Registru pentru evidența proiectelor de hotărâri 2021

Proiect nr. 391/22.12.2021

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 360/16.12.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022

Proiect nr. 390/20.12.2021

pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 254/19.12.2019 privind majorarea impozitului pe clădiri pentru clădirea cu destinaţia de moară, situată în municipiul Tulcea, str. Isaccei, nr. 59, proprietatea societăţii Deltapan S.A., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Proiect nr. 389/14.12.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”EXTINDERE HALĂ EXISTENTĂ PENTRU DESTINAȚIA DE COMPLEX EVENIMENTE PRIVATE + SPAȚIU COMERCIAL”, intravilan, strada Viticulturii, nr. 8A, carte funciară nr. 41760, număr cadastral 41760, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Proiect nr. 388/14.12.2021

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Tulcea pentru anul 2021

Proiect nr. 387/13.12.2021

privind aprobarea Statutului Municipiului Tulcea, Județul Tulcea

Proiect nr. 386/10.12.2021

privind modificarea şi completarea Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 2 pentru organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Proiect nr. 385/10.12.2021

privind schimbarea temporară a destinației imobilului Sală de festivități a Liceului Tehnologic Agricol „Nicolae Cornățeanu”, situat în Tulcea, str. Isaccei nr. 104, identificat prin număr cadastral 38863, Carte Funciară nr. 38863, înregistrat la poziția 856 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, din spațiu de învățământ în structură medicală cu destinația „Centru de vaccinare fix împotriva COVID-19”, începând cu data de 01.01.2022 până la data de 31.12.2022

Proiect nr. 384/09.12.2021

privind dezmembrarea terenului în suprafaţă de 4400 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada Combustibilului, nr. 2, înscris în cartea funciară nr. 33186

Proiect nr. 383/09.12.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă bunului imobil “Teren la intrarea în Tulcea dinspre Babadag (Troița)”, înregistrată la poziția 584 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 60/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 4 mp la 53 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 382/09.12.2021

privind modificarea suprafeței construite a bunului imobil situat în Tulcea, Strada Arțarilor, nr. 2B, înregistrat la poziția 1255 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, modificat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 265/29.09.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 578 mp la 590 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 381/09.12.2021

privind modificarea suprafețelor de teren aferente unor străzi aparținând domeniul public al Municipiului Tulcea, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 380/09.12.2021

privind inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea a suprafeței de 59976 mp, teren aferent Căilor de acces, spaţiilor verzi şi aleilor pietonale, situate în Tulcea, Sector 21, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 379/09.12.2021

privind inventarierea în domeniul privat al Municipiului Tulcea a suprafeței de 413 mp, teren aferent balcoanelor, situată în Tulcea, sector 16, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 378/09.12.2021

privind inventarierea în domeniul privat al Municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 717 mp, situat în Municipiul Tulcea, str. Taberei FN, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 377/09.12.2021

privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2021 – 2022

Proiect nr. 376/08.12.2021

pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 lit. A din Hotărârea ConsiliuL nr. 311/28.10.2021 privind aprobarea Listei de priorități, precum și a Listei de repartizare a locuințelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate închirierii pentru tineri

Proiect nr. 375/08.12.2021

privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022

Proiect nr. 374/07.12.2021

pentru premierea sportivilor afiliați Cluburilor sportive din municipiul Tulcea care au obținut rezultate deosebite la competițiile naționale și internaționale oficiale în anul 2021

Proiect nr. 373/07.12.2021

privind aprobarea redevenței datorate de către societatea Aquaserv S.A . Tulcea, conform contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare din județul Tulcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al Municipiului Tulcea nr. 263/27.09.2021, cu modificările și completările ulterioare

Proiect nr. 372/07.12.2021

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societății Energoterm S.A. Tulcea pe anul 2021

Proiect nr. 371/06.12.2021

privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de întreţinere, administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare, asigurat de societatea Agropieţe S.A., începând cu 01.01.2022

Proiect nr. 370/02.12.2021

privind acordarea unei prestaţii financiare excepţionale pentru copiii înscrişi la activitatea de tip „Școală după Școală” desfăşurată în cadrul Centrului Multifuncţional Sofia, centru aflat în subordinea Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială

Proiect nr. 369/19.11.2021

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea

Proiect nr. 368/19.11.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “TRANSFORMARE LOCUINȚĂ ÎN CLINICĂ STOMATOLOGICĂ CU ACCES DIN EXTERIOR”, intravilan, str. Păcii, nr. 2, bl. P1, sc. C, ap. 3, număr cadastral 31354-C1-U17, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent și concesionarea prin încredințare directă a terenului în suprafață de 4,00 mp, număr cadastral 49241, aparținând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, str. Păcii, nr. 2, bl. P1, sc. C, ap. 3, parter, pentru amenajarea scării de acces

Proiect nr. 367/19.11.2021

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Tulcea pentru anul 2021

Proiect nr. 366/18.11.2021

privind aprobarea prețurilor locale pentru producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice produsă pe bază de gaze naturale în Municipiul Tulcea de către societatea Energoterm S.A. Tulcea și a prețului local facturat populației

Proiect nr. 365/18.11.2021

privind modificarea şi completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 219/26.07.2018 privind aprobarea participării Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea, în calitate de lider de parteneriat, a Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea şi a Școlii Gimnaziale ”I.L. Caragiale” Tulcea, în calitate de parteneri, în vederea aplicării pentru finanţarea şi implementarea Proiectului ”Re Start Neptun – Dezvoltare Locală Integrată” din cadrul POCU 2014-2020, ”Dezvoltare Locală Integrată în comunităţile marginalizate din teritoriul ITI Delta Dunării”

Proiect nr. 364/18.11.2021

privind modificarea şi completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 241/29.08.2018 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Unitatea Administrativ-Teritorială municipiul Tulcea, în calitate de lider de parteneriat, a Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea şi Școala Gimnazială ”Ion Luca Caragiale” Tulcea, în calitate de parteneri, şi a cofinanţării aferente proiectului ”Re Start Neptun – Dezvoltare Locală Integrată” din cadrul POCU 2014-2020, ” Dezvoltare Locală Integrată în comunităţile marginalizate din teritoriul ITI Delta Dunării”

Proiect nr. 363/18.11.2021

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 220/29.07.2021 privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 2270 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Tulcea, str. Orizontului, nr. 200 și constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros asupra acestui teren către societatea KLINGON DINAMIC S.R.L.

Proiect nr. 362/18.11.2021

privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 178/30.06.2021 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Tulcea în favoarea proprietarilor de construcții amplasate pe acestea

Proiect nr. 361/18.11.2021

privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local prin atribuire directă în municipiul Tulcea, încheiat între Municipiul Tulcea şi Societatea Transport Public S.A. nr.34606/01.11.2019, prin act adiţional

Proiect nr. 360/17.11.2021

pentru modificarea şi completarea poziţiei 850 din anexa Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021 privind actualizarea “Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Tulcea” referitoare la înregistrarea bunului imobil Grădiniţa nr.17, Aleea Stânjenelului, nr.12, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 359/17.11.2021

privind atribuirea în administrare a mijloacelor fixe rezultate ca urmare a recepţionării obiectivului de investiţii “ACHIZIŢIE 4 STAŢII DE INCĂRCARE CU UN CONECTOR PENTRU AUTOVEHICULE ELECTRICE ŞI HIBRIDE”, amplasate în municipiul Tulcea pe str.Isaccei – bloc Pelican, str.Păcii – Piaţa Nouă, str.Babadag, str.Isaccei – parcare Casa Sindicatelor

Proiect nr. 358/17.11.2021

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pentru trimestrul III al anului 2021

Proiect nr. 357/16.11.2021

privind aprobarea modificării și completării contractului – cadru pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale, care se va încheia cu organizațiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 64/25.02.2021, prin act adițional

Proiect nr. 356/16.11.2021

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Tulcea în Comisia de avizare a programului de funcţionare al unităţilor economice din municipiul Tulcea

Proiect nr. 355/16.11.2021

privind inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea a suprafeţei de 2029 mp, situată în Tulcea, str. Inginer Dumitru Ivanov, F.N., conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 354/16.11.2021

privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 523 mp aferent balcoanelor, situat în municipul Tulcea, zona E3, sector 21, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 353/16.11.2021

privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a suprafeţei de 363 mp, teren aferent balcoanelor, situată în Tulcea, zona E3, sector 20, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 352/16.11.2021

privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 359 mp, situat în municipul Tulcea, str. Grafician Constantin Găvenea, F.N., conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 351/16.11.2021

pentru modificarea şi completarea poziţiei 833 din anexa Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021 privind actualizarea “Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Tulcea” referitoare la înregistrarea bunului imobil “Piaţa Mircea cel Bătrân”, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 350/16.11.2021

pentru modificarea şi completarea poziţiei 694 din anexa Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.59/25.02.2021 privind actualizarea “Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Tulcea” referitoare la înregistrarea bunului imobil Grădiniţa nr.2, str. Mahmudiei, nr.32, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 349/16.11.2021

pentru modificarea şi completarea poziţiei 684 din anexa Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.59/25.02.2021 privind actualizarea “Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Tulcea” referitoare la înregistrarea bunului imobil Şcoala Gimnazială Elena Doamna”, str. Babadag, nr.136, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 348/16.11.2021

privind modificarea suprafeţelor de teren aferente unor străzi aparţinând domeniului public al municipiului Tulcea, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 347/16.11.2021

pentru premierea elevilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat care au obţinut rezultate deosebite la examenele de Evaluare Națională și bacalaureat în anul 2021

Proiect nr. 346/15.11.2021

privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 294,23 mp, identificat cu numărul cadastral 36137, carte funciară nr. 36137, aparținând domeniului privat al municipiului Tulcea, strada Balizei, nr. 53 și vânzarea cu exercitarea dreptului de preempțiune către ANDREI (fostă Gheorghe) MĂDĂLINA

Proiect nr. 345/15.11.2021

privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 300,47 mp, identificat cu numărul cadastral 36097, carte funciară nr. 36097, aparținând domeniului privat al municipiului Tulcea, strada Azaleei, nr. 56 și vânzarea în rate cu exercitarea dreptului de preempțiune către NANI VASILE VICTOR

Proiect nr. 344/15.11.2021

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Sela Georgian din partea Partidului Social Democrat și vacantarea locului de consilier local ocupat de acesta în cadrul Consiliului Local al Municipiului Tulcea

Proiect nr. 343/11.11.2021

privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tulcea şi Asociaţia Club Sportiv Municipal Delta Aegyssus Tulcea în vederea realizării proiectului “Modernizare teren de fotbal Cozma Zaiţ”

Proiect nr. 342/10.11.2021

privind asocierea Municipiului Tulcea cu Penitenciarul Tulcea, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale şi Direcţia Judeţeană pentru Cultură Tulcea în vederea implementării proiectului Expoziţie permanentă în aer liber

Proiect nr. 341/08.11.2021

privind anularea obligaţiilor fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiaţi din Registrul Comerţului şi scăderea societăţilor radiate din evidenţa fiscală

Proiect nr. 340/08.11.2021

privind anularea creanţelor fiscale datorate de persoanele fizice aflate în stare de insolvabilitate

Proiect nr. 339/21.10.2021

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru activitățile unităților de învățământ preuniversitar de stat finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021

Proiect nr. 338/19.10.2021

privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea de premii elevilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat care au obţinut rezultate deosebite la examenele de evaluare naţională şi bacalaureat, precum şi sportivilor care au obţinut rezultate deosebite la competiţiile naţionale şi internaţionale

Proiect nr. 337/08.11.2021

privind instituirea unui drept de uz și servitute cu titlu gratuit către societatea ALUM S.A. asupra terenului în suprafață de 6640 mp, respectiv 20 m de la axa căii ferate, de-a lungul parcării ”Park & Ride Isaccei”, aparținând domeniului privat al Municipiului Tulcea, situat în Tulcea, str. Isaccei, F.N., cu nr. cadastral 49217, pentru a interveni în cazul efectuării unor lucrări de reparații sau mentenanță asupra căii ferate

Proiect nr. 336/05.11.2021

privind revizuirea zonării fiscale a teritoriului Municipiului Tulcea

Proiect nr. 334/05.11.2021

privind modificarea și completarea regulamentului privind organizarea și efectuarea serviciilor publice de transport local

Proiect nr. 333/05.11.2021

privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin atribuire directă în municipiul Tulcea

Proiect nr. 332/04.11.2021

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 166/04.06.2021

Proiect nr. 331/26.10.2021

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022. Nr. 331/26.10.2021

Proiect nr. 330/25.10.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”MANSARDARE LOCUINȚĂ, CONSTRUIRE FOIȘOR, ȘOPRON ȘI ÎMPREJMUIRE”, intravilan, suburbia Tudor Vladimirescu, strada Viilor, nr. 1, carte funciară nr. 40858, număr cadastral 40858, Tulcea. Nr. 330 din 25.10.2021

Proiect nr. 329/25.10.2021

privind inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea a suprafeței de 74 mp, teren aferent căii de acces, situată în Tulcea, delimitată în partea de N-V de str. Meduzei, Tronson II şi în partea de S-E de str. Cîmpului, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 328/25.10.2021

privind inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea a suprafeței de 7783 mp, teren având categoria de folosință drum, cu tronson din str. Spitalului – Șoseaua Barajului, situat în Tulcea, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară și atribuirea denumirii ”Strada Militari”

Proiect nr. 327/25.10.2021

privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 10221 mp, situat în municipiul Tulcea, Tarla 20, Parcela A300, str. Transformatorului conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 326/25.10.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă bunului imobil “Teren Cartier E 3 (zona Ene Med) – aferent garaje”, înregistrată la poziția 1193 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 60/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 989,93 mp la 1275 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 325/25.10.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă bunului imobil “Parcul Personalităților str. Isaccei”, înregistrată la poziția 651 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 32200 mp la 17608 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 324/25.10.2021

pentru modificarea și completarea poziției 881 din anexa Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021 privind actualizarea ”Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Tulcea” referitoare la înregistrarea bunului Imobil – Teren aferent Bisericii Adormirea Maicii Domnului, str. G. Corneliu, F.N., la intersecția cu str.Viticulturii, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 323/25.10.2021

privind inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea a suprafeței de 49618 mp, teren aferent Căilor de acces, spaţiilor verzi şi aleilor pietonale, situate în Tulcea, Sector 20 – Zona E3, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 322/25.10.2021

privind modificarea suprafețelor de teren aferente unor străzi aparținând domeniul public al municipiului Tulcea, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 321/25.10.2021

privind aprobarea Listei de priorități, precum și a Listei de repartizare a locuințelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate închirierii pentru tineri

Proiect nr. 320/25.10.2021

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Tulcea în Comisia de evaluare a probei de interviu constituite în vederea organizării și desfășurării concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director-adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat

Proiect nr. 319/22.10.2021

privind aprobarea Protocolului de predare-primire a mijloacelor fixe rezultate în urma recepționării obiectivului de investiții realizate în cadrul proiectului ”Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Tulcea”, preluarea bunurilor rezultate în urma finalizării investiției în domeniul public al municipiului Tulcea și modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare din județul Tulcea, prin act adițional

Proiect nr. 318/21.10.2021

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție “REABILITARE/MODERNIZARE SISTEM RUTIER ȘI LUCRĂRI TEHNICO-EDILITARE, STRĂZI TRASEE AUTO, MUNICIPIUL TULCEA“ şi a indicatorilor tehnico-economici

Proiect nr. 317/21.10.2021

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție “REABILITARE/MODERNIZARE SISTEM RUTIER ȘI LUCRĂRI TEHNICO-EDILITARE, STRĂZI ZONA VEST, MUNICIPIUL TULCEA“ şi a indicatorilor tehnico-economici

Proiect nr. 316/21.10.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”DESFIINȚARE CORPURI C1, C2, C4, C5 ȘI C6 ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚĂ”, intravilan, strada Mahmudiei, nr. 77, carte funciară nr. 36177, număr cadastral 36177, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Proiect nr. 315/21.10.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL”, extravilan, T 23, P 341, carte funciară nr. 43685, număr cadastral 43685, Tulcea, a Regulamentului Local de Urbanism aferent și introducerea în intravilan a suprafeţei de 7.500 mp prin extinderea intravilanului Municipiului Tulcea

Proiect nr. 314/21.10.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE HALĂ”, intravilan, strada Forestierului, nr. 16, carte funciară nr. 36185, număr cadastral 36185, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Proiect nr. 313/20.10.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”CONSTRUIRE ACOPERIȘ TIP ȘARPANTĂ”, intravilan, strada Podgoriilor, nr. 10, bl. 12, sc. C, carte funciară nr. 31246-C1, număr cadastral 31246-C1, Tulcea

Proiect nr. 312/20.10.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE CLINICĂ MEDICALĂ”, intravilan, strada Podgoriilor, nr. 108, carte funciară nr. 45674, număr cadastral 45674, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Proiect nr. 311/20.10.2021

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societății Transport Public S.A. Tulcea pe anul 2021

Proiect nr. 310/20.10.2021

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 153/27.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Direcţiei de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu

Proiect nr. 309/20.10.2021

privind modificarea statului de funcții și a statului de personal ale Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 53 din 28 martie 2019

Proiect nr. 308/20.10.2021

privind elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Tulcea

Proiect nr. 306/20.10.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”LOTIZARE TEREN CU FUNCȚIUNEA DE LOCUIRE INDIVIDUALĂ, IMOBILE S+P+1E ȘI INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN”, extravilan, T 37, A 733/1, LOT 1, carte funciară nr. 37363, număr cadastral 37363, Tulcea, a Regulamentului Local de Urbanism aferent și introducerea în intravilanul Municipiului Tulcea, ca trup izolat ”Mineri Sud”, a suprafeţei de 35.011 mp

Proiect nr. 305/18.10.2021

privind aprobarea modificării Statului de funcții al Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 60 din 30.03.2017, cu modificările şi completările ulterioare

Proiect nr. 304/18.10.2021

privind modificarea tarifelor de închiriere a autobuzului tip MAN, înmatriculat cu nr. TL-99-ABD, mijloc de transport aflat în patrimoniul Ansamblului Artistic Profesionist ”Baladele Deltei”, pentru transportul de persoane pe căi rutiere interne și internaționale, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 128/25.07.2020

Proiect nr. 303/18.10.2021

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea
nr. 179/27.09.2019 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiție “ REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI MUNICIPIUL TULCEA, ZONA EST ETAPA I” şi a indicatorilor tehnico-economici

Proiect nr. 302/15.10.2021

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea
nr. 259/27.09.2018 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiții “LUCRĂRI DE MODERNIZARE A CONSTRUCȚIILOR AFLATE ÎN PATRIMONIUL MUNICIPIULUI TULCEA, ÎN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIILOR PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU (SEDIUL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ, CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL SOFIA, CANTINA MUNICIPALĂ, CREȘELE NR. 1 ȘI 3, CREȘA NR. 6 «DUMBRAVA MINUNATĂ», CREȘA NR. 9 ARABELA)” şi a indicatorilor tehnico-economici

Proiect nr. 301/12.10.2021

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “CONSTRUIRE GRAVITY – PARC CIUPERCA, MUNICIPIUL TULCEA” şi a indicatorilor
tehnico-economici

Proiect nr. 300/12.10.2021

privind aprobarea rezultatelor determinării compoziției fizice a deșeurilor municipale colectate de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Tulcea, realizată de Societatea Green Knowledge S.R.L.

Proiect nr. 299/12.10.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “CONCESIONARE TEREN PENTRU AMENAJAREA UNEI PARCĂRI PENTRU AUTOVEHICULE ȘI UTILAJE DE MARE TONAJ”, intravilan, str. Prelungirea Taberei, F.N., carte funciară nr.45013, număr cadastral 45013, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent și concesionarea prin încredințare directă a terenului în suprafață de 2921 mp, aparținând domeniului privat al municipiului, situat în Tulcea, str. Prelungirea Taberei FN, pentru amenajarea unei parcări pentru autovehicule și utilaje de mare tonaj

Proiect nr. 298/12.10.2021

privind aprobarea participării Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea ca partener, alături de Compania Națională de Autostrăzi şi Infrastructură Rutieră S.A., pentru pregătirea obiectivului de investiții “Proiectare (SF, PT, DTAC) pentru Drumuri de legătură cu conexiune la Drumul Expres Constanța – Tulcea – Brăila” și a Protocolului de colaborare

Proiect nr. 297/12.10.2021

privind alipirea terenului în suprafață de 882 mp, situat în Tulcea, str. Balizei FN, identificat cu număr cadastral 38508, carte funciară nr. 38508, aparținând domeniului public al municipiului Tulcea, cu terenul în suprafață de 1257 mp, situat în Tulcea, str. Balizei nr. 50, identificat cu număr cadastral 49316, carte funciară nr. 49316, aparținând domeniului public al municipiului Tulcea și cu terenul în suprafață de 2424 mp, situat în Tulcea, str. Coziei FN, identificat cu număr cadastral 49348, carte funciară nr. 49348, aparținând domeniului public al municipiului Tulcea

Proiect nr. 296/12.10.2021

privind trecerea din domeniul privat al municipiului Tulcea în domeniul public al municipiului Tulcea a terenului în suprafață de 1257 mp, situat în Tulcea, str. Balizei nr. 50, identificat cu număr cadastral 49316, carte funciară nr. 49316 și a terenului în suprafață de 2424 mp, situat în Tulcea, str. Coziei FN, identificat cu număr cadastral 49348, carte funciară nr. 49348

Proiect nr. 296/12.10.2021

privind trecerea din domeniul privat al municipiului Tulcea în domeniul public al municipiului Tulcea a terenului în suprafață de 1257 mp, situat în Tulcea, str. Balizei nr. 50, identificat cu număr cadastral 49316, carte funciară nr. 49316 și a terenului în suprafață de 2424 mp, situat în Tulcea, str. Coziei FN, identificat cu număr cadastral 49348, carte funciară nr. 49348

Proiect nr. 295/11.10.2021

privind revocarea dreptului de administrare constituit în favoarea Direcției de Asistență și Protecție Socială Tulcea asupra imobilului teren în suprafață de 882 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Tulcea, situat în Municipiul Tulcea, strada Balizei F.N., înscris în Cartea Funciară cu numărul 38508, număr cadastral 38508

Proiect nr. 294/11.10.2021

privind darea în folosință gratuită Inspectoratului Școlar Județean Tulcea a terenului, în suprafață de 324 mp, aparținând domeniului public al municipiului Tulceam situat în Tulcea, str. Alunișului, lângă Depozitul de bunuri și manuale școlare aflat în administrarea Inspectoratului Școlar Județean Tulcea, din Tulcea, str. Alunișului nr. 7, pentru curte aferentă acestui imobil

Proiect nr. 293/11.10.2021

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție „REABILITARE/MODERNIZARE SISTEM RUTIER, MUNICIPIUL TULCEA”

Proiect nr. 292/11.10.2021

privind privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție „REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI, MUNICIPIUL TULCEA, ZONA EST ETAPA I”

Proiect nr. 291/08.10.2021

privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activităţile de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiului Tulcea cu nr. 29748/28.10.2010, încheiat între Municipiul Tulcea și societatea Coral Impex S.R.L., prin Act adiţional

Proiect nr. 290/06.10.2021

pentru aprobarea Raportului privind numirile finale al Comisiei de Selecție și mandatarea reprezentantilor unității administrativ-teritoriale Municipiul Tulcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea Transport Public S.A. Tulcea pentru numirea a trei membri în Consiliul de Administrație al acestei societăți

Proiect nr. 289/01.10.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M ȘI REFACERE ÎMPREJMUIRE”, intravilan, strada Voinicului, nr. 5, carte funciară nr. 39748, număr cadastral 39748, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent. Nr. 289/01.10.2021

Proiect nr. 288/01.10.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”REPARAȚII INTERIOARE, SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN CLĂDIRE BIROURI ÎN SPAȚIU LOCUIBIL”, intravilan, Aleea Merișor, nr. 2, carte funciară nr. 43423, număr cadastral 43423, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent. Nr. 288/01.10.2021

Proiect nr. 287/01.10.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”REPARAȚIE CAPITALĂ ȘI MODIFICĂRI FUNCȚIONALE PENTRU TRANSFORMARE LOCUINȚĂ ÎN SPAȚIU PRESTĂRI SERVICII ȘI REALIZARE ÎMPREJMUIRE”, intravilan, strada Bucovinei, nr. 4, carte funciară nr. 37707, număr cadastral vechi 5822/3, număr cadastral nou 37707, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent. Nr. 287/01.10.2021

Proiect nr. 286/24.09.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, ”CONSTRUIRE STAȚIE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI”, intravilan, strada Elizeului, nr. 38, carte funciară nr. 44071, număr cadastral 44071, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent. Nr. 286/24.09.2021

Proiect nr. 285/24.09.2021

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Tulcea în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Tulcea pentru anul școlar 2021 – 2022

Proiect nr. 284/24.09.2021

privind acordarea avizului Consiliului Local al Muncipiului Tulcea pentru atribuirea denumirii „Ivan Patzaichin” obiectivului de interes județean Faleza Tulcea

Proiect nr. 283/23.09.2021

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Tulcea pentru anul 2021

Proiect nr. 282/23.09.2021

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 213/29.07.2021 pentru modificarea și completarea poziției 686 din anexa Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021 privind actualizarea ”Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Tulcea” referitoare la înregistrarea Grădiniței cu program prelungit ”Dumbrava Minunată”, str. Libertății nr. 76, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 281/23.09.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă construcțiilor provizorii cu destinația de garaje, situată în Tulcea, str. Mărășești, inventariată în domeniul privat al municipiului Tulcea prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 132/28.04.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 256,94 mp la 743 mp teren, din care 693 mp suprafață construcții provizorii cu destinația de garaje, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 280/23.09.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă construcțiilor provizorii cu destinația de garaje situată în Tulcea, Aleea Merișor, inventariată în domeniul privat al municipiului Tulcea prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 86/31.03.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 386,72 mp la 319 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 279/23.09.2021

privind modificarea denumirii bunului imobil situat în Tulcea, str. Viticulturii, nr. 10 bis, înregistrat la poziția 1255 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, în imobil Strada Arțarilor, nr. 2B și a suprafeței de teren aferentă acestuia, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 5305,5 mp suprafață teren din care 606,5 mp suprafață construită, la 5250 mp suprafață teren din care 578 mp suprafață construită, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 278/23.09.2021

privind modificarea suprafețelor de teren aferente unor străzi aparținând domeniul public al municipiului Tulcea, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 277/23.09.2021

pentru modificarea și completarea poziției 1259 din anexa Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021 privind actualizarea ”Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Tulcea” referitoare la înregistrarea bunului Imobil – str. Coziei nr. 7 – Grădinița cu program prelungit (Colegiul Agricol Nicolae Cornățeanu), conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 276/23.09.2021

privind aprobarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a municipiului Tulcea

Proiect nr. 275/22.09.2021

privind modificarea și completarea Regulamentului local de urbanism al Municipiului Tulcea aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Tulcea, aprobat în forma reactualizată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 19/25.02.1999, cu privire la modul de autorizare al construcțiilor industriale, în cadrul platformelor industriale existente

Proiect nr. 274/22.09.2021

privind schimbarea destinaţiei locuinţei, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, str. Slt. Gavrilov Corneliu nr. 320, bl. A8G, sc. B, ap. 17, din locuinţă socială, în locuinţă de serviciu

Proiect nr. 273/22.09.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă bunului imobil “Parcul 23August str. Păcii”, înregistrată la poziția 655 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 4200 mp la 3461 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 272/21.09.2021

privind modificarea denumirii bunului imobil “Parcul Republica str. Grigore Antipa”, înregistrat la poziția 657 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021 în ”Parcul Carol I” și a suprafeței de teren aferentă acestuia, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 1686 mp la 3063 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 271/21.09.2021

privind inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea a imobilului în suprafață de 159 mp teren, din care 129 mp suprafață construită la sol, situat în Tulcea, str. Alexandru cel Bun, nr. 73 Bis, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară și darea acestuia în administrarea Direcției de Asistență și Protecție Socială Tulcea pentru Magazinul Social Exchange ”DAR din DAR”

Proiect nr. 270/21.09.2021

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”

Proiect nr. 269/21.09.2021

privind inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea a suprafeței de 813 mp, teren aferent Căii de acces, situată în Tulcea, str. 1848, nr. 18, bl. 14, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 268/21.09.2021

privind actualizarea ,,Strategiei de Alimentare cu Energie Termică în sistem centralizat a Municipiului Tulcea”

Proiect nr. 267/20.09.2021

privind inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea a suprafeței de 755 mp, teren aferent Căii de acces, situată în Tulcea, str. 1848, nr. 16A – Zona Telena, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 266/20.09.2021

privind inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea a suprafeței de 802 mp, teren aferent Căii de acces, situată în Tulcea, Aleea Chiparosului, în spate bl. 2, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 265/20.09.2021

hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea a suprafeței de 401 mp, teren aferent Căii de acces, situată în Tulcea, Aleea Chiparosului, în spate bl. 4

Proiect nr. 264/20.09.2021

privind asocierea Municipiului Tulcea cu Fundația Zero Waste Europe, reprezentată de Institutul pentru Ecoinovare, în vederea implementării proiectului „Orașe Zero Deșeuri”

Proiect nr. 263/14.09.2021

privind modificarea tarifului privind colectarea și transportul separat al deșeurilor reziduale aprobat prin Hotărârea Consiliului local al Municipiului Tulcea nr. 197/20.11.2020, a tarifului pentru activitatea de colectare separată și transport separat al deșeurilor biodegradabile pe raza Municipiului Tulcea aprobat prin Hotărârea Consiliului local al Municipiului Tulcea nr. 24/28.01.2021 și a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a unor activități componente ale serviciului de salubrizare a Municipiului Tulcea nr. 27039/56/16.09.2020, încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea și societatea Servicii Publice S.A., prin act adiţional

Proiect nr. 262/14.09.2021

privind modificarea tarifelor activității de salubrizare și întreținere spații verzi în municipiul Tulcea executată de societatea Servicii Publice S.A. Tulcea aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 12/26.01.2017, modificate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 116/27.06.2019

Proiect nr. 261/14.09.2021

pentru aprobarea Raportului privind numirile finale al Comisiei de Selecție și mandatarea reprezentantului unității administrativ-teritoriale Municipiul Tulcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea Aquaserv S.A. Tulcea pentru numirea a doi membri în Consiliul de Administrație al acestei societăți

Proiect nr. 260/14.09.2021

privind aprobarea Programului de organizare a activităţii de prevenire si combatere a înzăpezirii şi poleiului pe timp friguros în municipiul Tulcea, în perioada noiembrie 2021 – martie 2022

Proiect nr. 259/14.09.2021

privind modificarea organigramei, statului de funcții și a statului de personal ale Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 53 din 28 martie 2019

Proiect nr. 258/14.09.2021

privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Tulcea nr. 26213/09.09.2020, încheiat între Municipiului Tulcea și societatea Energoterm S.A., prin act adițional

Proiect nr. 257/14.09.2021

privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi în municipiul Tulcea

Proiect nr. 256/14.09.2021

privind inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea, a terenului în suprafaţă de 324 mp, situat în Tulcea, str. Alunișului, lângă Depozitul de bunuri și manual școlare aflat în administrarea Inspectoratului Școlar Județean Tulcea, din Tulcea, str. Alunișului nr. 7, pentru curte aferentă acestui imobil, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 255/09.09.2021

privind aprobarea contribuţiei Municipiului Tulcea la finanţarea proiectului „ÎMBUNĂTĂŢIREA CAPACITĂŢII DE PRELUARE A APELOR METEORICE DIN MUNICIPIUL TULCEA”, proiect finanţat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală

Proiect nr. 254/25.08.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă construcțiilor provizorii cu destinația de garaje din zona Spitalului str. 1848 – str. Iuliu Maniu, înregistrată la poziția 1194 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 60/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 1541,15 mp la 3602 mp, din care suprafață construită de 1729 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 253/25.08.2021

privind trecerea din domeniul privat al municipiului Tulcea în domeniul public al municipiului Tulcea a terenului aferent construcțiilor provizorii cu destinația de garaje, în suprafață totală de 1176,75 mp, situat în municipiul Tulcea, zona Parc Victoria – str. 1848, precum și modificarea și completarea poziției 653 din anexa Hotǎrârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021 privind actualizarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, referitoare la bunul imobil “Parcul Victoria, str. Victoriei”, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 252/24.08.2021

pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 141/27.05.2021 privind aprobarea tarifelor minime, fără TVA, actualizate și indexate, privind închirierea şi concesionarea terenurilor şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în domeniul public sau privat al Municipiului Tulcea

Proiect nr. 251/23.08.2021

privind dezmembrarea terenului în suprafaţă de 674 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada Miron Costin nr. 6 A, înscris în cartea funciară nr. 37135

Proiect nr. 250/23.08.2021

pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi efectuarea serviciilor publice de transport local de persoane prin curse regulate aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 205/27.09.2019

Proiect nr. 249/23.08.2021

pentru modificarea Regulamentului privind funcționarea și exploatarea stației de încărcare autovehicule privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea intrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic în municipiul Tulcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 367/20.12.2018

Proiect nr. 248/20.08.2021

privind aprobarea Regulamentului local pentru emiterea Acordului de funcțíonare în vederea desfășurării de activități economice în municipiul Tulcea nr. 248/20.08.2021

Proiect nr. 247/20.08.2021

privind aprobarea participării Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea în calitate de partener alături de Asociația Pur și Simplu Verde în vederea în vederea aplicării pentru finanţarea şi implementarea proiectului cu finanțare din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 (Active Citizens Fund Apel#6 Mobilizarea grupurilor vulnerabile in zone insuficient deservite) “Sărăcia energetică în România: documentare, informare și acțiune”

Proiect nr. 246/20.08.2021

privind aprobarea contului de execuţie bugetară al Municipiului Tulcea pentru trimestrul II al anului 2021

Proiect nr. 245/20.08.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă bunului imobil „Parcul Personalităților, str. Isaccei”, înregistrată la poziția 651 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 32.200 mp la 15.447 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 244/19.08.2021

pentru modificarea și completarea poziției 698 din anexa Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021 privind actualizarea ”Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Tulcea” referitoare la înregistrarea Grădiniței cu program prelungit nr. 18, Aleea Mugurel, nr. 4, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 243/16.08.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Toamnei, înregistrată la poziția 266 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 3259 mp la 3566 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 242/16.08.2021

privind darea în administrarea Direcției de Asistență și Protecție Socială a imobilului, teren și clădire, aparținând domeniului public al municipiului Tulcea, str. Navaliștilor nr. 13, în vederea funcționării Centrului Social de Urgență pentru persoanele fără adăpost “Phoenix”

Proiect nr. 241/16.08.2021

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea

Proiect nr. 240/12.08.2021

privind aderarea municipiului Tulcea la „Convenția Primarilor privind Clima și Energia” (Covenant of Mayors for Climate & Energy)

Proiect nr. 239/06.08.2021

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Tulcea pe anul 2021

Proiect nr. 238/06.08.2021

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”

Proiect nr. 237/23.07.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”EXTINDERE CAPACITATE DE CAZARE MOTEL CORSAR”, intravilan, strada Isaccei, nr. 135, carte funciară nr. 45707, număr cadastral 45707, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Proiect nr. 236/23.07.2021

privind modificarea suprafețelor de teren aferente unor străzi aparținând domeniul public al municipiului Tulcea, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 235/23.07.2021

privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public din Municipiului Tulcea cu nr. 23515/24.08.2006, încheiat între Municipiul Tulcea și societatea Flash Lighting Services S.A. prin Act adițional

Proiect nr. 234/23.07.2021

privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafată de 121,00 mp, situat în municipiul Tulcea, str. Bacului FN, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 233/21.07.2021

privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin atribuire directă în Municipiul Tulcea încheiat între Municipiul Tulcea şi societatea Transport Public S.A. Tulcea nr. 34606/01.11.2019, prin act adițional

Proiect nr. 232/21.07.2021

pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea şi efectuarea serviciilor publice de transport local de persoane prin curse regulate aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 205/27.09.2019

Proiect nr. 231/20.07.2021

privind închirierea prin licitație publică a terenului de sport în suprafață de 800,00 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada 1848 nr. 7, aflat în administrarea Liceului Teoretic “Grigore Moisil”, în vederea amenajării unui teren sintetic de sport

Proiect nr. 230/20.07.2021

privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în suprafaţǎ de 2270 mp, aparţinând domeniului privat al municipiul Tulcea, str. Orizontului nr. 200 şi constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros asupra acestui teren către societatea KLINGON DINAMIC S.R.L.

Proiect nr. 229/20.07.2021

privind inventarierea în domeniul privat al Municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 5,5 mp, situat în Tulcea, str. Păcii, nr. 7, bl. P21, sc. C, parter şi concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 5,5 mp, situat în Tulcea, str. Păcii, nr. 7, bl. P21, sc. C, parter în favoarea doamnei Ene Frosina

Proiect nr. 228/20.07.2021

privind modificarea suprafeței bunului imobil Teren str. Spitalului (Secția de Întreținere și Administrare Patrimoniu – S.I.D.P.), înregistrată la poziția 793 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 19787 mp la suprafață totală măsurată a imobilului de 18759 mp, din care suprafață construită de 1091 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 227/20.07.2021

privind asocierea Municipiului Tulcea cu Institutul de Cercetări
Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion” Tulcea în vederea organizării Târgului de creații de autor „Iarmaroc Design Fair

Proiect nr. 226/20.07.2021

privind asocierea Municipiului Tulcea cu societatea Art Focus Internațional S.R.L. în vederea producției unui film publicitar de scurt metraj de promovare a Municipiului Tulcea

Proiect nr. 225/20.07.2021

privind asocierea Municipiului Tulcea cu Clubul Sportiv Municipal Danubiu Tulcea în vederea realizării proiectului “Susținerea performanței în boxul feminin tulcean 2021

Proiect nr. 224/19.07.2021

privind inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea, a imobilului situat în municipiul Tulcea, str. 14 Noiembrie nr. 3, monument istoric înregistrat în Lista Monumentelor istorice sub cod TL II m B 05965, identificat cu numărul cadastral 2234, cartea funciară nr. 30728, format din teren în suprafață de 872,00 mp și construcție în suprafață de 729,00 mp, identificată cu numărul cadastral 2234-C1, având destinația de sediu administrativ S+P+1 și darea acestuia în administrarea Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu

Proiect nr. 223/19.07.2021

privind anularea obligaţiilor fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiaţi din Registrul Comerţului şi scăderea societăţilor radiate din evidenţa fiscală

Proiect nr. 222/19.07.2021

privind anularea creanţelor fiscale datorate de persoanele fizice aflate în stare de insolvabilitate

Proiect nr. 221/19.07.2021

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul I al anului 2021

Proiect nr. 220/15.07.2021

privind instituirea unei retrageri minime obligatorii de 23,50 metri a construcțiilor noi față de axul actual al străzii Barajului

Proiect nr. 219/15.07.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ D+P+1”, intravilan, strada Davila, nr. 2 C, carte funciară nr. 45431, număr cadastral 45431, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Proiect nr. 218/15.07.2021

privind aprobarea ”REGULAMENTULUI PRIVIND AMPLASAREA ȘI AUTORIZAREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE ÎN MUNICIPIUL TULCEA”

Proiect nr. 217/14.07.2021

pentru modificarea și completarea poziției 686 din anexa Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021 privind actualizarea ”Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Tulcea” referitoare la înregistrarea Grădiniței cu program prelungit ”Dumbrava Minunată”, str. Libertății nr. 76, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 216/14.07.2021

pentru modificarea și completarea poziției 682 din anexa Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021 privind actualizarea ”Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Tulcea” referitoare la înregistrarea unității de învățământ Școala Gimnazială Ion Luca Caragiale, str. I.L. Caragiale nr. 20, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 215/14.07.2021

privind modificarea și completarea poziției 679 din anexa Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021 privind actualizarea ”Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Tulcea” referitoare la înregistrarea unității de învățământ Liceul de artă ”George Georgescu”, str. Babadag nr. 138, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 214/07.07.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă str. Mahmudiei F.N., înregistrată la poziția 955 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 60/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 1879,50 mp la 2055 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 213/07.07.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă bunului imobil Parcare publică – str. Piața Independenței nr. 1- Casa Sindicatelor, înregistrată la poziția 1096 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 4671 mp la 4541 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 212/06.07.2021

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 145/27.05.2021 privind inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea a terenului aferent Drumului DR 328 în suprafaţă de 1580 mp, situat în municipiul Tulcea, Tarla 21, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară și atribuirea denumirii ”strada Podului” Drumului DR 328

Proiect nr. 211/06.07.2021

pentru aprobarea Regulamentului privind conferirea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Tulcea

Proiect nr. 210/02.07.2021

pentru aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor de “Picnic“ din cadrul zonei “Parc Lac Ciuperca” din Municipiul Tulcea

Proiect nr. 209/25.06.2021

privind mandatarea domnului George Șinghi, Viceprimarul Municipiului Tulcea în calitate de “consilier responsabil cu afacerile europene” în cadrul Comitetului European al Regiunilor

Proiect nr. 208/25.06.2021

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 100/30.04.2020 privind aprobarea proiectului «REABILITARE CLĂDIRE, INTERNAT – LICEUL TEORETIC GRIGORE MOISIL», COD SMIS 130583 și a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 44/25.02.2021

Proiect nr. 207/25.06.2021

privind aprobarea înființării Magazinului Social Exchange „DAR din DAR”, a Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea

Proiect nr. 206/25.06.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Istria, înregistrată la poziția 182 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 1225 mp la 1607 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 205/25.06.2021

pentru modificarea Hotărarii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 132/28.04.2021 privind inventarierea în domeniul privat al Municipiului Tulcea a unor suprafețe de teren, situate în municipiul Tulcea, aferente construcțiilor provizorii cu destinația de garaje

Proiect nr. 204/25.06.2021

privind aprobarea raportului de evaluare a imobilului – teren și construcții, situat în Tulcea, str. Grigore Antipa nr. 3, fostă str. Portului nr. 40, înscris în cartea funciară nr. 42508, a imobilului – teren, situat în Tulcea, str. Portului nr. 40, înscris în cartea funciară nr. 42509 și a imobilului – teren și construcții, situat în Tulcea, str. Portului, nr. 40, înscris în cartea funciară nr. 42510, aflate în proprietatea Societății TULCO S.A., în faliment, ce sunt parte componentă a sitului arheologic așezări și necropole aferente Cetății Aegyssus, având cod LMI TL-I-s-A-05718 în vederea achiziționării acestora și constituirea comisiei de negociere

Proiect nr. 203/24.06.2021

privind aprobarea asocierii în participație a Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu din subordinea Consiliului Local al Municipiului Tulcea cu societatea Motor House Start – Up S.R.L. pentru realizarea serviciului de agrement pe Lacul Ciuperca din Municipiul Tulcea prin închirierea de bunuri recreaționale și echipament sportiv – biciclete pe apă

Proiect nr. 202/24.06.2021

privind completarea poziției numărul 1290 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.59/25.02.2021 aferentă bunului Imobil – str. 14 Noiembrie nr. 24, cu elementele de identificare suprafață construită de 243 mp și suprafață teren de 562 mp, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 201/24.06.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Azaleei, înregistrată la poziția 892 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 7695 mp la 7714 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 200/24.06.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă bunului imobil Teren str. Viticulturii F.N., înregistrată la poziția 835 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 60/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 8648 mp la 8843 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 199/24.06.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Dobrogeanu Gherea, înregistrată la poziția 30 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 648 mp la 2574 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 198/24.06.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Mihail Kogălniceanu, înregistrată la poziția 59 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea
nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 738 mp la 3429 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 197/24.06.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă bunului imobil „Parcul Lac Ciuperca”, str. Isaccei, înregistrată la poziția 652 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 99.800 mp la 91.647 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 196/24.06.2021

privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafată de 2270 mp, situat în municipiul Tulcea, str. Orizontului nr. 200, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 195/24.06.2021

privind inventarierea în domeniul privat al Municipiului Tulcea a terenului în suprafață de 11,00 mp, situat în Tulcea, str. Isaccei, nr. 19, bl. I5B, sc. A, ap. 3 și concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafață de 11,00 mp, situat în Tulcea, str. Isaccei, nr. 19, bl. I5B, sc. A, ap. 3 în favoarea societăţii ROM TRUST S.R.L.

Proiect nr. 194/24.06.2021

privind concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 87,00 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada Isaccei nr. 115 către societatea ALLEGRO S.R.L. în vederea realizării obiectivului “Extindere hală existentă”

Proiect nr. 193/24.06.2021

privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 112/31.05.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind exploatarea şi întreţinerea Bazinului de înot didactic, situat în Tulcea, str. Isaccei, Zona Parc Lac Ciuperca, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 110/28.11.2012

Proiect nr. 192/22.06.2021

privind aprobarea implementării procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Tulcea și a regulamentului privind modul de derulare a procesului de bugetare participativă

Proiect nr. 191/18.06.2021

pentru aprobarea Regulamentului privind măsurile adoptate în vederea creșterii transparenței activității Primăriei Municipiului Tulcea și a tuturor instituțiilor publice de interes local aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Tulcea. nr. 191/18.06.2021

Proiect nr. 190/17.06.2021

privind aprobarea tarifelor și taxelor pentru serviciile conexe aferente serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat prestate de către societatea Energoterm S.A. Tulcea

Proiect nr. 189/15.06.2021

privind asocierea Municipiului Tulcea cu Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea în vederea implementării unui program de promovare turistică și culturală

Proiect nr. 188/14.06.2021

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea

Proiect nr. 187/11.06.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1, ANEXĂ ȘI ÎMPREJMUIRE”, extravilan, T 67, P 2035, carte funciară nr. 42497, număr cadastral vechi 5739/1/2, număr cadastral nou 42497, Tulcea, a Regulamentului Local de Urbanism aferent și introducerea în intravilan a suprafeţei de 600 mp prin extinderea intravilanului Municipiului Tulcea. nr. 187/11.06.2021

Proiect nr. 186/11.06.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE CLĂDIRE REZINDENȚIALĂ”, intravilan, strada Victoriei, nr. 33, carte funciară nr. 32273, număr cadastral 32273, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent nr. 186/11.06.2021

Proiect nr. 185/09.06.2021

privind acordarea unui mandat special, reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea în Adunarea Generală a Asociatiei Intercomunitare “Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Judeţul Tulcea”, Primarul Municipiului Tulcea, Ștefan Ilie, în vederea exercitării votului privind stabilirea și ajustarea/modificarea tarifelor pentru serviciile conexe aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare, prestate de către societatea Aquaserv S.A. Tulcea

Proiect nr. 184/11.06.2021

pentru aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Tulcea pentru activități nonprofit de interes local

Proiect nr. 183/03.06.2021

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Tulcea nr. 174/25.05.2018 privind pescuitul recreativ în Lacul Ciuperca situat în Tulcea, str. Isaccei pentru asigurarea protecţiei, conservării şi regenerării resurselor acvatice vii, cu modificările ulterioare

Proiect nr. 182/02.06.2021

privind atribuirea în administrare a mijloacelor fixe rezultate ca urmare a recepţionării obiectivului de investiţii «ÎMBUNĂTĂŢIREA CONDIŢIILOR DE AGREMENT ŞI RECREERE ÎN PARCUL ŞI LACUL CIUPERCA DIN MUNICIPIUL TULCEA PRIN MĂSURI DE PROTEJARE A MEDIULUI PENTRU COMUNITĂȚI DIN ZONA FLAG DELTA DUNĂRII»

Proiect nr. 181/31.05.2021

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 96 din 30.04.2020 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție privind proiectul „Reabilitare clădire, internat – Liceul Teoretic Grigore Moisil” și a indicatorilor tehnico-economici

Proiect nr. 180/28.05.2021

pentru aprobarea Regulamentului privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținerea și înfrumusețarea Municipiului Tulcea

Proiect nr. 179/28.05.2021

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Tulcea pentru anul 2021

Proiect nr. 178/28.05.2021

pentru aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de maximum 127.473.770 lei

Proiect nr. 177/25.05.2021

privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Tulcea în favoarea proprietarilor de construcții amplasate pe acestea

Proiect nr. 176/24.05.2021

privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin atribuire directă în Municipiul Tulcea încheiat între Municipiul Tulcea şi societatea Transport Public S.A. Tulcea nr. 34606/01.11.2019, prin act adițional

Proiect nr. 175/21.05.2021

privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafată de 55,06 mp, situat în municipiul Tulcea, str. Isaccei nr. 79A, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 174/21.05.2021

privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafată de 87,00 mp, situat în municipiul Tulcea, str. Isaccei nr. 115, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 173/21.05.2021

privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 11.194 mp, situat în municipiul Tulcea, Tarla 21, Parcela 318, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 172/21.05.2021

privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 6.234 mp, situat în municipiul Tulcea, Tarla 21, Parcela 318, str. Barajului FN, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 171/24.05.2021

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 117/28.11.2012 privind participarea Municipiului Tulcea prin Consiliul Local al Municipiului Tulcea la constituirea „Asociaţiei Smurd şi Salvatorii Tulceni”

Proiect nr. 170/21.05.2021

privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafată de 279,00 mp, situat în municipiul Tulcea, str. Plugarilor nr. 39, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 169/21.05.2021

privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 15.029 mp, situat în municipiul Tulcea, Tarla 21, Parcela 318, str. Isaccei FN, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 168/21.05.2021

privind inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea a terenului în suprafață de 800 mp, situat în municipiul Tulcea, str. Biruinței FN, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 167/21.05.2021

privind inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea a terenului aferent Drumului DR 328 în suprafaţă de 1.580 mp, situat în municipiul Tulcea, Tarla 21, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 166/21.05.2021

privind modificarea suprafeţei de teren situată în municipiul Tulcea, str. Orizontului nr. 202, înregistrată la poziţia 958 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 60/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 3271 mp la 3399 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 165/21.05.2021

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 176/30.08.2017 privind aprobarea unor normative proprii de cheltuieli pentru acțiuni de protocol efectuate la nivelul Municipiului Tulcea

Proiect nr. 164/21.05.2021

privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în suprafaţǎ de 3399 mp, aparţinând domeniului privat al municipiul Tulcea, str. Orizontului nr. 202 şi constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros asupra acestui teren către societatea KLINGON DINAMIC S.R.L.

Proiect nr. 163/21.05.2021

pentru aprobarea tarifelor minime, fără TVA, actualizate si indexate, privind închirierea şi concesionarea terenurilor şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în domeniul public sau privat al Municipiului Tulcea

Proiect nr. 162/20.05.2021

privind inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea a suprafeței de 3342 mp, teren aferent Căii de acces situată în cartier E3, între strada Meduzei, Șoseaua Barajului și strada 1848, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 161/20.05.2021

privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor
tehnico-economici și cofinanțarea pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Tulcea”

Proiect nr. 160/20.05.2021

privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în suprafaţǎ de 284,31 mp, aparţinând domeniului privat al municipiul Tulcea, str. Balizei nr. 31, Parcela G, Lot 12 și constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros asupra acestui teren către Ciobanu Panait

Proiect nr. 159/20.05.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Uzinei, înregistrată la poziția 124 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 1924 mp la 228 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 158/20.05.2021

privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în suprafaţǎ de 300,14 mp, identificat cu numărul cadastral 36099, carte funciară nr. 36099, aparţinând domeniului privat al municipiul Tulcea, str. Balizei nr. 38 si vânzarea cu exercitarea dreptului de preempțiune, prin negociere directǎ către Dumitrache Stelian Ionuț

Proiect nr. 157/19.05.2021

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 111/28.05.2020 privind aprobarea proiectului «Modernizarea infrastructurii corespunzătoare Liceului Tehnologic Henri Coandă – Tulcea prin eficientizare energetică», cod SMIS 130580 și a cheltuielilor legate de proiect

Proiect nr. 156/18.05.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă ȘTRANDULUI “CIUPERCA” PLAJĂ, str. Isaccei, înregistrată la poziția 568 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 8.200 mp la 4.567 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 155/18.05.2021

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 224/26.07.2018 privind aprobarea Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice în Municipiul Tulcea, județul Tulcea

Proiect nr. 154/12.05.2021

privind modificarea şi completarea componenţei Adunării Generale a Acţionarilor pentru societatea Servicii Publice S.A. Tulcea, aprobată prin Hotărârea modificarea şi completarea componenţei Adunării Generale a Acţionarilor pentru societatea Energoterm S.A. Tulcea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 203/26.07.2007, cu modificările şi completările ulterioare

Proiect nr. 153/12.05.2021

privind modificarea şi completarea componenţei Adunării Generale a Acţionarilor pentru societatea Servicii Publice S.A. Tulcea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 195/25.06.2007, cu modificările şi completările ulterioare

Proiect nr. 152/12.05.2021

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 293/20.12.2010 privind aprobarea Regulamentului local pentru desfășurarea activității de privind modificarea şi completarea componenţei Adunării Generale a Acţionarilor pentru Societatea Transport Public S.A. Tulcea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 267/27.09.2007, cu modificările şi completările ulterioare

Proiect nr. 151/23.04.2021

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 293/20.12.2010 privind aprobarea Regulamentului local pentru desfășurarea activității de comercializare a produselor constând în substanțe care înlocuiesc pe cele stupefiante și psihotrope și care au efect psihoactiv în municipiul Tulcea, cu modificările ulterioare

Proiect nr. 150/22.04.2021

privind modificarea şi completarea componenţei Adunării Generale a Acţionarilor pentru societatea Servicii Publice S.A. Tulcea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 195/25.06.2007, cu modificările şi completările ulterioare

Proiect nr. 149/22.04.2021

privind aprobarea Studiului de oportunitate privind alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public din aria administrativ-teritorială a Municipiului Tulcea, alegerea modalității optime de gestiune și a documentației de atribuire aferentă procedurii de delegare a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Tulcea, prin contract de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public al Municipiului Tulcea, încheiat conform prevederilor Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare

Proiect nr. 148/22.04.2021

privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activităţile de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiului Tulcea cu nr. 29748/28.10.2010, încheiat între Municipiul Tulcea și societatea Coral Impex S.R.L., prin Act adițional

Proiect nr. 147/20.04.2021

privind desființarea construcţiilor cu caracter provizoriu având funcţiunea de “garaje” executate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Tulcea

Proiect nr. 146/20.04.2021

privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a unor suprafeţe de teren, situate în municipiul Tulcea, aferente construcţiilor provizorii cu destinația de garaje

Proiect nr. 145/22.04.2021

privind inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea a terenului aferent străzii „Erou Mihai Serian” în suprafață de 1527 mp, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 144/22.04.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă Lacului ”CIUPERCA”, înregistrată la poziția 888 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 275.406,81 mp la 269.938 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 143/22.04.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Vezuviu, înregistrată la poziția 896 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 752,4 mp la 1098 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 142/22.04.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Uverturii, înregistrată la poziția 1167 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 2800 mp la 3848 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 141/22.04.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Plugarilor, înregistrată la poziția 91 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 9520 mp la 11017 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 140/22.04.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Mizei, înregistrată la poziția 898 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 793,2 mp la 1224 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 139/22.04.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Ion Nenițescu, înregistrată la poziția 54 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 10091 mp la 7823 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 138/22.04.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Gazelei, înregistrată la poziția 895 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 4401,78 mp la 18273 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 137/22.04.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă Aleii Cristina, înregistrată la poziția 132 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 2860 mp la 5238 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 136/22.04.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Nicolae Bălcescu, înregistrată la poziția 12 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 8040 mp la 9634 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 135/22.04.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Izvorului, înregistrată la poziția 894 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 6455,04 mp la 8711 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 134/22.04.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Meduzei, înregistrată la poziția 198 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 875 mp la 4497 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 133/22.04.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Amiezii, înregistrată la poziția 897 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 1075,74 mp la 1851 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 132/22.04.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Azimut, înregistrată la poziția 889 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 936,6 mp la 2837 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 131/22.04.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Balizei, înregistrată la poziția 890 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 4094,76 mp la 7807 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 130/22.04.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii George Georgescu, înregistrată la poziția 49 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 3720 mp la 3636 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 129/22.04.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Iluziei, înregistrată la poziția 901 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 297,96 mp la 339 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 128/22.04.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Coziei, înregistrată la poziția 891 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 4485,96 mp la 4288 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 127/22.04.2021

privind atribuirea în administrare a mijloacelor fixe rezultate ca urmare a recepţionării obiectivului de investiţii “INSTALARE SISTEM DE SEMAFORIZARE 3 PUNCTE DE LA INTERSECȚIA STRĂZILOR PĂCII/MICĂ, MICĂ/C.GAVRILOV ȘI TRECERE DE PIETONI
STR. PĂCII – INTERSECȚIA CU STR. 24 IANUARIE DIN MUNICIPIUL TULCEA”

Proiect nr. 126/22.04.2021

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea
nr. 149/30.06.2011 privind acordarea de ajutoare financiare unor familii din municipiul Tulcea, cu prilejul împlinirii a 50 ani de căsătorie

Proiect nr. 125/22.04.2021

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 112/28.05.2020 privind aprobarea proiectului «Reabilitare cămin internat și cantină școală Liceul Tehnologic Brad Segal», cod SMIS 133585 și a cheltuielilor legate de proiect

Proiect nr. 124/20.04.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SEDIU FIRMĂ ȘI MAGAZIN P + 1”, intravilan, strada Viticulturii, nr. 2, cărți funciare nr. 33601 – C1 – U7, 45394, numere cadastrale 33601 – C1 – U7, 45394, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Proiect nr. 123/19.04.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “REABILITARE ȘI MANSARDARE CORP C 84, PENTRU SPAȚII DE DEPOZITARE ȘI BIROURI”, intravilan, strada Forestierului nr. 1, carte funciară nr. 30297, număr cadastral 2257/5, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Proiect nr. 122/19.04.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”LUCRĂRI DE REPARAȚIE, MODERNIZARE ȘI ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE”, intravilan, strada Progresului, nr. 4, carte funciară nr. 44823, număr cadastral 44823, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Proiect nr. 121/19.04.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”DESFIINȚARE CORP C1 ȘI CONSTRUIRE BOXĂ SPĂLĂTORIE AUTO CU FISE”, intravilan, strada Orizontului, nr. 211 B, carte funciară nr. 44997, număr cadastral 44997, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent.

Proiect nr. 120/16.04.2021

privind asocierea Municipiului Tulcea cu Uniunea Artiștilor Plastici din România, filiala Tulcea în vederea realizării proiectului „Tabăra de Pictură Eugeniu Barău”

Proiect nr. 119/16.04.2021

privind asocierea Municipiului Tulcea cu Institutul de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion” Tulcea în vederea realizării proiectului “Parcul arheologic Aegyssus VI”

Proiect nr. 118/16.04.2021

privind asocierea Municipiului Tulcea cu Liceul de Arte „George Georgescu” în vederea realizării proiectului “Concursul Național de Pictură Alexandru Ciucurencu”

Proiect nr. 117/15.04.2021

privind modificarea numărului de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2020 – 2021, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 201/26.11.2020 și modificate prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 229/17.12.2020 și nr. 68/31.03.2021

Proiect nr. 116/15.04.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ S+P+M CU GARAJ ÎNGLOBAT”, intravilan, strada Luminiței, nr. 7, carte funciară nr. 34819, număr cadastral 34819, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Proiect nr. 115/14.04.2021

privind acordarea eşalonării la plata obligaţiilor fiscale de către organul fiscal local

Proiect nr. 114/14.04.2021

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 230/17.12.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021, cu modificările şi completările ulterioare

Proiect nr. 113/09.04.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”TRANSFORMARE DIN SPAȚIU COMERCIAL ÎN SPAȚIU DE LOCUIT (SCHIMBARE DE DESTINAȚIE)”, intravilan, strada Prislav, nr. 171A, carte funciară nr. 38933, număr cadastral 38933, Tulceaprivind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”TRANSFORMARE DIN SPAȚIU COMERCIAL ÎN SPAȚIU DE LOCUIT (SCHIMBARE DE DESTINAȚIE)”, intravilan, strada Prislav, nr. 171A, carte funciară nr. 38933, număr cadastral 38933, Tulcea

Proiect nr. 112/09.04.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE LOCUINȚE”, intravilan, T 18, P 256, carte funciară nr. 45366, număr cadastral 45366 – strada Livezilor, nr. 27, carte funciară nr. 45510, număr cadastral 45510 – Intrarea Livezilor I, nr. 2, carte funciară nr. 45563, număr cadastral 45563 – Intrarea Livezilor I, nr. 4, carte funciară nr. 45703, număr cadastral 45703 – strada Livezilor, nr. 29, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Proiect nr. 111/09.04.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE”, intravilan, strada Mahmudiei, nr. 158 B – 160, cărți funciare nr. 37477, 31980, numere cadastrale 37477, 31980, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Proiect nr. 110/09.04.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+E, FOIȘOR ȘI ÎMPREJMUIRE FRONT STRADAL”, intravilan, strada Voronețului, nr. 21, carte funciară nr. 35759, număr cadastral 35759, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Proiect nr. 109/09.04.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”SCHIMBARE DESTINAȚIE PARTER DIN LOCUINȚĂ ÎN SALĂ DE MESE PENTRU PARASTASE”, intravilan, strada Eternității, nr. 36 D, carte funciară nr. 32347, număr cadastral 32347, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Proiect nr. 108/09.04.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSOLIDARE, REABILITARE, AMENAJARE ȘI SUPRAÎNĂLȚARE CORPURI C1 ȘI C2”, intravilan, strada Frumoasă, nr. 8, carte funciară nr. 39895, număr cadastral vechi 8407, număr cadastral nou 39895, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Proiect nr. 107/06.04.2021

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Energoterm S.A. Tulcea pe anul 2021

Proiect nr. 106/06.04.2021

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”

Proiect nr. 105/06.04.2021

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Tulcea pentru anul 2021

Proiect nr. 104/06.04.2021

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 200/26.11.2020 privind instituirea unor măsuri fiscale în baza prevederilor art. XVII din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 constând în anularea majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020, datorate bugetului local al Municipiului Tulcea, cu modificările și completările ulterioare

Proiect nr. 103/26.03.2021

privind aderarea municipiului Tulcea la Acordul privind orașele verzi – Green City Accord

Proiect nr. 102/26.03.2021

privind alocarea sumei de 16.200 lei din bugetul local al Municipiului Tulcea pe anul 2021, pentru acordarea unei subvenții Parohiei “Sf. Nicolae”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență social

Proiect nr. 101/26.03.2021

privind alocarea sumei de 31.500 lei din bugetul local al Municipiului Tulcea pe anul 2021, pentru acordarea unei subvenții Asociației Mâini Întinse, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență social

Proiect nr. 100/26.03.2021

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru activităţile unităților de învățământ preuniversitar de stat finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021

Proiect nr. 99/23.03.2021

privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societății Agropieţe S.A. Tulcea pe anul 2021

Proiect nr. 98/23.03.2021

privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societății Servicii Publice S.A. Tulcea pe anul 2021

Proiect nr. 97/23.03.2021

privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societății Transport Public S.A. Tulcea pe anul 2021

Proiect nr. 96/16.03.2021

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea

Proiect nr. 95/10.03.2021

privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022, cu rata inflației de 2,6%

Proiect nr. 94/10.03.2021

PRIVIND ÎNFIINȚAREA CONSILIULUI CONSULTATIV AL OAMENILOR DE AFACERI LA NIVELUL MUNICIPIULUI TULCEA

Registru pentru evidența proiectelor de hotărâri 2021

Proiect nr. 153/12.05.2021

privind modificarea şi completarea componenţei Adunării Generale a Acţionarilor pentru societatea Servicii Publice S.A. Tulcea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 195/25.06.2007, cu modificările şi completările ulterioare

Proiect nr. 152/12.05.2021

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 293/20.12.2010 privind aprobarea Regulamentului local pentru desfășurarea activității de privind modificarea şi completarea componenţei Adunării Generale a Acţionarilor pentru Societatea Transport Public S.A. Tulcea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 267/27.09.2007, cu modificările şi completările ulterioare

Proiect nr. 151/23.04.2021

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 293/20.12.2010 privind aprobarea Regulamentului local pentru desfășurarea activității de comercializare a produselor constând în substanțe care înlocuiesc pe cele stupefiante și psihotrope și care au efect psihoactiv în municipiul Tulcea, cu modificările ulterioare

Proiect nr. 150/22.04.2021

privind modificarea şi completarea componenţei Adunării Generale a Acţionarilor pentru societatea Servicii Publice S.A. Tulcea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 195/25.06.2007, cu modificările şi completările ulterioare

Proiect nr. 149/22.04.2021

privind aprobarea Studiului de oportunitate privind alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public din aria administrativ-teritorială a Municipiului Tulcea, alegerea modalității optime de gestiune și a documentației de atribuire aferentă procedurii de delegare a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Tulcea, prin contract de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public al Municipiului Tulcea, încheiat conform prevederilor Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare

Proiect nr. 148/22.04.2021

privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activităţile de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiului Tulcea cu nr. 29748/28.10.2010, încheiat între Municipiul Tulcea și societatea Coral Impex S.R.L., prin Act adițional

Proiect nr. 147/20.04.2021

privind desființarea construcţiilor cu caracter provizoriu având funcţiunea de “garaje” executate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Tulcea

Proiect nr. 146/20.04.2021

privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a unor suprafeţe de teren, situate în municipiul Tulcea, aferente construcţiilor provizorii cu destinația de garaje

Proiect nr. 145/22.04.2021

privind inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea a terenului aferent străzii „Erou Mihai Serian” în suprafață de 1527 mp, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 144/22.04.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă Lacului ”CIUPERCA”, înregistrată la poziția 888 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 275.406,81 mp la 269.938 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 143/22.04.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Vezuviu, înregistrată la poziția 896 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 752,4 mp la 1098 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 142/22.04.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Uverturii, înregistrată la poziția 1167 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 2800 mp la 3848 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 141/22.04.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Plugarilor, înregistrată la poziția 91 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 9520 mp la 11017 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 140/22.04.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Mizei, înregistrată la poziția 898 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 793,2 mp la 1224 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 139/22.04.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Ion Nenițescu, înregistrată la poziția 54 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 10091 mp la 7823 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 138/22.04.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Gazelei, înregistrată la poziția 895 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 4401,78 mp la 18273 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 137/22.04.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă Aleii Cristina, înregistrată la poziția 132 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 2860 mp la 5238 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 136/22.04.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Nicolae Bălcescu, înregistrată la poziția 12 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 8040 mp la 9634 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 135/22.04.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Izvorului, înregistrată la poziția 894 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 6455,04 mp la 8711 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 134/22.04.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Meduzei, înregistrată la poziția 198 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 875 mp la 4497 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 133/22.04.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Amiezii, înregistrată la poziția 897 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 1075,74 mp la 1851 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 132/22.04.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Azimut, înregistrată la poziția 889 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 936,6 mp la 2837 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 131/22.04.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Balizei, înregistrată la poziția 890 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 4094,76 mp la 7807 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 130/22.04.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii George Georgescu, înregistrată la poziția 49 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 3720 mp la 3636 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 129/22.04.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Iluziei, înregistrată la poziția 901 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 297,96 mp la 339 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 128/22.04.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Coziei, înregistrată la poziția 891 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 4485,96 mp la 4288 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 127/22.04.2021

privind atribuirea în administrare a mijloacelor fixe rezultate ca urmare a recepţionării obiectivului de investiţii “INSTALARE SISTEM DE SEMAFORIZARE 3 PUNCTE DE LA INTERSECȚIA STRĂZILOR PĂCII/MICĂ, MICĂ/C.GAVRILOV ȘI TRECERE DE PIETONI
STR. PĂCII – INTERSECȚIA CU STR. 24 IANUARIE DIN MUNICIPIUL TULCEA”

Proiect nr. 126/22.04.2021

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea
nr. 149/30.06.2011 privind acordarea de ajutoare financiare unor familii din municipiul Tulcea, cu prilejul împlinirii a 50 ani de căsătorie

Proiect nr. 125/22.04.2021

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 112/28.05.2020 privind aprobarea proiectului «Reabilitare cămin internat și cantină școală Liceul Tehnologic Brad Segal», cod SMIS 133585 și a cheltuielilor legate de proiect

Proiect nr. 124/20.04.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SEDIU FIRMĂ ȘI MAGAZIN P + 1”, intravilan, strada Viticulturii, nr. 2, cărți funciare nr. 33601 – C1 – U7, 45394, numere cadastrale 33601 – C1 – U7, 45394, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Proiect nr. 123/19.04.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “REABILITARE ȘI MANSARDARE CORP C 84, PENTRU SPAȚII DE DEPOZITARE ȘI BIROURI”, intravilan, strada Forestierului nr. 1, carte funciară nr. 30297, număr cadastral 2257/5, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Proiect nr. 122/19.04.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”LUCRĂRI DE REPARAȚIE, MODERNIZARE ȘI ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE”, intravilan, strada Progresului, nr. 4, carte funciară nr. 44823, număr cadastral 44823, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Proiect nr. 121/19.04.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”DESFIINȚARE CORP C1 ȘI CONSTRUIRE BOXĂ SPĂLĂTORIE AUTO CU FISE”, intravilan, strada Orizontului, nr. 211 B, carte funciară nr. 44997, număr cadastral 44997, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent.

Proiect nr. 120/16.04.2021

privind asocierea Municipiului Tulcea cu Uniunea Artiștilor Plastici din România, filiala Tulcea în vederea realizării proiectului „Tabăra de Pictură Eugeniu Barău”

Proiect nr. 119/16.04.2021

privind asocierea Municipiului Tulcea cu Institutul de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion” Tulcea în vederea realizării proiectului “Parcul arheologic Aegyssus VI”

Proiect nr. 118/16.04.2021

privind asocierea Municipiului Tulcea cu Liceul de Arte „George Georgescu” în vederea realizării proiectului “Concursul Național de Pictură Alexandru Ciucurencu”

Proiect nr. 117/15.04.2021

privind modificarea numărului de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2020 – 2021, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 201/26.11.2020 și modificate prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 229/17.12.2020 și nr. 68/31.03.2021

Proiect nr. 116/15.04.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ S+P+M CU GARAJ ÎNGLOBAT”, intravilan, strada Luminiței, nr. 7, carte funciară nr. 34819, număr cadastral 34819, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Proiect nr. 115/14.04.2021

privind acordarea eşalonării la plata obligaţiilor fiscale de către organul fiscal local

Proiect nr. 114/14.04.2021

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 230/17.12.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021, cu modificările şi completările ulterioare

Proiect nr. 113/09.04.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”TRANSFORMARE DIN SPAȚIU COMERCIAL ÎN SPAȚIU DE LOCUIT (SCHIMBARE DE DESTINAȚIE)”, intravilan, strada Prislav, nr. 171A, carte funciară nr. 38933, număr cadastral 38933, Tulceaprivind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”TRANSFORMARE DIN SPAȚIU COMERCIAL ÎN SPAȚIU DE LOCUIT (SCHIMBARE DE DESTINAȚIE)”, intravilan, strada Prislav, nr. 171A, carte funciară nr. 38933, număr cadastral 38933, Tulcea

Proiect nr. 112/09.04.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE LOCUINȚE”, intravilan, T 18, P 256, carte funciară nr. 45366, număr cadastral 45366 – strada Livezilor, nr. 27, carte funciară nr. 45510, număr cadastral 45510 – Intrarea Livezilor I, nr. 2, carte funciară nr. 45563, număr cadastral 45563 – Intrarea Livezilor I, nr. 4, carte funciară nr. 45703, număr cadastral 45703 – strada Livezilor, nr. 29, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Proiect nr. 111/09.04.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE”, intravilan, strada Mahmudiei, nr. 158 B – 160, cărți funciare nr. 37477, 31980, numere cadastrale 37477, 31980, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Proiect nr. 110/09.04.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+E, FOIȘOR ȘI ÎMPREJMUIRE FRONT STRADAL”, intravilan, strada Voronețului, nr. 21, carte funciară nr. 35759, număr cadastral 35759, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Proiect nr. 109/09.04.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”SCHIMBARE DESTINAȚIE PARTER DIN LOCUINȚĂ ÎN SALĂ DE MESE PENTRU PARASTASE”, intravilan, strada Eternității, nr. 36 D, carte funciară nr. 32347, număr cadastral 32347, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Proiect nr. 108/09.04.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSOLIDARE, REABILITARE, AMENAJARE ȘI SUPRAÎNĂLȚARE CORPURI C1 ȘI C2”, intravilan, strada Frumoasă, nr. 8, carte funciară nr. 39895, număr cadastral vechi 8407, număr cadastral nou 39895, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Proiect nr. 107/06.04.2021

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Energoterm S.A. Tulcea pe anul 2021

Proiect nr. 106/06.04.2021

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”

Proiect nr. 105/06.04.2021

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Tulcea pentru anul 2021

Proiect nr. 104/06.04.2021

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 200/26.11.2020 privind instituirea unor măsuri fiscale în baza prevederilor art. XVII din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 constând în anularea majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020, datorate bugetului local al Municipiului Tulcea, cu modificările și completările ulterioare

Proiect nr. 103/26.03.2021

privind aderarea municipiului Tulcea la Acordul privind orașele verzi – Green City Accord

Proiect nr. 102/26.03.2021

privind alocarea sumei de 16.200 lei din bugetul local al Municipiului Tulcea pe anul 2021, pentru acordarea unei subvenții Parohiei “Sf. Nicolae”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență social

Proiect nr. 101/26.03.2021

privind alocarea sumei de 31.500 lei din bugetul local al Municipiului Tulcea pe anul 2021, pentru acordarea unei subvenții Asociației Mâini Întinse, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență social

Proiect nr. 100/26.03.2021

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru activităţile unităților de învățământ preuniversitar de stat finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021

Proiect nr. 99/23.03.2021

privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societății Agropieţe S.A. Tulcea pe anul 2021

Proiect nr. 98/23.03.2021

privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societății Servicii Publice S.A. Tulcea pe anul 2021

Proiect nr. 97/23.03.2021

privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societății Transport Public S.A. Tulcea pe anul 2021

Proiect nr. 96/16.03.2021

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea

Proiect nr. 95/10.03.2021

privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022, cu rata inflației de 2,6%

Proiect nr. 94/10.03.2021

PRIVIND ÎNFIINȚAREA CONSILIULUI CONSULTATIV AL OAMENILOR DE AFACERI LA NIVELUL MUNICIPIULUI TULCEA

Registru pentru evidența proiectelor de hotărâri 2021

Proiect nr. 153/12.05.2021

privind modificarea şi completarea componenţei Adunării Generale a Acţionarilor pentru societatea Servicii Publice S.A. Tulcea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 195/25.06.2007, cu modificările şi completările ulterioare

Proiect nr. 152/12.05.2021

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 293/20.12.2010 privind aprobarea Regulamentului local pentru desfășurarea activității de privind modificarea şi completarea componenţei Adunării Generale a Acţionarilor pentru Societatea Transport Public S.A. Tulcea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 267/27.09.2007, cu modificările şi completările ulterioare

Proiect nr. 151/23.04.2021

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 293/20.12.2010 privind aprobarea Regulamentului local pentru desfășurarea activității de comercializare a produselor constând în substanțe care înlocuiesc pe cele stupefiante și psihotrope și care au efect psihoactiv în municipiul Tulcea, cu modificările ulterioare

Proiect nr. 150/22.04.2021

privind modificarea şi completarea componenţei Adunării Generale a Acţionarilor pentru societatea Servicii Publice S.A. Tulcea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 195/25.06.2007, cu modificările şi completările ulterioare

Proiect nr. 149/22.04.2021

privind aprobarea Studiului de oportunitate privind alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public din aria administrativ-teritorială a Municipiului Tulcea, alegerea modalității optime de gestiune și a documentației de atribuire aferentă procedurii de delegare a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Tulcea, prin contract de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public al Municipiului Tulcea, încheiat conform prevederilor Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare

Proiect nr. 148/22.04.2021

privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activităţile de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiului Tulcea cu nr. 29748/28.10.2010, încheiat între Municipiul Tulcea și societatea Coral Impex S.R.L., prin Act adițional

Proiect nr. 147/20.04.2021

privind desființarea construcţiilor cu caracter provizoriu având funcţiunea de “garaje” executate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Tulcea

Proiect nr. 146/20.04.2021

privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a unor suprafeţe de teren, situate în municipiul Tulcea, aferente construcţiilor provizorii cu destinația de garaje

Proiect nr. 145/22.04.2021

privind inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea a terenului aferent străzii „Erou Mihai Serian” în suprafață de 1527 mp, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 144/22.04.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă Lacului ”CIUPERCA”, înregistrată la poziția 888 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 275.406,81 mp la 269.938 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 143/22.04.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Vezuviu, înregistrată la poziția 896 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 752,4 mp la 1098 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 142/22.04.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Uverturii, înregistrată la poziția 1167 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 2800 mp la 3848 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 141/22.04.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Plugarilor, înregistrată la poziția 91 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 9520 mp la 11017 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 140/22.04.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Mizei, înregistrată la poziția 898 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 793,2 mp la 1224 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 139/22.04.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Ion Nenițescu, înregistrată la poziția 54 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 10091 mp la 7823 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 138/22.04.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Gazelei, înregistrată la poziția 895 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 4401,78 mp la 18273 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 137/22.04.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă Aleii Cristina, înregistrată la poziția 132 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 2860 mp la 5238 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 136/22.04.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Nicolae Bălcescu, înregistrată la poziția 12 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 8040 mp la 9634 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 135/22.04.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Izvorului, înregistrată la poziția 894 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 6455,04 mp la 8711 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 134/22.04.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Meduzei, înregistrată la poziția 198 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 875 mp la 4497 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 133/22.04.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Amiezii, înregistrată la poziția 897 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 1075,74 mp la 1851 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 132/22.04.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Azimut, înregistrată la poziția 889 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 936,6 mp la 2837 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 131/22.04.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Balizei, înregistrată la poziția 890 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 4094,76 mp la 7807 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 130/22.04.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii George Georgescu, înregistrată la poziția 49 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 3720 mp la 3636 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 129/22.04.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Iluziei, înregistrată la poziția 901 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 297,96 mp la 339 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 128/22.04.2021

privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Coziei, înregistrată la poziția 891 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 4485,96 mp la 4288 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect nr. 127/22.04.2021

privind atribuirea în administrare a mijloacelor fixe rezultate ca urmare a recepţionării obiectivului de investiţii “INSTALARE SISTEM DE SEMAFORIZARE 3 PUNCTE DE LA INTERSECȚIA STRĂZILOR PĂCII/MICĂ, MICĂ/C.GAVRILOV ȘI TRECERE DE PIETONI
STR. PĂCII – INTERSECȚIA CU STR. 24 IANUARIE DIN MUNICIPIUL TULCEA”

Proiect nr. 126/22.04.2021

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea
nr. 149/30.06.2011 privind acordarea de ajutoare financiare unor familii din municipiul Tulcea, cu prilejul împlinirii a 50 ani de căsătorie

Proiect nr. 125/22.04.2021

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 112/28.05.2020 privind aprobarea proiectului «Reabilitare cămin internat și cantină școală Liceul Tehnologic Brad Segal», cod SMIS 133585 și a cheltuielilor legate de proiect

Proiect nr. 124/20.04.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SEDIU FIRMĂ ȘI MAGAZIN P + 1”, intravilan, strada Viticulturii, nr. 2, cărți funciare nr. 33601 – C1 – U7, 45394, numere cadastrale 33601 – C1 – U7, 45394, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Proiect nr. 123/19.04.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “REABILITARE ȘI MANSARDARE CORP C 84, PENTRU SPAȚII DE DEPOZITARE ȘI BIROURI”, intravilan, strada Forestierului nr. 1, carte funciară nr. 30297, număr cadastral 2257/5, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Proiect nr. 122/19.04.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”LUCRĂRI DE REPARAȚIE, MODERNIZARE ȘI ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE”, intravilan, strada Progresului, nr. 4, carte funciară nr. 44823, număr cadastral 44823, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Proiect nr. 121/19.04.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”DESFIINȚARE CORP C1 ȘI CONSTRUIRE BOXĂ SPĂLĂTORIE AUTO CU FISE”, intravilan, strada Orizontului, nr. 211 B, carte funciară nr. 44997, număr cadastral 44997, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent.

Proiect nr. 120/16.04.2021

privind asocierea Municipiului Tulcea cu Uniunea Artiștilor Plastici din România, filiala Tulcea în vederea realizării proiectului „Tabăra de Pictură Eugeniu Barău”

Proiect nr. 119/16.04.2021

privind asocierea Municipiului Tulcea cu Institutul de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion” Tulcea în vederea realizării proiectului “Parcul arheologic Aegyssus VI”

Proiect nr. 118/16.04.2021

privind asocierea Municipiului Tulcea cu Liceul de Arte „George Georgescu” în vederea realizării proiectului “Concursul Național de Pictură Alexandru Ciucurencu”

Proiect nr. 117/15.04.2021

privind modificarea numărului de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2020 – 2021, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 201/26.11.2020 și modificate prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 229/17.12.2020 și nr. 68/31.03.2021

Proiect nr. 116/15.04.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ S+P+M CU GARAJ ÎNGLOBAT”, intravilan, strada Luminiței, nr. 7, carte funciară nr. 34819, număr cadastral 34819, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Proiect nr. 115/14.04.2021

privind acordarea eşalonării la plata obligaţiilor fiscale de către organul fiscal local

Proiect nr. 114/14.04.2021

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 230/17.12.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021, cu modificările şi completările ulterioare

Proiect nr. 113/09.04.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”TRANSFORMARE DIN SPAȚIU COMERCIAL ÎN SPAȚIU DE LOCUIT (SCHIMBARE DE DESTINAȚIE)”, intravilan, strada Prislav, nr. 171A, carte funciară nr. 38933, număr cadastral 38933, Tulceaprivind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”TRANSFORMARE DIN SPAȚIU COMERCIAL ÎN SPAȚIU DE LOCUIT (SCHIMBARE DE DESTINAȚIE)”, intravilan, strada Prislav, nr. 171A, carte funciară nr. 38933, număr cadastral 38933, Tulcea

Proiect nr. 112/09.04.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE LOCUINȚE”, intravilan, T 18, P 256, carte funciară nr. 45366, număr cadastral 45366 – strada Livezilor, nr. 27, carte funciară nr. 45510, număr cadastral 45510 – Intrarea Livezilor I, nr. 2, carte funciară nr. 45563, număr cadastral 45563 – Intrarea Livezilor I, nr. 4, carte funciară nr. 45703, număr cadastral 45703 – strada Livezilor, nr. 29, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Proiect nr. 111/09.04.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE”, intravilan, strada Mahmudiei, nr. 158 B – 160, cărți funciare nr. 37477, 31980, numere cadastrale 37477, 31980, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Proiect nr. 110/09.04.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+E, FOIȘOR ȘI ÎMPREJMUIRE FRONT STRADAL”, intravilan, strada Voronețului, nr. 21, carte funciară nr. 35759, număr cadastral 35759, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Proiect nr. 109/09.04.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”SCHIMBARE DESTINAȚIE PARTER DIN LOCUINȚĂ ÎN SALĂ DE MESE PENTRU PARASTASE”, intravilan, strada Eternității, nr. 36 D, carte funciară nr. 32347, număr cadastral 32347, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Proiect nr. 108/09.04.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSOLIDARE, REABILITARE, AMENAJARE ȘI SUPRAÎNĂLȚARE CORPURI C1 ȘI C2”, intravilan, strada Frumoasă, nr. 8, carte funciară nr. 39895, număr cadastral vechi 8407, număr cadastral nou 39895, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Proiect nr. 107/06.04.2021

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Energoterm S.A. Tulcea pe anul 2021

Proiect nr. 106/06.04.2021

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”

Proiect nr. 105/06.04.2021

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Tulcea pentru anul 2021