Viceprimar al Municipiului Tulcea

Dragoș SIMION
Viceprimar
shadow

2018 – 2019 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE – INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEŢUL TULCEA – DIRECTOR CANCELARIE si SEF AL CORPULUI DE CONTROL AL PREFECTULUI
2014 – 2018 LEYLA TOURING S.R.L. Tulcea – DIRECTOR GENERAL
2010 – 2014 EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE-REASIGURARE S.A. București – Agenţia Tulcea DIRECTOR
2009 – 2010 GROUPAMA ASIGURĂRI S.A. București – Agenția Tulcea – DIRECTOR
2006 – 2007 BT ASIGURĂRI TRANSILVANIA S.A. – Agenția Tulcea – DIRECTOR
2005 – 2006 ASIGRUAREA ROMÂNEASCĂ ASIROM S.A. Sucursala Tulcea – DIRECTOR ADJUNCT

iulie 2020 – prezent, Presedintele Organizatiei Municipale Tulcea a Partidului Ecologist Roman

Anul naşterii: 1980
Cetăţenia: Română
Studii:
– ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI – FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI GESTIUNE A PRODUCȚIEI AGRICOLE ȘI ALIMENTARE – specializare Economia Agroalimentară și a Mediului – 2003
– UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREȘTI – FACULTATEA DE DREPT – 2004

Atribuţii Viceprimar

1. Biroul Sport, Cultură și Relații Externe
2. Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor:
a) Birou Evidență Informatizată a Persoanelor:
a1) Compartiment Evidență Persoane
a2) Compartiment Prelucrare Date
a3) Compartiment Ghișeu
a4) Compartiment Stație Mobilă
b) Birou Stare Civilă:
b1) Compartiment Acte Nașteri, Căsătorii, Decese, Mențiuni și Secretariat
b2) Compartiment Transcrieri, Modificări, Rectificări și Completări Acte
3. Direcția de Poliție Locală:
a) Birou Dispecerat
b) Compartiment Organizare, Instruire și Elaborare Proceduri
c) Compartiment Evidență sancțiuni, Măsuri Complementare și Muncă în Folosul Comunității
d) Compartiment Verificare și Control Evidență Persoane
e) Serviciul Ordine Publică și Pază Bunuri:
e1) Birou Ordine și Liniște Publică
e2) Compartiment Pază Bunuri
f) Compartiment Circulație pe Drumurile Publice
g) Compartiment Protecție Civilă
h) Birou Control Urban:
h1) Compartiment Disciplină în Construcții și Afișaj Stradal
h2) Compartiment Control Activități Comerciale
h3) Compartiment Control Protecția Mediului
4. Ansamblul Artistic Profesionist “Baladele Deltei”
5. Societatea Servicii Publice S.A.
6. Societatea Agropiețe S.A. Tulcea .
ART. 2 Se deleagă domnului viceprimar Dragoș SIMION exercitarea următoarelor atribuţii privind activitatea serviciilor publice locale, direcțiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea pe care le îndrumă, coordonează, controlează, verifică, evaluează și urmărește:
a) Ia măsuri pentru organizarea executării şi executării în concret a activităţilor desfășurate de serviciile publice locale, direcțiile, serviciile, birourile şi compartimentele din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea pe care le îndrumă, coordonează, controlează, verifică, evaluează şi urmărește;
b) Coordonează şi controlează realizarea serviciilor publice privind activitatea de evidenţă a persoanelor şi de stare civilă prin Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, a serviciului public de salubrizare a Municipiului Tulcea prin societatea Servicii Publice S.A. și a serviciului de întreţinere, administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare din Municipiul Tulcea prin societatea Agropiețe S.A.;
b1) În exercitarea acestei atribuții pe linia serviciilor publice privind activitatea de evidenţă a persoanelor şi de stare civilă va semna următoarele categorii de acte:
b1.1) – aprobare programe anuale, trimestriale de pregătire a personalului de evidență a persoanelor și stare civilă;
b1.2) – aprobare planuri de măsuri pe linie de evidență a persoanelor ( ex. realizarea principalelor obiective, punerea în legalitate a persoanelor instituționalizate, pe linia stabilirii domiciliului în România a cetățenilor români originari din Republica Moldova);
b1.3) – aprobare planificări cu stația mobilă la comunele din raza de responsabilitate;
b1.4) – aprobare referate de necesitate;
b1.5) – aprobare Informare anuală a activității Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor.
b2) În exercitarea acestei atribuții pe linia serviciului public de salubrizare a Municipiului Tulcea și a serviciului de întreţinere, administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare din Municipiul Tulcea va semna următoarele categorii de acte:
b2.1) – aprobare rapoarte/corapoarte la proiectele de hotărâri inițiate;
c) Coordonează, elaborează şi promovează programele/evenimentele de interes economic, social, cultural, artistic şi sportiv desfăşurate în municipiul Tulcea prin Biroul Sport, Cultură și relații Externe și prin Ansamblul Artistic Profesionist “Baladele Deltei”; În exercitarea acestei atribuții va semna următoarele categorii de acte:
c1) – semnare informări cu privire la activitatea biroului/ansamblului;
c2) – semnare documentații proiecte de colaborare cu alte unități
administrativ-teritoriale, din țară sau din străinătate;
c3) – aprobarea calendarului manifestărilor culturale, artistice, științifice, religioase și sportive ce se desfășoară în municipiul Tulcea;
c4) – semnare documentație privind derularea procedurii de acordare a finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes general și pentru cultele religioase recunoscute de lege ce-şi desfășoară activitatea în municipiul Tulcea, conform Legii nr. 350/2005: program anual, anunț de participare, solicitări de clarificare, adrese informare rezultat procedură, atribuire contracte, raport anual;
c5) – aprobarea referatelor de necesitate;
c6) – aprobarea documentației de atribuire, caiet de sarcini, anexe;
c7) – semnarea contractelor și a actelor adiționale la contracte;
c8) – semnarea parteneriatelor între Municipiul Tulcea și alte organizații
non-guvernamentale sau instituții publice;
c9) – aprobarea procedurilor operaționale;
c10) – aprobarea regulamentelor festivalurilor;
c11) – aprobarea rapoartelor/corapoartelor la proiectele de hotărâri inițiate;
c12) – avizarea bugetului de venituri și cheltuieli ale manifestărilor de interes economic, social, cultural, artistic şi sportiv, precum și al ansamblului;
c13) – semnarea invitațiilor adresate cu ocazia organizării unor manifestări de interes economic, social, cultural, artistic şi sportiv;
c14) – semnarea diplomelor de participare/merit/excelență/aniversare;
d) Îndrumă, supraveghează, coordonează şi controlează îndeplinirea de către Poliţia Locală a atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor în următoarele domenii: ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor, circulaţia pe drumurile publice, disciplina în construcţii şi afişajul stradal, protecţia mediului, activitatea comercială, evidenţa persoanelor, protecţia civilă, ş.a.m.d.; În exercitarea acestei atribuții va semna următoarele categorii de acte:
d1) – semnare planuri de pregătire profesională pe linie de proceduri operaționale;
d2) – semnare somații;
d3) – aprobarea rapoartelor/corapoartelor la proiectele de hotărâri inițiate;
d4) – semnare referate de necesitate și caiete de sarcini;
e) Supraveghează respectarea prevederilor legale în toate actele şi activităţile din sectoarele date în coordonare;
f) Reprezintă Primarul Municipiului Tulcea în relaţiile acestuia cu celelalte organe şi organizaţii din municipiu, în domeniul său de activitate;
g) Propune Primarului organigrama, statul de funcţii, numărul de personal, atribuţiile de serviciu, fişele posturilor şi salarizarea acestuia, pentru compartimentele şi serviciile publice din subordine;
h) Urmăreşte şi controlează activitatea personalului din aparatul de specialitate şi serviciile publice locale, conform organigramei şi formulează propuneri privind sancţionarea personalului acestora, în condiţiile legii, precum şi propuneri privind măsuri de stimulare a salariaţilor merituoşi;
i) Semnează corespondenţa emisă de serviciile din subordine, precum și alte documente în limita competenţelor conferite de actele normative în vigoare şi dispoziţiile primarului;
j) Răspunde şi controlează activitatea de rezolvare a scrisorilor, sesizărilor şi cererilor cetăţenilor în domeniile sale de activitate;
k) Participă la şedinţele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local şi asigură asistenţa tehnică pentru aceste comisii, în domeniile pe care le coordonează;
l) Organizează şi controlează aplicarea actelor normative în vigoare şi a Hotărârilor Consiliului Local;
m) Propune Primarului promovarea unor hotărâri de Consiliu Local în domeniile pe care le coordonează;
n) Propune Primarului studii, prognoze şi programe de dezvoltare
economico-socială în domeniile de competentă;
o) Ţine audienţe pe probleme specifice domeniilor pe care le coordonează;
p) Sesizează în timp util Primarul şi Consiliul local asupra problemelor mai importante, cât şi asupra deficienţelor din domeniile pe care le coordonează, propunând măsuri urgente pentru remedierea acestora;
q) Analizează periodic activitatea sectoarelor coordonate, urmărind realizarea sarcinilor ce le revin pe parcurs şi la sfârşitul perioadei;
r) Iniţiază elaborarea de studii şi organizează acţiuni de control cu privire la problemele sau aspectele importante din sectoarele coordonate, propunând măsuri urgente pentru remedierea eventualelor deficienţe constatate;
s) Exercită orice alte atribuţii prevăzute prin dispoziţiile legale în vigoare;
ș) Exercită atribuţiile primarului în perioada concediului legal de odihnă sau a concediului medical atunci când viceprimarul care exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului se află în concediu legal de odihnă sau în alte situații care fac imposibilă exercitarea funcției.