Anunț Depunere/Actualizare Dosare Locuințe Sociale

ANUNȚ

PRIVIND DEPUNEREA SAU ACTUALIZAREA DOSARELOR
ÎN VEDEREA REPARTIZĂRII DE LOCUINȚE SOCIALE

În perioada 01 august – 31 august 2023, Biroul închirieri, Vânzări, Rate Locuințe, Fond Locativ, din cadrul Direcției întreținere si Administrare Patrimoniu a municipiului Tulcea, organizează sesiune de depunere și actualizare a dosarelor pentru locuințele sociale.

Toți solicitanții (inclusiv cei care au dosare depuse) pot depune cererile la Registratura Direcției întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea, din mun. Tulcea str. Plugarilor nr. 2 – Complex Piața Plugari, de luni până joi, între orele 08:00-16:30 și vineri, între orele 08:00 – 14:00, împreună obligatoriu și integral cu următoarele documente justificative:

 • cerere tip;
 • acte de identitate solicitant și membrii familiei (copie);
 • acte de stare civilă (certificat de căsătorie, sentință civilă de divorț, sentință civilă privind domiciliul minorului, etc.);
 • acte doveditoare privind veniturile realizate în ultimele 12 luni pentru fiecare membru al familiei, major (adeverință salariu, cupon pensie, îndemnizatie handicap, dispoziție stabilire îndemnizație/stimulent de inserție pentru creșterea copilului, etc.);
 • certificat fiscal de la Serviciul Impozite și Taxe a municipiului Tulcea;
 • contract de închiriere (înregistrat la ANAF pentru cei care locuiesc cu chirie);
 • adeverință de la asociația de proprietari, din care să reiesă suprafața utilă a construcției și numărul de persoane care contribuie la plata cheltuielilor comune;
 • certificate medicale care să ateste încadrare în grad de handicap sau gradul de invaliditate(unde este cazul);
 • adeverință de elev, preșcolar sau adeverință medicală cu privire la incapacitatea de a urma o formă de învățământ (pentru copiii aflați în întreținere);
 • adeverință privind proprietățile agricole din jud. Tulcea;
 • actele de studii ale solicitantului;
 • certificat/ legitimație de veteran și văduve de război;
 • decizia de stabilire a calității de beneficiar și a indemnizației lunare conform prevederilor Decretului-Lege Nr. 118/1990 – Republicat, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri și a Legii 341/2004 recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989;
 • documente care să ateste că solicitantul a beneficiat de o măsură de protecție specială;
 • documente care atestă că solicitantul a adoptat copii;
 • documente doveditoare că solicitantul a fost evacuat din locuință în virtutea unor prevederi contractuale sau legale ce nu țin de voința și de comportamentul acestora, repatriat, locatarii unor locuințe care nu mai prezintă siguranță în exploatare, funcționar public transferat în interes de serviciu;
 • Declarație notarială, sub sancțiunea prevăzută de art. 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, potrivit căreia solicitantul nu deține locuință proprietate personală, nu a înstrăinat o locuință proprietate după 01,01.1990, nu a beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe și nu deține în calitate de chiriaș o altă locuință din fondul locativ de stat (conform Legii nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare);

În caz de neprezentare a documentelor solicitate, până la data limită menționată, dosarul dumneavoastră va fi considerat incomplet și nu va intra în discuție la stabilirea listei de priorități.

Pentru informații suplimentare puteți apela numărul de telefon 0747 022 080, iar modelul cererii, lista documentelor necesare, precum și alte informații suplimentare le găsiți accesând site-urile www.diaptulcea.ro, www.primariatulcea.ro, precum și la registratura Direcției întreținere și Administrare Patrimoniu situată în municipiul Tulcea str. Plugarilor nr. 2, Complex Plugari.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

DIRECȚIA ÎNTREȚINERE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU