Taxe si impozite

Activitate

În cadrul acestui serviciu de specialitate sunt stabilite obligatiile bugetare datorate de catre contribuabilii persoanele fizice si juridice din municipiul Tulcea,cu respectarea stricta a Hotararilor Consiliului Local adoptate conform normelor legale in vigoare.

Personalul serviciului are ca principale atributiuni: incasarea impozitelor,taxelor si a altor venituri bugetare; asigurarea aplicarii masurilor de urmarire,incasare,lichidare a obligatiilor fiscale, precum si a formelor de executare silita impotriva debitorilor restantieri la plata; rezolvarea obiectiunilor,contestatiilor,plangerilor si petitiilor contribuabililor ; calcularea majorarilor conform normelor legale pentru plata cu intarziere a debitelor ; efectuarea inspecţiei fiscale la contribuabilii persoane juridice in vederea verificarii legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili, respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile, verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferenţelor obligaţiilor de plată şi a accesoriilor aferente acestora

Obligatia de plata a impozitelor si taxelor datorate bugetului local in cursul unui an are conform prevederilor Codului fiscal, 2 termene scadente, respectiv :31 martie si 30 septembrie, iar pentru plata obligatiilor aferente intregului an, până la data de 31 martie contribuabilii persoane fizice si juridice beneficiaza de acordarea unei bonificatii cuprinsa intre 5%-10% potrivit Hotararilor Consiliului Local privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, adoptate în fiecare an până la data de 31 mai.

TAXELE ŞI IMPOZITELE se pot plati la caseriile de la:
1. Sediu central: Adresa: Str. Ion Luca Caragiale nr.2A. Tulcea, Telefon : 0240.532.959, Fax : 0240.532.950 si 0240.523.500
E-mail : sit@primaria-tulcea.ro
2. Agenţia Plugari: Adresa: Str.Plugarilor nr.2, Telefon : 0240.511.203
3. Punct de lucru: Adresa: Str. Socului, nr. 4, bloc 2 scara A, apartament 1
PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL: Luni – Vineri: 08.00 – 16.00

shadow

Taxe persoane fizice

Impozit pe teren

Orice persoană care dobândeşte teren are obligaţia de a depune o declaraţie de impunere în termen de 30 de zile, inclusiv,de la data dobândirii acestuia. Declaraţia trebuie însoţită de următoarele acte:
– actul de dobândire a proprietăţii terenului în original şi copie;
– planuri/schiţe cadastrale în original şi copie.
Pentru orice teren căruia i se modifică categoria de folosinţă, persoana fizică are obligaţia de a depune o declaraţie privind modificarea folosinţei acestuia în termen de 30 de zile, inclusiv, de la data modificării categoriei de folosinţă.

Obligaţia de a depune declaraţie fiscală revine deopotrivă şi contribuabililor care înstrăinează teren.

Declaraţiile fiscale se depun în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăreia dintre următoarele situaţii:
– intervin schimbări privind domiciliul fiscal al contribuabilului;
– se realizează modificări ce conduc la recalcularea impozitului pe teren datorat;
– intervin schimbări privind situaţia juridică a contribuabilului, de natura să conducă la modificarea impozitului pe teren.
Obligativitatea depunerii declaraţiilor de impunere, revine şi contribuabililor care se încadrează într-una din categoriile de facilităţi şi scutiri de la plata impozitului datorat.

În cazul în care ultima zi de depunere este zi nelucrătoare, declaraţia fiscală se consideră a fi depusă în termen dacă se face în ziua lucrătoare imediat următoare termenului de depunere.

Impozitul pe teren se plăteşte anual, în 2 rate egale, respectiv:
– rata I, până la data de 31 martie inclusiv;
– rata a II-a, până la data de 30 septembrie inclusiv;
În cazul în care termenul de plată expiră într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte până în ziua lucrătoare imediat următoare.

Neplata în termenele scadente atrage plata majorărilor de întârziere, stabilite prin hotărâri ale guvernului.

Impozitul anual pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către persoanele fizice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe teren cumulat.
Bonificaţie
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren către bugetul local până la data de 31 martie 2011, pentru persoanele fizice se acordă o bonificaţie de 5%.
Sancţiuni
Constituie contravenţii următoarele fapte:
– depunerea peste termen a declaraţiilor fiscale;
– nedepunerea declaraţiilor fiscale;
– nerespectarea prevederilor referitoare la înstrăinarea, înregistrarea/radierea terenurilor, precum şi la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;
– refuzul de a furniza informaţii sau documente în vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale au competenţa de a solicita informaţii şi documente cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, iar notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, organele de poliţie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi orice altă entitate care deţine informaţii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, după caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil, au obligaţia furnizării acestora fără plată, precum şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.
Contravenţia prevazută la lit. a) se sancţionează astfel:
– Cu amenda de 60 lei pentru depunerea peste termen a declaratiilor de impunere cu o vechime de pana la 1 an;
– Cu amenda de 240 lei pentru depunerea peste termen a declaratiilor de impunere cu o vechime de peste 1 an.
Contravenţiile prevăzute la lit. b) – d) cu amendă de la 240 lei la 600 lei.

Refuzul de a furniza informatii cu privire la situatia patrimoniala a contribuabilului constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda potrivit Codului de Procedura Fiscala.

Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii stabilite.

Impozit pe cladiri

Orice persoană care dobândeşte, construieşte sau înstrăinează o clădire are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală în termen de 30 de zile de la data dobândirii, înstrăinării sau construirii. Declaraţia trebuie însoţită de următoarele acte:
în cazul dobândirii unei clădiri vor prezenta în original şi copie:
actul de dobândire a proprietăţii clădirii;
– planuri/schite cadastrale.
în cazul construirii unei clădiri vor prezenta în original şi copie:
– autorizaţie de construcţie;
– procesul verbal de recepţie finală;
– Declaratie de regularizare taxei autorizatie constructie emisă de Primăria Municipiului Tulcea;
– memoriu justificativ;
– planuri/schiţe cadastrale.
Orice persoană care extinde, îmbunătăţeşte, demolează, distruge sau modifică în alt mod o clădire existentă are obligaţia să depună o declaraţie în acest sens la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de la data la care s-au produs aceste modificări. Declaraţia trebuie însoţită de următoarele acte:
– în cazul extinderii/îmbunătăţirii unei clădiri vor prezenta în original şi copie:
– autorizaţia de construire;
– procesul verbal de finalizare a lucrărilor;
– memoriu justificativ;
– planuri cadastrale.
– Declaratia de regularizare a taxei pentru obtinerea autorizatiei de constreuctie.
– în cazul demolării/distrugerii unei clădiri vor prezenta în original şi copie:
– autorizaţia de demolare;
– procesul verbal de demolare.
(1) În cazul persoanelor fizice pentru clădirile executate potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 50/1991, data dobândirii clădirii se consideră după cum urmează:
– pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, data întocmirii procesului-verbal de recepţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data terminării efective a lucrărilor;
– pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizaţia de construire, data din aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepţie în termenul prevăzut de lege;
– pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii autorizaţiei, în condiţiile legii, la data expirării acestui termen şi numai pentru suprafaţa construită desfăşurată care are elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speţă pereţi şi acoperiş. Procesul-verbal de recepţie se întocmeşte la data expirării termenului prevăzut în autorizaţia de construire, consemnându-se stadiul lucrărilor, precum şi suprafaţa construită desfăşurată în raport de care se stabileşte impozitul pe clădiri.
(2) Prin grija structurilor de specialitate cu atribuţii în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii din aparatul propriu al autorităţilor administraţiei publice locale, denumite în continuare structuri de specialitate, se întocmesc procesele-verbale menţionate la alin. (1) care servesc la înregistrarea în evidenţele fiscale, în registrele agricole sau în orice alte evidenţe cadastrale, după caz, precum şi la determinarea impozitului pe clădiri.

Înstrăinarea unei clădiri, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra clădirii respective nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasată clădirea sau al celei unde îşi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauză, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul de atestare fiscală emis de compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care se înstrăinează clădiri cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.

Declaraţiile fiscale se depun în termen de 30 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate ,dreptului de folosinta sau de la data apariţiei oricăreia dintre următoarele situaţii:
– intervin schimbări privind domiciliul fiscal al contribuabilului;
– se realizează modificări ce conduc la recalcularea impozitului pe clădiri datorat;
– intervin schimbări privind situaţia juridică a contribuabilului, de natura să conducă la modificarea impozitului pe clădiri.
– intervin schimbări privind numele şi prenumele.
Obligativitatea depunerii declaraţiilor fiscale, revine şi contribuabililor care se încadrează într-una din categoriile de facilităţi şi scutiri de la plată impozitului datorat.

Declaraţia specială pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat, în cazul persoanelor fizice deţinătoare a mai multor clădiri se depune separat pentru fiecare clădire la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale atât la adresa de domiciliu cât şi cele în a căror rază sunt situate clădirile respective.

În cazul contribuabililor care dobândesc clădiri ce se supun impozitului majorat declaraţia de impunere se depune în termen de 30 de zile de la data dobândirii acestora.

Pentru veridicitatea datelor înscrise în declaraţiile de impunere întreaga răspundere juridică o poartă contribuabilul atât în cazul în care este semnatar al declaraţiei respective, cât şi în cazul în care semnatar al declaraţiei este o persoană mandatată în acest sens de contribuabil.

Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în 2 rate egale, respectiv:
– rata I, până la data de 31 martie inclusiv;
– rata a II-a, până la data de 30 septembrie inclusiv;
În cazul în care termenul de plată expiră într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte până în ziua lucrătoare imediat următoare.

Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către persoanele fizice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat.

Contribuabilii persoane fizice sunt obligaţi să depună declaraţiile fiscale chiar dacă aceştia beneficiază de reducere sau de scutire la plata impozitului pe clădiri, ori pentru clădirile respective nu se datorează impozit pe clădiri.
Bonificaţie
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe cladiri către bugetul local până la data de 31 martie 2011, se acordă o bonificaţie de 10%.

Sancţiuni
Constituie contravenţii următoarele fapte:
– depunerea peste termen a declaraţiilor fiscale;
– nedepunerea declaraţiilor fiscale;
– nerespectarea prevederilor referitoare la înstrăinarea, înregistrarea/radierea clădirilor, precum şi la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;
– refuzul de a furniza informaţii sau documente în vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale au competenţa de a solicita informaţii şi documente cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, iar notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, organele de poliţie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi orice altă entitate care deţine informaţii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, după caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil, au obligaţia furnizării acestora fără plată, precum şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.
Contravenţia prevazută la lit. a) se sancţionează astfel:
– Cu amenda de 60 lei pentru depunerea peste termen a declaratiilor de impunere cu o vechime de pana la 1 an;
– Cu amenda de 240 lei pentru depunerea peste termen a declaratiilor de impunere cu o vechime de peste 1 an.
Contravenţiile prevăzute la lit. b) – d) cu amendă de la 240 lei la 600 lei.

Refuzul de a furniza informatii cu privire la situatia patrimoniala a contribuabilului, constituie contraventie si se sanctioneaza potrivit prevederilor Codului de Procedura Fiscala.

Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii stabilit.

Impozit mijloace de transport

Orice persoană fizica ce a dobândit/înstrăinat dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport are obligatia sa depuna declaratia fiscala la compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale in a carui raza de competenta isi are domiciliul fiscal, indiferent de durata detinerii mijlocului de transport respectiv, chiar si in cazul in care, in aceeasi zi, imediat dupa dobandire, are loc instrainarea acestui obiect impozabil, prin depunerea unei declaratii fiscale, insotita de următoarele acte:
– în cazul dobândirii unui mijloc de transport se vor anexa:
– certificatul de inmatriculare a mijlocului de transport, copie conform cu originalul;
– fişa de înmatriculare a mijlocului de transport, original si copie;
– cartea de identitate a mijlocului de transport, in copie conform cu originalul;
– factura / contractul de vanzare cumparare/ sau orice act sub semnatura privata prin care a fost dobândit mijlocul de transport copie conform cu originalul;
– certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal , în vederea întocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate;
Persoanele fizice au obligaţia să depună declaraţii fiscale, chiar dacă, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, pentru acestea nu datorează impozitul pe mijloacele de transport sau sunt scutite de la plata acestui impozit.

Orice persoana care dobandeste un mijloc de transport in statele membre ale Uniunii Europene, are obligatia de a depune o declaratie fiscala cu privire la mijlocul de transport, dobandit la compartimentul de specialitate al unitatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala isi are domiciliul, potrivit actului de identitate , in termen de 30 zile inclusiv de la modificarea survenita , cu urmatoarele acte:

a) actul de proprietate a mijlocului de transport ,in copie conform cu originalul;

b) traducerea actului de proprietate , in original;

c) certificatul de inmatriculare a mijlocului de transport/cartea de identitate a mijlocului de transport, copie conform cu originalul;

Înstrăinarea unui mijloc de transport, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport respectiv nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este înregistrat mijlocul de transport, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul de atestare fiscală emis de compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care se înstrăinează mijloace de transport cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.

Actele de transfer a dreptului de proprietate asupra mijloacelor de transport trebuie să fie însoţite de un certificat de atestare fiscală emis de organele fiscale locale în a căror rază teritorială se află înregistrat fiscal mijlocul de transport. Prin certificatul de atestare fiscală se atestă achitarea la zi a tuturor obligaţiilor bugetare locale scadente la data de întâi a lunii următoare înstrăinării. În certificatul de atestare fiscală nu se cuprind creanţele bugetare aflate în litigiu, în schimb se va menţiona despre faptul că sunt în litigiu creanţe în cuantum de… lei.

Înstrăinarea mijloacelor de transport fără respectarea prevederilor de mai sus conduce la nulitatea actelor de înstrăinare a dreptului de proprietate. Nulitatea se sesizează de orice persoană interesată la instanţa de judecată competentă. Declararea nulităţii actului de înstrăinare se comunică organului fiscal, contribuabililor implicaţi şi unităţilor teritoriale ale Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor în vederea rectificării situaţiei fiscale şi evidenţei privind înmatriculările auto.

Impozitul /taxa pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, respectiv:
– rata I, până la data de 31 martie inclusiv;
– rata a II-a, până la data de 30 septembrie inclusiv.
Deţinătorii, persoane fizice sau juridice străine, care solicită înmatricularea temporară a mijloacelor de transport în România, în condiţiile legii, au obligaţia să achite integral, la data solicitării, impozitul datorat pentru perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care se înmatriculează şi până la sfârşitul anului fiscal respectiv.

În situaţia în care înmatricularea priveşte o perioadă care depăşeşte data de 31 decembrie a anului fiscal în care s-a solicitat înmatricularea, deţinătorii care solicită înmatricularea temporară a mijloacelor de transport au obligaţia să achite integral impozitul pe mijlocul de transport, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, astfel:
– în cazul în care înmatricularea priveşte un an fiscal, impozitul anual;
– în cazul în care înmatricularea priveşte o perioadă care se sfârşeşte înainte de data de 1 decembrie a aceluiaşi an, impozitul aferent perioadei cuprinse între data de 1 ianuarie şi data de întâi a lunii următoare celei în care expiră înmatricularea.

Impozitul/taxa anual(a) pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul/taxa este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.

În vederea stabilirii impozitului pe mijloace de transport, contribuabilii care deţin autovehicule de transport marfa, au obligaţia de a depune o declaraţie pe proprie răspundere pentru fiecare vehicul, până la data de 31 martie 2011, din care să rezulte dacă vehiculul a efectuat sau urmează să efectueze cel puţin o operaţiune de transport rutier internaţional.
Bonificaţie
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijloacele de transport către bugetul local până la data de 31 martie 2011, pentru persoanele fizice se acordă o bonificaţie de 5%.
Sancţiuni
Constituie contravenţii următoarele fapte:
– depunerea peste termen a declaraţiilor fiscale, precum şi a declaraţiilor pe proprie răspundere în cazul autovehiculelor prevăzute la punctele 1.2 şi 1.3;
– nedepunerea declaraţiilor fiscale, precum şi a declaraţiilor pe proprie răspundere în cazul autovehiculelor prevăzute la punctele 1.2 şi 1.3;
– nerespectarea prevederilor referitoare la înstrăinarea, înregistrarea/radierea mijloacelor de transport, precum şi la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;
– refuzul de a furniza informaţii sau documente în vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale au competenţa de a solicita informaţii şi documente cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, iar notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, organele de poliţie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi orice altă entitate care deţine informaţii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, după caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil, au obligaţia furnizării acestora fără plata, precum şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.
Contravenţia prevazută la lit. a) se sancţionează astfel:
– cu amenda de 240 lei pentru depunerea peste termen a declaratiilor de impunere cu o vechime de pana la 1 an;
– cu amenda de 960 lei pentru depunerea peste termen a declaratiilor de impunere cu o vechime de peste 1 an.
Contravenţiile prevăzute la lit. b) – d) cu amendă de la 960 lei la 2.400 lei.

Refuzul de a furniza informatii/documente cu privire la situatia bunurilor mobile constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda stabilita potrivit Codului de Procedura Fiscala.

Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexa li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii stabilite.

Taxa vehicule lente

Pentru vehiculele lente existente în patrimoniul persoanelor fizice la data de 1 ianuarie, taxa datorată pentru întregul an fiscal se achită in doua transe egale, astfel:
– transa I, pana la 31 martie inclusiv;
– transa II, pana la 30 septembrie inclusiv;
Pentru vehiculele lente dobândite după data de 1 ianuarie, taxa se datorează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a dobândit vehiculul lent, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal respectiv.

În cazul în care termenul de plată expiră într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte până în ziua lucrătoare imediat următoare.

Taxa pentru vehicule lente de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

Pentru vehiculele lente înstrăinate taxa se dă la scădere începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a avut loc înstrăinarea, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului respectiv, regularizarea sumelor achitate în plus făcând obiectul compensării cu alte impozite şi taxe exigibile la acea dată sau al restituirii către contribuabil.

Contribuabilii sunt obligaţi să depună declaraţiile fiscale pentru stabilirea taxei asupra vehiculului lent la compartimentele de specialitate ale autorităţilor adimistraţiei publice locale în a căror rază teritorială îşi are domiciuliul/sediul/punctul de lucru în termen de 30 zile de la dobândire/înstrăinare şi orice altă modificare survenită.
Constituie contravenţii următoarele fapte:
– depunerea peste termen a declaraţiilor fiscale;
– nedepunerea declaraţiilor fiscale;
– refuzul contribuabilului sau a altei persoane imputernicită de acesta de a furniza organului fiscal informatţiile necesare pentru determinarea stării de fapt fiscale.
Contravenţia prevazută la lit. a) se sancţionează astfel:
– cu amenda de 60 lei pentru depunerea peste termen a declaratiilor de impunere cu o vechime de pana la 1 an;
– cu amenda de 240 lei pentru depunerea peste termen a declaratiilor de impunere cu o vechime de peste 1 an.
Contravenţiile prevăzute la lit. b) – d) cu amendă de la 240 lei la 600 lei.

Contravenţia prevazută la lit.c) se sancţionează potrivit O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Taxa habitat

Taxa constituie venit cu destinaţie specială, este fundamentată pe necesitatea asigurării curăţeniei municipiului şi se utilizează în scopul asigurării colectării şi transportului rezidurilor menajere din recipienţii proprii sau închiriaţi (containere, europubele, etc.), precum şi pentru depozitarea şi neutralizarea acestora la rampa ecologică.

Taxa de habitat este datorată numai de persoane fizice – locuitori ai Municipiului Tulcea.

Toate persoanele juridice care îşi desfăşoară activitatea permanentă sau temporară pe teritoriul administrativ al Municipiului Tulcea, nu plătesc taxa de habitat – dar trebuie să aibă încheiate contracte directe cu prestatorii de servicii specializaţi pentru ridicarea, transportul, depozitarea şi neutralizarea deşeurilor produse, precum şi să contracteze şi să efectueze acţiunile necesare de dezinsecţie şi deratizare a sediilor şi punctelor de lucru ori de câte ori este necesar.
Cuantumul taxei este de: 7.67lei/lună/persoană ( 92 lei/an/persoana) constituita din:
– colectare, transport deseuri menajere si asimilate acestora = 5.00 lei/pers/luna
– depozitare,procesare deseuri menajere si asimilate acestora = 1,77 lei/pers/luna
– deratizare, dezinsectie,dezinfectie = 0,64 lei/pers/luna
– ecologizare, dezvoltare = 0,26 lei/pers/luna
– TOTAL I / LUNA / PERSOANA = 7,67 lei/pers/luna
– TOTAL II / AN / PERSOANA = 92 lei/pers/an

Diferentele se vor suporta din Bugetul local , astfel :
I . COLECTARE + TRANSPORT deseuri menajere si asimilate acestora :

0,20 lei/pers/luna x 12 luni x 64.118 pers = 153.883,20 lei / an
II. DEPOZITARE + PROCESARE deseuri menajere si asimilate acestora :

0,22 lei/pers/luna x 12 luni x 64.118 pers = 169.271,52 lei / an
TOTAL = 323.154,72 lei / an

Suma reprezinta 5,48 % din valoarea taxei de habitat .
Scutiri si facilitati :
Sunt scutite de la plata taxei de habitat următoarele categorii de contribuabili:
– veteranii de război precum şi văduvele de război şi văduvele vederanilor de război care nu s-au recăsătorit.
– persoana fizica, cetăţean roman, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 a avut de suferit persecutii din motive etnice, după cum urmează:
– a fost deportata în ghetouri şi lagare de concentrare din străinătate;
– a fost privată de libertate în locuri de detenţie sau în lagare de concentrare;
– a fost strămutată în alta localitate decât cea de domiciliu;
– a făcut parte din detasamentele de munca forţată;
– a fost supravietuitoare a trenului morţii;
– este soţul/sotia persoanei asasinate sau executate din motive etnice, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;
– persoana care, după data de 6 martie 1945, pe motive politice:
– a executat o pedeapsa privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitiva sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracţiuni politice;
– a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune;
– a fost internată în spitale de psihiatrie;
– a avut stabilit domiciliu obligatoriu;
– a fost strămutată într-o alta localitate;
– soţul/sotia celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminati în timpul detentiei, internati abuziv în spitale de psihiatrie, stramutati, deportati în străinătate sau prizonieri, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;
– soţul/sotia celui decedat după ieşirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după întoarcerea din strămutare, din deportare sau din prizonierat, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;
– soţul/sotia celui decedat în condiţiile prevăzute la alineatele precedente şi care, din motive de supravietuire, a fost nevoit sa divorteze de cel închis, internat abuziv în spitale de psihiatrie, deportat, prizonier sau stramutat, dacă nu s-a recăsătorit şi dacă poate face dovada ca a convieţuit cu victima pana la decesul acesteia;
– persoana care a fost deportata în străinătate după 23 august 1944;
– persoana care a fost constituită în prizonier de către partea sovietica după data de 23 august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de aceasta data, a fost reţinută în captivitate după încheierea armistitiului ;
– persoana care are calitatea de luptător în rezistenţa anticomunistă, precum şi cea din rezistenţa armată care a participat la acţiuni de împotrivire cu arma şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist ;
– Locuitorii din Cartierul Vararie – Balta.
– Contribuabilii care domiciliază în suburbia Tudor Vladimirescu beneficiază de reducerea cu 50% a taxei de habitat.

Scutirea de la plata taxei de habitat, se acordă pe bază de cerere, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului, începând cu luna următoare celei în care persoana în cauză depune cererea insotita de actele prin care se atestă situaţia respectivă. Copia actului rămâne ca document oficial la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, care îl certifica pentru conformitate.

Scutirea se acordă persoanelor deţinătoare de legitimaţii de veterani de război sau hotărâri care atestă calitatea de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990 sau al Legii nr. 189/2000.

Taxa de habitat se stabileşte pe baza declaraţiilor de impunere depuse de către contribuabili, în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricărei modificări în ceea ce priveşte numărul de persoane care locuiesc în imobil.

Declararea se va face pe propria răspundere sub sancţiunile aplicate faptei de fals în actele publice.

În vederea urmăririi corectitudinii declarării numărului de persoane cu domiciliul si/ sau viza de resedinta, si/sau care locuiesc fara forme legale , în fiecare imobil ( apartament, spatiu, ) asociaţiile de proprietari(de locatari) au obligaţia să furnizeze, ori de câte ori este nevoie, informaţiile necesare legate de cele menţionate mai sus.

Scăderea de la plata taxei de habitat se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se depune cererea. În vederea scăderii de la plata taxei de habitat persoana interesată va depune o cerere la care va anexa documente justificative.

Impunerea la plata taxei de habitat se face începând cu data menţionată în declaraţie .

Contribuabilii, persoane fizice, sunt obligaţi să depună anual, pana la data de 31 ianuarie 2013 declaraţia de impunere, chiar dacă aceştia beneficiază de reducere sau sunt scutiţi la taxa de habitat.
În caz de deces scăderea taxei de habitat se efectuează cu data de întâi a lunii următoare apariţiei acestei situaţii şi necesită depunerea copiei după certificatul de deces.

Taxa de habitat se stabileşte pe baza declaraţiei de impunere depuse de contribuabili, şi se plăteşte anual, în 2 rate egale, respectiv:
– rata I, până la data de 31 martie inclusiv;

– rata a II-a, până la data de 30 septembrie inclusiv.
În cazul în care termenul de plată a taxei de habitat expiră într-o zi nelucrătoare, plata se consideră în termen dacă se efectuează în ziua lucrătoare imediat următoare.

Neplata în termenele scadente atrage , plata majorărilor de întârziere, stabilite prin hotărâri ale guvernului.
Sancţiuni

Constituie contravenţii următoarele fapte:

– Nedeclararea in termen de 30 zile, de la data aparitiei oricarei modificari privind numarul persoanelor care domiciliaza (au domiciliul stabil sau detin viza de resedinta ) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 70 lei si 279 lei , si/ sau declararea eronată a numarului persoanelor care domiciliaza , constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 279 lei si 696 lei.

– Refuzul de a furniza informatii organului fiscal , solicitate asociatiilor de proprietari/de locatari constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda potrivit Codului de Procedura Fiscala, si /sau nefurnizarea in termenul solicitat de catre organul fiscal, a informatiilor, de care asociatiile de proprietari /de locatari constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda potrivit Codului de Procedura Fiscala.
– Contravenţiilor prevăzute mai sus li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii stabilite.

Declararea ,constatarea , incasarea , urmarirea , executarea silita, a contravalorii taxei de habitat revine in competenta organului fiscal, Serviciul Impozite si Taxe.
Documentele necesare anexate Declaratiei privind stabilirea taxei de habitat sunt:

a)adeverinta eliberata de catre Asociatia de proprietari/locatari ,din care sa rezulte numarul locatarilor care au domiciliul, si/sau viza de resedinta, si /sau locuiesc fara forme legale/la adresa respectiva;

b)acte justificative privind schimbarea domiciliului /viza de resedinta .

c)declaratie data de catre doi vecini ,in sustinerea celor mentionate de contribuabil, cu domiciliul/viza de resedinta sau locuieste fara forme legale .
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute in prezenta Anexa din H.C.L.Tulcea se fac de catre functionarii imputerniciti din cadrul Serviciului Impozite si Taxe Tulcea.

Impozit pe spectacole

Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 15, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are urmatoarele obligaţii:
– a depune o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole;
– a înregistra biletele de intrare şi/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale care îşi exercită autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul;
– a anunţa tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul, precum şi în orice alt loc în care se vând bilete de intrare şi/sau abonamente;
– a preciza tarifele pe biletele de intrare şi/sau abonamente şi de a nu încasa sume care depăşesc tarifele precizate pe biletele de intrare şi/sau abonamente;
– a emite un bilet de intrare şi/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori;
– a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, documentele justificative privind calculul şi plata impozitului pe spectacole;
– a se conforma oricăror alte cerinţe privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidenţa şi inventarul biletelor de intrare şi al abonamentelor, care sunt precizate în normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, contrasemnate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi Agenţia Naţională pentru Sport.
Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect al impozitului, depunerea la timp a declaraţiei şi plata la timp a impozitului.

Contribuabilii care organizează activităţi artistice şi distractive de videotecă şi discotecă, în calitatea lor de plătitori de impozit pe spectacole, au obligaţia de a depune Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe spectacole, în cazul activităţilor artistice şi distractive de videotecă şi discotecă, până cel târziu la data de 15 inclusiv, pentru luna următoare.

Contribuabilii care organizeaza activitati distractive care au loc într-o videotecă sau discotecă au obligaţia să prezinte releveul suprafeţei incintei o dată cu depunerea declaraţiei fiscale şi ori de câte ori intervine o modificare a acestei suprafeţe.

Neplata la termene atrage şi plata majorărilor de întârziere, stabilite prin hotărâri ale guvernului.

Sancţiuni
Constituie contravenţii următoarele fapte:
– depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere;
– nedepunerea declaraţiilor de impunere.
Contravenţia prevazută la lit. a) se sancţionează cu amendă de la 240 lei la 960 lei, iar cele de la lit.b) cu amendă de la 960 lei la 2.400 lei.

În cazul persoanelor juridice, incălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1100 de lei la 5450 lei.

Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Taxa reclama si publicitate

A. Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate
Orice persoană, care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în Municipiul Tulcea în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană, datorează plata taxei prevăzute în prezentul articol, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale.

Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate pentru contribuabilii care încheie contracte de publicitate şi reclamă este de 3% din valoarea contractului exclusiv TVA.

Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate, se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia persoana prestează serviciile de reclamă şi publicitate.

Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde orice plată obţinută sau care urmează a fi obţinută pentru serviciile de reclamă şi publicitate, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată.

Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate.

Persoanele care datorează taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate au obligaţia depunerii unei Declaraţii anuale de impunere privind stabilirea taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate, cu privire la contractele de reclamă şi publicitate, sau înţelegerilor încheiate cu diverse persoane cărora le prestează serviciul de reclamă şi publicitate până la data de 31 ianuarie 2010.

În cazul în care intervin modificări ale bazei impozabile, persoanele care prestează serviciile de reclamă şi publicitate au obligaţia corectării declaraţiei anuale de impunere iniţială, prin depunerea unei Declaraţii rectificative până la sfârşitul lunii în care s-a produs modificarea.
B. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate au

obligatia să depună o Declaraţie anuală de impunere privind stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în raza căreia este amplasat panoul, afişajul sau structura de afişaj în termen de 30 zile de la data amplasării.

Taxa datorata se calculeaza prin inmultirea numarului de metri patrati sau a fractiunii de metru patrat a afisajului cu taxa stabilita de autoritatea deliberativa.

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează pentru a reflecta numărul de luni sau fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afişează în scop de reclamă şi publicitate.

Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, anticipat sau trimestrial, în patru rate egale, până la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 noiembrie, inclusiv.

Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate au obligaţia să depună o Declaraţie anuală de impunere privind stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate la compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea, cu privire la mijloacele de afişaj în scop de reclamă şi publicitate deţinute, până la data de 30 ianuarie 2011.

În cazul în care intervin modificări ale bazei impozabile, persoanele care au depus Declaraţia anuală de impunere au obligaţia corectării Declaraţiei de impunere iniţială prin depunerea unei Declaraţii rectificative.

Amplasarea afişelor şi reclamelor publicitare se va realiza pe baza autorizaţiei eliberate de autorităţile administraţiei publice.

Sunt interzise executarea şi montarea firmelor şi reclamelor fără obţinerea în prealabil a autorizaţiei de construire eliberata în conformitate cu prevederile art. 3 lit. h din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordinului ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 91/1991 pentru aprobarea formularelor şi a procedurilor de autorizare şi a conţinutului documentaţiilor prevăzute de Legea nr. 50/1991.

Amplasarea afişelor şi reclamelor publicitare pe raza Municipiului Tulcea se va face în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 955/15.06.2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local.
Sancţiuni
Constituie contravenţii următoarele fapte:
– depunerea peste termen a Declaraţiilor de impunere anuale referitoare la taxa de afişaj în scop de reclamă şi publicitate sau a Declaraţiilor de impunere anuale privind stabilirea taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate, şi se sancţionează cu amendă de la 60 lei la 240 lei;
– nedepunerea Declaraţiilor de impunere anuale referitoare la taxa de afişaj în scop de reclamă şi publicitate sau a Declaraţiilor de impunere anuale privind stabilirea taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate, şi se sancţionează cu amendă de la 240 lei la 600 lei;
– refuzul contribuabilului sau a altei persoane imputernicită de acesta de a furniza organului fiscal informatţiile necesare pentru determinarea stării de fapt fiscale.
Contravenţiilor prevăzute în prezentul articol li se aplică dispoziţiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia a jumătate din minimul amenzii.

Facilitati fiscale

IMPOZITUL PE CLADIRI
Impozitul pe clădiri nu se aplică pentru:

A. veteranii de război;

B. persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi.

Persoana fizică, cetăţean român, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecuţii din motive etnice, după cum urmează:
– a fost deportată în ghetouri şi lagare de concentrare din străinătate;
– a fost privată de libertate în locuri de detenţie sau în lagare de concentrare;
– a fost strămutată în altă localitate decât cea de domiciliu;
– a făcut parte din detaşamentele de muncă forţată;
– a fost supravieţuitoare a trenului morţii;
– este soţul/soţia persoanei asasinate sau executate din motive etnice, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;
Persoana care, după data de 6 martie 1945, pe motive politice:
– a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracţiuni politice;
– a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune;
– a fost internată în spitale de psihiatrie;
– a avut stabilit domiciliu obligatoriu;
– a fost strămutată într-o altă localitate;
– Soţul/soţia celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminaţi în timpul detenţiei, internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, strămutaţi, deportaţi în străinătate sau prizonieri, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

– Soţul/soţia celui decedat după ieşirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după întoarcerea din strămutare, din deportare sau din prizonierat, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

– Soţul/soţia celui decedat în condiţiile prevăzute la alineatele precedente şi care, din motive de supravieţuire, a fost nevoit să divorţeze de cel închis, internat abuziv în spitale de psihiatrie, deportat, prizonier sau strămutat, dacă nu s-a recăsătorit şi dacă poate face dovada că a convieţuit cu victimă până la decesul acesteia;

– Persoana care a fost deportată în străinătate după 23 august 1944;

– Persoana care a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după data de 23 august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reţinută în captivitate după încheierea armistiţiului.

Persoanele care au calitatea de luptători în rezistenţa anticomunistă conform O.U.G. 214/1999.

C. persoanele fizice prevăzute la art. 3 alin. (1) lit.b) şi art. 4 alin. (1) din Legea recunoştinţei faţă de eroii – martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr.341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004.

D. văduvele de război şi văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit.

E. persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul I invaliditate .

În cazul unei clădiri deţinute în comun de o persoană fizică prevăzută la A, B, C, D sau E scutirea se aplică integral pentru proprietăţile deţinute în comun de soţi.

Scutirea de la plata impozitului pe clădiri se aplică doar clădirii folosite ca domiciliu de persoanele fizice prevăzute la A, B, C, D sau E.

Scutirea de la plata impozitului prevăzută la A, B, C, D sau E se aplică începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii.

Persoanele fizice române care reabilitează sau modernizează termic clădirile de locuit pe care le deţin în proprietate, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 325/2002, sunt scutite de impozitul pentru aceste clădiri pe perioada de rambursare a creditului obţinut pentru reabilitarea termică, precum şi de taxele pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru lucrările de reabilitare termică.

Impozitul pe clădiri nu se datorează pentru clădirea unei persoane fizice dacă :
– clădirea este o locuintă nou realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996 republicată, pentru contribuabilii persoane fizice, titulari ai contractelor de construire a unei locuinţe cu credit sau ai contractelor de vânzare – cumpărare cu plata în rate a locuinţelor noi care se realizează în condiţiile art. 7-9 din legea menţionată mai sus, scutirea de la plata impozitului pe clădire se acordă pe timp de 10 ani de la data de întâi a lunii următoare celei în care a fost dobândită locuinţa respectivă.
– clădirea este realizată pe bază de credite, în condiţiile O.G. nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare, scutirea acordându-se pe o perioada de 10 ani de la data de întâi a lunii următoare celei în care a fost dobândită locuinţa respectivă.
Scutirile de impozit pentru clădirile menţionate la literele a şi b se aplică pentru o clădire timp de 10 ani de la data dobândirii acesteia. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia.
– clădirile care potrivit legii sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice.
– clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 -22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Scutirea de impozit prevăzută la pct. d) se aplică pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public.

Pentru a beneficia de aceste scutiri, persoanele în cauză vor prezenta o cerere împreună cu originalul şi copia actelor care le atestă această calitate, respectiv contractul de construire a unei locuinţe cu credit, contractul de vânzare – cumpărare cu plata în rate a locuinţei, contractul de dobândire a locuinţei, după caz, şi procesul – verbal de predare – primire/preluare a locuinţei în cauză, numai pentru o clădire. Aceste scutiri se acordă începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care prezintă cererea şi documentele conexe acesteia, numai până la expirarea perioadei de 10 ani de la data dobândirii locuinţei.
– clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată;
– clădirile trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în lipsă de moştenitori legali sau testamentari;
În vederea scutirii, persoanele în cauză trebuie să prezinte copii ale actelor care le atestă această calitate, respectiv:
– legitimaţie pentru veteranii de război, văduvele de război şi văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit;
– hotărâre pentru beneficiari ai Decretului – lege 118/1990 şi ai Legii 189/2000;
– brevet sau certificat pentru beneficiarii Legii 341/2004;
– adeverinţă şi certificat de încadrare în grad de handicap eliberate de Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului din cadrul Consiliului Judeţean Tulcea;
– copie după cartea sau buletinul de identitate;
– copie după actul de proprietate.
În situaţia în care beneficiarii acestor categorii de scutiri, nu sunt proprietari la adresa de domiciliu, atunci scutirea se aplică la primul imobil în ordinea dobândirii acestuia.
IMPOZITUL/TAXA PE TEREN
Impozitul şi taxa pe teren nu se aplică pentru:

A. veteranii de război;

B. persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi .

Persoana fizică, cetăţean român, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecuţii din motive etnice, după cum urmează:
– a fost deportată în ghetouri şi lagăre de concentrare din străinătate;
– a fost privată de libertate în locuri de detenţie sau în lagăre de concentrare;
– a fost strămutată în altă localitate decât cea de domiciliu;
– a făcut parte din detaşamentele de muncă forţată;
– a fost supravieţuitoare a trenului morţii;
– este soţul/soţia persoanei asasinate sau executate din motive etnice, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;
Persoana care, după data de 6 martie 1945, pe motive politice:
– a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracţiuni politice;
– a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune;
– a fost internată în spitale de psihiatrie;
– a avut stabilit domiciliu obligatoriu;
– a fost strămutată într-o altă localitate;
Soţul/soţia celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminaţi în timpul detenţiei, internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, strămutaţi, deportaţi în străinătate sau prizonieri, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

Soţul/soţia celui decedat după ieşirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după întoarcerea din strămutare, din deportare sau din prizonierat, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

Soţul/soţia celui decedat în condiţiile prevăzute la alineatele precedente şi care, din motive de supravieţuire, a fost nevoit să divorţeze de cel închis, internat abuziv în spitale de psihiatrie, deportat, prizonier sau strămutat, dacă nu s-a recăsătorit şi dacă poate face dovada că a convieţuit cu victima până la decesul acesteia;

Persoana care a fost deportată în străinătate după 23 august 1944;

Persoana care a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după data de 23 august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reţinută în captivitate după încheierea armistiţiului.

Persoanele care au calitatea de luptători în rezistenţa anticomunistă conform O.U.G. 214/1999.

C. persoanele fizice prevăzute la art. 3 alin. (1) lit.b) şi art. 4 alin. (1) din Legea recunoştinţei faţă de eroii – martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr.341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004.

D. văduvele de război şi văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit.

E. persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul I de invaliditate.

În cazul unui teren deţinut în comun de o persoană fizică prevăzută la A, B, C, D sau E scutirea se aplică integral pentru proprietăţile deţinute în comun de soţi.

Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplică terenului aferent clădirii utilizate de persoanele fizice prevăzute la literele B, C, E.

Persoanele prevăzute la literele A şi D beneficiază pe lângă scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale şi de scutire de la plata impozitului corespunzător terenurilor arabile, fâneţe şi păduri în suprafaţă de până la 5 ha.

Scutirea de la plata impozitului pentru persoanele fizice prevăzute la A, B, C, D sau E se aplică începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii.

În vederea scutirii, persoanele în cauză trebuie să prezinte copii ale actelor care le atestă această calitate, respectiv:
– legitimaţie pentru veteranii de război, văduvele de război şi văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit;
– hotărâre pentru beneficiari ai Decretului-Lege 118/1990 şi ai Legii 189/2000;
– brevet sau certificat pentru beneficiarii legii 341/2004;
– adeverinţă şi certificat de încadrare în grad de handicap eliberate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din cadrul Consiliului Judeţean Tulcea;
– copie după cartea sau buletinul de identitate;
– copie după actul de proprietate.
Impozitul pe teren nu se datorează pentru:
– terenul aferent unei clădiri, pentru suprafaţa de teren care este acoperită de o clădire ;
– terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public;
– terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 6 alin. 5 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public ;
– orice teren degradat sau poluat, inclus în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât durează ameliorarea acestuia;
– terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură, orice terenuri ocupate de iazuri, bălţi, lacuri de acumulare sau căi navigabile, cele folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone de protecţie definite în lege, precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei solului;
– terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public.
IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT
Impozitul pe mijloacele de transport nu se aplică pentru:

A. veteranii de război precum şi văduvele de război şi văduvele vederanilor de război care nu s-au recăsătorit ;

B. Persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinatate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

Persoana fizică, cetăţean român, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecuţii din motive etnice, după cum urmează:
– a fost deportată în ghetouri şi lagăre de concentrare din străinătate;
– a fost privată de libertate în locuri de detenţie sau în lagăre de concentrare;
– a fost strămutată în altă localitate decât cea de domiciliu;
– a făcut parte din detaşamentele de muncă forţată;
– a fost supravieţuitoare a trenului morţii;
– este soţul/soţia persoanei asasinate sau executate din motive etnice, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;
Persoana care, după data de 6 martie 1945, pe motive politice:
– a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracţiuni politice;
– a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune;
– a fost internată în spitale de psihiatrie;
– a avut stabilit domiciliu obligatoriu;
– a fost strămutată într-o altă localitate;
Soţul/soţia celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminaţi în timpul detenţiei, internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, strămutaţi, deportaţi în străinătate sau prizonieri, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

Soţul/soţia celui decedat după ieşirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după întoarcerea din strămutare, din deportare sau din prizonierat, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

Soţul/soţia celui decedat în condiţiile prevăzute la alineatele precedente şi care, din motive de supravieţuire, a fost nevoit să divorţeze de cel închis, internat abuziv în spitale de psihiatrie, deportat, prizonier sau strămutat, dacă nu s-a recăsătorit şi dacă poate face dovada că a convieţuit cu victima până la decesul acesteia;

Persoana care a fost deportată în străinătate după 23 august 1944;

Persoana care a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după data de 23 august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reţinută în captivitate după încheierea armistiţiului.

C. Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se aplică doar pentru un singur mijloc de transport, la alegerea persoanelor fizice prevăzute la punctele (a) şi (b);

D. Impozitul pe mijloacele de transport aferent unui singur autoturism tip hycomat sau a unui mototriciclu nu se aplică persoanelor fizice prevăzute la art. 3 alin. (1) lit.b) şi art. 4 alin. (1) din Legea recunostinţei faţă de eroii – martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004 ;

E. Autoturismele, motocicletele cu ataş şi mototriciclurile care aparţin persoanelor cu handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului acestora;

F. Vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare

În cazul unui mijloc de transport deţinut în comun de o persoană fizică care beneficiază de scutire, aceasta se aplică integral pentru proprietăţile deţinute în comun de soţi.

Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se aplică începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii.

În vederea scutirii, persoanele în cauză trebuie să prezinte copii ale actelor care atestă această calitate, respectiv:
– legitimaţie pentru veteranii de război;
– hotărâre pentru beneficiarii Decretului-Lege nr.118/1990 şi ai Legii nr. 189/2000;
– brevet sau certificat pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004;
– copie după cartea/buletinul de identitate;
– copie după actul de proprietate.
G. Contribuabilii care domiciliază în suburbia Tudor Vladimirescu beneficiază de reducerea cu 50% a impozitului datorat pe un singur mijloc de transport.
IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Impozitul pe spectacole nu se aplică spectacolelor organizate în scopuri umanitare.

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE
1. Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică instituţiilor publice, cu excepţia cazurilor când acestea fac reclamă unor activităţi economice.

2. Taxa pentru afisaj în scop de reclamă şi publicitate, nu se aplică unei persoane care închiriază panoul, afişajul sau structura de afişaj unei alte persoane, în acest caz taxa fiind platită de această ultimă persoană.

3. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se datorează pentru afişele, panourile sau alte mijloace de reclamă şi publicitate amplasate în interiorul clădirilor.

4. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică pentru panourile de identificare a instalaţiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulaţie, precum şi alte informaţii de utilitate publică şi educaţionale.

5. Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate pentru afişajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcţia lor, realizării de reclamă şi publicitate.

TAXA HABITAT
Sunt scutite de la plata taxei de habitat următoarele categorii de contribuabili:
– veteranii de război precum şi văduvele de război şi văduvele vederanilor de război care nu s-au recăsătorit.
persoana fizica, cetăţean roman, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 a avut de suferit persecutii din motive etnice, după cum urmează:
– a fost deportata în ghetouri şi lagare de concentrare din străinătate;
– a fost privată de libertate în locuri de detenţie sau în lagare de concentrare;
– a fost strămutată în alta localitate decât cea de domiciliu;
– a făcut parte din detasamentele de munca forţată;
– a fost supravietuitoare a trenului morţii;
– este soţul/sotia persoanei asasinate sau executate din motive etnice, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;
persoana care, după data de 6 martie 1945, pe motive politice:
– a executat o pedeapsa privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitiva sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracţiuni politice;
– a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune;
– a fost internată în spitale de psihiatrie;
– a avut stabilit domiciliu obligatoriu;
– a fost strămutată într-o alta localitate;
– soţul/sotia celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminati în timpul detentiei, internati abuziv în spitale de psihiatrie, stramutati, deportati în străinătate sau prizonieri, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;
– soţul/sotia celui decedat după ieşirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după întoarcerea din strămutare, din deportare sau din prizonierat, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;
– soţul/sotia celui decedat în condiţiile prevăzute la alineatele precedente şi care, din motive de supravietuire, a fost nevoit sa divorteze de cel închis, internat abuziv în spitale de psihiatrie, deportat, prizonier sau stramutat, dacă nu s-a recăsătorit şi dacă poate face dovada ca a convieţuit cu victima pana la decesul acesteia;
– persoana care a fost deportata în străinătate după 23 august 1944;
– persoana care a fost constituită în prizonier de către partea sovietica după data de 23 august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de aceasta data, a fost reţinută în captivitate după încheierea armistitiului ;
– persoana care are calitatea de luptător în rezistenţa anticomunistă, precum şi cea din rezistenţa armată care a participat la acţiuni de împotrivire cu arma şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist ;
– Locuitorii din Cartierul Vararie – Balta.
– Contribuabilii care domiciliază în suburbia Tudor Vladimirescu beneficiază de reducerea cu 50% a taxei de habitat.

Scutirea de la plata taxei de habitat, se acordă pe bază de cerere, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului, începând cu luna următoare celei în care persoana în cauză depune cererea insotita de actele prin care se atestă situaţia respectivă. Copia actului rămâne ca document oficial la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, care îl certifica pentru conformitate.

Scutirea se acordă persoanelor deţinătoare de legitimaţii de veterani de război sau hotărâri care atestă calitatea de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990 sau al Legii nr. 189/2000.

Scăderea de la plata taxei de habitat se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se depune cererea. În vederea scăderii de la plata taxei de habitat persoana interesată va depune o cerere la care va anexa documente justificative.

În caz de deces scăderea taxei de habitat se efectuează cu data de întâi a lunii următoare apariţiei acestei situaţii şi necesită depunerea copiei după certificatul de deces.

PROCEDURA DE ACORDARE A FACILITĂŢILOR FISCALE
Prin HG.nr.44 /22.01.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal se stabilesc scutirile şi facilităţile fiscale ce se acordă persoanelor fizice şi juridice de la plata impozitelor şi taxelor locale.

I). În conformitate cu art.286 alin.1-4 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, consiliile locale pot acorda scutiri şi facilităţi numai în cazul persoanelor fizice, prin reglementări neprevăzute în Codul fiscal, cum ar fi persoanele ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din ajutor de şomaj şi/sau ajutor social, vârsta înaintată, starea de sănătate, număr de copii, etc.
Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri sau o reducere a acestuia pentru o clădire folosită ca domiciliu de persoana fizică ce datorează acest impozit.
Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe teren sau o reducere a acestuia pentru terenul aferent clădirii folosite ca domiciliu al persoanei fizice care datorează acest impozit.
Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren sau o reducere a acestora pentru persoanele ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe tara ori constau în exclusivitate din ajutor de şomaj şi/sau ajutor social.
În cazul unei calamităţi naturale, consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren, precum şi a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism şi autorizaţiei de construire sau o reducere a acestora.
II). De asemenea, în conformitate cu dispoziţiile HG.nr.44/2004 privind Normele de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, facilităţile fiscale pot fi acordate prin hotărâri ale consiliilor locale adoptate în cursul anului pe baza criteriilor şi procedurilor stabilite de către acestea.

Pentru anul 2011 facilităţile vor consta în:

1. Reducerea cu 100% a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe terenul aferent clădirilor datorat de către contribuabilii persoane fizice, numai în următoarele cazuri:

1.1. – imobilul este utilizat numai pentru locuit;

1.2. – contribuabilul să nu depăşească în luna anterioară cererii un venit mediu pe membru de familie de 350 lei;

1.3. – contribuabilii persoane fizice – proprietari, membrii familiei precum şi alte persoane care domiciliază la acea adresă, să nu aibă datorii fiscale restante faţă de Consiliul Local Tulcea la data depunerii cererii;

1.4. – contribuabilii sau membrii familiei să nu deţină mijloace de transport cu tracţiune mecanică, cu excepţia celor destinate transportului persoanelor cu handicap şi care sunt adaptate acestui scop;

1.5. – contribuabilii sau membrii familiei să nu deţină în proprietate mai multe clădiri sau terenuri în Municipiul Tulcea sau în alte localităţi, indiferent de utilizarea acestora.

2. Reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe terenul aferent clădirilor datorat de către contribuabilii persoane fizice, numai în următoarele cazuri:

2.1. – imobilul este utilizat numai pentru locuit;

2.2. – contribuabilul să nu depăşească în luna anterioară cererii un venit mediu pe membru de familie cuprins între 350 lei şi 500 lei;

2.3. – contribuabilii persoane fizice – proprietari, membrii familiei precum şi alte persoane care domiciliază la acea adresă, să nu aibă datorii fiscale restante faţă de Consiliul Local Tulcea la data depunerii cererii;

2.4. – contribuabilii sau membrii familiei să nu deţină mijloace de transport cu tracţiune mecanică, cu excepţia celor destinate transportului persoanelor cu handicap şi care sunt adaptate acestui scop;

2.5. – contribuabilii sau membrii familiei să nu deţină în proprietate mai multe clădiri sau terenuri în Municipiul Tulcea sau în alte localităţi, indiferent de utilizarea acestora.

2.6. – contribuabilii care domiciliază în suburbia Tudor Vladimirescu.

III). Contribuabilii persoane fizice care se încadrează în scutirile şi facilităţile prevăzute de Codul fiscal, pe parcursul anului fiscal vor depune cereri însoţite de documente doveditoare la Primăria Municipiului Tulcea.

Actele doveditoare sunt:
declaraţie pe propria răspundere, sub sancţiunile art.292 Cod penal, că se încadrează
în scutirile şi facilităţile prevăzute de Codul fiscal – anexă la prezenta Procedură;
acte din care să rezulte veniturile tuturor membrilor familiei realizate în luna
anterioară cererii (adeverinţă de salariat, cupon pensie, etc.);
certificatele de naştere şi actele de identitate ale tuturor membrilor familiei;
extrasul de ROL de la Serviciul de Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei din care să reiasă că nu au datorii fiscale către bugetul local Tulcea.
Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea, va analiza cererile, va efectua ancheta socială, va întocmi documentaţia legală şi va propune Consiliului Local al Municipiului Tulcea aprobarea sau respingerea acestora.

În situaţiile prevăzute la art. 286 alin. (4), Direcţia de Administraţie Publică Locală va analiza cererile, va întocmi documentaţia legală şi va propune Consiliului Local al Municipiului Tulcea aprobarea sau respingerea acestora.

Consiliul Local va aproba reducerea sau scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi/sau teren, luând în considerare situaţia materială, familială şi socială precum şi starea de sănătate a contribuabililor.

În cazul în care, din analiza efectuată rezultă că solicitantul nu îndeplineşte condiţiile impuse de prezenta Procedură, dosarul se clasează. Clasarea şi motivele acesteia vor fi comunicate în scris solicitantului, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii.

În cazul în care se constată că sunt îndeplinite cumulativ toate condiţiile din prezenta Procedură, contribuabilului i se va acorda facilitatea pentru întreg anul, fără a se lua în considerare data depunerii cererii şi a actelor doveditoare.

IV). Reducerea cu 100% sau 50% a impozitului pe clădiri şi a terenului aferent acestora, se acordă numai proprietarului atât pentru bunurile proprii cât şi pentru cele comune soţilor, stabilite potrivit Codului familiei.

Taxe persoane juridice

Impozit pe teren

1. În cazul unui teren care a fost dobândit de o persoană în cursul anului, impozitul şi taxa pe teren se datorează cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care terenul a fost dobândit .

2. În cazul unui teren care a fost înstrăinat, în cursul anului, impozitul şi taxa pe teren încetează a se mai datora, cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care terenul a fost înstrăinat .

3. În cazurile prevăzute la alin. (1) sau (2), impozitul şi taxa pe teren se recalculează pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplică acelei suprafeţe.

În cazul în care încadrarea şi categoria de folosinţă a terenului se modifică în cursul unui an, impozitul sau taxa datorată se modifică începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a intervenit modificarea.

Ori de câte ori intervin modificări în registrul agricol, referitoare la terenuri deţinute în proprietate sau în folosinţă, după caz, de natura să conducă la modificarea impozitului sau taxei pe teren, funcţionarii publici cu atribuţii privind completarea, ţinerea la zi şi centralizarea datelor în registrele agricole au obligaţia de a comunica aceste modificări funcţionarilor publici din compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv Serviciul Impozite si Taxe, în termen de 30 zile lucrătoare de la data modificării.

Orice persoană juridică care dobândeşte teren are obligaţia de a depune o declaraţie de impunere în termen de 30 de zile, inclusiv, de la data dobândirii acestuia. Declaraţia trebuie însoţită de următoarele acte:
– copie a certificatului de înmatriculare a societăţii;
– actul de dobândire a proprietăţii terenului in forma autentica, în copie şi original;
– planuri/schiţe cadastrale;
Pentru orice teren căruia i se modifică categoria de folosinţă, persoana juridică are obligaţia de a depune o declaraţie privind modificarea categoriei de folosinţă a acestuia în termen de 30 de zile, inclusiv, de la data modificării categoriei de folosinţă.

Obligaţia de a depune declaraţie fiscală revine deopotrivă şi contribuabililor care înstrăinează teren.

Declaraţiile de impunere se depun în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăreia dintre următoarele situaţii:

a) intervin schimbări privind domiciliul fiscal al contribuabilului;

b) se realizează modificări ce conduc la recalcularea impozitului sau taxei pe teren datorat;

c) intervin schimbări privind situaţia juridică a contribuabilului, de natură să conducă la modificarea impozitului sau taxei pe teren.

Înstrăinarea unui teren, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra terenului respectiv nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau al celei unde îşi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauză, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul de atestare fiscală emis de compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care se înstrăinează terenuri cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.

Actele de transfer a dreptului de proprietate asupra imobilelor trebuie să fie însoţite de un certificat de atestare fiscală emis de organele fiscale locale în a căror rază teritorială se află înregistrat fiscal imobilul. Prin certificatul de atestare fiscală se atestă achitarea la zi a tuturor obligaţiilor bugetare locale scadente la data de întâi a lunii următoare înstrăinării. În certificatul de atestare fiscală nu se cuprind creanţele bugetare aflate în litigiu, în schimb se va menţiona despre faptul că sunt în litigiu creanţe în cuantum de… lei.

Înstrăinarea imobilelor fără respectarea prevederilor de mai sus conduce la nulitatea actelor de înstrăinare a dreptului de proprietate. Nulitatea se sesizează de orice persoană interesată la instanţa de judecată competentă. Declararea nulităţii actului de înstrăinare se comunică organului fiscal, contribuabililor implicaţi şi unităţilor teritoriale ale Agenţiei de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în vederea rectificarii situaţiei fiscale şi cadastrale.

În cazul în care ultima zi de depunere este zi nelucrătoare, declaraţia de impunere se consideră a fi depusă în termen dacă se face în ziua lucrătoare imediat următoare termenului de depunere.

Impozitul şi taxa pe teren se plătesc anual, în două rate egale, respectiv:
– rata I, până la data de 31 martie inclusiv;
– rata a II-a, până la data de 30 septembrie inclusiv;
Impozitul sau taxa anuală pe teren, datorată aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul sau taxa pe teren cumulat.

În cazul în care termenul de plată expiră într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte până în ziua lucrătoare imediat următoare.

Neplata în termenele scadente atrage şi plata majorărilor de întârziere, stabilite prin hotărâri ale guvernului.
Bonificaţie
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren către bugetul local până la data de 31 martie 2011, pentru persoanele juridice se acordă o bonificaţie de 5%.
Sancţiuni
Constituie contravenţii următoarele fapte:
– depunerea peste termen a declaraţiilor fiscale;
– nedepunerea declaraţiilor fiscale;
– nerespectarea prevederilor referitoare la înstrăinarea, dobandirea, modificarea terenurilor precum şi la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;
– refuzul de a furniza informaţii sau documente în vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale au competenţa de a solicita informaţii şi documente cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, iar notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, organele de poliţie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi orice altă entitate care deţine informaţii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, după caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil, au obligaţia furnizării acestora fără plata, precum şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.
– refuzul contribuabilului sau a altei persoane imputernicită de acesta de a furniza organului fiscal informatţiile necesare pentru determinarea stării de fapt fiscale.
Contravenţia prevazută la lit. a) se sancţionează astfel:
– Cu amenda de 240 lei pentru depunerea peste termen a declaratiilor de impunere cu o vechime de pana la 1 an;
– Cu amenda de 960 lei pentru depunerea peste termen a declaratiilor de impunere cu o vechime de peste 1 an.
Contravenţiile prevăzute la lit. b) – d) cu amendă de la 960 lei la 2.400 lei.

Contravenţia prevazută la lit.e) se sancţionează potrivit O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Impozit pe cladiri

Orice persoană care dobândeşte, construieşte sau înstrăinează o clădire sau modifica in orice fel valoarea de inventar a cladirii are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală în termen de 30 de zile de la data dobândirii, înstrăinării construirii sau modificarii.

Declaraţia trebuie însoţită de următoarele acte:
în cazul dobândirii unei clădiri vor prezenta în original şi copie:
– certificatul de înmatriculare al societăţii;
– actul de dobândire a proprietăţii clădirii;
– planuri cadastrale dupa caz;
– nota contabila si balanta de verificare aferenta lunii cand s-a efectuat inregistrarea.
în cazul construirii unei clădiri vor prezenta în original şi copie:
– nota contabila si balanţa de verificare a societăţii aferentă lunii în care a intervenit modificarea;
– procesul verbal de recepţie finală;
– nota de regularizare emisă de Primăria Municipiului Tulcea – Serviciul Urbanism si Amenjarea Teritoriului;
– autorizatia de construire;
– în cazul înstrăinării unei clădiri vor prezenta în original şi copie, actul de înstrăinare al clădirii.
în cazul reevaluării clădirii se vor prezenta următoarele documente:
– raportul de reevaluare al imobilului în original
– nota contabila si balanţa de verificare a societăţii aferentă lunii în care s-a efectuat reevaluarea
Termenul de depunere a declaraţiilor privind stabilirea impozitului pe clădiri în urma reevaluarii este 31.01.2011.

În cazul unei clădiri care a fost dobândită sau construită de o persoană în cursul anului, impozitul pe clădire se datorează de către persoana respectivă cu începere de la data de întâi a lunii urmatoare celei în care clădirea a fost dobândită sau construită.

Înstrăinarea unei clădiri, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra clădirii respective nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasată clădirea sau al celei unde îşi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauză, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul de atestare fiscală emis de compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care se înstrăinează clădiri cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.

Actele de transfer a dreptului de proprietate asupra imobilelor trebuie sa fie însoţite de un certificat de atestare fiscală emis de organele fiscale locale în a căror raza teritorială se află înregistrat fiscal imobilul. Prin certificatul de atestare fiscală se atestă achitarea la zi a tuturor obligaţiilor bugetare locale scadente la data de întâi a lunii următoare înstrăinării. În certificatul de atestare fiscală nu se cuprind creanţele bugetare aflate în litigiu, în schimb se va menţiona despre faptul că sunt în litigiu creanţe în cuantum de … lei.

Înstrăinarea imobilelor fără respectarea prevederilor de mai sus conduce la nulitatea actelor de înstrăinare a dreptului de proprietate. Nulitatea se sesizează de orice persoană interesată la instanţa de judecată competentă. Declararea nulităţii actului de înstrăinare se comunică organului fiscal, contribuabililor implicaţi şi unităţilor teritoriale ale Agenţiei de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în vederea rectificarii situaţiei fiscale şi cadastrale.

În cazul persoanelor juridice, în mod obligatoriu, în orice acte prin care se dobândeşte/înstrăinează dreptul de proprietate asupra unei clădiri se menţionează valoarea de achiziţie a acesteia, precum şi suprafaţa construită la sol a clădirii.

În cazul clădirilor dobândite prin hotărâri judecătoreşti, data dobândirii este data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti.

Impozitul pe clădiri, precum şi obligaţiile de plată accesorii acestuia, datorate până la data de întâi a lunii următoare celei în care se realizează înstrăinarea între vii a clădirii, reprezintă sarcina fiscală a părţii care înstrăinează. În situaţia în care prin certificatul fiscal eliberat de către compartimentul de specialitate se atestă existenţa unei asemenea sarcini fiscale, notarul public va refuza autentificarea actului notarial până la prezentarea documentului în original privind stingerea obligaţiilor respective.
Orice persoană care extinde, îmbunătăţeşte, demolează, distruge sau modifică în alt mod o clădire existentă are obligaţia să depună o declaraţie în termen de 30 de zile de la data la care s-au produs aceste modificări.

Declaraţia trebuie însoţită de următoarele acte:
în cazul extinderii/îmbunătăţirii unei clădiri vor prezenta în original şi copie:
– autorizaţia de construire ;
– procesul verbal de finalizare a lucrărilor ;
– nota contabila si balanţa de verificare a societăţii aferentă lunii în care a intervenit modificarea;
– nota de regularizare emisă de Primăria Municipiului Tulcea – Serviciul Urbanism si Amenjarea Teritoriului;
în cazul demolării/distrugerii unei clădiri vor prezenta în original şi copie:
– autorizaţia de demolare ;
– procesul verbal de demolare.
– nota contabila si balanţa de verificare a societăţii aferentă lunii în care a intervenit modificarea;
Pentru clădirile executate potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările ulterioare, data dobândirii clădirii se consideră după cum urmează:

a) pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, data întocmirii procesului-verbal de recepţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data terminării efective a lucrărilor;

b) pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizaţia de construire, data din aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepţie în termenul prevăzut de lege;

c) pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii autorizaţiei, în condiţiile legii, la data expirării acestui termen şi numai pentru suprafaţa construită desfăşurată care are elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speţă pereţi şi acoperiş. Procesul-verbal de recepţie se întocmeşte la data expirării termenului prevăzut în autorizaţia de construire, consemnându-se stadiul lucrărilor, precum şi suprafaţa construită desfăşurată în raport de care se stabileşte impozitul pe clădiri.

Procesele verbale de receptie se întocmesc de structurile de specialitate cu atribuţii în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii din aparatul propriu al autorităţilor administraţiei publice locale, si servesc la înregistrarea în evidenţele fiscale, în registrele agricole sau în orice alte evidenţe cadastrale, după caz, precum şi la determinarea impozitului pe clădiri.

Data dobândirii/construirii clădirii, pentru clădirile executate potrivit Legii nr. 50/1991, determină concomitent următoarele:

a) datorarea impozitului pe clădiri;

b) diminuarea suprafeţei de teren pentru care se datorează impozitul pe teren cu suprafaţa construită la sol a clădirii respective.

Pentru clădirile dobândite/construite, înstrăinate, demolate, distruse sau cărora li s-au adus modificări de natura extinderii, îmbunătăţirii ori distrugerii parţiale a celei existente, după caz, în cursul anului, impozitul pe clădiri se recalculează de la data de întâi a lunii următoare celei în care aceasta a fost dobândită/construită, înstrăinată, demolată, distrusă sau finalizată modificarea.

Contribuabilii persoane juridice sunt obligaţi să depună declaraţiile fiscale chiar dacă aceştia beneficiază de reducere sau de scutire la plata impozitului pe clădiri, ori pentru clădirile respective nu se datorează impozit pe clădiri.

Obligaţia de a depune declaraţie fiscală revine deopotrivă şi contribuabililor care înstrăinează clădiri.

Declaraţiile fiscale se depun în termen de 30 de zile de la data dobândirii sau de la data apariţiei oricăreia dintre următoarele situaţii:

a) intervin schimbări privind domiciliul fiscal al contribuabilului;

b) se realizează modificări ce conduc la recalcularea impozitului pe clădiri datorat;

c) intervin schimbări privind situaţia juridică a contribuabilului, de natură să conducă la modificarea impozitului pe clădiri.

d) intervin schimbări privind numele şi prenumele, în cazul contribuabilului – persoană fizică sau schimbări privind denumirea, în cazul contribuabilului – persoană juridică.
Impozitul şi taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, respectiv:
– rata I, până la data de 31 martie inclusiv;
– rata a II-a, până la data de 30 septembrie inclusiv;
Impozitul şi taxa anuală pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul şi taxa pe clădiri cumulat.

În cazul în care termenul de plată expiră într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte până în ziua lucrătoare imediat următoare.

Neplata în termenele scadente atrage şi plata majorărilor de întârziere, stabilite prin hotărâri ale guvernului.
Bonificaţie

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe cladiri către bugetul local până la data de 31 martie 2011 pentru persoanele juridice se acordă o bonificaţie de 5%.
Sancţiuni

Constituie contravenţii următoarele fapte:
– depunerea peste termen a declaraţiilor fiscale;
– nedepunerea declaraţiilor fiscale;
– nerespectarea prevederilor referitoare la înstrăinarea, înregistrarea/radierea clădirilor, precum şi la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate si orice alte modificari;
– refuzul de a furniza informaţii sau documente în vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale au competenţa de a solicita informaţii şi documente cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, iar notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, organele de poliţie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi orice altă entitate care deţine informaţii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, după caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil, au obligaţia furnizării acestora fără plată, precum şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.
– refuzul contribuabilului sau a altei persoane imputernicită de acesta de a furniza organului fiscal informatţiile necesare pentru determinarea stării de fapt fiscale.
Contravenţia prevazută la lit. a) se sancţionează astfel:
– Cu amenda de 240 lei pentru depunerea peste termen a declaratiilor de impunere cu o vechime de pana la 1 an;
– Cu amenda de 960 lei pentru depunerea peste termen a declaratiilor de impunere cu o vechime de peste 1 an.
Contravenţiile prevăzute la lit. b) – d) cu amendă de la 960 lei la 2.400 lei.

Contravenţia prevazută la lit.e) se sancţionează potrivit O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Taxa hoteliera

Unităţile de cazare au obligaţia de a vira taxa hotelieră la bugetul local, lunar, până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa hotelieră de la persoanele care au plătit cazarea.

Unităţile de cazare au obligaţia de a depune lunar o declaraţie, până la data stabilită pentru fiecare plată a taxei hoteliere, inclusiv.

Sancţiuni
Constituie contravenţii următoarele fapte:
– depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere;
– nedepunerea declaraţiilor de impunere.
– refuzul contribuabilului sau a altei persoane imputernicită de acesta de a furniza organului fiscal informatţiile necesare pentru determinarea stării de fapt fiscale.
Contravenţia prevazută la lit. a) se sancţionează cu amendă de la 240 lei la 960 lei, iar cele de la lit.b) cu amendă de la 960 lei la 2.400 lei.

Contravenţia prevazută la lit.c) se sancţionează potrivit O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Impozit mijloace transport

Orice contribuabil persoană juridică, care dobândeşte / înstrăinează / transferă un mijloc de transport sau îşi schimbă sediul / punctul de lucru are obligaţia de a depune o declaraţie cu privire la mijlocul de transport la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale pe a cărei rază teritorială îşi are sediul / punctul de lucru în termen de 30 de zile inclusiv, de la modificarea survenită.

În cazul dobândirii unui mijloc de transport declaraţia fiscală trebuie însoţită de următoarele acte:
– copie după certificatul de înmatriculare a societăţii;
– fişa de înmatriculare a mijlocului de transport;
– cartea de identitate a mijlocului de transport;
– factura sau contractul prin care a fost dobândit mijlocul de transport;
– certificatul de atestare fiscală eliberat în vederea întocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate;
Impozitul pe mijlocul de transport se datorează de contribuabil de la data de întâi a lunii următoare celei în care mijlocul de transport a fost dobândit.

Impozitul pe mijloacele de transport se dă la scădere începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a avut loc înstrăinarea sau radierea.

Înstrăinarea unui mijloc de transport, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport respectiv nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este înregistrat mijlocul de transport, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul de atestare fiscală emis de compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care se înstrăinează mijloace de transport cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.

Structurile teritoriale de specialitate ale Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor nu pot să radieze din evidenţele proprii mijloacele de transport cu tracţiune mecanică, potrivit art. 47 din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 31 ianuarie 2003, cu modificările ulterioare, dacă proprietarul nu prezintă certificatul de atestare fiscală prin care se atestă că are achitat impozitul pe mijloacele de transport aferent până la data de întâi a lunii următoare celei în care îndeplineşte condiţiile de scădere din evidenţele fiscale:

a) în cazul înstrăinării mijlocului de transport; sau

b) în cazul în care mijlocul de transport respectiv este scos din funcţiune; şi

c) numai dacă proprietarul care solicită radierea prezintă certificatul de atestare fiscală prin care atestă că are achitat impozitul aferent până la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a realizat transferul dreptului de proprietate al mijlocului de transport respectiv.

Structurile teritoriale de specialitate ale Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor au obligaţia ca la înmatricularea autovehiculelor dobândite prin acte juridice între vii să solicite certificatul de atestare fiscală prin care se atestă că persoana care a înstrăinat mijlocul de transport respectiv are achitată taxa aferentă până la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a realizat transferul dreptului de proprietate.

Actele de transfer a dreptului de proprietate asupra mijloacelor de transport trebuie să fie însoţite de un certificat de atestare fiscală emis de organele fiscale locale în a căror rază teritorială se află înregistrat fiscal mijlocul de transport. Prin certificatul de atestare fiscală se atestă achitarea la zi a tuturor obligaţiilor bugetare locale scadente la data de întâi a lunii următoare înstrăinării. În certificatul de atestare fiscală nu se cuprind creanţele bugetare aflate în litigiu, în schimb se va menţiona despre faptul că sunt în litigiu creanţe în cuantum de… lei.

Înstrăinarea mijloacelor de transport fără respectarea prevederilor de mai sus conduce la nulitatea actelor de înstrăinare a dreptului de proprietate. Nulitatea se sesizează de orice persoană interesată la instanţa de judecată competentă. Declararea nulităţii actului de înstrăinare se comunică organului fiscal, contribuabililor implicaţi şi unităţilor teritoriale ale Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor în vederea rectificării situaţiei fiscale şi evidenţei privind înmatriculările auto.

Mijloacele de transport noi, care nu au fost înmatriculate niciodată, înregistrate ca marfă în contabilitatea producătorilor sau dealerilor nu intră sub incidenţa prevederilor celor două paragrafe de mai sus.

La înstrăinarea unui mijloc de transport, proprietarul acestuia, potrivit art. 10 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere, în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 30 august 2000, cu modificările şi completările ulterioare, va transmite dobânditorului cartea de identitate a vehiculului, precum şi certificatul fiscal prin care se atestă că are achitat impozitul aferent, până la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a realizat transferul dreptului de proprietate, ca anexă la contractul de vânzare-cumpărare.

Înstrăinarea priveşte pierderea proprietăţii pe oricare dintre următoarele căi:
– transferul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege;
furtul mijlocului de transport respectiv, furt înregistrat la autorităţile competente în condiţiile legii şi pentru care acestea eliberează o adeverinţă în acest sens, până la data restituirii mijlocului de transport furat către proprietarul de drept, în situaţia în care vehiculul este recuperat, ori definitiv, în situaţia în care bunul furat nu poate fi recuperat;
– radierea constă în scoaterea din evidenţele fiscale ale compartimentelor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale a mijloacelor de transport cu grad avansat de uzură fizică, deteriorate sau care au piese lipsă, fiind improprii îndeplinirii funcţiilor pentru care au fost create, cazuri în care scăderea de la impozitul pe mijloacele de transport se face prin prezentarea unor documente din care să reiasă că mijlocul de transport a fost dezmembrat de o persoană fizică sau de o persoană juridică specializată, care este autorizată să efectueze servicii tehnice auto, potrivit legii.
In situaţiile în care contribuabilii persoane juridice dobândesc în străinătate dreptul de proprietate asupra mijloacelor de transport, data dobândirii se consideră:

1. data emiterii de către autoritatea vamală română a primului document în care se face referire la mijlocul de transport în cauză, în cazul persoanelor care le dobândesc din alte state decât cele membre ale Uniunii Europene;

2. data înscrisă în documentele care atestă dobândirea din statele membre ale Uniunii Europene, pentru cele dobândite după data de 1 ianuarie 2007.

În vederea radierii mijlocului de transport din evidenţele fiscale persoana juridică are obligaţia să depună în termen de 30 de zile de la data încheierii copie după factura fiscală prin care a fost înstrăinat sau după certificatul de radiere emis de către organele competente.

Impozitul pe mijloacele de transport nu se dă la scădere pentru perioada în care acestea se află în reparaţii curente, reparaţii capitale, conservare sau nu sunt utilizate din oricare alt motiv, inclusiv din lipsa unor piese de schimb din reţeaua comercială sau de la unităţile de reparaţii de profil.

Pentru mijloacele de transport scoase din funcţiune şi pentru care contribuabilul nu mai poate face dovada existenţei fizice, scăderea de la plata impozitului pe mijloace de transport se face prin prezentarea unui document din care să reiasă că acesta a fost dezmembrat în condiţiile O.G. nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfaşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz.

În cazul schimbării domiciliului, a sediului sau a punctului de lucru, pe teritoriul României, contribuabilii proprietari de mijloace de transport supuse impozitului au obligaţia să declare, în termen de 30 de zile, la compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale din raza administrativ-teritorială unde sunt înregistrate aceste mijloace de transport, data schimbării şi noua adresă. În baza declaraţiei fiscale, compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale transmite dosarul în vederea impunerii, în termen de 15 zile, compartimentului de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale de la noul domiciliu, sediu sau punct de lucru, după caz, specificând că, în baza confirmării primirii, va da la scădere impozitul cu începere de la data de întâi a lunii în care s-a schimbat domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, urmând ca impunerea să se stabilească cu începere de la aceeaşi dată la noua adresă.

Compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale de la noul domiciliu, sediu sau punct de lucru, după caz, verifică pe teren, înainte de confirmarea primirii dosarului, exactitatea datelor privind noua adresă, confirmând preluarea debitului în termenul prevăzut de lege.

În cazul contribuabililor proprietari de mijloace de transport supuse impozitului, plecaţi din localitatea unde au declarat că au domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, fără să încunoştinţeze despre modificările intervenite, impozitele aferente se debitează în evidenţele fiscale, urmând ca ulterior să se facă cercetări pentru a fi urmăriţi la plată, potrivit reglementărilor legale.

În cazul în care prin cercetările întreprinse se identifică noua adresă, compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în evidenţa cărora se află mijloacele de transport respective vor transmite debitele la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale din raza administrativ-teritorială unde contribuabilii şi-au stabilit noua adresă, în condiţiile legii.

Orice persoană juridică ce a dobândit/înstrăinat dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport are obligaţia să depună declaraţia fiscală la compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale în a cărui rază de competenţă îşi are domiciliul fiscal, indiferent de durata deţinerii mijlocului de transport respectiv, chiar şi în cazul în care, în aceeaşi zi, imediat după dobândire, are loc înstrăinarea acestui obiect impozabil.

Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, respectiv:
– rata I, până la data de 31 martie inclusiv;
– rata a II-a, până la data de 30 septembrie inclusiv;
Deţinătorii, persoane juridice străine, care solicită înmatricularea temporară a mijloacelor de transport în România, în condiţiile legii, au obligaţia să achite integral, la data solicitării, impozitul datorat pentru perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care se înmatriculează şi până la sfârşitul anului fiscal respectiv.

În situaţia în care înmatricularea priveşte o perioadă care depăşeşte data de 31 decembrie a anului fiscal în care s-a solicitat înmatricularea, deţinătorii prevăzuţi la alin. precedent au obligaţia sa achite integral impozitul pe mijlocul de transport, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, astfel:
în cazul în care înmatricularea priveşte un an fiscal, impozitul anual;
în cazul în care înmatricularea priveşte o perioadă care se sfârşeşte înainte de data de 1 decembrie a aceluiaşi an, impozitul aferent perioadei cuprinse între data de 1 ianuarie şi data de întâi a lunii următoare celei în care expiră înmatricularea.
Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabilii persoane juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.

În cazul în care termenul de plată expiră într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte până în ziua lucrătoare imediat următoare.

Neplata în termenele scadente atrage şi plata majorărilor de întârziere, stabilite prin hotărâri ale guvernului.
Bonificaţie

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului mijloacelor de transport către bugetul local până la data de 31 martie 2011, pentru persoanele juridice se acordă o bonificaţie de 5%.
Sancţiuni

Constituie contravenţii următoarele fapte:
– depunerea peste termen a declaraţiilor fiscale, precum şi a declaraţiilor pe proprie răspundere în cazul autovehiculelor prevăzute la punctele 1.2 şi 1.3;
– nedepunerea declaraţiilor fiscale, precum şi a declaraţiilor pe proprie răspundere în cazul autovehiculelor prevăzute la punctele 1.2 şi 1.3;
nerespectarea prevederilor referitoare la înstrăinarea, înregistrarea/radierea mijloacelor de transport, precum şi la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;
– refuzul de a furniza informaţii sau documente în vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale au competenţa de a solicita informaţii şi documente cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, iar notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, organele de poliţie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi orice altă entitate care deţine informaţii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, după caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil, au obligaţia furnizării acestora fără plata, precum şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora
– refuzul contribuabilului sau a altei persoane imputernicită de acesta de a furniza organului fiscal informatţiile necesare pentru determinarea stării de fapt fiscale.
Contravenţia prevazută la lit. a) se sancţionează astfel:
– Cu amenda de 240 lei pentru depunerea peste termen a declaratiilor de impunere cu
vechime de pana la 1 an;
– Cu amenda de 960 lei pentru depunerea peste termen a declaratiilor de impunere cu o vechime de peste 1 an.
Contravenţiile prevăzute la lit. b) – d) cu amendă de la 960 lei la 2.400 lei.

Contravenţia prevazută la lit.e) se sancţionează potrivit O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Taxa vehicule lente

Pentru vehiculele lente existente în patrimoniul persoanelor juridice la data de 1 ianuarie, taxa datorată pentru întregul an fiscal se achită in doua transe egale, astfel:
– transa I, pana la 31 martie inclusiv;
– transa II, pana la 30 septembrie inclusiv;
Pentru vehiculele lente dobândite după data de 1 ianuarie, taxa se datorează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a dobândit vehiculul lent, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal respectiv.

În cazul în care termenul de plată expiră într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte până în ziua lucrătoare imediat următoare.

Taxa pentru vehicule lente de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

Pentru vehiculele lente înstrăinate taxa se dă la scădere începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a avut loc înstrăinarea, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului respectiv, regularizarea sumelor achitate în plus făcând obiectul compensării cu alte impozite şi taxe exigibile la acea dată sau al restituirii către contribuabil.

Contribuabilii sunt obligaţi să depună declaraţiile fiscale pentru stabilirea taxei asupra vehiculului lent la compartimentele de specialitate ale autorităţilor adimistraţiei publice locale în a căror rază teritorială îşi are domiciuliul/sediul/punctul de lucru în termen de 30 zile de la dobândire/înstrăinare şi orice altă modificare survenită.

Constituie contravenţii următoarele fapte:
– Depunerea peste termen a declaraţiilor fiscale;
– Nedepunerea declaraţiilor fiscale.
– Refuzul contribuabilului sau a altei persoane imputernicită de acesta de a furniza organului fiscal informatţiile necesare pentru determinarea stării de fapt fiscale.

Contravenţia prevazută la lit. a) se sancţionează astfel:
– Cu amenda de 240 lei pentru depunerea peste termen a declaratiilor de impunere cu o vechime de pana la 1 an;
– Cu amenda de 960 lei pentru depunerea peste termen a declaratiilor de impunere cu o vechime de peste 1 an.
Contravenţiile prevăzute la lit. b) – c) cu amendă de la 960 lei la 2.400 lei.

Contravenţia prevazută la lit.c) se sancţionează potrivit O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Contravenţiilor prevăzute mai sus li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Impozit pe spectacole

Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 15, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are urmatoarele obligaţii:
– a depune o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole;
– a înregistra biletele de intrare şi/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale care îşi exercită autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul;
– a anunţa tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul, precum şi în orice alt loc în care se vând bilete de intrare şi/sau abonamente;
– a preciza tarifele pe biletele de intrare şi/sau abonamente şi de a nu încasa sume care depăşesc tarifele precizate pe biletele de intrare şi/sau abonamente;
– a emite un bilet de intrare şi/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori;
– a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, documentele justificative privind calculul şi plata impozitului pe spectacole;
– a se conforma oricăror alte cerinţe privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidenţa şi inventarul biletelor de intrare şi al abonamentelor, care sunt precizate în normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, contrasemnate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi Agenţia Naţională pentru Sport.
Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect al impozitului, depunerea la timp a declaraţiei şi plata la timp a impozitului.

Contribuabilii care organizează activităţi artistice şi distractive de videotecă şi discotecă, în calitatea lor de plătitori de impozit pe spectacole, au obligaţia de a depune Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe spectacole, în cazul activităţilor artistice şi distractive de videotecă şi discotecă, până cel târziu la data de 15 inclusiv, pentru luna următoare.

Contribuabilii care organizeaza activitati distractive care au loc într-o videotecă sau discotecă au obligaţia să prezinte releveul suprafeţei incintei o dată cu depunerea declaraţiei fiscale şi ori de câte ori intervine o modificare a acestei suprafeţe.

Neplata la termene atrage şi plata majorărilor de întârziere, stabilite prin hotărâri ale guvernului.
Sancţiuni
Constituie contravenţii următoarele fapte:

a. depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere;

b. nedepunerea declaraţiilor de impunere.

Contravenţia prevazută la lit. a) se sancţionează cu amendă de la 240 lei la 960 lei, iar cele de la lit.b) cu amendă de la 960 lei la 2.400 lei.

În cazul persoanelor juridice, incălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1100 de lei la 5450 lei.

Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Taxa reclama si publicitate

A.Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate
Orice persoană, care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în Municipiul Tulcea în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană, datorează plata taxei prevăzute în prezentul articol, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale.

Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate pentru contribuabilii care încheie contracte de publicitate şi reclamă este de 3% din valoarea contractului exclusiv TVA.

Publicitatea realizată prin mijloace de informare în masă scrise şi audiovizuale, în sensul prezentului articol, corespund activităţilor agenţiilor de publicitate potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, cu modificările ulterioare, respectiv publicitatea realizată prin ziare şi alte tipărituri, precum şi prin radio, televiziune şi internet.

Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate, se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia persoana prestează serviciile de reclamă şi publicitate.

Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde orice plată obţinută sau care urmează a fi obţinută pentru serviciile de reclamă şi publicitate, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată.

Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate.

Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei de 3% la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.

Persoanele care datorează taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate au obligaţia depunerii unei Declaraţii anuale de impunere privind stabilirea taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate, cu privire la contractele de reclamă şi publicitate, sau înţelegerilor încheiate cu diverse persoane cărora le prestează serviciul de reclamă şi publicitate până la data de 31 ianuarie 2010.

În cazul în care intervin modificări ale bazei impozabile, persoanele care prestează serviciile de reclamă şi publicitate au obligaţia corectării declaraţiei anuale de impunere iniţială, prin depunerea unei Declaraţii rectificative până la sfârşitul lunii în care s-a produs modificarea.
B. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
Orice persoană care utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate într-un loc public pe raza Municipiului Tulcea datorează plata taxei anuale prevăzute în prezentul articol către bugetul local al Municipiului Tulcea.

Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual, prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local, astfel:
– în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate este de 28 lei/an/m2;
– în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj, pentru reclamă şi publicitate, taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate este de 20 lei/an/m2.
Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate au obligatia să depună o Declaraţie anuală de impunere privind stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în raza căreia este amplasat panoul, afişajul sau structura de afişaj în termen de 30 zile de la data amplasării.

Taxa datorata se calculeaza prin inmultirea numarului de metri patrati sau a fractiunii de metru patrat a afisajului cu taxa stabilita de autoritatea deliberativa.

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează pentru a reflecta numărul de luni sau fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afişează în scop de reclamă şi publicitate.

Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, anticipat sau trimestrial, în patru rate egale, până la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 noiembrie, inclusiv.

Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate au obligaţia să depună o Declaraţie anuală de impunere privind stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate la compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea, cu privire la mijloacele de afişaj în scop de reclamă şi publicitate deţinute, până la data de 30 ianuarie 2009.

În cazul în care intervin modificări ale bazei impozabile, persoanele care au depus Declaraţia anuală de impunere au obligaţia corectării Declaraţiei de impunere iniţială prin depunerea unei Declaraţii rectificative.

Amplasarea afişelor şi reclamelor publicitare se va realiza pe baza autorizaţiei eliberate de autorităţile administraţiei publice.

Sunt interzise executarea şi montarea firmelor şi reclamelor fără obţinerea în prealabil a autorizaţiei de construire eliberata în conformitate cu prevederile art. 3 lit. h din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordinului ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 91/1991 pentru aprobarea formularelor şi a procedurilor de autorizare şi a conţinutului documentaţiilor prevăzute de Legea nr. 50/1991.

Amplasarea afişelor şi reclamelor publicitare pe raza Municipiului Tulcea se va face în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 955/15.06.2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local.
Sancţiuni

Constituie contravenţii următoarele fapte:
– depunerea peste termen a Declaraţiilor de impunere anuale referitoare la taxa de afişaj în scop de reclamă şi publicitate sau a Declaraţiilor de impunere anuale privind stabilirea taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate, şi se sancţionează cu amendă de la 240 lei la 960 lei pentru persoane juridice;
– nedepunerea Declaraţiilor de impunere anuale referitoare la taxa de afişaj în scop de reclamă şi publicitate sau a Declaraţiilor de impunere anuale privind stabilirea taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate, şi se sancţionează cu amendă de la 960 lei la 2400 lei pentru persoane juridice;
refuzul contribuabilului sau a altei persoane imputernicită de acesta de a furniza organului fiscal informatţiile necesare pentru determinarea stării de fapt fiscale.
În cazul persoanelor juridice, contravenţia prevazută la lit.c) se sancţionează potrivit O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Contravenţiilor prevăzute în prezentul articol li se aplică dispoziţiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia a jumătate din minimul amenzii.

Facilitati fiscale

IMPOZITUL/TAXA PE CLADIRI
Clădirile pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii, sunt, după cum urmează:

1. clădirile proprietate a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a oricăror instituţii publice, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

2. clădirile care potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

3. clădirile care prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial în România şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

4. clădirile care constituie patrimoniul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

5. clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

6. clădirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrice şi nuclearo-electrice, staţiilor şi posturilor de transformare, precum şi staţiilor de conexiuni;

7. clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», cu excepţia încăperilor care sunt folosinţe pentru activităţi economice;

8. clădirile funerare din cimitire şi crematorii;

9. clădirile din parcurile industriale, ştiinţifice şi tehnologice, potrivit legii;

10. clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

11. clădirile care constituie patrimoniul Academiei Române, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

12. clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

13. clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată;

14. clădirile care sunt afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de îmbunătăţiri funciare şi de intervenţii la apărarea împotriva inundaţiilor, precum şi clădirile din porturi şi cele afectate canalelor navigabile şi staţiilor de pompare aferente canalelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

15. clădirile care prin natura lor fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje şi tuneluri şi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcţii, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice;

16. construcţiile speciale situate în subteran, indiferent de folosinţa acestora şi turnurile de extracţie;

17. clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice;

18. clădirile trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în lipsă de moştenitori legali sau testamentari;

19. clădirile utilizate pentru activităţi social umanitare, de către asociaţii, fundaţii şi culte, potrivit hotărârii consiliului local.

