Taxe și impozite

Primaria online

ÎN ATENȚIA CONTRIBUABILILOR,
proprietari ai mijloacelor de transport pe apă

În vederea impozitării corecte a mijloacelor de transport pe apă, în conformitate cu prevederile HCL nr.230/17.12.2020, contribuabilii care dețin în proprietate mijloace de transport pe apă, având specificațiile prevăzute mai jos, încadrate la art. 5, alin (8), pct.4 din Anexa nr 3 la HCL nr. 230/17.12.2020, respectiv:

a) cu lungimea de la 2,5 m până la 7 m inclusiv, fără motor 250
b) cu lungimea de la 2,5 m până la 7 m inclusiv, cu motor între 0 – 50 CP 300
c) cu lungimea de la 2,5 m până la 7 m inclusiv, cu motor între 51 – 100 CP 350
d) cu lungimea de la 2,5 m până la 7 m inclusiv, cu motor între 101 – 150 CP 385
e) cu lungimea de la 2,5 m până la 7 m inclusiv, cu motor între 151 – 200 CP 420
f) cu lungimea de la 2,5 m până la 7 m inclusiv, cu motor mai mare de 200 CP 450
g) cu lungimea de la 7,01 m până la 15 m inclusiv, fără motor 450
h) cu lungimea de la 7,01 m până la 15 m inclusiv, cu motor între 0 – 50 CP 500
i) cu lungimea de la 7,01 m până la 15 m inclusiv, cu motor între 51 – 100 CP 550
j) cu lungimea de la 7,01 m până la 15 m inclusiv, cu motor între 101 – 150 CP 600
k) cu lungimea de la 7,01 m până la 15 m inclusiv, cu motor între 151 – 200 CP 650
l) cu lungimea de la 7,01 m până la 15 m inclusiv, cu motor mai mare de 200 CP 700
m) peste lungimea de 15 m, fără motor 720
n) peste lungimea de 15 m, cu motor între 0 – 50 CP 750
o) peste lungimea de 15 m, cu motor între 51 – 100 CP 850
p) peste lungimea de 15 m, cu motor între 101 – 150 CP 950
r) peste lungimea de 15 m, cu motor între 151 – 200 CP 1.100
s) peste lungimea de 15 m, cu motor mai mare de 200 CP 1.200
t) iahturi 1.214
u) alte ambarcaţiuni de sport şi agrement care nu sunt prevăzute la lit. a) – t) 1.214

trebuie să depună Declaratie privind stabilirea impozitului pentru mijloacele de transport pe apă, însoțită de copii după documentele justificative din care să reiasă lungimea ambarcațiunii și capacitatea motorului atașat ambarcațiunii.
Până la depunerea documentelor impozitarea pentru anul 2021 se va realiza din oficiu la nivelul impozitului de 350 lei, respectiv ambarcațiune de agrement cu motor cu lungimea de la 2,5 m până la 7 m inclusiv, cu motor între 51-100 CP.

shadow

IINFORMARE

Având în vedere faptul că în scopul reducerii riscului de infectare cu coronavirus-COVID 19 sau alte infecții respiratorii, pe perioada stării generate de contextul actual, cetățenii trebuie să respecte și să aplice măsurile impuse, VA SOLICITĂM că în vederea îndeplinirii procedurilor cu celeritate, în siguranța și fără riscuri, să solicitați, respectiv să comunicați răspunsurile și înscrisurile necesare ÎN FORMAT ELECTRONIC prin intermediul serviciilor de poșta electronică pe adresa de e-mail:sit@primariatulcea.ro sau pe fax la numărul 0240/523500.
Penru situațiile ce nu pot fi soluționate în format electronic, funcționarii Serviciului Impozite și Taxe va stau la dispoziție , la sediul central din Tulcea din str. Ion.Luca Caragiale nr.2A, respectiv la Agențiile fiscale din str.Plugari nr.2 și str.Socului,nr.4,bl.2,Sc.A,apartament 2.
Precizăm faptul că, utilizarea acestor mijloace moderne de comunicare electronică a înscrisurilor și informațiilor permite confirmarea de primire, instituțiile publice având posibilitatea de a trimite, un document, un răspuns scris, sau o altă informație solicitată instant, în mod electronic, fără costuri și cu eficiența maximă, în acest fel, crescând și calitatea serviciilor oferite cetățenilor, e-comunicarea oferind nenumărate avantaje.
Considerăm că datoria noastră de cetățeni este de a ne proteja pe noi înșine și, în același timp, de a-i proteja pe ceilalți, prin adoptarea unei conduite corespunzătoare.
Va mulțumim pentru colaborare.

shadow

Activitate

În cadrul acestui serviciu de specialitate sunt stabilite obligațiile bugetare datorate de către contribuabilii persoanele fizice și juridice din municipiul Tulcea dar si din alte zone geografice cu respectarea strictă a Hotărârilor Consiliului Local Tulcea adoptate conform normelor legale în vigoare.
Personalul serviciului are ca principale atribuțiuni: încasarea impozitelor,taxelor și a altor venituri bugetare; asigurarea aplicării măsurilor de urmărire,încasare,lichidarea obligațiilor fiscale, precum și a formelor de executare silită împotriva debitorilor restanțieri la plata; rezolvarea obiecțiunilor,contestațiilor,plângerilor și petițiilor contribuabililor ; calcularea majorărilor conform normelor legale pentru plata cu întârziere a debitelor ; efectuarea inspecţiei fiscale la contribuabilii persoane juridice în vederea verificării legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili, respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile, verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferenţelor obligaţiilor de plată şi a accesoriilor aferente acestora
Obligația de plată a impozitelor și taxelor datorate bugetului local în cursul unui an, se efectuează conform prevederilor Codului fiscal,având 2(două) termene scadente, respectiv :31 martie și 30 septembrie, iar pentru plata obligațiilor aferente întregului an, până la dată de 31 martie contribuabilii persoane fizice și juridice beneficiază de acordarea unei bonificații cuprinsă între 5%-6% potrivit Hotărârilor Consiliului Local privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, adoptate în fiecare an.

MODALITĂȚI DE ACHITARE A TAXELE ŞI IMPOZITELOR
1. Numerar sau cu card bancar la caseriile situate astfel:
– Sediu central: Adresa: Str. Ion Luca Caragiale nr.2A. Tulcea, Telefon : 0240.532.950, Fax : 0374.460.901, E-mail : sit@primariatulcea.ro
– Agenţia Plugari: Adresa: Str. Plugarilor nr.2, Telefon : 0240.511.203
– Agentia Socului: Adresa: Str. Socului, nr. 4, bloc 2 scara A, apartament 1
PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL: Luni – Joi: 08.00 – 16.30 / Vineri: 08.00 – 14.00
2. Online, accesând pagină: www.ghiseul.ro
3. Prin virament bancar, Beneficiar: U.A.T. Municipiul Tulcea, CUI: 4321429
4. Prin mandat poștal

shadow

Persoane fizice

Obligatii fiscale
Documente declarare
Facilitati fiscale

Persoane juridice

Obligatii fiscale
Documente declarare
Facilitati fiscale

Certificat fiscal

Certificat fiscal

Formulare tipizate online

Serviciul Taxe si Impozite

Executare silita

Procedura executarii silite

În cazul în care debitorul nu îşi plăteşte de bunăvoie obligaţiile fiscale datorate, organele fiscale competente, pentru stingerea acestora, vor proceda la acţiuni de executare silită, potrivit legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala , cu modificarile si completarile ulterioare.
Executarea silită se face de catre organul de executare competent prin intermediul executorilor fiscali.
Executarea silită începe prin comunicarea somaţiei. Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somaţiei nu se stinge debitul, se continuă măsurile de executare silită. Somaţia este însoţită de un exemplar al titlului executoriu, in care se înscriu toate creanţele fiscale neachitate la scadenţă, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetului general consolidat, precum şi accesoriile aferente acestora, stabilite în condiţiile legii.
Executarea silită se poate întinde asupra veniturilor şi bunurilor proprietate a debitorului, urmăribile potrivit legii, prin instituirea popririi asupra veniturilor si disponibilitatilor banesti sau a procesului- verbal de sechestru asupra bunurilor mobile sau imobile .
Executarea silită se desfăşoară până la stingerea creanţelor fiscale înscrise în titlul executoriu, inclusiv a dobânzilor, penalităţilor de întârziere sau majorărilor de întârziere, după caz, ori a altor sume, datorate sau acordate potrivit legii prin aceasta, precum si a cheltuielilor de executare.

ORDINEA DE STINGERE A CREANTELOR FISCALE
(1) Suma realizată în cursul procedurii de executare silită reprezintă totalitatea sumelor încasate după comunicarea somaţiei prin orice modalitate prevăzută de Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala.
(2) Creanţele fiscale înscrise în titlul executoriu se sting cu sumele realizate conform alin. (1), mai întâi creanţele fiscale principale, în ordinea vechimii, şi apoi creanţele fiscale accesorii, în ordinea vechimii. Prevederile art. 165 alin. (2) si alin.(3) referitoare la ordinea vechimii sunt aplicabile în mod corespunzător.
(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul sumelor realizate prin plată sau compensare, stingerea se face potrivit prevederilor art. 163 şi 165.
(3) Dacă suma ce reprezintă atât creanţa fiscală, cât şi cheltuielile de executare este mai mică decât suma realizată prin executare silită, cu diferenţa se va proceda la compensare, potrivit art. 167, sau se restituie, la cerere, debitorului, după caz.

CONTESTATIA LA EXECUTARE SILITA
Persoanele interesate pot face contestaţie împotriva oricărui act de executare efectuat cu încălcarea prevederilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala , cu modificarile si completarile ulterioare, de către organele de executare, precum şi în cazul în care aceste organe refuză să îndeplinească un act de executare în condiţiile legii.

Contestaţia se poate face în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii.

Legislatie

Legislatia privind taxele si impozitele

ACTE NORMATIVE SPECIFICE DOMENIULUI FISCAL

• Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

• Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare

• Hotararea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

• Hotararea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.341/2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

• Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare

• OUG 57/2019 privind Codul administrativ

• Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare

• Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă cu modificarile si completarile ulterioare

• Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

• Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public cu modificarile si completarile ulterioare

• Hotarârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public cu modificarile si completarile ulterioare

• Decret-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

• Legea nr. 189/2000 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, cu modificarile si completarile ulterioare

• Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

• Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

• Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

• Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2594/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale desfasurata de catre organele fiscale locale

• Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 80/ 2013 privind taxele judiciare de timbru cu modificarile si completarile ulterioare

• Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata cu modificările şi completările ulterioare.

• Ordonanţa Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial.

• Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale cu modificarile si completarile ulterioare

• Regulamentul nr.679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE