Legea 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care inființează și administrează unități de asistență socială

În conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, respectiv Hotararea 578/2022 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, vă facem cunoscute următoarele:
• Documentația de solicitare a subvenției de la bugetul local în baza Legii 34/1998 se depune anual, în cursul lunii septembrie. Data-limită de depunere a documentaţiei de solicitare a subvenţiei este ultima zi lucrătoare a lunii septembrie.
• Evaluarea și selecționarea asociațiilor/fundațiilor/cultelor solicitante de subvenţii de la bugetul local , în baza Legii nr. 34/1998, se realizează de către Comisia de evaluare și selecționare constituită la nivelul Primăriei Muniipiului Tulcea.
Sunt eligibile să solicite subvenții de la bugetul local în baza Legii 34/1998, asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, care îndeplinesc următoarele condiții de eligibilitate:
• administrează unităţi de asistenţă socială în municipiul Tulcea, şi se încadrează în Nomenclatorul serviciilor sociale,
• sunt persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, acreditate ca furnizori de servicii sociale, potrivit legii;
• deţin licenţă de funcţionare pentru serviciile sociale pentru care solicită subvenţie;
• solicită subvenţii în completarea resurselor financiare proprii.
Documentaţia de solicitare a subvenţiei se poate înainta, în una dintre următoarele variante:
în format letric, respectiv în pachet închis, într-un singur exemplar, la registratura Primăriei Municipiului Tulcea cu mențiunea ”A nu se deschide înainte de sesiunea de evaluare”.
în format electronic, pe adresa de email- contact@primariatulcea.ro. Documentația va fi parolată, iar parola de acces va fi comunicată comisiei de evaluare, la solicitarea acesteia, prin e-mail.
Acte necesare:
a) cererea de solicitare subvenție conform modelului prevăzut în Anexa nr.1 din HG nr. 1153/2001 (incluzând anexele A și B la cerere, respectiv fișa tehnică privind unitatea de asistență socială și datele privind bugetul unității de asistență socială), completată și asumată prin semnare, inclusiv prin semnătură electronică;
b) ultimul bilanţ contabil înregistrat la direcţia generală a finanţelor publice județeană
c) balanţa contabilă de verificare din luna anterioară termenului de depunere a documentaţiei;
d) certificat de atestare fiscală emis de organul fiscal local şi central, în original, din care să rezulte că atât asociația/fundația/cultul, cât şi unităţile de asistenţă socială pentru care solicită subvenţii, nu au datorii scadente;
În cazul transmiterii electronice a documentației, originalele documentelor prevăzute la lit. a) și d) vor fi prezentate la momentul semnării convenției.
Instrucțiuni/informații privind transmiterea electronică a documentației de solicitare a subvenției de la bugetul local:
După descărcarea și completarea electronică a documentelor :
• cerere de solicitare a subvenției
• Fișa tehnică (Anexa A la cerere)
• Date privind bugetul pentru fiecare unitate de asistență socială pentru care se solicită subvenție (Anexa B la cerere)
alături de documentele menționate la punctul “Acte necesare’, se atașează la e-mail, într-un folder arhivat și parolat.
Solicitarea transmisă electronic va cuprinde obligatoriu următoarele informații:
• Subiect e-mail – Solicitare subvenție de la bugetul local în baza Legii 34/1998 – Direcția Economică
• Adresa furnizorului de servicii sociale solicitant de subvenție (conform adresei din certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale)
• Denumirea furnizorului (conform certificatului de acreditare ca furnizor de servicii sociale)
• Date de contact.

CERERER ACORDARE SUBVENȚIE FIȘA TEHNICĂ ANEXA B