Vanzari terenuri extravilane

Acte necesare pentru vanzare teren extravilan

Art. 5 din anexa la Ordinul nr. 719/740/M.57/2333/2014:
Art. 5. – (1) În vederea înstrăinării terenului, vânzătorul depune la primărie cererea privind afişarea ofertei de vânzare, însoţită de aceasta şi de următoarele documente:
a) o copie a BI/CI a vânz ătorului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru vânz ătorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
b) o copie legalizată de notarul public ori instanţa de judecată, după caz, sau certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (dup ă caz: contract de vânzarecump ărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea);
c) extras de carte funciară pentru informare, emis cu cel mult 30 de zile înainte de afişarea ofertei, însoţit de extrasul de plan cadastral de carte funciară al imobilului, în sistem de coordonate „Stereografic 1970”, în condiţiile în care terenul este intabulat;
d) o copie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul vânz ătorului persoană juridică;
e) în caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o copie a BI/CI a împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
f) hotărârea adun ării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietate a societăţii, în cazul vânz ătorului persoană juridică;
g) certificat de atestare fiscală emis de către primărie;
h) alte documente doveditoare, după caz.
(2) Modelul cererii privind afişarea ofertei de vânzare este prev ăzut în anexanr. 1A.
(3) Modelul ofertei de vânzare este prev ăzut în anexanr. 1B.
(4) Primăria transmite structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz, dosarul tuturor actelor prevăzute la art. 3 lit. a) din prezenta anexă, precum şi lista preemptorilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.
(5) Lista preemptorilor comunicată de către primării se poate completa ulterior transmiterii
către structura centrală, respectiv către structurile teritoriale cu preemptorii care dovedesc această calitate şi depun la primării comunicări de acceptare a ofertei vânz ătorului în perioada prevăzută la art. 6 alin. (2) din lege. În acest caz, primăriile comunică cu celeritate structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz, lista actualizată cu noii preemptori.
(6) Modelul listei preemptorilor este prevăzut în anexanr. 1C.

Anunturi oferte vanzari terenuri extravilane

shadow
shadow