă față/verso pe o singură foaie, se completează cu litere mari de tipar, conform specificaţiilor existente pe CERERE, semnată de titular sau de reprezentantul său legal);
– Actul de identitate (în cazul deteriorării sau distrugerii parţiale);
– Certificatul de naştere, original şi copie;
– Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, după caz, original şi copie;
– Certificatul / hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie.

NOTĂ: Dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiune de divorţ; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

– Extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;

NOTĂ: Extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii şi poate fi prezentat şi în format electronic;

În situaţia în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, este necesară declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului, însoţită de actul de proprietate al acestuia; consimţământul se consemnează pe cerere în prezenţa lucrătorului de evidenţă;

Declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului poate fi dată în ţară, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate în faţa:
1. poliţistului de siguranţă publică;
2. notarului public;
ori, în străinătate, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate:
1. la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate;
2. sau la autorităţile străine competente (în acest caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă, legalizată şi apostilată – unde este cazul).

– Trei fotografii mărimea 3/4cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
– Documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate (achitare la Serviciul Impozite și Taxe Tulcea, din str. I.L. Caragiale, str. Plugari, Aleea Socului = 1 leu, sau pe Ghișeul.ro).

SCHIMBAREA DOMICILIULUI, SCHIMBAREA DENUMIRII STRĂZII SAU RENUMEROTAREA IMOBILELOR, ÎNFIINȚARE STRADĂ

SCHIMBAREA DOMICILIULUI, SCHIMBAREA DENUMIRII STRĂZII SAU RENUMEROTAREA IMOBILELOR, ÎNFIINȚARE STRADĂ

Documente necesare:
– Cerere pentru eliberarea actului de identitate (se obține de la sediul instituției, sau se imprimă față/verso pe o singură foaie, se completează cu litere mari de tipar, conform specificaţiilor existente pe CERERE, semnată de titular sau de reprezentantul său legal);
– Actul de identitate;
– Certificatul de naştere, original şi copie;
– Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, după caz, original şi copie;
– Certificatul / hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;

NOTĂ: Dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiune de divorţ; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

– Extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;

NOTĂ: Extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii şi poate fi prezentat şi în format electronic;

În situaţia în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, este necesară declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului, însoţită de actul de proprietate al acestuia; consimţământul se consemnează pe cerere în prezenţa lucrătorului de evidenţă;

Declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului poate fi dată în ţară, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate în faţa:
1. poliţistului de siguranţă publică;
2. notarului public;

ori, în străinătate, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate:
1. la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate;
2. sau la autorităţile străine competente (în acest caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă, legalizată şi apostilată – unde este cazul).

– Documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate, după caz (achitare la Serviciul Impozite și Taxe Tulcea, din str. I.L. Caragiale, str. Plugari, Aleea Socului = 7 lei, sau pe Ghișeul.ro).

STABILIREA REŞEDINŢEI

STABILIREA REŞEDINŢEI

Documente necesare:
– Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței (se obține de la sediul instituției, sau se imprimă față/verso pe o singură foaie, se completează cu litere mari de tipar, conform specificaţiilor existente pe CERERE, semnată de titular);
– Actul de identitate;
– Extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de reședință, original şi copie;

NOTĂ: Extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii şi poate fi prezentat şi în format electronic;

În situaţia în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, este necesară declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului, însoţită de actul de proprietate al acestuia; consimţământul se consemnează pe cerere în prezenţa lucrătorului de evidenţă;

Declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului poate fi dată în ţară, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate în faţa:
1. poliţistului de siguranţă publică;
2. notarului public;

ori, în străinătate, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate:
1. la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate;
2. sau la autorităţile străine competente (în acest caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă, legalizată şi apostilată – unde este cazul).

Pentru persoanele care solicită stabilirea reşedinţei în locuri de cazare în comun – cămine/internate școlare, campusuri universitare, instituţii de ocrotire/centre de servicii sociale sau în centre educative, dovada adresei de reședință se face cu declarația scrisă a conducătorului instituției sau centrului ori a persoanei abilitate de acesta, consemnată pe cerere la rubrica destinată consimțământului titularului spațiului de locuit, prin înscrierea numelui de familie și a prenumelui, a seriei și numărului actului de identitate, a datei și a semnăturii, peste care se aplică, opțional, ștampila instituției în cauză.

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII CETĂŢENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE, CARE LOCUIESC TEMPORAR ÎN ROMÂNIA

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII CETĂŢENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE, CARE LOCUIESC
TEMPORAR ÎN ROMÂNIA

Documente necesare:
– Cerere pentru eliberarea actului de identitate (se obține de la sediul instituției, sau se imprimă față/verso pe o singură foaie, se completează cu litere mari de tipar, conform specificaţiilor existente pe CERERE, semnată de titular );
– Paşaportul, aflat în termen de valabilitate, cu menționarea țării de domiciliu, în original și copia filelor conținând datele personale de domiciliu;
– Certificatul de naştere şi/sau de căsătorie, eliberat/eliberate de oficiile de stare civilă române – original şi copie;
– Certificatul/hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;

NOTĂ: Dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiune de divorţ; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

– Dovada adresei de reşedinţă din România (Extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de reședință), original şi copie;

NOTĂ: Extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii şi poate fi prezentat şi în format electronic;

În situaţia în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, este necesară declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului, însoţită de actul de proprietate al acestuia; consimţământul se consemnează pe cerere în prezenţa lucrătorului de evidenţă;

Declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului poate fi dată în ţară, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate în faţa:
1. poliţistului de siguranţă publică;
2. notarului public;
ori, în străinătate, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate:
1. la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate;
2. sau la autorităţile străine competente (în acest caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă, legalizată şi apostilată – unde este cazul).

– Trei fotografii mărimea 3/4cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
– Documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate (achitare la Serviciul Impozite și Taxe Tulcea, din str. I.L. Caragiale, str. Plugari, Aleea Socului = 7 lei, sau pe Ghișeul.ro).

PENTRU STABILIREA DOMICILIULUI ÎN ROMÂNIA A CETĂŢENILOR CARE AU DOBÂNDIT/REDOBÂNDIT CETĂŢENIA ROMÂNĂ

PENTRU STABILIREA DOMICILIULUI ÎN ROMÂNIA A CETĂŢENILOR CARE AU DOBÂNDIT/REDOBÂNDIT CETĂŢENIA ROMÂNĂ

Documente necesare:
– Cerere pentru eliberarea actului de identitate (se obține de la sediul instituției, sau se imprimă față/verso pe o singură foaie, se completează cu litere mari de tipar, conform specificaţiilor existente pe CERERE, semnată de titular);
– Certificatul de cetăţenie română eliberat potrivit legii, original şi două copii;
NOTĂ: În cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani, dovada cetăţeniei române se face cu certificatul de cetăţenie română sau, după caz, cu certificatul de naştere românesc al minorului, însoţit de certificatul de cetăţenie al unuia dintre părinţi;
– Certificatul de naștere românesc, original și copie;
– Certificatul de căsătorie românesc, original și copie;
– Certificatele de naştere româneşti ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia română împreună cu părinţii, original şi copie;
– Certificatul/hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
NOTĂ: Dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiune de divorţ; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
– Extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
NOTĂ: Extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii şi poate fi prezentat şi în format electronic;
În situaţia în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, este necesară declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului, însoţită de actul de proprietate al acestuia; consimţământul se consemnează pe cerere în prezenţa lucrătorului de evidenţă;
Declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului poate fi dată în ţară, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate în faţa:
1. poliţistului de siguranţă publică;
2. notarului public;
ori, în străinătate, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate:
1. la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate;
2. sau la autorităţile străine competente (în acest caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi
prezentată tradusă, legalizată şi apostilată – unde este cazul).
– Un document cu fotografie, în baza căruia solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin ori, după caz, documentul care atestă dreptul de şedere/rezidenţă pe teritoriul României, original şi copie;
– Documentul care atestă dreptul de şedere/rezidenţă pe teritoriul României, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări/structurile subordonate original şi copie;
– Documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate (achitare la Serviciul Impozite și Taxe Tulcea, din str. I.L. Caragiale, str. Plugari, Aleea Socului = 7 lei, sau pe Ghișeul.ro).

NOTĂ: La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză predă documentul care atestă dreptul de şedere/rezidenţă pe teritoriul României, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări/structurile subordonate, pentru a fi remis emitentului.

PENTRU CETĂŢENII ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE CARE DORESC SĂ-ŞI SCHIMBE DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA

PENTRU CETĂŢENII ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE CARE DORESC SĂ-ŞI SCHIMBE DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA

Documente necesare:
– Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România (se obține de la sediul instituției, sau se imprimă față/verso pe o singură foaie, se completează cu litere mari de tipar, conform specificaţiilor existente pe CERERE, semnată de titular);
– Certificatul de naştere, original şi copie;
– Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, după caz, original şi copie;
– Certificatul / hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
NOTĂ: Dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiune de divorţ; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
– Certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani, care îşi schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate;
– Extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
NOTĂ: Extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii şi poate fi prezentat şi în format electronic;
În situaţia în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, este necesară declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului, însoţită de actul de proprietate al acestuia; consimţământul se consemnează pe cerere în prezenţa lucrătorului de evidenţă;
Declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului poate fi dată în ţară, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate în faţa:
1. poliţistului de siguranţă publică;
2. notarului public;
ori, în străinătate, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate:
1. la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate;
2. sau la autorităţile străine competente (în acest caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă, legalizată şi apostilată – unde este cazul).
– Documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate (achitare la Serviciul Impozite și Taxe Tulcea, din str. I.L. Caragiale, str. Plugari, Aleea Socului = 7 lei, sau pe Ghișeul.ro).
– Paşaportul românesc valabil sau expirat, cu menţionarea statului de domiciliu, în original şi copia filei conţinând date personale, sau certificatul de cetăţenie română, original şi copie;
– Actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberat / eliberate de către autorităţile străine, în original şi copie;

Dacă solicitantul nu prezintă unul din documentele indicate mai sus (pasaport respectiv act de identitate străin), acesta va da o declaraţie în faţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor, din care să rezulte motivul pentru care nu le mai deţine.

Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române sau de misiunea diplomatică ori oficiul consular de carieră al României din străinătate.
1.
Solicitanţii a căror naştere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă române solicită, înainte de a depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, transcrierea/înscrierea certificatelor de stare civilă obţinute în străinătate atât pentru ei, cât şi pentru copiii minori, în condiţiile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În situaţia în care numai unul dintre părinţi îşi schimbă domiciliul din străinătate în România, împreună cu copiii minori, este necesară prezentarea copiei, tradusă şi legalizată, a hotărârii judecătoreşti definitive/irevocabile prin care copiii au fost încredinţaţi părintelui care îşi schimbă domiciliul în România sau consimţământul celuilalt părinte, dat în faţa personalului consular de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate ori la autorităţile străine competente, în acest ultim caz, declaraţia privind consimţământul va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare.

DOCUMENTE CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU/REȘEDINTA

DOCUMENTE CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU/REȘEDINTA

A. Acte încheiate în condițiile de validitate prevăzute de legislația română în vigoare privind titlul locativ:

1.Extrasul de carte funciară pentru informare (care este prioritar în conformitate cu prevederile art. 69 din H.G nr. 295/2021) – care poate fi obținut:
• de la ghișeul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară;
• online prin intermediul aplicației A.N.C.P.I. (în format electronic);
• de la notarul public – însoțit obligatoriu de certificatul de conformitate emis de acesta;
NOTĂ: Extrasul de carte funciară trebuie să fie emis cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
Solicitantul actului de identitate / persoana care primeşte în spaţiul de locuit solicitantul trebuie să figureze în extrasul de carte funciară ca proprietar cu drepturi depline asupra unui imobil cu destinaţia de locuinţă. Nudul proprietar poate solicita eliberarea actului de identitate / înscrierea reşedinţei la acea adresă numai cu acordul uzufructuarului / uzuarului.
În cazul în care în extrasul de carte funciară figurează doar dreptul de proprietate asupra unui teren, pe care a fost construit un imobil cu destinaţia de locuinţă, fără ca aceasta să fie intabulată, este necesar să se prezinte şi autorizaţia de construire însoţită de procesul-verbal de recepţie.
În cazul în care există mai mulţi proprietari (inclusiv în situaţia în care proprietarii sunt soţ / soţie) pentru ca o terţă persoană să îşi stabilească domiciliul / reşedinţa la adresa respectivă este suficient acordul unuia dintre proprietari.
Locuinţa familiei
Oricare dintre soţi poate cere notarea în cartea funciară, în condiţiile legii, a unui imobil ca locuinţă a familiei, chiar dacă nu este proprietarul imobilului. (art. 321 alin. (2) din Codul Civil)
Fără consimţământul scris al celuilalt soţ, niciunul dintre soţi, chiar dacă este proprietar exclusiv, nu poate dispune de drepturile asupra locuinţei familiei şi nici nu poate încheia acte prin care ar fi afectată folosinţa acesteia. (art. 322 alin. (1) din Codul Civil)

2. Contractul de vânzare/vânzare-cumpărare – autentificat la un notar public sau înregistrat la nivelul instituției care a deținut fondul locativ;

