Serviciul Gospodărie Municipală

Serviciul Gospodărie Municipală, functioneaza in subordinea Directiei Tehnice si are in principal urmatoarele atributii:

Biroul Drumuri, Iluminat public, Zone verzi, Salubritate

a) Elaborarea propunerilor pentru programul de gospodărire municipală pe an şi trimestre pentru activităţile de întreţinere şi reparaţii curente, pe baza propunerilor Direcţiei de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu aprobate de ordonatorul de credite pentru patrimoniul instituţiei, pe capitole distincte conform clasificaţiei bugetare;
b) Întocmirea planurilor anuale şi trimestriale cu fundamentările aferente (tehnologii de execuţie, analize de preţ specifice, în baza actelor normative republicate pentru actvitaţile: întreţinere reparaţii strazi, alei, trotuare, parcari pe tipuri de îmbracaminte -asfaltică, pavaje, betoane, macadam, intretinere, reabilitare, extindere si mentinere iluminat public, salubritate, întreţinere zone verzi, alte activitati, întreţinere reparaţii cladiri de patrimoniu;
c) Întocmeşte planul anual de întreţinere, reparaţii patrimoniu la nivelul surselor financiare propuse de ordonatorul de credite şi aprobate în Consiliul Local;
d) Elaborează documentaţia standard pentru emiterea şi prezentarea ofertelor pentru cele 3 secţiuni ale legii (servicii, produse, lucrări) numai pentru lucrările de reparaţii cuvenite şi întreţinere ale proprietăţii publice gestionate de D.I.A.P. în cadrul valorilor aprobate de Consiliul Local;
e) Propune ordonatorului principal de credite actualizarea preţului achiziţiei sau modificarea cantităţilor prevăzute în contractele de achiziţii publice, iar după aprobarea acestora de către Primar, le comunică factorilor interesaţi;
f) Asigură intocmirea documentatiei tehnice (devize, caiete de sarcini) in vederea desfasurarii procedurilor de achiziţie publică pentru atribuirea contractelor din sfera de atribuţii;
g) Urmăreşte lunar derularea contractelor încheiate. Răspunde de asigurarea aceluiaşi regim juridic pentru toţi operatorii de servicii, indiferent de forma de organizare sau proprietate;
h) Lansează graficul de execuţie a achiziţiilor publice pe care le organizează în baza dosarului de achiziţie publică;
i) Exercită dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa şi dacă este necesar de a respinge produsele şi serviciile ce nu corespund, cu sau fără participarea unui reprezentant al contractorului;
j) Răspunde prin semnarea şi avizarea situaţiilor de lucrări asupra legalităţii, realităţii, certificând sub semnatură acceptarea la plată a serviciilor prestate parţial sau final, prin persoana desemnată cu urmărirea executării contractului;
k) Răspunde de încadrarea pe articole bugetare pentru lucrările de prestaţii executate în cadrul alocaţiilor financiare aprobate;
l) Urmăreşte desfasurarea lucrarilor de intretinere si reparare a sistemelor in vederea optimizarii circulatiei rutiere si pietonale , cu avizul circulatiei rutiere;
m) Urmăreşte instalarea, întreţinerea şi funcţionarea sistemelor de semnalizare şi dirijare a circulaţiei urbane a căror organizare este asigurată de către D.I.A.P. si de catre serviciile specialezate in acest sens în vederea asigurării siguranţei traficului şi pentru fluidizarea acestuia;
n) Răspunde de organizarea, exploatarea şi întreţinerea reţelelor de iluminat public pentru punerea în valoare a edificiilor publice, a monumentelor arhitectonice şi de artă, a spaţiilor publice şi peisagistice;
o) Urmăreşte corelarea şi asigură coordonarea serviciilor de salubritate şi ecarisaj cu acţiunile şi activităţile privind protecţia şi conservarea mediului şi protecţia sănătăţii publice, desfăşurate de alte autorităţi publice şi S.C. Servicii Publice S.A.;
p) Organizează şi coordonează acţiunile de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie, tratamente fito- sanitare, a sediilor instituţiilor publice ( unitati de invatamant) , precum şi a altor spaţii publice;
q) Face propuneri Consiliului Local pentru îmbunătăţirea dotării, înfrumuseţării şi utilizării domeniului public;
r) Asigură măsurile necesare pentru întreţinerea şi reparaţia străzilor, trotuarelor, parcurilor şi zonelor verzi finanţate de la buget, in functie de fondurile alocate si aprobate pentru aceste activitati ;
s) Urmăreşte realizarea lucrărilor de amenajare, întreţinere şi modernizare a zonelor verzi;
t) Asigură verificarea şi propune decontarea lucrărilor de reparaţii străzi, ecarisaj, întreţinerea zonelor verzi, a salubrităţii, a colectării şi depozitarii deşeurilor şi iluminatului public şi alte activităţi specifice;
u) Asigură verificarea şi propune decontarea serviciilor de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere ;
v) Întocmeşte proiectul planului de gospodărire, curăţenie şi înfrumuseţare a municipiului;
w) Urmăreşte îndeplinirea sarcinilor cu privire la prevenirea înzăpezirilor şi a inundaţiilor arterelor de circulaţie de către S.C. Servicii Publice S.A. şi asigură executarea măsurilor stabilite în sarcina sa de comandamentul de prevenire a dezastrelor;
x) Urmăreşte respectarea actelor cu caracter normativ pentru problemele de gospodărie municipală ;
y) Urmăreşte în limitele de competenţă trasate îndeplinirea obligaţiilor de către D.I.A.P. şi S.C. Servicii Publice S.A. referitor la salubrizarea , intretinere, infrumusetare a zonelor verzi curăţarea şi lucrarile specifice intretinerii domeniului public;
z) Organizează iluminatul public stradal şi ornamental al localităţii în condiţii de eficienţă şi siguranţă;
aa) Executarea lucrărilor de întreţinere, modernizare, extindere şi menţinere a aspectului estetic şi funcţional al reţelelor şi instalaţiilor aferente de iluminat public;
bb) Fundamentează reaşezarea valorică a planurilor aprobate iniţial în cadrul bugetului, le prezintă Primarului spre avizare şi aprobare în Consiliul Local;
cc) Prezentarea trimestrială sau anuală ordonatorului de credite a situaţiei privind stadiul realizării obiectivelor cuprinse în programele aprobate;
dd) Păstrarea confidenţialității asupra informaţiilor şi documentelor de care ia cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu, potrivit legislaţiei în vigoare;
ee) Îndeplinirea atribuţiilor date de primar sau cele care rezultă din actele normative în vigoare;
ff) Analiza corespondenţei şi elaborarea răspunsurilor către cetăţeni, instituţii publice, autorităţi ale administraţiei publice locale şi centrale.

Compartiment Unitatea municipală de monitorizare a serviciilor publice

a) Analiza documentaţiilor referitoare la serviciile de utilitate publică prin care se asigură alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale, salubrizarea, transportul public local de călători, producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice în sistem centralizat;
b) Urmărirea derulării activităţii serviciilor publice de interes local:
b1) Analiza şi urmărirea contractelor de performanţă ale managerilor societăţilor comerciale de sub autoritatea consiliului local;
b2) Analiza modului de formare şi de stabilire a preţurilor şi a tarifelor la servicii publice de gospodărie municipală şi de încasare a acestora de la utilizatori.
c) Monitorizarea activității depuse de beneficiarii locali şi finali ai proiectelor cu finanţare europează (ISPA, de coeziune) din domeniile serviciilor publice locale.
d) Participarea la lucrările a diferite comisii de inventariere, casare, evaluare bunuri şi de recepţie a lucrărilor.

shadow