Legislatie

Legislatia privind taxele si impozitele

ACTE NORMATIVE SPECIFICE DOMENIULUI FISCAL

• Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

• Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare

• Hotararea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

• Hotararea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.341/2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

• Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare

• OUG 57/2019 privind Codul administrativ

• Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare

• Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă cu modificarile si completarile ulterioare

• Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

• Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public cu modificarile si completarile ulterioare

• Hotarârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public cu modificarile si completarile ulterioare

• Decret-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

• Legea nr. 189/2000 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, cu modificarile si completarile ulterioare

• Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

• Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

• Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

• Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2594/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale desfasurata de catre organele fiscale locale

• Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 80/ 2013 privind taxele judiciare de timbru cu modificarile si completarile ulterioare

• Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata cu modificările şi completările ulterioare.

• Ordonanţa Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial.

• Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale cu modificarile si completarile ulterioare

• Regulamentul nr.679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE