Structura administrației

Organigrama și Regulament de organizare

Direcții primărie

Direcția tehnică

Direcţia Tehnică este subordonata viceprimarului. Activităţile specifice direcţiei sunt repartizate pe compartimente funcţionale din structura sa organizatorică şi sunt conduse de Directorul direcţiei care, împreună cu şefii serviciilor şi birourilor subordonate, răspunde de ducerea la îndeplinire eficient şi în deplină concordanţă cu legislaţia în vigoare, a programelor de dezvoltare urbanistică a municipiului, de întreţinerea si gospodărirea patrimoniului Consiliului local, de protecţie a mediului şi are în principal, urmatoarele atibuţiuni :

1. Elaborează strategia de dezvoltare urbană şi edilitar-gospodărească a municipiului Tulcea, precum şi în domeniul amenajării teritoriului cu respectarea elementelor tradiţionale locale. Programele elaborate în aceste domenii sunt supuse dezbaterii publice şi Consiliului local spre aprobare.

2.Elaborează programe de măsuri pentru asigurarea creşterii calităţii vieţii, precum şi refacerii ecosistemului ecologic al zonei municipiului Tulcea.

3.Asigură măsuri pentru aplicarea normelor legale şi tehnico-edilitare pentru amenajarea şi folosirea eficientă a terenului din intravilan şi teritoriul administrativ al municipiului, respectarea perimetrului construibil şi a regimurilor de construcţie.

4.Organizează şi conduce la zi banca de date privind cadastrul edilitar şi imobiliar al municipiului.

5.Organizează şi exercită activitaţi de control privind disciplina în construcţii luând măsuri de intrare în legalitate acolo unde constată abateri de la normative.

6.Organizează activitatea de depistare a construcţiilor ilegale şi ia măsurile impuse de starea de fapt pentru intrarea în legalitate şi aducerea terenurilor la starea iniţială.

7.Organizează primirea documentaţiilor tehnice şi verificarea lor în teren, în vederea eliberării autorizaţiilor de construcţie, a certificatelor de urbanism şi a diverselor autorizaţii, cu respectarea normelor legale în vigoare.

8.Urmăreşte aplicarea întocmai a legislaţiei în vigoare la eliberarea certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire şi contractelor de închiriere/concesionare.

9.Organizează recepţionarea diverselor proiecte de urbanism şi amenajarea teritoriului executate de institutele de specialitate, la comanda Primăriei şi urmăreşte aplicarea acestora în practică.

10.Asigură asistenţa de specialitate la Comisiile de specialitate ale Consiliului local, unde se prezintă documentaţii tehnice legate de urbanism şi amenajarea teritoriului.

11. Coordonează şi avizează modul de realizare a investiţiilor în concordanţă cu planurile şi documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului.

12.Asigură şi coordonează activitatea de protecţie a mediului şi de dezvoltare regională şi participă alături de inspecţia de protecţie a mediului la întocmirea şi realizarea programelor.

13. Propune metode şi procedee de amenajare şi mobilare urbană a spaţiilor verzi, terenuri sportive, terenuri de joaca pentru copii, platforme gospodăreşti şi parcări.

14. Asigură măsuri pentru protecţia urbanistică a monumentelor şi siturilor istorice, de arhitectură, a rezervărilor arheologice, monumente ale naturii, colaborând cu organele specializate abilitate de lege.

15. Acordă în condiţiile legii, a hotarârilor Consiliului local şi a dispoziţiilor primarului, autorizaţii de utilizare a spaţiilor de publicitate, reclamă şi afisaj din municipiu.

16. Asigură întocmirea unor informări, rapoarte şi diverse documentaţii pe probleme de urbanism şi

Amenajarea teritoriului şi le susţine în faţa celor autorizaţi sa le primeasca.

17. Participă la întocmirea programelor de protecţie a mediului şi a ecosistemelor din Delta Dunării, alături de ARBDD , INCDD , agenţia de protecţie a mediului şi ONG-urile locale sau internaţionale.

18. Organizează primirea, cercetarea în teren a cererilor şi sesizărilor cetăţenilor şi diverşi agenţi economici, conform atribuţiilor, şi le soluţionează operativ, în consens cu legile în vigoare.

19. Fundamentează propunerile de cheltuieli din bugetul local necesare asigurării funcţionalităţii direcţiei şi realizării atribuţiunilor acesteia.

Direcția economică

Direcţia Economică, organism de vitală importanţă, pentru orice profil de activitate face parte din structura organizatorică a aparatului propriu al Consiliului local, fiind subordonată direct Primarului ca autoritate executivă, cuprinde două servicii şi patru birouri, constituite întru-un mecanism complex care acoperă următoarele activităţi:

– Serviciul Buget -finanţe

– Birou Contabilitate

– Serviciul Impozite Taxe

– Birou Impozite Taxe -Persoane Fizice

– Birou Impozite Taxe -Persoane Juridice

– Birou Executari Silite

Structurată astfel, direcţiei Economice îi revin urmatoarele atribuţii, a caror detaliere se regăseşte în cele prevăzute la compartimentele subordonate :

1. Răspunde de respectarea metodologiei legale de elaborare a proiectului bugetului local al municipiului Tulcea, antrenând toate serviciile şi instituţiile publice locale la fundamentarea indicatorilor financiari / proiectul bugetului local astfel întocmit îl prezintă ordonatorului principal de credite;

2. Participă la fundamentarea economico- financiară a unor programe şi proiecte ale municipiului, urmărind corelarea indicatorilor din proiecte cu resursele financiare alocate prin bugetul local ;

3. Urmăreşte şi asigură atragerea la bugetul local a tuturor resurselor de venituri stabilind măsurile necesare şi soluţiile legale pentru buna gestionare şi executare a bugetului local ;

4. Efectuează analize pe baza de studii de eficienţă economică şi propune Consiliului local , virarile de credite cât şi soluţiile legale pentru utilizarea fondului de rezervă bugetară ;

5. Întocmeşte studii de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării unor împrumuturi în vederea realizării unor acţiuni şi lucrări publice , urmărind contractarea , garantarea şi rambursarea acestora la termenele scadente ;

6. Întocmeşte raportul anual de încheiere al contului de execuţie bugetară pe care îl supune spre aprobarea Consiliului local ;

7. Asigură stabilirea , încasarea şi urmarirea impozitelor şi taxelor locale aprobate de către Consiliul local ;

8. Asigură încasarea şi utilizarea taxelor speciale în scopul pentru care au fost instituite ;

9. Asigură actualizarea , evidenţierea şi buna administrare a patrimoniului public şi privat al municipiului ;

10. Propune Consiliului local măsuri pentru eficientizarea activităţii societăţilor din sfera serviciilor municipale aflate sub autoritatea acestuia ;

11. Organizează activităţile de înregistrare contabilă a documentelor economico-financiare şi de gestiune a patrimoniului , cu respectarea normelor metodologice a M.F. şi a Legii contabilităţii în vigoare ;

12.Verifică în permanenţa legalitatea , oportunitatea şi necesitatea angajării unor cheltuieli din bugetul local şi sesizează Consiliul local de îndată ce constată încălcări ale normelor legale în domeniul utilizării fondurilor bugetare ;

13.Întocmeşte documentaţiile economico-financiare pentru verificarea bugetului local conform cu prevederile legale în vigoare şi le prezintă ordonatorului principal de credite ;

14. Asigură măsurile legale pentru exercitarea Controlului Financiar Preventiv şi propune primarului delegări de competenţe şi altor persoane cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

15. Asigură întocmirea graficului de circulaţie a documentelor financiar contabile în cadrul primăriei şi urmăreşte respectarea acestuia;

16. Participă cu date economico-financiare la întocmirea raportului anual al Primarului privind starea economică şi socială a municipiului Tulcea;

17. Asigură prezenţa specialistilor din cadrul direcţiei la activitatea comisiilor de specialitate ale Consiliului local, la cererea acestora;

18. Asigură dotarea cu materiale de birotica a direcţiilor şi serviciilor din organigrama primăriei, precum şi implementarea unor programe de evidenţă economică şi financiară pe calculator;

19. Asigură confidenţialitatea datelor pe care le gestionează la nivelul direcţiei economice, care nu sunt destinate publicităţii prin mass-media;

20. Organizează inventarierea patrimoniului public şi privat şi valorificarea acestor inventare cu respectarea normelor contabile în vigoare;

21. Dispune aplicarea unor măsuri de bună administrare şi gospodărire a obiectelor de inventar şi bunurilor gospodăreşti necesare funcţionării în condiţii optime a birourilor, serviciilor şi direcţiilor primăriei;

22. Asigură îndeplinirea măsurilor dispuse de organele de control financiar şi de gestiune abilitate de lege, în termenele fixate de acestea;

Administrație publică
Evidența persoanei

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Tulcea este organizat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002.
Scopul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor este acela de a exercita competenţele ce îi sunt date prin lege, pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor şi de stare civilă.
În vederea îndeplinirii atribuţiilor, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din Municipiul Tulcea este constituit, potrivit prevederilor din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 şi din Legea nr. 13/2011.
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1375 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români şi a Hotărârii de Guvern nr. 64 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă.
Activitatea Serviciului Public Comunitar Local se desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor este condus de un Şef serviciu numit sau eliberat din funcţie prin hotărâre a Consiliului Local Tulcea, în condiţiile Legii 188/1999, cu avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.
Şeful serviciului are obligaţia de a lua măsuri pentru îmbunătăţirea activităţilor ce intră în sfera sa de competenţă.
Semestrial, şeful serviciului, verifică funcţionarii publici din subordine pe linia cunoaşterii atribuţiunilor, a temelor din programul anual de pregătire profesională precum şi a legislaţiei în domeniu.
Pentru îndeplinirea prerogativelor cu care este învestit, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor cooperează cu celelalte structuri ale Consiliului Local Tulcea, ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi dezvoltă relaţii de colaborare, control, ajutor şi îndrumare cu autorităţile publice, societăţi, agenţi economici, precum şi cu persoane fizice, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare.
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor are atribuţii pe linie de:
a) evidenţă a persoanelor şi eliberarea actelor de identitate;
b) informatică;
c) stare civilă;
d) analiză, sinteză, secretariat, arhivă şi relaţii publice.
Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor execută atribuţiile ce-i sunt conferite de lege pentru soluţionarea cererilor cetăţenilor care au domiciliul sau reşedinţa pe raza de competenţă.
În vederea atingerii obiectivelor stabilite, activitatea Serviciului are la bază relaţii de autoritate(ierarhice şi funcţionale, de cooperare, de coordonare şi de control) potrivit atribuţiilor stabilite pentru fiecare structură componentă în parte.
Relaţiile de autoritate ierarhice se stabilesc între conducerea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor şi structurile subordonate acesteia, în scopul organizării, menţinerii şi perfecţionării stării de funcţionalitate a serviciului. Acelaşi tip de relaţii se stabilesc între şefii birourilor şi personalul subordonat acestora.
Structura organizatorică şi personalul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Tulcea sunt stabilite conform organigramei aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, avizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.
Structura organizatorică a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, este:
– Birou Evidenţă Informatizată a Persoanei, care este alcătuit din următoarele structuri:
– Compartiment Evidenţă Persoane;
– Compartiment Prelucrare Date;
– Compartiment Ghişeu ;
– Compartiment Staţie Mobilă.
– Compartiment Arhivă;
– Birou Stare Civilă;
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, primeşte şi soluţionează cererile cetăţenilor pe probleme specifice de evidenţă a persoanelor din Municipiul Tulcea cât şi din comunele repartizate prin hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea, la care nu s-au constituit încă servicii publice comunitare locale. Comunele pe care le deserveşte sunt: Beştepe, Ceatalchioi, Chilia-Veche, Frecăţei, Izvoarele, Mihail Kogălniceanu, Mahmudia, Maliuc, Murighiol, Nalbant, Nufăru, Pardina, Sfântu Gheorghe, Somova, Valea Nucarilor şi Valea Teilor.
La nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, activitatea de control şi coordonare se realizează direct ori prin intermediul şefilor celor 2 birouri. De asemenea, în activitatea de control, pe domenii specifice de activitate, conducerea serviciului poate angrena şi alt personal specializat din cadrul structurilor proprii.
Extras din R.O.F. aprobat prin H.C.L. nr.113/2012

Sport Cultură

Biroul Sport, Cultură şi Relaţii Externe este subordonat viceprimarului II şi are următoarele atribuţii:
1. Coordonează, elaborează şi promovează programe de interes economic, social, cultural şi sportiv, colaborând în acest scop cu organizaţiile şi instituţiile din municipiu;
2. Întocmeşte calendarul manifestărilor culturale, artistice, ştiinţifice, religioase şi sportive ce se desfăşoară în municipiu aducându-şi contribuţia la buna desfăşurare a acestora;
3. Colaborează cu ONG-urile în vederea derulării unor programe sociale, de interes local, cu respectarea normelor impuse de Consiliul Local şi de primar;
4. Organizează diverse conferinţe, simpozioane şi întâlniri de lucru interne şi internaţionale, cu scopul de a face cunoscute proiectele lansate de Consiliul Local şi primar în domeniul social şi economic ;
5. Asigură logistica desfăşurării unor evenimente culturale, sociale, artistice sau sportive promovate de municipalitate, în vederea stabilirii de relaţii ştiinţifice cu instituţiile de profil din ţară şi din străinătate, în primul rând cu cele provenind din oraşele înfrăţite şi cu cele aflate în relaţii de parteneriat ;
6. Verifică şi avizeză documentaţia necesară decontării contravalorii serviciilor asigurate de prestator, precum şi înaintarea acesteia compartimentului financiar; 7. Colaborează cu alte compartimente în vederea organizării şi bunei desfăşurări a manifestărilor ştiinţifice, culturale, artistice şi omagiale organizate de către consiliul local şi Primărie;
8. Pregăteşte documentaţiile proiectelor de colaborare cu alte unităţi administrativ teritoriale, din ţară sau din străinătate ;
9. Mediatizează din timp evenimentele ce urmează a fi organizate de către instituţie: – anunţul va cuprinde informaţii privind tema evenimentului, data şi locul desfăşurării acestuia;
10. Transmite conducerii instituţiei invitaţiile primite de la organismele de stat, oficii diplomatice, organizaţii politice sau culturale, pentru a lua parte la diferite manifestări interne şi internaţionale;
11. Invită delegaţii şi persoane pe cheltuiala părţii române, cu aprobările necesare, şi asigură condiţiile pentru buna desfăşurare a unor schimburi de experienţă sau documentare, în cadrul unor acorduri;
12. Asigură primirea şi însoţirea delegaţiilor străine şi facilitează, la cerere, împreună cu Serviciul Buget, Contabilitate şi Biroul Administrativ, transportul, cazarea şi alte servicii necesare;
13. Traduce corespondenţa primită, documente, publicaţii şi asigură activitatea de translator pentru contactele oficiale;
14. Sprijină acţiunile de înfrăţire şi stabileşte relaţii directe între municipiile şi oraşele din ţară şi străinătate ;
15. Elaborează documentaţia necesară pentru vizitele în străinătate ;
16. Asigură evidenţa corespondenţei cu oraşele înfrăţite precum şi cu alte organisme şi organizaţii internaţionale ;
17. Asigură accesul liber, democratic şi transparenţa acţiunilor organizate de Consiliul Local şi Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tulcea, precum şi accesul cetăţenilor la informatiile publice;
18. Sprijină constituirea grupurilor de lucru între ONG-uri şi Administraţia Publică Locală pentru elaborarea unor programe de dezvoltare în domeniul învăţământului, sănătăţii, culturii, mediului finanţate de la bugetul local în baza legii 350/2005, legea privind finanţările nerambursabile acordate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local;
19. Acordă finantări nerambursabile, în baza legii 350/2005, cultelor religioase recunoscute de lege care îşi desfăşoară activitatea în municipiul Tulcea;
20. Asigură funcţia de coordonare şi monitorizare a proiectelor derulate în parteneriat cu ONG-urile locale sau externe;
21. Asigură legătura dintre Consiliul Local, primar şi organizaţiile cu caracter social din municipiul Tulcea, pentru realizarea obiectivelor înscrise de ONG-uri în planul de comunicare şi parteneriat al municipiului.
22. Propune conducerii instituţiei suspendarea spectacolelor, reprezentaţiilor şi a altor manifestări publice, care contravin normelor de drept ori atentează la bunele moravuri şi la ordinea publicã;
23. Prin Biroul Dunării, colaborează cu instituţii de profil din ţară şi străinatate în vederea dezvoltării turismului intern / internaţional, în care scop :
– elaborează strategii privind promovarea ecomoniei, turismului, culturii, sportului şi învăţământului;
– organizează întâlniri periodice cu agenţii economici din industrie, turism, cu instituţiile de sport, cultură, artă, invăţământ precum şi cu agenţii sistemului bancar;
– organizează întâlniri cu potenţialii investitori străini;
– acţionează pentru dezvoltarea shimbului de date, informaţii, publicaţii cu asociaţii şi organisme similare de profil din ţară şi străinătate;
– elaborează site-ul Biroului Dunării care va cuprinde activităţile economice, turistice şi manifestările cultural-artistice care se desfăşoară în municipiul Tulcea şi Delta Dunării;
– întocmeşte broşuri care să cuprindă evidenţa tuturor agenţilor economici din ţară şi străinătate cu care Biroul Dunării trebuie să colaboreze în elaborarea strategiilor de promovare;
– acţionează permanent pentru cunoaşterea zonelor şi traseelor turistice specifice municipiului Tulcea şi a Deltei Dunării;
– acţionează permanent pentru elaborarea de pliante, broşuri, filme documentare;
– promovează întâlniri ale tineretului şi a oamenilor de ştiinţă în scopul susţinerii parteneriatului şi cooperării internaţionale în domeniul ştiinţei, artei, culturii, economiei şi turismului;
– iniţiază şi organizează festivaluri, târguri şi expoziţii, încercând să dezvolte contactele existente în relaţii tradiţionale şi să coopereze cu oraşele şi regiunile de-a lungul Dunării, ca o contribuţie concretă pentru organizarea viitorului oraşelor şi regiunilor Europei.
24. Întocmeşte devizul de cheltuieli necesar pentru fiecare manifestare/acţiune care urmează a fi desfăşurată şi o prezintă primarului spre aprobare /avizare;
25. Organizează vizitele ce privesc domeniul activităţilor ştiintifice, culturale, artistice, sportive şi de agrement şi însoţeşte delegaţiile care se deplasează în oraşele înfraţite şi partenere;
26. Păstrează confidenţialitatea asupra informaţiilor şi documentelor de care ia cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de seruiciu, potrivit legislaţiei în vigoare.
27. Exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau prin alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziţii ale primarului, ori primite de la şefii ierarhici.

Urbanism

Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului funcţionează în structura organizatorică a direcţiei Tehnice.

În principal atribuţiile acestui serviciu sunt următoarele :

1.Organizează primirea şi verificarea documentaţiilor tehnice în teren, depuse de solicitanţi pentru obţinerea de autorizaţii de construcţii şi certificate de urbanism, după care decide asupra cererilor formulate.

2. Urmareşte aplicarea întocmai şi raspunde de respectarea legalităţii la eliberarea certificatelor de urbanism si autorizaţiilor de construire.

3.Asigură evidenţa clară a certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire emise.

4.Asigură verificarea şi inventarierea anuală sau ori de câte ori este necesar a construcţiilor cu caracter provizoriu şi permanent pe raza municipiului.

5.Realizează, împreună cu celelalte compartimente de specialitate, activităţi de depistare a terenurilor libere din municipiu.Verifică regimul juridic al acestora şi face propuneri pentru realizarea de obiective de utilitate publică, cu caracter social, construcţii de locuinţe sau obiective civile pentru satisfacerea cerinţelor publice.

6. Asigură întocmirea referatelor de specialitate pentru a fi prezentate la Comisia de avizare tehnică, conform legilor în vigoare.

7. Emite certificate de urbanism necesare circulaţiei imobilelor şi terenurilor.

8.Avizează documentaţiile întocmite în vederea reconstituirii dreptului de proprietate, conform HG 834/1991.

9. Organizează banca de date urbanistice a municipiului şi urmăreşte reactualizarea continuă a datelor.

10.Avizează modul de realizare a investiţiilor în concordanţă cu planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate de Consiliul local.

11.Participă şi coordonează acţiunea de mobilare urbană a spaţiilor verzi, de înfiinţare de terenuri de sport, de joacă pentru copii şi platforme gospodăreşti.

12.Asigură măsuri de protecţie urbanistică a clădirilor şi monumentelor istorice, a rezervaţiilor arheologice şi a monumentelor naturii, colaborând în acest scop cu oragnismele specializate, abilitate prin lege.

14.Colaborează cu unităţile specializate la elaborarea lucrărilor de amenajare a teritoriului ,precum şi la actualizarea acestora.

15. Asigură asistenţa tehnica la activităţile de concesionare a terenurilor din proprietatea municipiului, schimburi de terenuri între persoane fizice şi Consiliul local, ieşiri din indiviziune cu statul şi altele.

16.Urmăreşte ca beneficiarii de autorizaţii de construcţii şi certificate de urbanism să achite taxele legale pentru eliberarea acestor documente.

17. Asigură asistenţa de specialitate la lucrările comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

18.Asigură recepţionarea lucrărilor de urbanism şi amenajarea teritoriului executate de institutele de proiectare la care au fost comandate de primărie.

19. Asigură recepţionarea lucrărilor de urbanism şi amenajarea teritoriului executate de institutele de proiectare la care au fost comandate de primărie.

20. Asigură soluţionarea operativă a cererilor şi sesizărilor cetăţenilor şi diverşilor agenţi economici, conform cu legislaţia în vigoare.

21.Poartă răspunderea pentru respectarea legalităţii în actele şi avizurile acordate în domeniul autorizaţii în construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului muncipiului Tulcea.

22.Întocmeşte documentaţia necesară pentru autorizaţiile de desfiinţare în cazul depistării construcţiilor nelegale.

23.Verifică şi controlează modul de aplicare al hotărârilor Consiliului local şi dispoziţiilor Primarului în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, luând măsuri de intrare în legalitate.

24.Asigură sectorizarea municipiului şi repartizarea acestor sectoare pe inspectorii cu atribuţiuni de control asupra respectării normelor de disciplină în construcţii.

25.Constată şi încheie procese-verbale de contravenţie pentru nerespectarea normelor legale la regimul de construcţii şi utilizare a spaţiilor conform cu destinaţiile din autorizaţiile de construcţie şi a certificatelor de urbanism.

26.Asigură evidenţa clară a sancţiunilor aplicate la constatarea abaterilor de la disciplină în construcţii impuse de legislaţia în vigoare.

27.întocmeşte note de constatare în urma verificării în teren a cazurilor sesizate şi propune măsuri de intrare în legalitate conform legii nr. 50 /1991, republicată.

28.Întocmeşte un program trimestrial de control asupra respectării normelor de disciplină în construcţii, astfel că cel putin o dată pe trimestru să fie verificată fiecare stradă şi să se impună măsuri de intrare în legalitate.

29.Urmăreşte respectarea legalităţii privind activitatea de afişaj şi reclamă.

30.Urmăreşte modul de respectare a legalităţii în cazul organizărilor de şantier de bază sau provizorii şi dispune de măsuri pentru intrarea în legalitate.

31. Participă cu delegaţi la lucrările comisiei care analizează stadiul lucrărilor de construcţie cu surse de risc în exploatare şi face propuneri pentru punerea în siguranţă a fondului construit existent.

32.întocmeşte diverse dări de seama statistice, rapoarte şi informări diverse şi le transmite la cei autorizaţi să le primească.

Poliția locală

Art. 122 Poliţia Locală a municipiului Tulcea este organizează ca direcţie în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea, cu denumirea de Direcţia de Poliţie Locală a Municipiului Tulcea, înfiinţată în temeiul art.1, alin.(1) şi art. 3 alin (1) din Legea nr. 155/ 2010- Legea poliţiei locale, republicată.
Art. 123 (1) Scopul Direcţiei de Poliţie Locală este exercitarea atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor.
(2) Direcţia de Poliţie Locală a Municipiului Tulcea exercită atribuţiile în următoarele domenii:
a) ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;
b) circulaţia pe drumurile publice;
c) disciplina în construcţii şi afişajul stradal;
d) protecţia mediului;
e) activitatea comercială;
f) evidenţa persoanelor;
g) protecţia civilă;
h) alte domenii stabilite prin lege.
Art. 124 (1) În vederea îndeplinirii atribuţiilor, Directia de Poliţie Locală este constituită potrivit prevederilor art. 3 alin.(1) din Legea nr. 155/ 2010 prin reorganizarea Direcţiei Poliţie Comunitară, fără personalitate juridică.
(2) Direcţia de Poliţie Locală a Municipiului Tulcea are în componenţă un serviciu şi trei birouri, iar în cadrul acestora douăsprezece compartimente, având ca principale competenţe: ordine publică, pază bunuri, circulaţia pe drumurile publice, disciplina în construcţii şi afişajul stradal, protecţia mediului, controlul activităţii comercială, şi atribuţii pe linia evidenţei persoanelor.
Art. 125 În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Direcţia de Poliţie Locală cooperează cu structurile locale ale Poliţiei Române, ale Jandarmeriei Române, ale Poliţiei de Frontieră, ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, cu alte instituţii ale administraţiei centrale şi locale, şi colaborează cu orgnaizaţiile neguvernamentale, precum şi cu persoanele fizice şi juridice în condiţiile legii.
Art. 126 Personalul Direcţiei de Poliţie Locală a Municipiului Tulcea este compus din:
a) funcţionari publici care ocupă funcţii publice specifice de poliţist local;
b) funcţionari publici care ocupă funcţii publice generale;
c) personal contractual.
Art. 127 (1) Poliţistul local este învestit cu exerciţiul autorităţii publice, pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor şi a îndatoririlor de serviciu, în limitele competenţelor stabilite prin lege, şi beneficiază de dispoziţiile legii penale cu privire la persoanele care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat.
(2) În timpul serviciului, poliţiştii locali şi personalul contractual din Direcţia de Poliţie Locală cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local poartă uniformă şi exercită atribuţiile prevăzute în fişa postului, potrivit prevederilor Legii nr. 155/ 2010.
Art. 128 Personalul Direcţiei de Poliţie Locală îşi desfaşoară activitatea profesională în interesul comunităţii locale, pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice, pazei şi protecţiei obiectivelor de interes public, local şi privat de pe raza Municipiului Tulcea, acţionează în sprijinul institutiilor statului şi execută orice alte activităti date în competenţă, exclusiv pe baza şi în executarea legii, cu respectarea principiilor legalităţii, încrederii, previzibilităţii, proximităţii şi proporţionalităţii, deschiderii şi transparenţei, eficienţei şi eficacităţii, răspunderii şi responsabilităţii, imparţialităţii şi nediscriminării.
Art. 129 (1) Personalul Direcţiei de Poliţie Locală este obligat să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, Constituţia şi legile ţării, jurământul de credinţă, angajamentul de serviciu, prevederile normelor interne şi să îndeplinească dispoziţiile legale ale superiorilor ierarhici.
(2) Persoanlul Direcţiei de Poliţie Locală răspunde, în condiţiile legii, pentru modul în care îşi execută atribuţiile de serviciu.
Art. 130 Funcţionarii publici de conducere din cadrul Direcţiei de Poliţie Locală răspund pentru legalitatea dispoziţiilor date personalului din subordinea lor şi sunt obligaţi să verifice dacă acestea au fost întelese corect şi să controleze modul de îndeplinire a acestora.
Art. 131 (1) Calitatea de funcţionar public din cadrul Direcţiei de Poliţie Locală se dobândeşte şi se pierde în condiţiile prevăzute de Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Raporturile de serviciu ale poliţiştilor locali şi ale funcţionarilor publici care ocupă funcţii publice generale se stabilesc, se modifică, se suspendă şi încetează în condiţiile stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 155/ 2010 şi ale Legii nr. 188/1999, republicate, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte condiţiile generale prevăzute în art. 54 din Legea nr. 188/ 1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi condiţiile specifice prevăzute de Legea nr. 188/ 1999 şi Legea nr. 155/ 2010.
(4) Funcţiile publice vacante din cadrul Direcţiei de Poliţie Locală se ocupă prin:
a) promovare;
b) transfer;
c) redistribuire;
d) recrutare;
e) alte modalităţi prevăzute expres de Legea nr. 188/ 1999.
(5) Componenţa comisiei de concurs şi programarea probelor se stabilesc prin dispoziţie a Primarului Municipiului Tulcea, cu respectarea prevederilor legale.
(6) Concursul va cuprinde patru etape, astfel:
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) probă eliminatorie, pentru testarea aptitudinilor fizice, a cunoştinţelor de operare pe calculator, testare psihologică sau alte aptitudini necesare pentru îndeplinirea unor condiţii specifice;
c) lucrare scrisă/ teste-grilă, pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor funcţiei sau postului;
d) interviu.
(7) Raporturile de muncă ale personalului contractual din cadrul Direcţiei de Poliţie Locală se stabilesc, se modifică, se suspendă şi încetează în condiţiile prevăzute de legislaţia muncii, iar cele ale personalului contractual cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(8) Ocuparea posturilor de către personalul contractual se face conform prevederilor legale aplicabile personalului contractual, prin susţinerea:
a) unei probe eliminatorii, pentru testarea aptitudinilor fizice, a cunoştinţelor de operare pe calculator, sau alte aptitudini necesare îndeplinirii unor condiţii specifice.
b) unei lucrări scrise pentru verificarea cunoştinţelor necesare;
c) unui interviu, în raport cu cerinţele stabilite prin fişa postului.
Art. 132 Functia publică de execuţie de poliţist local este structurată pe grade profesionale, astfel:
a) superior, ca nivel maxim;
b) principal;
c) asistent;
d) debutant.
Art. 133 (1) – Funcţionarii publici, poliţişti locali, din Direcţia de Poliţie Locală pot fi numiţi debutanţi sau definitivi, în condiţiile legii.
(2) La terminarea perioadei de stagiu, activitatea funcţionarilor publici debutanţi din Direcţia de Poliţie Locală se evaluează în conformitate cu procedura de evaluare a activităţii functionarilor publici debutanţi.
(3) La sfârşitul fiecărui an calendaristic, sau în situaţii speciale, poliţiştilor locali li se întocmesc rapoarte de evaluare în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi criteriile specifice stabilite de Comisia Locală de Ordine Publică şi aprobate de Consiliul Local al Municipiului Tulcea.
13.1. ORGANIZAREA DIRECŢIEI DE POLIŢIE LOCALĂ
Art. 134 Structura organizatorică şi efectivele Direcţiei de Poliţie Locală sunt stabilite conform organigramei şi statului de funcţii aprobate prin hotărâre a Consiliului Local.
Art. 135 (1) – Direcţia de Poliţie Locală execută atribuţiile stabilite de lege.
(2) Pentru atingerea obiectivelor, activitatea Direcţiei de Poliţie Locală are la bază relaţii de autoritate (ierarhice, funcţionale), de cooperare, de coordonare şi de control, potrivit atribuţiilor stabilite pentru fiecare structură componentă în parte.
(3) În cadrul Direcţiei de Poliţie Locală este organizat serviciul de zi compus din: ofiţer la continuitatea conducerii (numai în situaţii deosebite), ofiţer de serviciu, dispecer de serviciu şi 1-2 echipaje de serviciu. Aceste efective sunt asigurate de către personalul cu funcţii de conducere-pentru ofiţerul cu continuitatea conducerii şi de către alţi funcţionari, bine instruiţi, pentru celelalte servicii.
