Viceprimar al Municipiului Tulcea

George ȘINGHI
Viceprimar
shadow

– Octombrie 2020 – prezent – Viceprimar al Municipiului Tulcea;
– Iun 2016 – Sep 2020 – Consilier Judeţean, CJ Tulcea
– Aug 2011 – Octombrie 2020 – Antreprenor, domeniul privat;
– Feb 2007 – Aug 2011 – Management IT, Bănci.

– aprilie 2017 – prezent – Secretar General al Organizaţiei Municipale PNL Tulcea

Anul naşterii: 1983
Cetăţenia: Română
Studii:
– Universitatea Politehnica Bucureşti – Facultatea de automatica si calculatoare, 2007
– Academia de Studii Economice Bucureşti – Finanţe, Asigurari, Bănci si Burse de Valori, 2006
– Academia de Studii Economice Bucureşti – Cibernetica, Statistica si Informatica Economica, Managementul Informatizat al Proiectelor – Master 2010

Atribuţii Viceprimar

1. Direcţia tehnică:
a) Serviciul Dezvoltare Investiţii
b) Serviciul Gospodărie Municipală:
b1) Birou Infrastructură stradală
b2) Compartiment Salubritate, Gunoi Menajer, Ecarisaj, Zone Verzi
b3) Compartiment Iluminat Public
b4) Compartiment Edilitar Gospodăresc
c) Birou Monitorizare Servicii Publice și Strategii/Programe
2. Direcția Management Proiecte cu Finanțare Nerambursabilă:
a) Serviciul Management Proiecte de Infrastructură și Mediu
b) Biroul Management Proiecte Resurse Umane, Asistență Socială, educație, Cultură, Turism
3. Serviciul Achiziții Publice
4. Compartimentul Avizare Activități Comerciale
5. Compartimentul Guvernanță Corporativă
6. Direcția de Asistență și Protecție Socială
7. Societatea Aquaserv S.A. Tulcea,
Precum şi exercitarea următoarelor atribuţii privind activitatea serviciilor publice locale, direcțiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea pe care le îndrumă, coordonează, controlează, verifică, evaluează şi urmărește:
a) Ia măsuri pentru organizarea executării şi executării în concret a activităţilor desfășurate de serviciile publice locale, direcțiile, serviciile, birourile şi compartimentele din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea pe care le îndrumă, coordonează, controlează, controlează, verifică, evaluează şi urmărește;
b) Ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului furnizării serviciilor publice de interes local: serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială, serviciile comunitare de utilităţi publice de interes local (serviciul de alimentare cu apă şi canalizare al municipiului Tulcea, serviciul public de salubrizare a Municipiului Tulcea urmărit de Serviciul Gospodărie Municipală);
c) Coordonează şi controlează realizarea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare al municipiului Tulcea, precum și a serviciilor sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
c1) În exercitarea acestei atribuții pe linia serviciilor sociale va semna următoarele categorii de acte:
c1.1) – aprobare referate privind acordarea/încetarea/modificarea/suspendarea drepturilor sociale, ajutoare de încălzire, ajutor de urgență, ajutor de înmormântare;
c1.2) – aprobare raportul de specialitate la proiectele de hotărâri initiate;
c1.3) – Rapoarte statistice ;
c1.4 – Situații centralizatoare pentru indemnizații de creștere copil, alocația pentru susținerea familiei, venit minim garantat, alocații de stat, ajutoare încalzire, Programul Operațional pentru ajutorarea persoanelor defavorizate;
c1.5) – Borderouri pentru ajutor încălzire energie electrică, gaze naturale, energie termică, alocația pentru susținerea familiei, venit minim garantat;
c1.6) – State de plată pentru indemnizații lunare pentru persoane cu handicap grav, ajutoare de încălzire cu lemne, ajutoare de urgență, ajutor înmormântare;
c1.7) – cereri și declarații pe propria răspundere și anchete sociale (formulare tip pentru certificare: alocația pentru susținerea familiei, venit minim garantat, ajutor încălzire, indemnizații pentru creșterea copilului;
c1.8) – Liste cu beneficiarii de venit minim garantat;
c1.9) – Listă apți muncă, venit minim garantat;
c1.10) – Situația lunară privind persoanele din familiile beneficiare de ajutor social precum și activitățile realizate de aceștia;
c1.11) – Liste cu destinatari finali pentru tichete educaționale pentru preșcolari, tichete sociale pe suport electronic, tichete sociale pe suport electronic pentru masa caldă;
c1.12) – Contractul pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentiști, asistenți medicali din cabinetele medicale școlare și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare;
c1.13) – Contractul pentru furnizarea către autoritățile administrației publice locale a laptelui praf pentru sugari care se acordă gratuit pe bază de prescripție medicală copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-12 luni;
c1.14) – Decontul de justificare a consumului de lapte praf pentru sugari care se acordă gratuit pe bază de prescriptie medicală copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-12 luni;
c2) În exercitarea acestei atribuții pe linia de alimentare cu apă şi canalizare al municipiului Tulcea va semna următoarele categorii de acte:
c2.1) – aprobare rapoarte/corapoarte la proiectele de hotărâri inițiate;
d) Ia măsuri pentru elaborarea de studii, proiecte şi programe anuale privind dezvoltarea edilitar-gospodărească și urbanistică a municipiului Tulcea, întreţinerea, conservarea, administrarea bunurilor din domeniul public al municipiului, precum şi a altor spaţii publice, precum și pentru realizarea programelor edilitar-gospodăreşti ale municipiului Tulcea;
d1) În exercitarea acestei atribuții pe linia gospodăriei municipale va semna următoarele categorii de acte:
d1.1) – aprobare Note de Fundamentare/Note jutificative;
d1.2) – aprobare Fundamentare prețuri – Devize estimative;
d1.3) – aprobare referate de necesitate/referate;
d1.4) – aprobare Caiete de sarcini;
d1.5) – aprobare referat constituire comisie de recepție la terminarea lucrărilor;
d1.6) – aprobare referat constituire comisie de recepție finală a lucrărilor;
d1.7) – semnare Ordin de începere a lucrărilor;
d1.8) – aprobare Situații de lucrări în cadrul contractelor care se desfășoară prin SGM;
d1.9) – aprobare Raportul Dirigintelui de șantier;
d1.10) – aprobare Situații de lucrări executate de Secția Întreținere Domeniu Public;
d1.11) – aprobare Situații de lucrări executate de societatea Servicii Publice S.A. pentru activitățile de: Colectare Transport Deșeuri Municipale; Salubrizare stradală; Calamități; Ecarisaj; Zone verzi; Întreținere fântâni arteziene;
d1.12) – aprobare Rapoarte/corapoarte pentru proiectele de hotărâri inițiate;
d1.13) – aprobare Procese-verbale de recepție a lucrărilor;
d1.14) – aprobare Situații de plată;
d1.15) – aprobare Note Justificative în cadrul contractelor de lucrări/servicii;
d1.16) – semnare adrese către Trezorerie privind eliberarea garanției de bună execuție în cadrul contractelor;
d2) În exercitarea acestei atribuții pe linia investițiilor va semna următoarele categorii de acte:
d2.1) – aprobare referat constituire comisie de recepție la terminarea lucrărilor;
d2.2) – aprobare referat constituire comisie de recepție finală a lucrărilor;
d2.3) – aprobare rapoarte de specialitate la proiectele de hotărâri privind înregistrarea mijloacelor fixe recepționate în evidențele contabile ale instituției;
d2.4) – aprobare rapoarte de specialitate la proiectele de hotărâri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investițiilor, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor tehnice, privind reactualizare deviz general, privind aprobare finanțare cheltuieli eligibile și neeligibile;
d2.5) – semnare acte adiționale la contracte de execuție și proiectare;
d2.6) – semnare contracte de finanțare buget de stat;
d2.7) – semnare modele anexe – MLPDA – PNDL, TERMOFICARE;
d2.8) – semnare cereri de rambursare;
d2.9) – semnare notă fundamentare includere în programul de investiții;
d2.10) – semnare notă fundamentare pentru rectificarea bugetului de investiții;
d2.11) – semnare declarații de angajament pentru finanțarea lucrărilor de investiții;
d2.12) – semnare studiu topografic pentru predare documentație OCPI;
d2.13) – aprobare dispoziții de șantier, note justificative;
d2.14) – semnare proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și recepție finală în calitate de președinte de comisie;
d2.15) – semnare situații de lucrări la contractele de execuție lucrări;
d2.16) – semnare rapoarte și situații la contractele de dirigenție;
d2.17) – semnare documente constatatoare la contractele de execuție și proiectare;
d2.18) – semnare scrisori de deblocare garanții de proiectare, execuție și dirigenție;
d2.19) – semnare nota de fundamentare actualizare documentație tehnico-economică;
d2.20) – semnare notă de fundamentare actualizare contracte de execuție;
d2.21) – semnare referate de necesitate privind elaborarea documentației economice și a contractelor de execuție;
d2.22) – semnare adrese pentru obținerea avizelor stipulate în certificatul de urbanism, a autorizației de construire și a avizelor de record energie electrică a obiectivelor de investiții;
d2.23) – semnare dări de seamă statistice;
d2.24) – semnare referat plată 0,1% și 0,5 % Inspectoratul Județean în Construcții Tulcea;
e) Ia măsuri pentru realizarea achizițiilor publice la nivelul Municipiului Tulcea, în calitate de autoritate contractantă, respectiv derularea procedurilor de achiziţie publică în vederea realizării investiţiilor necesare dezvoltării oraşului şi în vederea asigurării bunurilor necesare desfăşurării în condiţii normale a municii în cadrul instituţiei. În exercitarea acestei atribuții va semna următoarele categorii de acte:
e1) aprobare referate de necesitate;
e2) aprobare documentație de atribuire: caiete de sarcini, strategii de contractare, fișe de date a achiziției, instrucțiuni pentru ofertanți și DUAE, proiecte de contracte, modele formulare; decizie funcții de conducere implicate în derularea procedurii și executare contract;
e3) aprobare referat aferent dispoziției de constituire a comisiei de evaluare oferte;
e4) semnare răspuns autoritate contractantă la solicitări de clarificări cu privire la documentația de atribuire și procedură;
e5) aprobare raport procedură;
e6) semnare comunicări către ofertanți;
e7) aprobare note justificative privind achizițiile publice;
e8) semnare contracte de achiziție publică;
e9) aprobare note justificative modificare contracte de achiziție publică;
e10) semnare acte adiționale la contracte de achiziție publică;
e11) semnare documente constatatoare;
e12) semnare puncte de vedere comunicate din oficiu cu privire la contestațiile înregistrate în procedurile de achiziție publică;
e13) semnare întâmpinări, plângeri, căi de atac formulate în dosarele având ca obiect litigii de achiziție publică;
f) Asigură elaborarea proiectelor de strategii şi de investiţii privind starea economică, socială şi de mediu a Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea;
g) Ia măsuri pentru dezvoltarea locală a municipiului prin identificarea surselor de finanțare nerambursabilă și atragerea de fonduri nerambursabile, precum și pentru urmărirea executării contractelor de achiziţie publică atribuite la nivelul instituţiei pe baza necesităţilor comunicate de structura proprie, în calitate de iniţiatoare a procedurii de atribuire a contractului. În exercitarea acestei atribuții va semna următoarele categorii de acte:
g1) – cereri de finanțare;
g2) – contracte de finanțare nerambursabilă;
g3) – modificări contractuale: notificări/acte adiționale la contractele de finanțare nerambursabilă;
