Registru pentru evidența proiectelor de hotărâri 2020

Proiect de Hotărâre

privind desemnarea unui viceprimar în Comisia Municipală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Tulcea

Proiect de Hotărâre

privind modificarea și completarea art. 41 alin. (5) și (6) din regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Tulcea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 29/28.08.2008

Proiect de Hotărâre

pentru validarea modificărilor efectuate prin Dispoziția Primarului Municipiului Tulcea nr. 1475/22.12.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Tulcea pe anul 2020

Proiect de Hotărâre

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 230/17.12.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021

Proiect de Hotărâre

pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 254/19.12.2019 privind majorarea impozitului pe clădiri pentru clădirea cu destinaţia de moară, situată în municipiul Tulcea, str. Isaccei, nr. 59, proprietatea societăţii Deltapan S.A., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Proiect de Hotărâre

privind modificarea și completarea Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 1 pentru studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Tulcea

Proiect de Hotărâre

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Tulcea pe anul 2020

Proiect de Hotărâre

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020

Proiect de Hotărâre

privind acordarea unei prestații financiare excepționale pentru copiii înscriși la activitatea de tip „Școală după Școală” desfășurată în cadrul Centrului Multifuncțional Sofia, centru aflat în subordinea Direcției de Asistență și Protecție Socială

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea proiectului ”E-educație – o șansă pentru viitor în municipiul Tulcea” și a cheltuielilor legate de proiect, atât a valorii totale a proiectului, cât și a cofînanțării proprii

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea cofînanțării aferente proiectului ’’Stagii de practică inovative pentru o dezvoltare durabilă” ce va fi depus de Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Tulcea în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară AP 6 „Educație și competențe”, Prioritatea de investiție Pl.10.iv „îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare dual și de ucenicie”

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea participării Municipiului Tulcea ca partener în cadrul proiectului “Ecological resizing through urban and rural actions & dialogues for GHG mitigation in the Lower Danube Floodplain & Danube Delta – EDAPHIC-BLOOM DANUBE (Redimensionarea ecologică prin acțiuni și dialoguri urbane și rurale pentru atenuarea emisiilor de gaze cu efect de seră în lunca inundabilă a Dunării de Jos și în Delta Dunării)”, precum și a cofinanțării proprii

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2021

Proiect de Hotărâre

privind modificarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2020-2021, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 201/26.11.2020

Proiect de Hotărâre

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea contractului-cadru pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deseurilor de ambalaje din deseuri municipale care se va incheia cu organizatiile care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului

Proiect de Hotărâre

pentru aprobarea Regulamentului privind reglementarea activităților de identificare, ridicare, transport, depozitare, eliberare și valorificare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Tulcea

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ’’STAȚIE DE CERCETARE – SUPER SITE DELTA DUNĂRII ÎN CADRUL PROIECTULUI MAJOR DE INFRASTRUCTURĂ «CENTRU INTERNAȚIONAL DE STUDII AVANSATE PENTRU SISTEME FLUVIU – MARE: DANUBIUS-RI»”, intravilan, suburbia Tudor Vladimirescu, parcela 2, carte funciară nr. 44170, număr cadastral 44170, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea componenței comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor române, cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială în Municipiul Tulcea în vederea acordării subvențiilor de la bugetul local, conform prevederilor Legii nr.34/1998

Proiect de Hotărâre

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 13/31.01.2018 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor construite prin ANL, a modelelor cadru ale promisiunilor bilaterale de vânzare cu plata integrală sau în rate lunare egale și a prețurilor de vânzare ale locuințelor situate în municipiul Tulcea

Proiect de Hotărâre

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Caraman Ștefan

Proiect de Hotărâre

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Stan Ionel

Proiect de Hotărâre

privind trecerea din administrarea Direcției de Asistență și Protecție Socială Tulcea în administrarea Consiliului Local al municipiului Tulcea, prin Direcția Întreținere și Administrare Patrimoniu, a imobilului aparținând domeniului public al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, str. 14 Noiembrie nr. 24

Proiect de Hotărâre

privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin atribuire directă în Municipiul Tulcea încheiat între Municipiul Tulcea şi societatea Transport Public S.A. Tulcea nr. 34606/01.11.2019, prin act adițional

Proiect de Hotărâre

privind modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea şi efectuarea serviciilor publice de transport local de persoane prin curse regulate aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 205/27.09.2019 privind serviciile publice de transport local de persoane prin curse regulate în municipiul Tulcea

Proiect de Hotărâre

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Tulcea în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Tulcea pentru anul școlar 2020 – 2021.

Proiect de Hotărâre

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Tulcea în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor pentru Societatea Tulcea Gaz S.A..

Proiect de Hotărâre

privind modificarea şi completarea componenţei Adunării Generale a Acţionarilor pentru Societatea Transport Public S.A. Tulcea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 267/27.09.2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiect de Hotărâre

privind modificarea şi completarea componenţei Adunării Generale a Acţionarilor pentru societatea Servicii Publice S.A. Tulcea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 195/25.06.2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiect de Hotărâre

privind modificarea şi completarea componenţei Adunării Generale a Acţionarilor pentru societatea Energoterm S.A. Tulcea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 203/26.07.2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiect de Hotărâre

privind modificarea şi completarea componenţei Adunării Generale a Acţionarilor pentru societatea Agropieţe S.A. Tulcea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 193/25.06.2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea componenței comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor unitățile de cult – monumente istorice care își desfășoară activitatea în municipiul Tulcea.

Proiect de Hotărâre

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Tulcea în Comisia de avizare a programului de funcționare al unităților de alimentație publică din municipiul Tulcea și în Comisia de avizare a programului de funcţionare al unităților economice din municipiului Tulcea.

Proiect de Hotărâre

privind inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea a imobilului „Grădina de vară Dacia” din Tulcea, județul Tulcea,str. Isaccei nr. 16, a terenului și a bunurilor mobile aferente și darea acestuia în administrarea Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu.

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea proiectului «Prevenirea și combaterea crimei organizate și cooperarea poliției prin Centre transfrontaliere la frontiera România-Ucraina» cod 1HARD/4.3/2, a sumei și a procentului de cofinanțare care trebuie să fie asigurate în timpul implementării, precum și a cheltuielilor neeligibile sau a altor cheltuieli legate de proiect.

Proiect de Hotărâre

privind trecerea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, în domeniul public al municipiului Tulcea și în administrarea Consiliului Local al municipiului Tulcea, a spațiului cu suprafața de 9,05 mp din holul de la parterul clădirii Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea, corpul C2 din CF nr.41395, situat în Tulcea, strada Spitalului nr.2, în vederea funcționării Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Tulcea.

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea rezultatelor determinării compoziției fizice a deșeurilor municipale colectate de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Tulcea, realizată de Societatea Green Knowledge S.R.L..

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea proiectului Acces la e-educație prin dezvoltarea infrastructurii IT la nivelul școlii Școala Gimnazială Alexandru Ciucurencu, județul Tulcea și a cheltuielilor legate de proiect, atât a valorii totale a proiectului, cât și a cofinanțării proprii

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea cofinanțării aferente proiectului ”Stagii de practică inovative pentru o dezvoltare durabilă” ce va fi depus de Liceul Tehnologic BRAD SEGAL Tulcea în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară AP 6 „Educatie și competenţe”, Prioritatea de investiție P1.10.iv „Îmbunătăţirea utilității sistemelor de educaţie și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educaţie la muncă și consolidarea sistemelor de educaţie și formare profesională și a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competenţelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învăţare dual și de ucenicie”

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Regulamentului de finanțare pentru unitățile de cult – monumente istorice care își desfășoară activitatea în municipiul Tulcea

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2020-2021
de postat la proiecte.

Proiect de Hotărâre

privind instituirea unor măsuri fiscale în baza prevederilor art. XVII din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 constând în anularea majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020, datorate bugetului local al Municipiului Tulcea.

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pentru anul 2020, trimestrul III

Proiect de Hotărâre

privind instituirea unor măsuri fiscale în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 181/2020 constând în acordarea unor facilităţi la plata impozitului pe clădiri sau a taxei pe clădiri pentru contribuabilii din municipiul Tulcea.

Proiect de Hotărâre

privind modificarea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a unor activitati componente ale serviciului de salubrizare a Municipiului Tulcea nr. 27039/56/16.09.2020, încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea și societatea Servicii Publice S.A., prin act adiţional.

Proiect de Hotărâre

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Bibu Nicolae-Florin din partea Partidului Național Liberal și vacantarea locului de consilier local ocupat de acesta în cadrul Consiliului Local al Municipiului Tulcea.

Proiect de Hotărâre

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Udrea Iacob-Aurelian din partea Partidului Național Liberal și vacantarea locului de consilier local ocupat de acesta în cadrul Consiliului Local al Municipiului Tulcea.

Proiect de Hotărâre

privind alegerea viceprimarului municipiului Tulcea

Proiect de Hotărâre

privind alegerea viceprimarului municipiului Tulcea

Proiect de Hotărâre

privind asumarea protocolului de predare – primire a imobilului grădina de vară dacia din Tulcea, județul Tulcea, str. Isaccei nr. 16, a terenului și a bunurilor mobile aferente

Proiect de Hotărâre

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Tulcea pe anul 2020

Proiect de Hotărâre

privind modificarea și completarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea și ale structurilor fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 260/19.12.2019