(4) Directorul executiv al Direcţiei de Poliţie Locală în colaborare cu Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1332/ 2010 , propune necesarul de mijloace de înzestrare şi consumul de materiale pentru Direcţia de Poliţie Locală şi le prezintă spre avizare Comisiei locale de ordine şi siguranţă publică.
Art. 136 Relaţiile de autoritate ierarhice se stabilesc între conducerea Directiei de Poliţie Locală şi structurile subordonate acesteia în scopul menţinerii, păstrării şi perfecţionării stării de funcţionalitate a acesteia. Acelaşi tip de relatii se stabileşte între şefi şi personalul subordonat acestora.
Art. 137 În cadrul compartimentelor unde nu sunt prevazute funcţii de conducere, se stabilesc relaţii de autoritate funcţionale între personalul cu funcţia cea mai mare şi restul personalului acestor structuri, în vederea îndrumării şi îmbunatăţirii în mod unitar, în conformitate cu scopurile şi obiectivele propuse, a activităţii acestora şi a echilibrării sarcinilor, armonizării eforturilor necesare şi asigurarii unităţii de acţiune în îndeplinirea obiectivelor.
Art. 138 La nivelul Municipiului Tulcea, Direcţia de Poliţie Locală are în componenţă:
a) Serviciul Ordine publică, pază a bunuri, dispecerat şi circulaţie, care are în componenţă:
– Compartiment Ordine şi linişte publică;
– Compartiment Pază bunuri;
– Birou Dispecerat, bază de date, evidenţă persoane şi protecţie civilă, constituit din:
– Compartiment Bază de date;
– Compartiment Dispecerat;
– Compartiment Verificare şi control evidenţă persoane;
– Compartiment Protecţie civilă;
– Birou Circulaţie pe drumurile publice;
b) Compartiment Organizare, instruire şi elaborare proceduri;
c) Compartiment Evidenţă sancţiuni, măsuri complementare şi muncă în folosul comunităţii;
d) Birou control urban, care are în componenţă:
– Compartiment Disciplină în construcţii şi afişaj stradal;
– Compartiment Activităţi comerciale;
– Compartiment Protecţia mediului;
e) Compartiment Relaţii cu publicul şi arhivă.
13.2. CONDUCEREA DIRECŢIEI DE POLIŢIE LOCALĂ
Art. 139 Conducerea operativă a Direcţiei de Poliţie Locală este asigurată de şeful poliţiei locale, functionar public, încadrat în funcţia de director executiv, sprijinit în activitatea sa de un director executiv adjunct , numiţi în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/ 1999 şi Legii nr. 155/ 2010.
Art. 140 (1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin Directorul executiv al poliţiei locale emite decizii cu caracter obligatoriu pentru întregul personal din subordine.
(2) Directorul executiv al poliţiei locale organizează serviciul de zi în cadrul Direcţiei de Poliţie Locală, cu personal propriu, ţinând cont de situaţia operativă din raza de responsabilitate.
Art. 141 (1) Directorul executiv al poliţiei locale răspunde în faţa Primarului Municipiului Tulcea de întreaga activitate pe care o desfăşoară potrivit fişei postului.
(2) Funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Directiei de Poliţie Locală răspund de întreaga activitate pe care o desfăşoară în faţa directorului executiv.
Art. 142 Funcţionarii publici de conducere din cadrul Directiei de Poliţie Locală răspund pentru legalitatea dispoziţiilor date personalului din subordine şi sunt obligati să verifice dacă acestea au fost înţelese corect şi să controleze modul de îndeplinire a acestora.
Art. 143 La numirea în funcţia publică, funcţionarii publici nou încadraţi în Direcţia de Poliţie Locală a Municipiului Tulcea depun jurământul de credinţă prevăzut de Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare.
Art. 144 (1) Funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Direcţiei de Poliţie Locală au dreptul la uniforma de serviciu şi echipament de protecţie specific locului şi condiţiilor de desfăşurare a serviciului, care se acordă gratuit din fondurile primăriei.
(2) Articolele din care se compune uniforma şi durata maximă de uzură sunt prevăzute în Anexele Hotărârii Guvernului nr. 1332/ 2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale.
(3) Descrierea uniformei de serviciu, a legitimaţiei de serviciu şi a semnelor distinctive de ierarhizare ale personalului Direcţiei de Poliţie Locală sunt prevăzute în anexele aceluiaşi act normativ.
(4) Uniforma şi însemnele distinctive se poartă numai în timpul executării serviciului.
(5) La încetarea raporturilor de serviciu sau de muncă, personalul Directiei de Poliţie Locală are obligaţia de a preda, de îndată, uniforma, însemnele, echipamentul de protecţie şi documentele de legitimare.
R.O.F al Politiei Locale este parte integranta din R.O.F Primarie

shadow