ATRIBUIRE LOCURI DE PARCARE – ETAPA a II-a  

ANUNȚ ATRIBUIRE LOCURI DE PARCARE – ETAPA a II-a   

                                       

           Având în vedere prevederile art. 26, lit. (b) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Sistemului de Parcări Publice cu Plată și de Reședință din Municipiul Tulcea, aprobat prin HCL nr. 122/31.05.2022, vă aducem la cunoștință faptul că în cazul în care au mai rămas locuri de parcare libere după finalizarea primei etape de atribuire, se pot atribui locuri de parcare prin licitație/atribuire directă și pentru locatarii persoane fizice sau juridice din imobilele apropiate care nu au primit locuri în parcarea de reședință aferentă acestora, situate la cel mult 100 m de limita blocului, dar și pentru posesorii celui de-al doilea autoturism. Pentru atribuirea celui de-al doilea loc de parcare, durata contractului este un an. Persoanele care se încadrează în limita distanței de 100 m, pot depune solicitări on-line pentru atribuirea directă/licitație a unui loc de parcare de reședință, respectând graficul menționat în prezentul anunț.

Depunerea solicitărilor și desfașurarea licitațiilor on-line pe site-ul https://parcari.primariatulcea.ro/ sau la Biroul Parcări din cadrul D.I.A.P Tulcea – str. Plugari, nr.2, dar vor avea loc în zile diferite, în funcție de zone, după cum urmează:

 1. Ziua 1 – interval 22.02.2023, ora 16:30 – 01.03.2023, ora 16:30
 • Zona str. Mărășești – str. Babadag (până la zona Coral Plaza Mall) – str. Mircea Vodă – coduri zonă: MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, HB;
 • Zona str. Babadag – C5 – ANL Viticulturii – coduri zonă: BA, BD, BE, BG, BH, BI, BJ, BM, BO, BQ, BR, BS, BT, BU, BV;
 • Zona Dallas – DA, DB, DC, DD, DE, DF;
 • Zona Portului – PA, PB, PC, PD.
 1. Ziua 2 – interval 23.02.2023, ora 16:30 – 02.03.2023, ora 16:30
 • Zona Podgoriilor – POD A, POD B, POD C, POD D, POD E, POD F, POD G;
 • Zona E3 – Meduzei – E3A, E3B, E3C, E3D, E3E, E3F, E3G, E3H, E3I, E3J, E3K, E3L, E3M, E3N, E3O, E3Q, E3R;
 • Zona str. Izvor – zona ANL D
 • Zona str. Spitalului – coduri zonă: SA, SB, ANL C
 1. Ziua 3 – interval 24.02.2023, ora 16:30 – 03.03.2023, ora 16:30
 • Zona Vest – Alunisului – str. Spitalului – str.1848 – coduri zonă: VA, VB, VC, VD, VE, VG, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP, VR, VS, VT, VQ, VU, VW, SC, SD, SE, SF.

 

Documente necesare:

 a) pentru persoane fizice:

 1. I./C.I;
 2. Certificat de înmatriculare sau autorizație provizorie de circulație a autovehiculului în proprietatea sa sau în folosință;
 3. Dovada deținerii poliței de asigurare tip RCA și ITP valabil;
 4. Documente privind dreptul de folosință (utilizare) a autovehiculului, contract de leasing, contract de comodat, dacă este cazul;
 5. Certificat de încadrare în grupă de handicap grav sau accentuat, dacă este cazul;
 6. Contract de vânzare-cumpărare, contract închiriere sau contract comodat, după caz.

b) pentru persoane juridice:

 1. B.I./C.I reprezentant legal;
 2. Certificat de înmatriculare sau autorizație provizorie de circulație a autovehiculului în proprietatea sa sau în folosință;
 3. Dovada deținerii poliței de asigurare tip RCA și ITP valabil;
 4. Documente privind dreptul de folosință (utilizare) a autovehiculului, contract de leasing, contract de comodat;
 5. Copie după certificatul de înregistrare de la Registrul Comerțului;
 6. Contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere sau contract de comodat pentru sediu/punct de lucru.

Menționăm că vor fi luate în considerare DOAR solicitările depuse în intervalul menționat mai sus! În această perioadă de timp se va desfășura și licitația.

– prețul de pornire a licitației: 150 lei inclusiv TVA; sub acest nivel nicio ofertă nu va putea fi acceptată;

– pasul de licitație va fi de minim 10 lei.                   

Persoanele cu handicap grav/accentuat sau reprezentanții lor legali care dovedesc cu documente faptul că dețin în proprietate/utilizare un autoturism au prioritate în atribuirea locurilor de parcare de reședință și care nu au depus documente necesare, le pot depune la Biroul Parcări din cadrul D.I.A.P Tulcea – str. Plugari, nr.2. până la data de 21.02.2023.

Pentru a putea obține un loc de parcare în zonele de reședință prin oricare dintre cele două modalități de atribuire, solicitanții nu trebuie să figureze cu datorii la bugetul local, cu excepția situațiilor în care acestea fac obiectul unor litigii, iar executarea a fost suspendată.

Persoanele validate și declarate câștigătoare în urma participării la licitația on-line/atribuire directă vor primi un e-mail de atribuire a locului de parcare, după care vor trebui să achite contravaloarea licitaței și/sau tariful anual în termen de 5 zile lucrătoare de la data înștiințării.

 

 

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de DIAPTulcea în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea.