Executare silita

Procedura executarii silite

În cazul în care debitorul nu îşi plăteşte de bunăvoie obligaţiile fiscale datorate, organele fiscale competente, pentru stingerea acestora, vor proceda la acţiuni de executare silită, potrivit legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala , cu modificarile si completarile ulterioare.
Executarea silită se face de catre organul de executare competent prin intermediul executorilor fiscali.
Executarea silită începe prin comunicarea somaţiei. Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somaţiei nu se stinge debitul, se continuă măsurile de executare silită. Somaţia este însoţită de un exemplar al titlului executoriu, in care se înscriu toate creanţele fiscale neachitate la scadenţă, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetului general consolidat, precum şi accesoriile aferente acestora, stabilite în condiţiile legii.
Executarea silită se poate întinde asupra veniturilor şi bunurilor proprietate a debitorului, urmăribile potrivit legii, prin instituirea popririi asupra veniturilor si disponibilitatilor banesti sau a procesului- verbal de sechestru asupra bunurilor mobile sau imobile .
Executarea silită se desfăşoară până la stingerea creanţelor fiscale înscrise în titlul executoriu, inclusiv a dobânzilor, penalităţilor de întârziere sau majorărilor de întârziere, după caz, ori a altor sume, datorate sau acordate potrivit legii prin aceasta, precum si a cheltuielilor de executare.

ORDINEA DE STINGERE A CREANTELOR FISCALE
(1) Suma realizată în cursul procedurii de executare silită reprezintă totalitatea sumelor încasate după comunicarea somaţiei prin orice modalitate prevăzută de Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala.
(2) Creanţele fiscale înscrise în titlul executoriu se sting cu sumele realizate conform alin. (1), mai întâi creanţele fiscale principale, în ordinea vechimii, şi apoi creanţele fiscale accesorii, în ordinea vechimii. Prevederile art. 165 alin. (2) si alin.(3) referitoare la ordinea vechimii sunt aplicabile în mod corespunzător.
(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul sumelor realizate prin plată sau compensare, stingerea se face potrivit prevederilor art. 163 şi 165.
(3) Dacă suma ce reprezintă atât creanţa fiscală, cât şi cheltuielile de executare este mai mică decât suma realizată prin executare silită, cu diferenţa se va proceda la compensare, potrivit art. 167, sau se restituie, la cerere, debitorului, după caz.

CONTESTATIA LA EXECUTARE SILITA
Persoanele interesate pot face contestaţie împotriva oricărui act de executare efectuat cu încălcarea prevederilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala , cu modificarile si completarile ulterioare, de către organele de executare, precum şi în cazul în care aceste organe refuză să îndeplinească un act de executare în condiţiile legii.

Contestaţia se poate face în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii.