Taxe si impozite

INFORMARE

Avand în vedere faptul ca în scopul reducerii riscului de infectare cu coronavirus-COVID 19 sau alte infectii respiratorii, pe perioada starii generate de contextul actual, cetatenii trebuie sa respecte și sa aplice măsurile impuse, VA SOLICITAM ca în vederea indeplinirii procedurilor cu celeritate, în siguranța și fără riscuri, sa solicitati, respectiv sa comunicati răspunsurile și inscrisurile necesare IN FORMAT ELECTRONIC prin intermediul serviciilor de poșta electronica pe adresa de email sit@primaria-tulcea.ro sau pe fax la numarul 0240/523500.
Penru situatiile ce nu pot fi solutionate în format electronic, functionarii Serviciului Impozite și Taxe va stau la dispoziție , la sediul central din str. I.L.Caragiale nr.2A, respectiv la agentiile de pe str.Plugari și str.Socului.
Precizam faptul ca, utilizarea acestor mijloace moderne de comunicare electronica a inscrisurilor și informațiilor permite confirmarea de primire, institutiile publice având posibilitatea de a trimite, un document, un răspuns scris, sau o alta informație solicitata instant, în mod electronic, fără costuri și cu eficiența maxima, în acest fel crescând și calitatea serviciilor oferite cetatenilor, e-comunicarea oferind numarate avantaje.
Consideram ca datoria noastră de cetateni este de a ne proteja pe noi insine și, în același timp, de a-i proteja pe ceilalți, prin adoptarea unei conduite corespunzatoare.

Va mulțumim pentru colaborare.

shadow

Activitate

În cadrul acestui serviciu de specialitate sunt stabilite obligatiile bugetare datorate de catre contribuabilii persoanele fizice si juridice din municipiul Tulcea,cu respectarea stricta a Hotararilor Consiliului Local adoptate conform normelor legale in vigoare.

Personalul serviciului are ca principale atributiuni: incasarea impozitelor,taxelor si a altor venituri bugetare; asigurarea aplicarii masurilor de urmarire,incasare,lichidare a obligatiilor fiscale, precum si a formelor de executare silita impotriva debitorilor restantieri la plata; rezolvarea obiectiunilor,contestatiilor,plangerilor si petitiilor contribuabililor ; calcularea majorarilor conform normelor legale pentru plata cu intarziere a debitelor ; efectuarea inspecţiei fiscale la contribuabilii persoane juridice in vederea verificarii legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili, respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile, verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferenţelor obligaţiilor de plată şi a accesoriilor aferente acestora

Obligatia de plata a impozitelor si taxelor datorate bugetului local in cursul unui an are conform prevederilor Codului fiscal, 2 termene scadente, respectiv :31 martie si 30 septembrie, iar pentru plata obligatiilor aferente intregului an, până la data de 31 martie contribuabilii persoane fizice si juridice beneficiaza de acordarea unei bonificatii cuprinsa intre 5%-10% potrivit Hotararilor Consiliului Local privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, adoptate în fiecare an până la data de 31 mai.

MODALITĂȚI DE ACHITARE A TAXELE ŞI IMPOZITELOR

1. Numerar sau cu card bancar la caseriile situate astfel:
– Sediu central: Adresa: Str. Ion Luca Caragiale nr.2A. Tulcea, Telefon : 0240.532.950, Fax : 0240.523.500, E-mail : sit@primaria-tulcea.ro
– Agenţia Plugari: Adresa: Str.Plugarilor nr.2, Telefon : 0240.511.203
– Punct de lucru: Adresa: Str. Socului, nr. 4, bloc 2 scara A, apartament 1
PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL: Luni – Vineri: 08.00 – 16.00

2. Online, accesând pagina: www.ghiseul.ro
3. Prin virament bancar, Beneficiar U.A.T. Municipiul Tulcea, CUI 4321429
4. Prin mandat poștal

shadow

Persoane fizice

Obligatii fiscale
Documente declarare
Facilitati fiscale

Persoane juridice

Obligatii fiscale
Documente declarare
Facilitati fiscale

Certificat fiscal

Certificat fiscal

Formulare tipizate online

Servicul Taxe si Impozite

Executare silita

Procedura executarii silite

În cazul în care debitorul nu îşi plăteşte de bunăvoie obligaţiile fiscale datorate, organele fiscale competente, pentru stingerea acestora, vor proceda la acţiuni de executare silită, potrivit legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala , cu modificarile si completarile ulterioare.
Executarea silită se face de catre organul de executare competent prin intermediul executorilor fiscali.
Executarea silită începe prin comunicarea somaţiei. Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somaţiei nu se stinge debitul, se continuă măsurile de executare silită. Somaţia este însoţită de un exemplar al titlului executoriu, in care se înscriu toate creanţele fiscale neachitate la scadenţă, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetului general consolidat, precum şi accesoriile aferente acestora, stabilite în condiţiile legii.
Executarea silită se poate întinde asupra veniturilor şi bunurilor proprietate a debitorului, urmăribile potrivit legii, prin instituirea popririi asupra veniturilor si disponibilitatilor banesti sau a procesului- verbal de sechestru asupra bunurilor mobile sau imobile .
Executarea silită se desfăşoară până la stingerea creanţelor fiscale înscrise în titlul executoriu, inclusiv a dobânzilor, penalităţilor de întârziere sau majorărilor de întârziere, după caz, ori a altor sume, datorate sau acordate potrivit legii prin aceasta, precum si a cheltuielilor de executare.

ORDINEA DE STINGERE A CREANTELOR FISCALE
(1) Suma realizată în cursul procedurii de executare silită reprezintă totalitatea sumelor încasate după comunicarea somaţiei prin orice modalitate prevăzută de Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala.
(2) Creanţele fiscale înscrise în titlul executoriu se sting cu sumele realizate conform alin. (1), mai întâi creanţele fiscale principale, în ordinea vechimii, şi apoi creanţele fiscale accesorii, în ordinea vechimii. Prevederile art. 165 alin. (2) si alin.(3) referitoare la ordinea vechimii sunt aplicabile în mod corespunzător.
(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul sumelor realizate prin plată sau compensare, stingerea se face potrivit prevederilor art. 163 şi 165.
(3) Dacă suma ce reprezintă atât creanţa fiscală, cât şi cheltuielile de executare este mai mică decât suma realizată prin executare silită, cu diferenţa se va proceda la compensare, potrivit art. 167, sau se restituie, la cerere, debitorului, după caz.

CONTESTATIA LA EXECUTARE SILITA
Persoanele interesate pot face contestaţie împotriva oricărui act de executare efectuat cu încălcarea prevederilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala , cu modificarile si completarile ulterioare, de către organele de executare, precum şi în cazul în care aceste organe refuză să îndeplinească un act de executare în condiţiile legii.

Contestaţia se poate face în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii.

Legislatie

Legislatia privind taxele si impozitele

ACTE NORMATIVE SPECIFICE DOMENIULUI FISCAL

• Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

• Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare

• Hotararea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

• Hotararea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.341/2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

• Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare

• OUG 57/2019 privind Codul administrativ

• Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare

• Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă cu modificarile si completarile ulterioare

• Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

• Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public cu modificarile si completarile ulterioare

• Hotarârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public cu modificarile si completarile ulterioare

• Decret-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

• Legea nr. 189/2000 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, cu modificarile si completarile ulterioare

• Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

• Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

• Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

• Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2594/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale desfasurata de catre organele fiscale locale

• Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 80/ 2013 privind taxele judiciare de timbru cu modificarile si completarile ulterioare

• Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata cu modificările şi completările ulterioare.

• Ordonanţa Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial.

• Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale cu modificarile si completarile ulterioare

• Regulamentul nr.679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE

shadow