Secretarul General al Municipiului Tulcea

Leventh IUSUF
Secretar
shadow

– Octombrie 2020 – prezent – Director DAPL cu atribuții de Secretar general;
– 2006 – prezent – Director DAPL;
– 2005 – 2006 – consilier primar, Primăria Municipiului Tulcea;
– 2000 – 2005 – consilier juridic,, Instituția Prefectului, județul Tulcea.

Anul naşterii: 1968
Cetăţenia: Română
Studii:
– Universitatea Bucureşti – Facultatea de Drept,1998

Atribuţii Secretar general

Municipiul Tulcea are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul municipiului este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucura de stabilitate in funcţie şi nu poate fi membru al unui partid politic, sub sancţiunea destituirii din funcţie. De asemenea, el nu poate fi soţ, soţie sau ruda de gradul intai cu primarul sau viceprimarul, sub sancţiunea eliberarii din funcţie. Recrutarea , numirea, suspendarea modificarea, incetarea raporturilor de serviciu şi regimul disciplinar ale secretarului municipiului se fac în conformitate cu prevederile legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici.
Secretarul municipiului participă în mod obligatoriu la şedinţele consiliului. Secretarului ii revin urmatoarele atribuţii principale privitoare la şedinţele consiliului local:
– Asigură indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor în funcţie, comunică ordinea de zi;
– Asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;
– Efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor;
– Numără voturile şi consemneaza rezultatul votării, pe care il prezinta preşedintelui de şedinţă;
– Informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;
– Asigură intocmirea stenogramei sau a procesului verbal, pune la dispoziţie consilierilor inaintea fiecărei şedinţe procesul verbal, respectiv stenogramadactilografiata a şedinţei anterioare, asupra conţinutului cărora solicită acordul consiliului;
– Asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
– Urmăreşte ca la deliberare şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii care se încadrează în dispoziţiile art. 46 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001. Il informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
– Avizează, pentru legalitate, hotărârile consiliului local, prezintă în faţa consiliului local punctul sâu de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotărâri sau a altor măsuri supuse deliberării consiliului; dacă este cazul refuză să contrasemneze hotărârile pe care le consideră ilegale;
– Contrasemnează, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, hotărârile consiliului local pe care le consideră legale;
– Poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local;
– Acordă membrilor consiliului asistenţă şi sprijin de specialitate în desfăşurarea activităţii, inclusiv la redactarea proiectelor de hatărâri sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu;
– Secretarul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări date de consiliul local privitoare la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului.