REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SISTEMULUI DE PARCĂRI PUBLICE CU PLATĂ ȘI DE REȘEDINȚĂ DIN MUNICIPIUL TULCEA

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1
(1) Prezentul Regulament stabilește cadrul juridic unitar privind atribuțiile administrației publice locale pentru administrarea parcărilor publice cu plată și de reședință, drepturile și obligațiile ce revin utilizatorilor parcărilor publice cu plată și parcărilor de reședință ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Tulcea, raporturile dintre administratorul parcărilor publice cu plată și de reședință și utilizatorii acestora.
(2) Dispozițiile prevăzute în prezentul Regulament au ca scop asigurarea desfășurării fluente și în siguranță a circulației pe drumurile publice, asigurarea parcării autovehiculelor în condiții de siguranță, descongestionarea drumurilor publice din zona centrală și a drumurilor publice cu trafic intens, facilitarea accesului la obiectivele de interes public și protejarea pietonilor prin asigurarea unor condiții corespunzătoare de circulație pe trotuare.
Art. 2 Direcția Întreținere și Administrare Patrimoniu – Biroul Parcări Publice cu Plată și Parcări de Reședință, Ridicare Vehicule Staționate Neregulamentar amenajează și administrează parcările publice cu plată, parcările de reședință și zonele tip Park&Ride din municipiul Tulcea, inițiază reglementări și exercită controlul privind respectarea normelor cu privire la parcările publice. Art. 3
(1) Amenajarea parcărilor publice cu plată și a parcărilor de reședința se realizează în conformitate cu legislaţia privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu respectarea Normativelor de proiectare ale parcărilor, în vigoare.
(2) Parcările publice cu plată și parcările de reședință sunt semnalizate corespunzător prin mijloace de semnalizare care se realizează și se instalează, astfel încât să fie observate cu ușurință de la o distanță adecvată de cei cărora li se adresează. Mijloacele de semnalizare a parcărilor trebuie să fie în deplină concordanță între ele și într-o stare tehnică de funcționare corespunzătoare. Art. 4
La elaborarea prezentului Regulament s-a avut în vedere cadrul juridic actual, reprezentat de următoarele acte normative:
a) Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a
domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și completările
b) Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
c) Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările
ulterioare;
d) Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
e) Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu
modificările și completările ulterioare;
f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
g) Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
h) Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
i) Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
j) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
k) Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările și completările ulterioare;
l) Normativ P24-97 pentru proiectare și execuția parcajelor pentru autoturisme;
m) Normativ SR 1848-7: 2015 – Marcaje rutiere; n ) Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând
domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;
o) Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și
completările ulterioare;
p) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 111/31.05.2012 privind aprobarea Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea, modificat prin Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 47/28.02.2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea;
r) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 124/27.06.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar pe terenuri aparţinând domeniului public/privat al municipiului Tulcea;
s) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 232/17.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind
reglementarea activităților de identificare, ridicare, transport, depozitare, eliberare și valorificare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Tulcea;
ș) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 206/28.09.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind
eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pentru circulaţia auto pe străzile din municipiul Tulcea;
t) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 20/27.01.2011 privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei Poliţie Locală Tulcea. Art. 5
În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:
a) abonament de parcare – factura – chitanța emisă de aplicația on-line sau chitanța emisă de casieria Serviciului Impozite și Taxe, acestea fiind documente justificative al locului de parcare pentru perioada achitată.
b) atribuirea locurilor de parcare – activitate de repartizare a locurilor de parcare a solicitanților, prin licitație on-
line în aplicație sau prin repartizare directă, fără licitație, în condițiile prezentului Regulament.
c) autoturism – autovehicul cu cel puțin 4 roți și o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput și
construit pentru transportul de persoane, care are cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto;
d) autovehicul – orice vehicul echipat cu motor de propulsie sau electric, utilizat în mod obișnuit pentru transportul persoanelor sau mărfurilor pe drum ori pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau mărfurilor;
e) dispoziție de ridicare – act emis la faţa locului prin care polițiștii din cadrul Direcției de Poliție Locală Tulcea/polițiști rutieri din cadrul Poliției Municipale Tulcea constată că autovehiculul este staționat neregulamentar pe domeniul public în zonele de parcare publică cu plată sau în parcările de reședință, precum și în alte locuri decât drumul public, fapt pentru care s-a dispus ridicarea vehiculului;
f) exploatarea parcărilor de reședință – activitatea de a pune parcajul la dispoziţia utilizatorilor în vederea parcării
autoturismelor şi de a obţine venituri la bugetul local al Municipiului Tulcea din această activitate;
g) locuri de parcare rezervate pentru persoane cu dizabilități – locuri amenajate în parcările publice cu plată şi în
parcările de reşedinţă, semnalizate cu panouri, indicatoare pentru persoane cu dizabilități înscripţionate cu semnul internaţional pentru persoane cu handicap;
h) organizarea parcărilor de reşedință – efectuarea de lucrări de amenajare a acestora, astfel încât parcajul să poată fi pus la dispoziţia utilizatorilor;
i) panouri de semnalizare – panouri utilizate pentru direcţionarea circulaţiei către locurile de parcare;
j) panouri de afişaj – panouri informative cuprinzând toate elementele de identificare şi de utilizare a parcărilor;
k) parcometru – aparat de taxare, automat electronic pentru eliberat tichete prin intermediul căruia se încasează
anticipat tarifele de parcare reprezentând contravaloarea prestării serviciului de staţionare a mijloacelor auto pe locurile de parcare;
l) parcare – spațiul destinat staționării autovehiculelor, semnalizat prin indicatoare și marcaje care îl delimitează de
partea carosabilă a drumului sau de restul domeniului public sau privat al municipiului Tulcea. Parcările se pot amenaja pe drumul public în afara părţii carosabile, delimitată prin linie continuă aplicată pe întreaga lungime a zonelor de parcare, stabilite în concordanţă cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;
m) parcare de reședință – parcarea amenajată, ce se află pe o distanță de până la 30 m de frontul imobilelor
utilizate de locatari, cu excepția parcărilor de pe căile de circulație semnalizate corespunzător, care poate fi atribuită spre folosință utilizatorilor persoane fizice și/sau juridice care locuiesc în acestea și/sau care fac dovada că au domiciliul/reședință/sediu social sau punct de lucru;
n) parcări publice – totalitatea parcărilor amenajate în condițiile legii și prezentului Regulament pe domeniul public
sau pe domeniul privat al municipiului Tulcea;
o) parcare publică cu plată – parcările amenajate în condițiile prevăzute de prezentul Regulament pe domeniul
public sau privat al municipiului Tulcea, marcate și semnalizate conform legii, pentru care ocupanții au obligația achitării unui tarif de parcare;
p) parcare publică fără plată – parcările de reședință în intervalul orar 08.00-16.30, amenajate în condițiile
prevăzute de prezentul Regulament pe domeniul public sau privat al municipiului Tulcea, marcate și semnalizate conform legii, precum și alte spații de interes public destinate și amenajate parcării autovehiculelor pentru care ocupanții nu au obligația achitării unui tarif de parcare;
q) parcare regulamentară – poziționarea autovehiculului în zona special amenajată de proprietarul/administratorul
domeniului public/privat în limitele marcajului;
r) parcare tip incintă – platforme situate în afara reţelei stradale racordate la acestea prin 1 – 2 căi de acces care pot
fi dotate cu sistem de intrare/ieşire echipat cu bariere;
s) plata prin Short Message Service denumit în continuare SMS – plata parcării efectuată prin trimiterea unui mesaj
(SMS) de pe telefonul mobil;
ș) tichet de parcare – document ce atestă plata tarifului de parcare pe perioade determinate a cărui validare dă
dreptul posesorului să staţioneze legal în perioada indicată, cu excepţia parcărilor închise tip incintă;
t) tarif anual de parcare – tariful pentru ocuparea locurilor cu destinația de parcări de reşedinţă aprobat prin
hotărâre de consiliu local;
ț) utilizatori/ titulari – persoanele fizice și juridice care dețin în proprietate sau care au dreptul de a folosi
autovehicule/vehicule;
u) utilizarea parcărilor de reşedinţă – folosirea de către utilizatori a unui parcaj în scopul parcării autovehiculelor, astfel:
a) gratuit pentru autovehiculele ce deservesc persoanelor cu dizabilități;
b) gratuit pentru toate autovehiculele în intervalul orar 08:00 – 16:30;
c) cu plată, în intervalul 16:30 – 08:00;
v) valoarea de atribuire – tariful licitat care NU include și tariful anual de parcare, tarif care va fi achitat o singura dată, în anul în care are loc licitația, urmând ca din anul următor licitației, să fie achitat doar tariful anual de parcare, prevăzut în Anexa nr. 2 la prezentul Regulament;
x) vehicul – sistemul mecanic care se deplasează pe drum, cu sau fără mijloace de autopropulsare, utilizat în mod
curent pentru transportul de persoane și/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări;
z) zona Park&Ride – parcare cu conexiuni la transportul public, care permit călătorilor sau altor persoane care se
îndreaptă către centrele orașelor să-și parcheze vehiculele și să se transfere la mijloacele de transport în comun.

CAPITOLUL II - PARCĂRILE PUBLICE CU PLATĂ

1. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA PARCĂRILOR PUBLICE CU PLATĂ

Art. 6
(1) În municipiul Tulcea sunt amenajate locuri de parcare pe platforme în afara căilor de rulare, prevăzute cu sistem de intrare/ieşire echipat cu bariere și locuri de parcare în parcări dispuse pe acostament la marginea carosabilului, create în alveole, situate parțial sau integral pe trotuar, acolo unde, prin acestea, nu se stânjenește traficul pietonal.
(2) Locurile de parcare aferente mijloacelor de transport pentru persoane cu dizabilități precum și locurile de parcare destinate autovehiculelor electrice care utilizează stațiile de reîncărcare sunt rezervate și semnalizate prin simboluri internaționale.
(3) Amplasamentele aferente parcărilor publice cu plată din municipiul Tulcea sunt enumerate la punctul 1 din Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
(4) Amplasamentele de teren nou propuse și amenajate deja care urmează a fi încadrate în categoria parcărilor publice cu plată se aprobă de Consiliul Local al Municipiului Tulcea prin hotărâre care va modifica Anexa nr. 1 din Regulament. Ulterior aprobării, Biroul Parcări Publice cu Plată și Parcări de Reședință, Ridicare Vehicule Staționate Neregulamentar din cadrul Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea completează în aplicație noile locuri de parcare și va proceda la administrarea acestora în condițiile prezentului Regulament.
Art. 7
(1) Parcările publice cu plată din municipiul Tulcea pot fi utilizate contra cost, prin plata tarifului de parcare aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local.
(2) Situațiile în care parcările publice cu plată pot fi utilizate gratuit sunt strict reglementate prin prezentul Regulament.
(3) Deținătorii autovehiculelor electrice sunt obligați să achite tariful de parcare aferent perioadei de staționare în
parcările publice cu plată. Art. 8
(1) În parcările publice cu plată este interzisă parcarea următoarelor tipuri de vehicule:
a) mijloace de transport cu masa peste 3,5 tone;
b) vehicule de tip rulotă sau remorcă, respectiv ansambluri de vehicule care conţin asemenea mijloace de transport;
c) orice alte vehicule ale căror dimensiuni depășesc dimensiunile locurilor de parcare stabilite prin Normative.
(2) Pentru categoriile de vehicule enumerate la alin. (1) lit. a) – c) este permisă parcarea doar în zonele tip Park&Ride, locațiile acestora fiind menţionate la punctul nr. 3 din Anexa 1 la prezentul Regulament.
Art. 9
(1) Utilizatorii parcărilor publice cu plată au următoarele obligații:
a) să achite tariful de parcare;
b) să respecte regulile de circulaţie şi semnificaţia diferitelor tipuri de mijloace de semnalizare;
c) să afișeze tichetul de parcare/abonamentul de zi/abonamentul de noapte pe bordul vehiculului, astfel încât respectivul tichet să fie vizibil din exterior. Utilizatorii care achită tariful de parcare prin CARD, prin SMS precum și cei care dețin abonament nu sunt obligați să afișeze tichetul de parcare.
d) să nu depășească timpul de staționare la care are dreptul conform termenului de valabilitate a tichetului, SMS-ului,
abonamentului sau legitimației.
(2) Polițiștii locali vor efectua verificări ale vehiculelor parcate, utilizând în acest scop o platforma on-line dedicată. Dacă în urma verificărilor efectuate, polițiștii locali constată existența unor cazuri în care parcările publice cu plată sunt utilizate fără plata tarifului de parcare, se aplică sancțiunile corespunzătoare.

2. PROGRAM DE FUNCŢIONARE ȘI SISTEMUL DE PLATĂ A PARCĂRILOR

Art. 10
(1) Programul de funcţionare a parcărilor publice cu plată este de luni până sâmbătă 24/24h, duminică și sărbătorile legale GRATUIT, având la bază aplicarea următoarelor forme de plată/încasare:
a) tarif orar prin tichete de parcare, în sistem de autotaxare;
b) plata prin SMS transmis din orice rețea de telefonie mobilă la un număr de telefon alocat acestui scop; Numărul
de telefon este: 7442;
c) plata prin intermediul aplicației Tulcea Parking (SMS sau card) compatibilă cu următoarele siteme de operare: Android și Apple iOS;
d) abonament lunar, trimestrial sau anual;
e) oferirea gratuității pentru autovehiculele prevăzute la art. 19.
(2) Tarifele aplicabile pentru utilizarea parcărilor publice cu plată sunt prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul Regulament. Art. 11 Tariful de utilizare a parcărilor publice cu plată evidențiat în Anexa nr. 2 la prezentul Regulament se plătește în sistem de autotaxare, utilizând parcometrele amplasate în apropierea locurilor de parcare, prin intermediul monedelor/bancnotelor, astfel:
a) bancnotele/monedele se utilizează direct la parcometru, unde se introduc atâtea bancnote/monede până la
concurenţa sumei care reprezintă tarifului aplicabil, pentru unitatea de timp solicitată;
b) după oprirea autovehiculului în spaţiul special amenajat pentru parcare, utilizatorul autovehiculului va introduce
bancnotele/monedele în parcometru (aparat de taxare);
c) se selectează durata parcării pentru intervalul de timp al staţionării autovehiculului;
d) parcometrul va emite tichetul de parcare, care se va poziţiona în mod obligatoriu în interiorul autovehiculului, pe
bord, sub parbriz, astfel încât toate datele inscripţionate să fie vizibile din exterior.
Art. 12 Plata tarifului de utilizare a parcărilor publice cu plată prin intermediul telefoniei mobile se face prin transmiterea unui mesaj de tip SMS către un număr scurt de telefon menționat la art. 10, alin. (1), lit. (b), accesibil din orice rețea de telefonie mobilă. Art. 13
Plata tarifului de utilizare a parcărilor publice cu plată prin intermediul aplicației Tulcea Parking (SMS sau Card) se face după cum urmează:
a) utilizatorul va descărca aplicația pe smartphone;
b) după ce utilizatorul se înregistrează în aplicație selectează un tichet nou;
c) în cadrul acelui tichet, utilizatorul adaugă un număr sau selectează din lista numerelor deja adăugate numărul de
înmatriculare dorit;
d) locația este automat identificată de sistemul GPS din cadrul telefonului mobil;
e) utilizatorul selectează durata pentru care dorește achiziționarea tichetului de parcare, aplicația afișând tariful
tichetului pentru perioada selectată;
f) utilizatorul selectează plata prin SMS/Card, selectează butonul de plată, aplicația solicită confirmarea plății și
trimite mesajul cu datele selectate de utilizator, respectiv durata și numărul de înmatriculare;
g) utilizatorul primește un mesaj de confirmare a plății care conține numărul de înmatriculare al autovehiculului și
intervalul de valabilitate al tichetului, respectiv timpul de început și de sfârșit al tichetului;
h) aplicația afișează lista tichetelor active cu informațiile aferente în culoarea albastru;
i) înainte cu 10 minute de expirare, aplicația informează utilizatorul prin culoarea tichetului că acesta s-a modificat
din albastru în portocaliu;
j) utilizatorul poate să efectueze prelungirea tichetului în orice moment al valabilității acestuia;
k) în momentul expirării tichetului, aplicația informează utilizatorul că tichetul a expirat și preschimbă culoarea
acestuia din portocaliu în roșu.
ART. 14
(1) Prin prezentul Regulament se stabilesc următoarele tipuri de abonamente:
a) abonament parcare publică de zi – lunar, trimestrial, anual – se eliberează persoanelor fizice/juridice și dă dreptul
de staționare în parcările publice cu plată fără a avea posibilitatea de rezervare a locului. Abonamentele sunt achitate în platforma on-line, la casieria Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea, precum și la casieria Serviciului Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea și sunt valabile pentru intervalul de timp 08:00 – 16:30. Acesta poate fi utilizat numai pentru autovehiculul al cărui număr de înmatriculare este specificat pe abonament.
b) abonament tip pentru persoane cu dizabilități – anual – se eliberează gratuit persoanelor care fac dovada încadrării într-un grad de handicap grav sau accentuat și sunt proprietarii/utilizatorii autoturismului. Acest tip de abonament conferă dreptul de staționare pe timp nelimitat în orice parcare publică cu plată din municipiul Tulcea. Abonamentul se inscripționează și nu este transmisibil.
c) abonament de noapte – semestrial și anual – se eliberează atât persoanelor fizice, precum și persoanelor juridice pentru parcarea autovehicul în toate parcările publice cu plată în intervalul de timp 16:30 – 08:00. Abonamentul este valabil numai pentru autovehiculul al cărui număr de înmatriculare este specificat pe abonament, fără a avea posibilitatea de rezervare a locului.
d) abonament pentru instituții publice – se eliberează instituţiilor publice, la cerere, în baza unor liste cu numerele de înmatriculare însoțite de documente justificative, transmise către Direcția Întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea prin Biroul Parcări Publice cu Plată și Parcări de Reședință, Ridicare Vehicule Staționate Neregulamentar pentru atribuirea în limita a două locuri de parcare în regim rezervat.
(2) Tarifele aplicabile abonamentelor se actualizează prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea.
(3) Eliberarea și achitarea abonamentului lunar, trimestrial, semestrial sau anual se face prin platforma on-line, la casieria Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea, precum și la casieria Serviciului Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea.
(4) Obținerea și reînnoirea abonamentelor cade în sarcina proprietarului/utilizatorului autovehiculului.
(5) Autovehiculele destinate transportului public de persoane în regim de taxi sunt exceptate de la plata tarifului de
staționare numai în limitele stațiilor taxi aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local.
Art. 15
(1) În situația neachitării tarifului de utilizare a parcărilor conform metodelor detaliate la art. 11 -14 se acordă posibilitatea plății unui tarif majorat al cărui cuantum este 90 lei.
(2) Tariful majorat în cuantumul stabilit în alineatul precedent se achită în termen de 5 zile lucrătoare de la aducerea la cunoștință prin afișarea notei de constatare.
(3) Nota de constatare reprezintă actul emis la fața locului prin care agentul constatator constată și informează în același timp posesorul unui autovehicul parcat fără achitarea taxei de parcare despre posibilitatea achitării tarifului majorat.
(4) La momentul constatării contravenției, agenții constatatori vor întocmi și afișa, sub ștergătorul de la parbriz sau pe geamul lateral al vehiculului nota de constatare, locul staționării și ora constatării precum și natura abaterii constatate.
(5) Neachitarea tarifului majorat în termenul indicat la alin. (4) va determina aplicarea sancțiunilor contravenționale.
(6) Plata tarifului majorat exclude aplicarea sancțiunilor contravenţionale, cele două creanţe, tariful majorat şi
sancțiunea contravențională, neputând coexista. Art. 16
Autovehiculelor abandonate în parcările publice cu plată li se aplică prevederile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Regulamentului privind reglementarea activității de identificare, ridicare, transport, depozitare, eliberare și valorificare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniului public/privat al Municipiului Tulcea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 232/17.12.2020.

3. MODALITATEA DE GESTIONARE A ÎNCASĂRILOR

Art. 17
Sumele rezultate în urma funcționării sistemului de autotaxare a parcărilor publice cu plată, respectiv a parcometrelor sunt gestionate de Direcția Întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea prin Biroul Parcări Publice cu Plată și Parcări de Reședință, Ridicare Vehicule Staționate Neregulamentar și se predau zilnic de către casier pe bază de borderou de predare la casieria Serviciului Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea.
Art. 18
Verificarea funcționării parcometrelor și a aplicației software pentru sistemul de plată prin SMS și card, precum și încheierea unui contract de service cu o firmă specializată și achiziționarea altor sisteme de plată moderne, intră în atribuțiile compartimentului de specialitate din cadrul Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea.

4. FACILITĂȚI. GRATUITĂȚI

Art. 19
Parcările publice pot fi utilizate gratuit de:
a) posesorii autovehiculelor deținători ai cardului – legitimație pentru persoanele cu dizabilități sau de însoțitorii
acestora;
b) autovehiculele corpului diplomatic;
c) autovehiculele de intervenţie (salvare, pompieri, poliţie, jandarmerie, Ministerul Justiţiei, M.Ap.N., M.A.I. etc.),
aflate în misiune;
d) autovehiculele instituțiilor publice aflate în interes de serviciu.
Art. 20
Autovehiculele menționate la art.19 lit. d) sunt exceptate de la plata taxei de parcare după ce, în prealabil, instituțiile mai sus menționate vor fi transmis Primăriei Municipiului Tulcea liste cu numerele de înmatriculare ale autoturismelor care le aparțin însoțite de documente justificative.

CAPITOLUL III - PARCĂRILE DE REȘEDINȚĂ DIN MUNICIPIUL TULCEA

1. PARCAREA DE REȘEDINȚĂ

Art. 21
(1) Locurile de parcare din parcările de reședință vor fi repartizate direct sau prin licitație, după caz, numai după amenajarea, semnalizarea pe verticală și orizontală și numerotarea acestora de către administratorul parcării de reședință.
(2) Solicitările și rezervările de parcare se depun, în mod transparent în platforma on-line sau asistat de către personalul Biroului Parcări Publice cu Plată și Parcări de Reședință, Ridicare Vehicule Staționate Neregulamentar la sediul Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea, astfel încât fiecare solicitant poate vizualiza locurile de parcare libere și i se va elibera o dovadă de rezervare.
(3) Locațiile aferente parcărilor de reședință sunt enumerate la punctul 2 din Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
Art. 22
Amplasamentele de teren nou propuse și amenajate deja care urmează a fi încadrate în categoria parcărilor de reședință se aprobă de Consiliul Local al Municipiului Tulcea prin hotărâre care va modifica Anexa nr. 1, punctul 2 din prezentul Regulament. Ulterior aprobării, Biroul Parcări Publice cu Plată și Parcări de Reședință, Ridicare Vehicule Staționate Neregulamentar din cadrul Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea completează în aplicație noile locuri de parcare și va proceda la atribuirea acestora în condițiile prezentului Regulament.
Art. 23
(1) Regula generală de atribuire a parcărilor de reședință libere constă în atribuirea a câte unui loc de parcare pentru
fiecare unitate locativă în parte din imobilul de locuințe, la tariful licitat și/sau la tariful stabilit prin hotărâre de Consiliu Local.
(2) În parcările de reședință se atribuie locurile de parcare numai proprietarilor/deținătorilor de autoturisme.
(3) În fiecare lună a anului în curs, după caz, structura de specialitate din cadrul Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea stabilește situația locurilor de parcare libere care pot fi atribuite.
(4) Situația locurilor de parcare libere se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea, pe site-ul Primăriei Municipiului Tulcea și la scările imobilelor care au arondate parcări de reședință în care se regăsesc locuri libere. Odata cu aceasta va fi anunțată și perioada de timp de 7 zile calendaristice în care potențialii beneficiari vor putea depune solicitările de atribuire a unui loc de parcare de reședință și care nu va curge mai devreme de 7 zile calendaristice de la data aducerii la cunoștință publică a anunțului privind atribuirea locurilor de parcare de reședință conform procedurii prevăzute în Anexa nr. 3 la prezentul Regulament.
(5) Solicitările de atribuire a locurilor de parcare pot fi depuse doar în perioada anunțată de Direcția Întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea pentru fiecare zonă în parte. Art. 24
(1) Atribuirea locurilor de parcare prin repartizare directă se realizează doar în situația în care există o singură solicitare pe un loc de parcare de reședință.
(2) Când unul sau mai multe locuri sunt solicitate expres de mai mulți locatari, atribuirea se va face prin licitație online conform procedurii prevăzute în Anexa nr. 3 la prezentul Regulament.
(3) Prețul de pornire al licitației îl reprezintă tariful anual de parcare stabilit prin hotărâre a Consiliului Local, potrivit Anexei nr. 2 la Regulament. Pasul de licitație este de 10 lei.
Art. 25
(l) Atribuirea locurilor din parcările de reședință se face numai persoanelor fizice domiciliate/rezidente sau persoanelor juridice proprietare/posesoare ale unor imobile arondate acestor parcări.
(2) Persoanele fizice autorizate și persoanele juridice care au sediul/punctul de lucru al societății declarat în condominiul arondat unei parcări de reședință, pot solicita acordarea contra cost a unui loc de parcare, în spațiile amenajate ca parcări de reşedinţă pentru autoturismele aflate în proprietate/utilizare.
Art. 26
(1) Prima etapă de atribuire se adresează atât persoanelor fizice cât și persoanelor juridice, iar locul de parcare pentru care s-a depus solicitare trebuie să nu fie situat la mai mult de 30 m față de limita blocului unde își are domiciliul/sediul solicitantul.
(2) În cazul în care au mai rămas locuri de parcare libere după finalizarea primei etape de atribuire, se pot atribui locuri de parcare prin licitație/atribuire directă și pentru locatarii persoane fizice sau juridice din imobilele apropiate care nu au primit locuri în parcarea de reședință aferentă acestora, situate la cel mult 100 m de limita blocului, dar și pentru posesorii celui de-al doilea autoturism. Pentru atribuirea celui de-al doilea loc de parcare, durata contractului este un an.
Art. 27
(1) Pentru a putea obține un loc de parcare în zonele de reședință prin oricare dintre cele două modalități de atribuire, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:
a) să dețină în proprietate sau în folosință o locuință, un spațiu cu altă destinație în imobilul de locuințe colective
situat la mai puțin de 100 m de parcarea de reședință în care solicită atribuirea locului de parcare, condiție dovedită prin actul ce atestă domiciliul/reședința (B.I/C.I), dreptul de proprietate sau dreptul în baza căruia este folosit imobilul: contract de închiriere, contract de comodat, etc.
b) să dețină în proprietate sau în folosinţă un autoturism.
c) să dețină în proprietate sau în folosință un autoturism cu inspecția tehnică periodică (ITP) în termenul de
valabilitate și RCA valabil.
d) să nu figureze cu datorii la bugetul local, cu excepția situațiilor în care acestea fac obiectul unor litigii, iar
executarea a fost suspendată.
e) persoanele fizice solicitante ale locurilor de parcare trebuie să aibă domiciliul/reședința în imobilele care au
arondate locurile de parcare pentru care sunt solicitate, condiție dovedită prin documente, respectiv act de identitate (B.I./C.I.), contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere vizat de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) sau contract de comodat cu rudele de gradul I și II, după caz.
f) să nu dețină garaj/loc de parcare pe unitatea locativă în perimentrul locului de parcare pe care-l licitează.
(2) Persoanele juridice solicitante trebuie să facă dovada că au sediul social sau punctul de lucru în imobilele care au arondate locurile de parcare, prin punerea la dispoziție a certificatului de înmatriculare al societății, fotocopie, și/sau a certificatului de înregistrare fiscală care atestă existența sediului/punctului de lucru înregistrat legal la respectiva adresă.
(3) Abonamentele de reședință dau dreptul folosirii exclusive a locului de parcare în intervalul orar 16.30-08.00 de luni până vineri și între 00.00-24.00 sâmbătă, duminică și sărbătorile legale.
(4) În intervalul de timp 08.00-16.30, de luni până vineri, parcările de reședință vor deveni parcări publice GRATUITE, iar pe locul respectiv poate să parcheze orice persoană, inclusiv titularul abonamentului. În cazul în care posesorul de abonament găsește locul de parcare ocupat în această perioadă, el poate folosi orice alt loc de parcare de reședință până la ora 16.30.
(5) Un alt autovehicul poate ocupa, temporar, locul de parcare de reședință după ora 16.30, cu obligația de a afișa la loc vizibil un număr de telefon pentru a putea fi contactat și pentru a elibera locul de parcare.
(6) În cazul în care, posesorul abonamentului de parcare îşi găseşte locul de parcare ocupat şi nu găseşte un număr de telefon sau nu i se răspunde la numărul de telefon afișat, acesta are dreptul să anunțe Poliția locală pentru a i se elibera locul de parcare prin ridicarea autovehiculului respectiv. Poliția Locală eliberează locul de parcare prin ridicarea autovehiculului respectiv în termen de maxim 3 ore de la sesizare.
(7) Este INTERZISĂ amplasarea de blocatoare pe locurile de parcare de reședință.
(8) Persoanele cu handicap grav/accentuat sau reprezentanții lor legali care dovedesc cu documente faptul că dețin în proprietate/utilizare un autoturism au prioritate în atribuirea locurilor de parcare de reședință. Aceste persoane au obligația reînnoirii documentelor justificative ori de câte ori este nevoie și trebuie sa îndeplinească toate cerințele prevăzute la alin.
(1) din prezentul Regulament.
ART. 28
(1) Tarifele aplicabile pentru utilizarea parcărilor de reședință sunt prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
(2) Abonamentele de reședință dau dreptul folosirii locului de parcare pe toată perioada valabilității abonamentului.
(3) Abonamentele de reședință se eliberează on-line, în aplicație, la casieria Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea precum și la casieria Serviciului Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea.
(4) Termenul de valabilitate al abonamentului de reședință eliberat în urma licitației on-line este de 5 ani (60 luni).
(5) Abonamentul de reședință eliberat în urma atribuirii directe are un termen de valabilitate de 1an (12) luni.
(6) Termenul de valabilitate al abonamentului de reședință se calculează de la data atribuirii locului de parcare.
(7) Autoturismul trebuie să aibă ITP și RCA valabile pe toată perioada de valabilitate a abonamentului, în caz contrar acesta încetează de drept.
(8) Obligația de reînnoire a documentelor, cade în sarcina abonatului. Art. 29
(1) Abonamentul de reședință se eliberează în momentul plății tarifului aferent.
(2) Plata abonamentului de reședință cu termen de valabilitate de 5 ani se efectuează astfel:
a) pentru primul an, plata se va face în termen de 5 zile lucrătoare de la data atribuirii locului de parcare și va include tariful licitat, cât și tariful anual de parcare;
b) pentru următorii 4 ani se va plăti doar tariful anual de parcare.
(3) Plata abonamentului de reședință cu termen de valabilitate de 1 an (12 luni) se efectuează în termen de 5 zile lucrătoare de la data atribuirii locului de parcare.
(4) Abonamentul de reședință se poate plăti atât prin aplicația on-line, la casieria Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea, precum și la casieria Serviciului Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea.
(5) Concomitent cu efectuarea plății, prin aplicația on-line, la casieria Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea, precum și la casieria Serviciului Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea, se eliberează titularului dovada plății contravalorii abonamentului de reședință.
(6) În cazul în care solicitantul căruia i s-a atribuit loc de parcare în zona de reședință nu achită în termen de 5 zile lucrătoare de la data atribuirii locului de parcare tariful aferent, va pierde locul de parcare, care va fi reatribuit următorului solicitant din cadrul licitației.
(7) Nu are dreptul să participe la licitație persoana care a fost desemnată câștigătoare la o licitație anterioară privind atribuirea locurilor de parcare în ultimii 3 ani, dar nu a plătit prețul licitat, din culpă proprie. Restricția operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la desemnarea persoanei respective drept câștigătoare la licitație.
(8) Deținătorul locului de parcare de reședință este notificat cu 30 de zile înainte de expirarea abonamentului, obligația acestuia fiind de a achita tariful în maxim 5 zile lucrătoare de la expirare.
(9) În cazul licitațiilor, dacă într-unul din ani plata nu este efectuată în 5 de zile lucrătoare de la expirarea abonamentului, abonamentul de parcare încetează de drept, locatarul pierzând dreptul asupra locului de parcare.
(10) Sumele încasate cu titlu de tarif de parcare de reședință se fac venit la bugetul local.
Art. 30
Rezervarea locului de parcare, se face în aplicația on-line sau la Biroul Parcări Publice cu Plată și Parcări de Reședință, Ridicare Vehicule Staționate Neregulamentar din cadrul Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea pe baza următoarele documente:
a) pentru persoane fizice:
1. B.I./C.I;
2. Certificat de înmatriculare sau autorizație provizorie de circulație a autovehiculului în proprietatea sa sau în folosinţă;
3. Dovada deţinerii poliţei de asigurare tip RCA şi ITP valabil;
4. Documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului, contract de leasing, contract de comodat, dacă este cazul;
5. Certificat de încadrare în grupă de handicap grav sau accentuat, dacă este cazul;
6. Contract de vânzare-cumpărare, contract închiriere sau contract comodat, după caz. b) pentru persoane juridice: 1. B.I./C.I reprezentant legal;
2. Certificat de înmatriculare sau autorizație provizorie de circulație a autovehiculului în proprietatea sa sau în folosinţă;
3. Dovada deţinerii poliţei de asigurare tip RCA şi ITP valabil;
4. Documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului, contract de leasing, contract de comodat;
5. Copie după certificatul de înregistrare de la Registrul Comerțului; 6. Contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere sau contract de comodat pentru sediu/punct de lucru.

Art. 31
Tarifele stabilite parcărilor de reședință se actualizează periodic prin hotărâri ale Consiliului Local.

2. GESTIONAREA PARCĂRILOR DE REȘEDINȚĂ

Art. 32
(1) Parcările de reședință sunt gestionate de Direcția Întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea prin Biroul Parcări Publice cu Plată și Parcări de Reședință, Ridicare Vehicule Staționate Neregulamentar.
(2) Locurile de parcare sunt delimitate, marcate, numerotate și semnalizate prin indicatoare de circulație de către Direcția Întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea.
(3) Asigurarea locului de parcare se face pe bază de semnalizare verticală și orizontală.
(4) În cazul producerii unor eventuale daune, furturi, incendii la autoturisme în parcările de reședință, Direcția Întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea nu răspunde juridic.
Art. 33 Activitatea de ridicare, transport și depozitare a autoturismelor din parcările de reședință se va efectua în condițiile legii și cu aplicarea prevederilor Regulamentului privind reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar pe terenuri aparținând domeniului public/privat al Municipiului Tulcea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 124/27.06.2019.

3. MODIFICAREA CONDIȚIILOR ABONAMENTULUI DE PARCARE

Art. 34
(1) Orice modificare intervenită în ceea ce privește dobândirea/transferul/radierea autoturismului, schimbarea domiciliului sau renunțarea din oricare motive, obligă titularul abonamentului de parcare la anunțarea în scris a emitentului în termen de 30 zile de la modificarea survenită.
(2) În cazul în care intervine înstrăinarea autovehiculului, abonamentul de parcare rămâne valabil o perioadă de 90 de zile calendaristice. Dacă în această perioadă abonatul nu prezintă dovada deținerii în proprietate a unui alt autovehicul, se anulează abonamentul de parcare.
(3) În cazul în care în perioada de valabilitate a abonamentului de parcare de reședință intervin modificări în ceea ce privește titularul dreptului de proprietate sau folosință a unității locative sau a spațiului cu altă destinație, abonamentul își pierde valabilitatea, iar Serviciul Impozite și Taxe procedează la restituirea sumei de bani aferente perioadei rămase, în baza referatului de restituire a sumei întocmit de către Biroul Parcări Publice cu Plată și Parcări de Reședință, Ridicare Vehicule Staționate Neregulamentar.
(4) Nerespectarea prevederilor alin. (1) și (2) atrage anularea abonamentului de parcare și nerestituirea sumei achitate.
(5) Titularul abonamentului de parcare emis cu titlu gratuit poate solicita prelungirea perioadei de valabilitate a
abonamentului de parcare la data expirării acestuia, anexând documente justificative în acest sens.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR PARCĂRILOR DE REȘEDINȚĂ

Art. 35
Utilizatorii locurilor de parcare de reședință au următoarele obligații:
a) să achite în termenul legal tarifele pentru locurile de parcare utilizate;
b) să nu ocupe locul de parcare de reședință, fără achitarea tarifului aferent;
c) să nu întreprindă nici o acțiune cu scopul de a obține venituri de la alți utilizatori, ca urmare a folosirii locului
de parcare atribuit, să nu transmită unei terțe persoane, sub nicio formă, dreptul de utilizare a locului de parcare;
d) să asigure eliberarea necondiționată a locului de parcare în situația necesității efectuării unor lucrări edilitare care
impun ocuparea temporară a acestuia sau în cazul în care locului de parcare respectiv i s-a atribuit altă destinație de utilitate publică. În aceste situații titularii abonamentelor de parcare au dreptul la restituirea contravalorii tarifelor aferente perioadei de neutilizare a locului de parcare de către Serviciul Impozite și Taxe în baza referatului de restituire a sumei întocmit de către Biroul Parcări Publice cu Plată și Parcări de Reședință, Ridicare Vehicule Staționate Neregulamentar;
e) să prezinte documentele justificative referitoare la dreptul de folosire a locului de parcare ocupat, persoanelor
împuternicite conform legii să efectueze controlul dacă acestea le solicită;
f) să-și reînnoiască actele care au expirat și care au stat la baza întocmirii abonamentului, să comunice proprietarului locului de parcare toate schimbările intervenite în situația personală sau locativă a titularului sau autovehiculului înregistrat de natură să afecteze situația abonamentului în termen de 30 de zile de la apariția acestora;
g) să nu intervină în niciun fel la partea carosabilă a locului de parcare, prin amenajare, îngrădire, marcare,
construcții, etc. sau orice altă modificare;
h) să informeze organele abilitate dacă apar degradări ale parcajului sub diferite forme (ex: surpare carosabil, gropi, lipsa panourilor de semnalizare parcaje, degradarea panourilor, etc.) la Biroul Parcări Publice cu Plată și Parcări de Reședință, Ridicare Vehicule Staționate Neregulamentar din cadrul Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea;
i) să parcheze în limita marcajului locului de parcare astfel încât să nu o depășească pentru a nu ocupa o altă
suprafață dintr-un alt spațiu de parcare sau să pericliteze traficul auto/pietonal;
j) să permită staționarea temporară a autovehiculelor de intervenție ce aparțin Poliției, Pompierilor, Ambulanței, Jandarmeriei, precum și a celor de utilitate publică aparținând Administrației Publice Locale în situația în care acestea sunt în misiune sau exercită lucrări publice în zonă;
k) să elibereze spațiul ocupat în termen de 3 zile lucrătoare de la notificare în situația în care terenul care face obiectul contractului devine proprietate privată a unei persoane fizice/juridice sau este restituit printr-o hotărâre judecătorească sau prin dispoziția Primarului. Tariful achitat se restituie proporţional cu perioada de neutilizare a spațiului de parcare.
Art. 36
Utilizatorii locurilor de parcare de reședință au următoarele drepturi:
a) să utilizeze locul de parcare conform naturii și destinației acestuia și numai pentru perioada de valabilitate a
abonamentului de parcare de reședință;
b) să fie informați cu privire la tipul parcării, perioada permisă pentru parcare, tarifele aplicabile pentru ocuparea locurilor de parcare.