3. Contractul de vânzare/vânzare-cumpărare – autentificat la un notar public, prin care cumpărătorul dobândește doar un dezmembrământ al dreptului de proprietate, respectiv nuda proprietate, iar vanzătorul își rezervă dreptul de uzufruct sau abitație viageră pentru sine sau pentru o altă persoană fizică;
Dreptul de uzufruct asupra întregului imobil
Dacă vanzatorul își rezervă dreptul de uzufruct pentru sine sau pentru o altă persoană fizică asupra întregului imobil, pentru a face dovada adresei de domiciliu/reședință, în situația în care solicitantul actului de identitate este:
• nudul proprietar – uzufructuarul trebuie să-și exprime consimțământul de primire în spațiu;
• uzufructuarul – nudul proprietar nu trebuie să-și exprime consimțământul de primire în spațiu;
• o terță persoană – numai uzufructuarul dă declarația de primire în spațiu;
Dreptul de abitatie viageră asupra intregului imobil
Dacă vânzătorul își rezervă dreptul de abitație viageră pentru sine sau pentru o alta persoană fizică asupra intregului imobil, pentru a face dovada adresei de domiciliu/reședință, în situația în care solicitantul actului de identitate este:
• persoana care are dreptul de abitație viageră sau soțul/soția, copii, părinții și persoanele aflate în întreținere – cumpărătorul nu trebuie să-și exprime consimțământul de primire în spațiu;
• cumpărătorul – persoana care și-a rezervat dreptul de abitație viageră trebuie să-și exprime consimțământul de primire în spațiu;
• o terță persoană – atât cumpărătorul cât și persoana care are dreptul de abitație trebuie să dea declarația de primire în spațiu;
Dreptul de uzufruct asupra unei cote părți din imobil
Dacă vânzătorul își rezervă dreptul de uzufruct pentru sine sau pentru o altă persoană fizică, numai asupra unei cote părți din imobil, pentru a face dovada adresei de domiciliu/reședință, în situația în care solicitantul actului de identitate este:
• nudul proprietar – uzufructuarul nu trebuie să-și exprime consimțământul de primire în spațiu;
• uzufructuarul – nudul proprietar nu trebuie să-și exprime consimțământul de primire în spațiu;
• o terță persoană – uzufructuarul sau, după caz, nudul proprietar poate să dea declarația de primire în spațiu;
Dreptul de abitație viageră asupra unei cote părți din imobil
Dacă vânzătorul își rezervă dreptul de abitație viageră pentru sine sau pentru o altă persoană fizică, numai asupra unei cote părți din imobil, pentru a face dovada adresei de domiciliu/reședintă, în situația în care solicitantul actului de identitate este:
• persoana care are dreptul de abitație viageră sau soțul/soția, copii, parintii si persoanele aflate in intretinere – cumparatorul nu trebuie să-și exprime consimțământul de primire în spațiu;
• cumpărătorul – persoana care și-a rezervat dreptul de abitație viageră nu trebuie să-și exprime consimțământul de primire în spațiu;
• o terță persoană – cumpărătorul sau, dupa caz, persoana care are dreptul de abitație poate să dea declarația de primire în spațiu;

4. Contractul de vânzare/vânzare-cumpărare – autentificat la un notar public prin care este cumpărat un imobil cu ajutorul unui credit ipotecar, prin programul prima casă;

5. Contactul de schimb imobiliar – autentificat la un notar public;

6. Contractul de donație – autentificat la un notar public;

NOTĂ:
• în cazul în care contractul (unul din cele enumerate la punctul 1-5) este pierdut/furat/distrus dovada adresei de domiciliu se poate face cu:
• o copie conformă cu originalul actului din arhiva instituției/notarului public unde a fost incheiat/autentificat sau, dupa caz, un duplicat al acestuia;
• un extras de carte funciară.
• În cazul în care în conținutul contractului este stipulat în mod expres că predarea-primirea imobilului se face pe bază de proces-verbal care este parte integrantă a contractului, pentru a face dovada adresei de domiciliu/reședință solicitantul trebuie să prezinte atât contractul, cât și procesul-verbal;
7. Contractul de închiriere/subînchiriere încheiat între două persoane fizice sau între o persoană juridică și una fizică; pentru a fi opozabil față de terți trebuie să îndeplinească una din următoarele condiții:
Dacă este încheiat între două persoane fizice
• să fie autentificat la un notar public
• să fie atestate părțile acestuia, conținutul, semnătura și data certă de către un avocat
• sa fie înregistrat la organele teritoriale ale A.N.A.F.
Dacă este încheiat între o persoană juridică și una fizică trebuie să fie înregistrat în registrul societății, datat, ștampilat și semnat de către părți;

8. Contractul de comodat (folosința gratuită) între două persoane fizice sau între o persoană juridică și una fizică; pentru a fi opozabil față de terți trebuie să îndeplinească una din urmatoarele condiții:
Daca este încheiat între două persoane fizice
• să fie autentificat la un notar public
• să fie atestate părțile acestuia, conținutul, semnătura și data certă de către un avocat
Dacă este încheiat între o persoană juridică și una fizică trebuie să fie înregistrat în registrul societății, datat, ștampilat și semnat de către părți;

9.Titlul de proprietate

10. Contractul pentru construirea unei locuințe și procesul-verbal de predare-primire/recepție a locuinței încheiat între o persoană fizică și Întreprinderea de locuințe/localuri sau Oficiul județean pentru Construirea și Vânzarea Locuințelor ori Agenția Națională pentru Locuințe etc.

11. Autorizația de construire și procesul-verbal de recepție sau autorizația de luare în folosinţă

12. Hotărârea judecătorească de constatare a dreptului de proprietate, în cazul unui imobil cumpărat în baza unui înscris sub semnatură privată, dobandit prin uzucapiune, accesiune imobiliară, în urma revendicarii, etc.

13. Actul/hotărârea judecătorească privind partajul bunurilor

14. Certificatul de moștenitor

15. Actul de adjudecare a unui imobil la licitație

16. Contractul de leasing imobiliar
NOTĂ: dacă solicitantul actului de identitate este o altă persoană decât locatarul/utilizatorul, soțul/soția sau copii acestuia este necesar și consimțământul reprezentantului societății de leasing;

17. Contractul de întreținere autentificat la un notar public

18. Actul de alipire sau dezlipire a unui imobil cu destinație de locuință – autentificat la un notar public;

19. Contractul de dare în plată a unui imobil cu destinație de locuință – autentificat la un notar public;

B. Declarația scrisă a găzduitorului persoană fizică sau juridică, de primire în spațiu, însoțită de un act încheiat în condiții de validitate prevăzute de legislația română în vigoare privind titlul locativ; declaraţia se consemnează pe cerere în prezenţa lucrătorului de evidenţă;

– declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului poate fi dată în ţară, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate în faţa:
1. poliţistului de siguranţă publică;
2. notarului public;
ori, în străinătate, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate:
1. la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate;
2. sau la autorităţile străine competente (în acest caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă, legalizată şi apostilată – unde este cazul);

C. Declarația pe propria răspundere a solicitantului actului de identitate, însoțită de nota de verificare a polițistului de ordine publică;
NOTĂ: în situaţia în care proprietarul spaţiului de locuit este în viaţă, dovada adresei de domiciliu nu se poate face cu declaraţia de propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică;

D. Documentul eliberat de primării (adeverința) din care să rezulte că solicitantul sau după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol;
! Acesta poate fi preluat numai în situaţia în care nu poate fi prezentat extrasul de carte funciară sau un alt document încheiat în condiţii de validitate prevăzute de legislaţia în vigoare privind titlul locativ (prezentate la lit. A);
NOTĂ: Adeverința trebuie să fie eliberată cu cel mult 30 zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

Important de stiut!

Precizări privind art. 321, 322, 323 din Codul civil:

• declaraţia de consimţământ pentru primirea în spaţiu a unei terţe persoane, poate fi dată numai de unul dintre soţi în situaţia în care imobilul respectiv nu a fost notificat în cartea funciară ca locuinţă a familiei;
• în spaţiul destinat declaraţiei dată pe cerere ori în conţinutul declaraţiei, soţul menţionează următorul text „Declar că imobilul nu a fost notificat în cartea funciară ca locuinţă a familiei”;
• în cazul în care imobilul a fost notificat în cartea funciară ca locuinţă a familiei, declaraţia de consimţământ trebuie să fie dată de ambi soţi
• în baza unui contract de închiriere al cărui titular este numai unul dintre soţi sau care este încheiat înainte de casatorie, se poate elibera act de identitate atât celuilalt soţ, cât şi copiilor minori, fără consimţământul proprietarului.

ATENTIE!

NU CONSTITUIE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU/REȘEDINȚĂ
• antecontractul/promisiunea de vânzare-cumpărare
• testamentul
• certificatul de atestare fiscală
• certificatul de nomenclatură stradală.

TERMEN ELIBERARE ACTE

În conformitate cu prevederile art. 15 alin (5) din O.U.G. nr. 97/2005 „Termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile, de la data înregistrării cererii la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor. În situații deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor”;

În cazul în care un cetățean se află într-o situație deosebită ce poate justifica solicitarea eliberării actului de identitate într-un termen mai scurt (ex. motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susținerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operațiuni notariale/bancare/postale, etc), acesta se va adresa conducerii instituției, care va analiza și va dispune, după caz, măsuri pentru soluționarea în timp util a cererii acestuia. (extras din Îndrumarea nr. 22 din 17.12.2015 a Direcției pentru Evidența Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date București).

shadow