Nu intră sub incidenţa impozitului pe clădiri construcţiile care nu au elementele constitutive ale unei clădiri.

Scutirea de impozit prevăzută la pct. 10-13 se aplică pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public.

Impozitul pe clădiri se reduce cu 50% pentru acele clădiri şi terenul aferent deţinute de persoane juridice, care sunt utilizate exclusiv pentru prestarea de servicii turistice pe o perioadă de maximum 6 luni pe durata unui an calendaristic.

Impozitul pe clădiri se reduce cu 50% pentru clădirile nou construite deţinute de cooperaţiile de consum sau meşteşugăreşti, dar numai pentru primii 5 ani de la data achiziţiei clădirii.

Elementele infrastructurii feroviare publice, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate, precum şi terenurile destinate acestui scop, sunt scutite de la plata impozitului pe clădiri.
Impozitul pe clădiri nu se aplică:

a) oricărei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice;

b) fundaţiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;

c) organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii.
IMPOZITUL/TAXA PE TEREN
Impozitul şi taxa pe teren nu se aplică :
– oricărei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice;
– fundaţiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvoltă şi ajută instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
– organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;
– terenurilor pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum şi terenurilor destinate acestui scop;
– terenurilor forestiere administrate de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, cu excepţia celor folosite în scop economic.
Impozitul pe teren se reduce cu 50% pentru terenul aferent clădirilor deţinute de persoane juridice, care sunt utilizate exclusiv pentru prestarea de servicii turistice pe o perioadă de maximum 6 luni pe durata unui an calendaristic.
Impozitul şi taxa pe teren nu se datorează pentru:
a) terenul aferent unei clădiri, pentru suprafaţa de teren care este acoperită de o clădire;

b) orice teren al unui cult religios recunoscut de lege şi al unei unităţi locale a acestuia, cu personalitate juridică;

c) orice teren al unui cimitir, crematoriu;

d) orice teren al unei instituţii de învăţământ preuniversitar şi universitar, autorizată provizoriu sau acreditată;

e) orice teren al unei unităţi sanitare de interes naţional care nu a trecut în patrimoniul autorităţilor locale;

f) orice teren deţinut, administrat sau folosit de către o instituţie publică, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice;

g) orice teren proprietate a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a altor instituţii publice, aferent unei clădiri al cărui titular este oricare din aceste categorii de proprietari, exceptând suprafeţele acestuia folosite pentru activităţi economice;

h) orice teren degradat sau poluat, inclus în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât durează ameliorarea acestuia;

i) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură, orice terenuri ocupate de iazuri, bălţi, lacuri de acumulare sau căi navigabile, cele folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone de protecţie definite în lege, precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei solului;

j) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaţie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele şi staţiile de pompare aferente acestora, precum şi terenurile aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinţă a terenului, emis de oficiul judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară;

k) terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naţionale, drumuri principale administrate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., zonele de siguranţă a acestora, precum şi terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguranţă;

l) terenurile parcurilor industriale, ştiinţifice şi tehnologice, potrivit legii;

m) terenurile trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în lipsă de moştenitori legali sau testamentari;

n) terenurile aferente clădirilor prevăzute la art. 250 alin. (1) pct. 6 şi 7, cu excepţia celor folosite pentru activităţi economice;

o) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public;

p) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public;

r) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 6 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public.

IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT
Impozitul pe mijloacele de transport nu se aplică pentru:
– navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei;
– instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,
– fundaţiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
– organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;
– mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localităţi, dacă tariful de transport este stabilit in condiţii de transport public;
– vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare;
– mijloacele de transport ale instituţiilor publice;
IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Impozitul pe spectacole nu se aplică spectacolelor organizate în scopuri umanitare.
TAXA HOTELIERA
Taxa hotelieră nu se aplică pentru:
– persoane fizice în vârstă de pănă la 18 ani inclusiv;
– persoane fizice cu handicap grav sau accentuat ori persoanele invalide de gradul I sau II;
– pensionari sau studenţi;
– persoanele fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar;
– veterani de razboi;
– văduve de război sau văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit;
– persoane fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
– soţul sau soţia uneia dintre persoanele fizice menţionate la lit. b) – g), care este cazat/cazată împreună cu o persoană menţionată la lit. b) – g).
Pentru a beneficia de scutirea de la plata taxei hoteliere, persoanele interesate trebuie să facă dovada cu: certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, cuponul de pensie, carnetul de student sau orice alt document similar, însoţit de actul de identitate. În cazul persoanelor în vârstă de până la 14 ani, actul de identitate este certificatul de naştere sau alte documente care atestă situaţia respectivă.
TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE
1. Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică instituţiilor publice, cu excepţia cazurilor când acestea fac reclamă unor activităţi economice.

2. Taxa pentru afisaj în scop de reclamă şi publicitate, nu se aplică unei persoane care închiriază panoul, afişajul sau structura de afişaj unei alte persoane, în acest caz taxa fiind platită de această ultimă persoană.

3. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se datorează pentru afişele, panourile sau alte mijloace de reclamă şi publicitate amplasate în interiorul clădirilor.

4. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică pentru panourile de identificare a instalaţiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulaţie, precum şi alte informaţii de utilitate publică şi educaţionale.

5. Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate pentru afişajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcţia lor, realizării de reclamă şi publicitate.

Executare silita

Procedura executarii silite

În cazul în care debitorul nu îşi plăteşte de bunăvoie obligaţiile fiscale datorate, organele fiscale competente, pentru stingerea acestora, vor proceda la acţiuni de executare silită, potrivit O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de procedura fiscala , Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Executarea silită se face de catre organul de executare competent prin intermediul executorilor fiscali.

Executarea silită începe prin comunicarea somaţiei. Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somaţiei nu se stinge debitul, se continuă măsurile de executare silită. Somaţia este însoţită de un exemplar al titlului executoriu, in care se înscriu toate creanţele fiscale neachitate la scadenţă, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetului general consolidat, precum şi accesoriile aferente acestora, stabilite în condiţiile legii.

Executarea silită se poate întinde asupra veniturilor şi bunurilor proprietate a debitorului, urmăribile potrivit legii, prin instituirea popririi asupra veniturilor si disponibilitatilor banesti sau a procesului- verbal de sechestru asupra bunurilor mobile sau imobile .

Executarea silită se desfăşoară până la stingerea creanţelor fiscale înscrise în titlul executoriu, inclusiv a dobânzilor, penalităţilor de întârziere sau majorărilor de întârziere, după caz, ori a altor sume, datorate sau acordate potrivit legii prin acesta, precum şi a cheltuielilor de executare.
CONTESTAŢIA LA EXECUTARE SILITĂ
Persoanele interesate pot face contestaţie împotriva oricărui act de executare efectuat cu încălcarea prevederilor O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de procedura fiscala , Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de către organele de executare, precum şi în cazul în care aceste organe refuză să îndeplinească un act de executare în condiţiile legii.

Contestaţia se poate face în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii.

Conturi IBAN

Persoane fizice / juridice

Beneficiarul sumelor este Municipiul Tulcea avand:
– cod fiscal: 4321429
– urmatoarele conturi deschise la Trezoreria Municipiului Tulcea:
Persoane fizice:

Cod Denumire Cont Trezorerie
25 Impozit vehicule lente RO86TREZ64121180250XXXXX
33 Impozit mijloace de transport marfa > 12t RO88TREZ6412116020202XXX
35 Impozit teren folosinta RO16TREZ6412107020202XXX
39 Impozit teren RO66TREZ6412107020201XXX
40 Impozit cladiri RO22TREZ6412107020101XXX
41 Impozit teren extravilan RO16TREZ6412107020202XXX
43 Impozit mijloace de transport RO41TREZ6412116020201XXX
103 Cheltuieli executare silita RO86TREZ64121180250XXXXX
109 Venituri din inchirieri RO60TREZ64121300205XXXXX
110 Venituri din concesiuni RO60TREZ64121300205XXXXX
120 Taxa arhivare RO45TREZ64121360206XXXXX
123 Rate loc. vechi RO12TREZ64121390203XXXXX
133 Taxa folosire domeniu public RO45TREZ64121360206XXXXX
140 Taxa habitat RO45TREZ64121360206XXXXX
162 Chirii / concesiuni RO60TREZ64121A300530XXXX
183 Taxa timbru judecatorie RO20TREZ64121070203XXXXX
184 Taxa judiciara de timbru RO20TREZ64121070203XXXXX
194 Rate locuinţe noi RO63TREZ64121390210XXXXX
198 Amenzi alte organe RO09TREZ64121350250XXXXX
320 Amenda circulatie RO86TREZ64121A350102XXXX
322 Taxa eliberare certificat de atestare fiscala RO45TREZ64121360206XXXXX
462 Taxa prelungire certificat urbanism RO16TREZ64121070250XXXXX
482 Imputatii despagubiri RO64TREZ64121330228XXXXX
567 Amenzi nedepunere declaratii RO75TREZ64121350202XXXXX
623 Taxa autorizare constructii RO16TREZ64121070250XXXXX
908 Taxa timbru arhitectura RO51TREZ64121340202XXXXX
913 Taxa furnizare date RO51TREZ64121340202XXXXX
937 Taxa urgenta RO45TREZ64121360206XXXXX
962 Regularizare taxa arhitectura RO82TREZ64121340250XXXXX

Persoane juridice:

Cod Denumire Cont Trezorerie
25 Impozit vehicule lente RO86TREZ64121180250XXXXX
33 Impozit mijloace de transport marfa > 12t RO88TREZ6412116020202XXX
35 Impozit teren folosinta RO16TREZ6412107020202XXX
39 Impozit teren RO66TREZ6412107020201XXX
40 Impozit cladiri RO22TREZ6412107020101XXX
41 Impozit teren extravilan RO16TREZ6412107020202XXX
43 Impozit mijloace de transport RO41TREZ6412116020201XXX
103 Cheltuieli executare silita RO86TREZ64121180250XXXXX
109 Venituri din inchirieri RO60TREZ64121300205XXXXX
110 Venituri din concesiuni RO60TREZ64121300205XXXXX
120 Taxa arhivare RO45TREZ64121360206XXXXX
123 Rate loc. vechi RO12TREZ64121390203XXXXX
133 Taxa folosire domeniu public RO45TREZ64121360206XXXXX
140 Taxa habitat RO45TREZ64121360206XXXXX
162 Chirii / concesiuni RO60TREZ64121A300530XXXX
183 Taxa timbru judecatorie RO20TREZ64121070203XXXXX
184 Taxa judiciara de timbru RO20TREZ64121070203XXXXX
194 Rate locuinţe noi RO63TREZ64121390210XXXXX
198 Amenzi alte organe RO09TREZ64121350250XXXXX
320 Amenda circulatie RO86TREZ64121A350102XXXX
322 Taxa eliberare certificat de atestare fiscala RO45TREZ64121360206XXXXX
462 Taxa prelungire certificat urbanism RO16TREZ64121070250XXXXX
482 Imputatii despagubiri RO64TREZ64121330228XXXXX
567 Amenzi nedepunere declaratii RO75TREZ64121350202XXXXX
623 Taxa autorizare constructii RO16TREZ64121070250XXXXX
908 Taxa timbru arhitectura RO51TREZ64121340202XXXXX
913 Taxa furnizare date RO51TREZ64121340202XXXXX
937 Taxa urgenta RO45TREZ64121360206XXXXX
962 Regularizare taxa arhitectura RO82TREZ64121340250XXXXX

Formulare necesare

Legislatie

Legislatia privind taxele si impozitele

ACTE NORMATIVE SPECIFICE DOMENIULUI FISCAL
– Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.
– Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru.
– Ordonanţa Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a unor monumente istorice care fac parte din lista patrimoniului mondial.
– Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
– Hotărârea de Guvern nr. 846/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, evidenţa şi gestionarea abonamentelor şi biletelor de intrare la spectacole.
– Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
– Hotărârea nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
– Hotărârea de Guvern nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local.
– Ordonanţa de Guvern nr. 92/2003, republicată, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
– Hotărârea nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Guvern nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
– Hotărârea de Guvern nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002.
– Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.
– Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniul proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente.
– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.
– Legea nr. 303/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război.
– O.U.G.nr 70/14.06.2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind taxe şi tarife cu caracter nefiscal
– Hotărârea Guvernului nr.956/19.08.2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010.
– Ordinul Ministerului Administraţiei si Internelor nr.75/30.04.2009 pentru aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, desfăşurată de către organele fiscale locale;
– Legea nr.188/14.10.2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2007 pentru modificarea alin. (4) şi (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
– Hotărâre nr. 791 din 02/08/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum şi pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale.
– Ordonanţă de urgenţă nr. 59 din 30/06/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
– Ordinul 3055/2009 privind aprobarea reglementarilor contabile conforme cu deciziile europene.
– O.U.G.nr 70/14.06.2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind taxe şi tarife cu caracter nefiscal.

shadow