CAPITOLUL IV

ZONELE TIP PARK & RIDE

Art. 37
Zonele tip Park&Ride sunt parcări publice cu plată cu conexiuni la transportul public, care permit călătorilor sau altor persoane care se îndreaptă către centrele orașelor să-și parcheze vehiculele și să se transfere la mijloacele de transport în comun.
Art. 38
Locațiile zonelor tip Park&Ride sunt cele specificate la punctul 3 din Anexa nr. 1 la prezentul Regulament. Amplasamentele de teren nou propuse și amenajate care urmează a fi încadrate în categoria zonelor tip Park&Ride se aprobă de Consiliul Local al Municipiului Tulcea prin hotărâre care va modifica Anexa nr. 1 din Regulament. Ulterior aprobării, Biroul Parcări Publice cu Plată și Parcări de Reședință, Ridicare Vehicule Staționate Neregulamentar din cadrul Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea completează în aplicație noile locuri de parcare și va proceda la administrarea acestora în condițiile prezentului Regulament.
Art. 39
(1) În zonele tip Park&Ride este permisă parcarea oricărui tip de autovehicule/vehicule, indiferent de lungimea și de masa maximă autorizată a acestora.
(2) Dispozițiile secțiunilor 2, 3 și 4 ale capitolului II din prezentul Regulament se aplică și în situația parcării autovehiculelor/vehiculelor în zonele tip Park&Ride.
(3) Se exceptează aplicarea dispozițiilor secțiunii 2 a capitolului II referitoare la eliberarea abonamentelor lunare,
trimestriale și anuale pentru parcare în intervalul orar 08:00 – 16:30.
Art. 40
(1) Pentru zonele tip Park&Ride se eliberează doar abonamente semestriale și anuale valabile pentru intervalul orar
16:30-08:00. De asemenea, pot fi achiziționate servicii de parcare pentru 1/2 oră, 1 oră, 2 ore, 4 ore, 24 ore, o săptămână
24/24h și o lună 24/24h.
(2) Tarifele aplicabile pentru parcare în zonele Park&Ride sunt prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
Art. 41
Utilizatorii locurilor de parcare din zonele Park&Ride au următoarele obligații: a) să achite tariful de parcare;
b) să respecte regulile de circulaţie şi semnificaţia diferitelor tipuri de mijloace de semnalizare;
c) să afișeze tichetul de parcare pe bordul vehiculului, astfel încât respectivul tichet să fie vizibil din exterior. Utilizatorii care achită tariful de parcare prin CARD, prin SMS precum și cei care dețin abonament nu sunt obligați sa afișeze tichetul de parcare.
d) să nu depășească timpul de staționare la care are dreptul conform termenului de valabilitate a tichetului, SMS-ului, abonamentului sau legitimației.

CAPITOLUL V

DREPTURILE ŞI OBLIGAȚIILE PROPRIETARULUI/ADMINISTRATORULUI PARCĂRILOR PUBLICE CU PLATĂ, A PARCĂRILOR DE REȘEDINȚĂ ȘI A ZONELOR TIP PARK & RIDE

Art. 42
Proprietarul/Administratorul locurilor de parcare publice cu plată, de parcare de reședință și a locurilor de parcare din zonele Park&Ride are următoarele obligații:
a) să amenajeze locurile de parcare în conformitate cu standardele și normativele tehnice în vigoare;
b) să amenajeze, să întrețină și să repare partea carosabilă a parcărilor publice cu plată, a parcărilor de reședință și a
zonelor Park&Ride din municipiul Tulcea;
c) să asigure semnalizarea corespunzătoare a parcărilor publice cu plată, a parcărilor de reședință și a zonelor
Park&Ride din municipiul Tulcea;
d) să realizeze și să refacă ori de câte ori este cazul marcajele rutiere, iluminatul căilor adiacente parcărilor publice
cu plată, a parcărilor de reședință și a zonelor Park&Ride;
e) să deszăpezească căile de acces;
f) să asigure locuri de parcare pentru persoanele cu handicap;
g) să asigure curățenia și deszăpezirea locurilor de parcare de reședință, publice cu plată sau de tip Park&Ride în
vederea utilizării în condiții optime a acestora de către utilizatori.
Art. 43
Proprietarul/Administratorul locurilor de parcare publice cu plată, de parcare de reședință și a locurilor de parcare din zonele Park&Ride are următoarele drepturi:
a) să încaseze tarifele stabilite pentru ocuparea locurilor de parcare;
b) să verifice conformitatea documentelor depuse pentru rezervarea locurilor de parcare pe bază de abonament;
c) să anuleze abonamentele pentru rezervarea locurilor de parcare, dacă constată că nu mai sunt îndeplinite condițiile
prevăzute în regulament pentru eliberarea acestora.

CAPITOLUL VI

CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI

Art. 44
Controlul respectării prevederilor prezentului Regulament presupune verificarea modului de plată cu tichet, SMS, abonament sau cu gratuitate – legitimație, precum și modul de parcare în zonele special amenajate.
Art. 45
Amenda contravențională se poate aplica, în funcție de circumstanțe și de situația de fapt stabilită de agenții
constatatori, proprietarului, utilizatorului sau deținătorului cu orice titlu a autovehiculului/ vehiculului.
Art. 46
Constatarea contravenţiilor şi întocmirea procesului verbal de contravenţie se face de către poliţişti locali din cadrul Direcției de Poliţie Locală Tulcea, împuterniciți în acest scop de Primarul Municipiului Tulcea.
Art. 47
(1) Constituie contravenții săvârșirea următoarelor fapte de către proprietarii, utilizatorii sau deținătorii cu orice titlu a vehiculului/autovehiculului:
a) Parcarea autovehiculului în spațiul de parcare fără tichet de parcare, plată prin SMS, card sau abonament;
b) Expunerea tichetului de parcare într-o manieră care nu permite descifrarea elementelor de identificare; c) Vandalizarea aparatelor de autotaxare;
d) Neafişarea tichetului de parcare pe bordul autovehiculului;
e) Poziționarea vehiculului în segmentul de drum destinat parcării cu plată, în afara zonei de parcare;
f) Poziționarea vehiculului astfel încât ocupă două locuri de parcare;
g) Depășirea timpului de staționare pentru parcările publice cu plată, indicat pe tichetul de autotaxare, în SMS-ul
primit de confirmare a plății, în confirmarea plății on-line printr-un card bancar, precum și utilizarea unui abonament sau unei legitimații expirate;
h) Parcarea mijloacelor de transport cu masa peste 3,5 tone și/sau dimensiuni care depășesc dimensiunile locului de
parcare în parcările cu plată sau în parcările de reședință;
i) Parcarea vehiculelor de tip rulotă sau remorcă, respectiv a ansamblurilor de vehicule care conţin asemenea
mijloace de transport în parcările cu plată sau de resedință;
j) Montarea unui dispozitiv de blocare pe locul de parcare;
k) Blocarea locului de parcare prin alte mijloace;
l) Parcarea vehiculelor non electrice pe locurile special amenajate pentru reîncărcarea vehiculelor electrice;
m) Parcarea sau staționarea în parcările de reședință, după ora 16:30, a altor vehicule decât cele care aparţin
deținătorilor de abonament pentru respectivele parcări.
(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă după cum urmează:
a) de la 500 la 1000 lei, cele prevăzute la lit. b), d), e), f), g), h), i), l) și m);
b) de la 1000 lei la 2000 lei, cele prevăzute la lit. a), j) și k);
c) de la 1250 lei la 2500 lei, cele prevăzute la lit. c).
(3) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile calendaristice, de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezentul Regulament.
(4) Contravențiilor prevăzute în acest Regulament le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 48
(1) Odată cu aplicarea amenzii pentru contravențiile prevăzute la art. 47 alin.(1), lit. j) și k) se va dispune măsura ridicării dispozitivului de blocare sau a oricăror alte mijloace prin care s-a realizat blocarea locului de parcare.
(2) În condițiile prevăzute de lege, odată cu aplicarea amenzii contravenționale se poate dispune măsura complementară a ridicării autovehiculului. Eliberarea autovehiculului ridicat se va face numai după achitarea taxei de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar, aprobată de Consiliul Local al Municipiului Tulcea. La ridicarea autovehiculului se vor efectua fotografii datate din care să rezulte clar starea fizică a acestuia și se va întocmi o Dispoziție de ridicare a vehiculului care va cuprinde: numărul de înmatriculare, marca și tipul autovehiculului.
Art. 49
(1) Odată cu aplicarea sancţiunii principale, prin procesul verbal de constatare a contravenţiei, se va stabili în sarcina contravenientului şi obligaţia recuperării pagubelelor constatate, cuantumul acestora urmând a fi stabilit de organele de specialitate ale administraţiei publice locale.
(2) Plata amenzii contravenţionale nu îl exonerează pe contravenient de achitarea contravalorii stabilite pentru
prejudiciul adus prin săvârșirea faptei.

CAPITOLUL VII

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Art. 50
(1) Autoritatea Administrației Publice a Municipiului Tulcea stabilește și aprobă valorile indicatorilor de performanță a Biroului Parcări Publice cu Plată și Parcări de Reședință, Ridicare Vehicule Staționate Neregulamentar, după dezbaterea publică a acestora.
(2) Indicatorii de performanță a Biroului Parcări Publice cu Plată și Parcări de Reședință, Ridicare Vehicule Staționate Neregulamentar se precizează în Anexa 4 la prezentul Regulament.
(3) Autoritatea Administrației Publice a Municipiului Tulcea, urmărește realizarea indicatorilor de performanță a Biroului Parcări Publice cu Plată și Parcări de Reședință, Ridicare Vehicule Staționate Neregulamentar cu respectarea prevederilor regulamentului și legislației în vigoare. Art. 51
Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate pentru asigurarea administrării parcărilor din
Municipiul Tulcea prin Biroul Parcări Publice cu Plată și Parcări de Reședință, Ridicare Vehicule Staționate Neregulamentar, avându-se în vedere următoarele obiective:
a) continuitatea din punct de vedere calitativ și cantitativ;
b) prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate;
c) adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;
d) excluderea oricăror discriminări privind accesul la serviciul de administrare parcări;
e) implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului și securității muncii.
Art. 52
Indicatorii de performanță pentru Biroul Parcări Publice cu Plată și Parcări de Reședință, Ridicare Vehicule
Staționate Neregulamentar se referă la următoarele activități:
a) facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;
b) calitatea serviciilor efectuate;
c) menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor, cu
respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;
d) soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciul de administrare parcări.
Art. 53
În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, Biroul Parcări Publice cu Plată și Parcări de Reședință, Ridicare Vehicule Staționate Neregulamentar trebuie să asigure:
a) evidența clară și corectă a utilizatorilor;
b) înregistrarea activităților privind facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;
c) înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora.
Art. 54
Indicatorii de performanță și de evaluare a Biroului Parcări Publice cu Plată și Parcări de Reședință, Ridicare
Vehicule Staționate Neregulamentar sunt cuantificați cantitativ și prezentați în Anexa nr. 4 la prezentul Regulament.
Art. 55
Indicatorii de performanță au caracter minimal și pot fi suplimentați conform prevederilor legale. Art. 56
Trimestrial Biroul Parcări Publice cu Plată și Parcări de Reședință, Ridicare Vehicule Staționate Neregulamentar va prezenta o informare către Autoritatea Administrației Publice a Municipiului Tulcea în care se va preciza modul în care au fost îndepliniți indicatorii de performanță stabiliți și aprobați în prezentul Regulament.

CAPITOLUL VIII

DISPOZIŢII FINALE ȘI TRANZITORII

Art. 57
Abonamentele de parcare eliberate până la data intrării în vigoare a prezentului Regulament își pierd valabilitatea, se
restituie banii pentru perioada rămasă și se atribuie locurile în noile condiții prevăzute în prezentul Regulament.
Art. 58 Anexa nr. 1 referitoare la amplasamentele parcărilor publice cu plată, ale parcărilor de reședință și ale zonelor tip Park&Ride, Anexa nr. 2 referitoare la tarifele aplicabile sistemului de parcări, Anexa nr. 3 referitoare la procedura de rezervare a unui loc de parcare de reședință prin intermediul platformei on-line, precum și Anexa nr. 4 referitoare la indicii de performanță fac parte integrantă din prezentul Regulament.
Art. 59
Un extras din regulament va fi afişat la loc vizibil, pentru informarea utilizatorilor.
Art. 60
(1) Prezentul Regulament intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștință publică.
(2) Reglementările și contravențiile privitoare la zonele tip Park&Ride vor intra în vigoare la momentul în care acestea vor fi finalizate și date în folosință Biroului Parcări Publice cu Plată și Parcări de Reședință, Ridicare Vehicule Staționate Neregulamentar din cadrul Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea.

ANEXA NR. 1 LA REGULAMENTUL APROBAT PRIN H.C.L. NR. 122/31.05.2022

INVENTARUL PARCĂRILOR PUBLICE ȘI DE REȘEDINȚĂ DIN MUNICIPIUL TULCEA

1. Parcări publice cu plată

 

1.

STR. PROGRESULUI- BISERICA SF. NECULAI – TEATRUL „JEAN BART”

16 loc

2.

SPATE TEATRUL „JEAN BART”

22 loc

3. 

STR. BUNA VESTIRE

25 loc

4. 

STR. TOAMNEI – STR. MIRCEA VODĂ ( GRĂDINIȚĂ NR.3)

 63 loc

5. 

STR. LUTERANĂ

  8 loc

6.

STR. VICTORIEI NR.14-NR.41

77 loc

7.

STR.. BUCOVINEI

 53 loc

8. 

STR. ISACCEI

 195 loc

9.

STR. ISACCEI – SALA POHARIU

 27 loc

10.

STR. SPITALULUI, NR.2

 60 loc

11.

STR. ALUNIȘULUI- COLT STR. SPITAL

 20 loc

12.

STR. ISACCEI (Calea ferată- Tulcea Gaz)

27 loc

13.

STR. ING. DUMITRU IVANOV

365 loc

14. 

STR. UNIRII

77 loc

15.

STR.   PIAȚA INDEPENDENȚEI    SINDICATE

119 loc

16.

STR. BABADAG – TRIDENTUL MIC

 26 loc

17.

STR. 14 NOIEMBRIE- HOTEL EGRETA

28 loc

18.

STR. PĂCII, NR.20

66 loc

19.

STR. PĂCII – PIAȚA SF. GHEORGHE

124 loc

20.

STR. BABADAG – FARMACIA 29

 13 loc

21.

STR. BABADAG – RESTAURANT CENTRAL

  24 loc

22.

STR. BABADAG – TRIDENTUL MARE – STR. BUCOVINEI

 27 loc

23.

STR. BABADAG POȘTĂ- STR. MĂRĂȘEȘTI

  15 loc

24.

STR. C.A. ROSETTI – STR. DAVILLA

60 loc

25.

STR. NICOPOL – STR. BUCOVINEI

40 loc

26.

STR. BABADAG – BRD

14 loc

27.

STR. BABADAG – HOTEL CITY

25 loc

28. 

STR. BABADAG  A.N.A.F – INST. DELTA DUNĂRII

34 loc

29.

STR. COMERȚULUI A.N.A.F – INST. DELTA DUNĂRII

29 loc

30. 

STR. BABADAG Bl.11, Bl.12, Bl.13

79 loc

31.

STR. BABADAG Bl.7, Bl.8, Bl.B6

63 loc

34.

STR. SLT. GAVRILOV CORNELIU – PIAȚA SF. GHEORGHE

59 loc

35. 

STR. MICĂ

26 loc

36.

STR. SLT. GAVRILOV CORNELIU – ATHENA MENAJ

30 loc

 

TOTAL

1936 loc

2. Parcări de reședință

1.

STR.SPITALULUI

Bl.Cocor  

98 loc

2.

STR. BARAJULUI 

Bl.2, Bl.3

24 loc

3.

STR. VIITORULUI

Bl.AS4, Bl.100, Bl.Baza sociala, Bl.B1, Bl.B2, Bl.B4, Bl.B3,  Bl.C3, Bl.50, Bl.120  

223 loc

4.

STR. NAVALISTILOR

Bl.N1, Bl.N2, Bl.N3, Bl.100,  Bl. A.N.L., Bl.2  

160 loc

5.

STR. IZVORULUI

Bl.1, Bl.2, Bl.3  

55 loc

6.

STR. PODGORIILOR

Bl.1, Bl. B2, Bl.4, Bl.2, Bl.G, Bl.E, Bl.F, Bl.D, Bl.C, BL. B, Bl.A, Bl.14   

291 loc

7.

STR. PORTULUI

Bl.C1, Bl. 32, Bl. 34    

  226 loc

8.

STR. GARII

Bl.12, Bl.13, Bl.14, Bl.15, Bl.16, Bl.17, Bl.18, Bl.19, Bl.20,

Bl.21, Bl.G5, Bl.G6, Bl.1, Bl.2, Bl.3, Bl.4, Bl.5, Bl.6, Bl.7, Bl.8,

Bl.G1, Bl.G3, Bl.G0 și spate CAS, Bl.G2  

205 loc

9.

STR.MARASESTI 

Bl.12, Bl.10, Bl.7, Bl.39, Bl.41, Bl.33, Bl.31, Bl.3, Bl.PTTR

245 loc

10.

STR. COCOR

Bl.20, Bl.21, Bl.22

36 loc

11.

STR. ETERNITATII

La trotuar – Cimitir  

Bl. N7, BL.N8, Bl.R1, Bl.J6, Bl.R2, Bl.J4, Bl.R3 

18 loc

235 loc

12.

STR. ROSMARIN

Bl.N1, Bl.I1, Bl.M1, Bl.N2  

55 loc

13.

STR. PLEVNEI

Bl.D6, Bl.D7, Bl.D8, Bl.D9, Bl.D1, Bl.D2,Bl.D3, Bl.D4, Bl.D11, Bl.D5, Bl.C8,  

233 loc

14.

STR. SABINELOR

Bl.C9, Bl.C7, Bl.C5, Bl.C3, Bl.C1, Bl.E3, Bl.E1 –

169 loc

15.

STR. RĂZBOIENI

Bl.I3, Bl.I2, Bl.N4, Bl.N5,BL.J1 

43 loc

16.

STR. I.L. CARAGIALE

STR. MUGUREL

STR. NEPTUN

STR. MIRON COSTIN

Bl. H1, Bl.A2, Bl.A1, Bl.7, Bl.9, Bl.1, Bl.13, COMPLEX

NEPTUN, Bl.B2, BL.E3, Bl.K1, Bl.K2, Bl.K3, Bl.K4, Bl.K5   

394 loc

17.

STR. ANTENEI

BL.B14,  

19 loc

18.

STR. BABADAG

Bl.12, Bl.13, Bl.17,Bl.16 , Bl.14   Bl. B8 

71 loc

19 loc

19.

ALEEA ECOULUI

Bl. 5, Bl.U4, Bl.U8, Bl.I2, BL.I1, Bl.I3, BL.Z1,Bl. Z2

76 loc

20.

STR. OBORULUI

BL.B1, BL.B2, BL.B3 

72 loc

21.

STR. LOPĂTARULUI  

Bl.C1, Bl.C2, Bl.C3, Bl.C4, Bl.18, Bl.19, Bl. 5, Bl.6  

89 loc

22.

STR. TUDOR

VLADIMIRESCU

BL.I3, BL.B9 

16 loc

23.

STR. CORMORAN

Bl.C1, Bl.6, Bl.12, Bl.9, Bl.10, Bl.6, Bl.22, Bl.7  

50 loc

24.

STR. COMERTULUI

LIC. Pedagogic, Bl.C5, Bl.C6, Bl.C1, Bl.C7, Bl.C8, Bl.C9, Bl.A10 

42 loc

25.

STR. ALBATROS

Bl.C5, Bl.C6, Bl.C1, Bl.C7, Bl.C8, Bl.C9, Bl.A10 , Bl.C1, Bl.C2, Bl.D4, Bl.D1, Bl.D2, Bl.D3

117 loc

26.

STR. G. CORNELIU    

Bl.A2, Bl.A3, Bl.A4, Bl.D10, Bl.A6  

105 loc

27.

ALEEA LANULUI

Bl.7

10 loc

28.

ALEEA CIOCÎRLIEI

Bl. X3, Bl. X4, Bl.X5, Bl.Z3, Bl.Z5, Bl.U8, Bl.U7, Bl.I2, Bl.X8, Bl.U10, Bl.U11 

179 loc

29.

ALEEA STEJARULUI

Bl.U6 

6 loc

30.

ALEEA STÎNJENELULUI

Bl.11,Bl.I1, Bl. Cămin D, BL. Cimont  

45 loc

31.

STR. CONSTRUCTORILOR

Bl.2, Bl.Z10, Bl.U2B, Bl.I1, Bl.I3, Bl.Z1, Bl.Z4, Bl.X3  

120 loc

32.

STR. METALUGISTILOR

Bl.Z11, bl.Z12, bl.Z8  

38 loc

33.

STR. ALUNIȘULUI

Bl.F3, Bl.F1, Bl.F2, Bl.F4, Bl.H, Bl.G1, Bl.G3 

199 loc

34.

INTERSECȚIE STR. PĂCII- STR. ISACCEI-STR.

BABADAG-STR. UNIRII

Bl.M1, Bl.A2, Bl.A1, Bl.B1  

99 loc

35.

STR. PROGRESULUI

Bl.A4, Bl.E2

78 loc

36. 

STR. MIRCEA VODĂ

Bl.32, Bl.2, Bl.34, Bl.36, Bl.38 

75 loc

37. 

STR. VICTORIEI

Bl.14, Bl.9, Bl.10  

122 loc

38. 

STR. PODGORIILOR

Bl.1, Bl.B2, Bl.4, Bl.2, Bl.G, Bl.15, Bl.6, Bl.9, Bl.E, Bl.8, Bl.D, Bl.10, Bl.C, Bl.12, Bl.B, Bl.A, Bl.9, Bl.3, Bl.14  

262 loc

39.

STR. IULIU MANIU

Bl.16, Bl.10, Bl.9, Bl.23, Bl.ANL  

154 loc

40.

STR. ISACCEI

Bl.I5, Bl.I6, Bl.I7, Bl.I8, Bl.I9, Bl.I10, Bl.I11, Bl.I12, Bl.V1 

175 loc

41.

ALEEA PELINULUI – ALEEA SULFINEI

Bl. 9, Bl.1, Bl.10, Bl.3, Bl.5, Bl.14, Bl.12, Bl.11, Bl.2  

221 loc

42.

ALEEA SOCULUI – ALEEA

CICOAREI – ALEEA

CHIPAROSULUI

Bl.13, Bl.2, Bl.15, Bl.4, Bl.3, Bl.1, Bl.2, Bl.4, Bl.6, Bl.8, Bl.10, Bl.4 

242 loc

43.

STR. PINULUI- ALEEA FRASINULUI

Bl.19, Bl.4, Bl.5, Bl.3, Bl.2, Bl.4, Bl.3, Bl.1,Bl.3, Bl.2, Bl.7 

254 loc

44.

STR. MEDUZEI – ALEEA CRISTINA

Bl.13, Bl.15, Bl.2, Bl.19, Bl.14, Bl.18, Bl.6, Bl.5, Bl.3, Bl.1,

MAPN 

352 loc

45.

STR. SPITALULUI – STR.

BIRUINȚEI – STR.

ECATERINA TEODOROIU

Bl.19, Bl.A1, Bl.2, Bl.2A  

198 loc

46.

STR.1848 – SPATE

Bl.4, Bl.5, Bl.6 

147 loc

47.

STR. 14 NOIEMBRIE

Bl.TAVS, Bl.Parc  

80 loc

48. 

STR. MAHMUDIEI

28 loc

49.

STR. SLT. GAVRILOV CORNELIU

Bl.A1, Bl.A3, Bl.Enel,

49 loc

50. 

STR. PĂCII

Bl.128, Bl.176

26 loc

51.

STR. SABINELOR

Bl. C1, Bl.C3, Bl.C5, Bl.C7, Bl.C9, 

104 loc

52.

STR. BABADAG

Bl.4, Bl.6

6 loc

53.

STR. BABADAG

Bl.8

3 loc

54.

STR. BABADAG

Bl.8, Bl.10

6 loc

55.

STR. BABADAG

Bl.10, Bl.12

10 loc

56.

STR. BABADAG vis-a-vis SC. NR.5

Bl.23, Bl.21

35 loc

56.

STR. BABADAG 

Bl.25 

24 loc

57.

STR. OBORULUI – 

PARTEA  cu A.N.A.F.

11 loc

58.

STR. SPITALULUI  

SPITALUL BOLI INFECȚIOASE 

33 loc

TOTAL

6777 loc

3. Park&Ride

1.

STR. ISACCEI, NR.83      vis-a-vis de S.C. Alum S.A.

120 loc

2.

STR. ISACCEI- COLȚ STR. BARAJULUI vis-a-vis de Dedeman

332 loc

3.

STR. BABADAG, NR. 180  ieșire din Tulcea

12 loc


TOTAL

464 loc

ANEXA NR. 2 LA REGULAMENTUL APROBAT PRIN H.C.L. NR.

B. TARIFE PARCĂRI REZIDENȚIALE

PARCARE REZIDENȚIALE

 

Loc rezervat 16:30-08:00

 

abonament anual (16:30-08:00)

150 lei

parcare titular (08:00-16:30) ☼

    0 lei