g4) – aprobare documentație achiziții din cadrul proiectelor: referate de necesitate, caiete de sarcini, referate pentru constituirea comisiilor de evaluare, a comisiilor de recepție a livrabilelor, contracte de achiziție publică, note justificative privind modificarea contractelor de achiziție publică, acte adiționale la contractele de achiziție publică;
g5) – referate desemnare echipe de implementare a proiectelor;
g6) – rapoarte de progres;
g7) – cereri de prefinanțare/plată/rambursare;
g8) – plan achiziții, grafice de rambursare și alte anexe obligatorii ale cererilor de finanțare;
g9) – declarații pe propria răspundere privind anumite obligații/litigii/criterii de eligibilitate;
g10) – documentații tehnico-economice;
g11) – raportul de specialitate la proiectele de hotărâri inițiate;
g12) – formulare tip specifice cererilor de finanțare conform ghidurilor solicitanților sau conform cerințelor autorităților de management;
g13) – răspuns la clarificările solicitate de către finanțatori referitoare atât la cererile de finanțare aflate în evaluare, cât și la rapoartele de progres sau cererile de rambursare pentru proiectele aflate în implementare, inclusiv la dosarele de achiziții aferente proiectelor;
h) Asigură respectarea ansamblului de reguli care guvernează sistemul de administrare şi control în cadrul unei întreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea publică tutelară şi organele întreprinderii publice, dintre consiliul de administraţie sau de supraveghere, directori sau directorat, acţionari şi alte persoane interesate; În exercitarea acestei atribuții va semna următoarele categorii de acte:
h1) – raportul anual privind activitatea întreprinderilor publice conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
h2) – notificările către întreprinderile publice la care Municipiul Tulcea este actionar cu privire la neîndeplinirea unor prevederi ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare și a normelor de aplicare;
h3) – aprobare referate de necesitate și caiete de sarcini întocmite în cadrul compartimentului necesare procedurilor de achiziție publică;
h4) – aprobare rapoartele de specialitate întocmite în cadrul compartimentului pentru proiectele de hotărâri inițiate;
i) Verificarea condițiilor de funcționare a unităților economice din municipiul Tulcea în vederea autorizării desfășurării de activități economice în puncte fixe sau stradale;
j) Verificarea realității datelor înscrise în documentația depusă de agenții economici în vederea autorizării/avizării/vizării anuale a funcționării unităților economice din municipiul Tulcea;
k) Emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa primarului prin lege şi alte acte normative corespunzătoare atribuţiilor delegate;
l) Supraveghează respectarea prevederilor legale în toate actele şi activităţile din sectoarele date în coordonare;
m) Reprezintă Primarul Municipiului Tulcea în relaţiile acestuia cu celelalte organe şi organizaţii din municipiu, în domeniul său de activitate;
n) Propune Primarului organigrama, statul de funcţii, numărul de personal, atribuţiile de serviciu, fişele posturilor şi salarizarea acestuia, pentru compartimentele şi serviciile publice din subordine;
o) Urmăreşte şi controlează activitatea personalului din aparatul de specialitate şi serviciile publice locale, conform organigramei şi formulează propuneri privind sancţionarea personalului acestora, în condiţiile legii, precum şi propuneri privind măsuri de stimulare a salariaţilor merituoşi;
p) Semnează corespondenţa emisă de serviciile din subordine, precum și alte documente în limita competenţelor conferite de actele normative în vigoare şi dispoziţiile primarului;
q) Răspunde şi controlează activitatea de rezolvare a scrisorilor, sesizărilor şi cererilor cetăţenilor în domeniile sale de activitate;
r) Participă la şedinţele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local şi asigură asistenţa tehnică pentru aceste comisii, în domeniile pe care le coordonează;
s) Organizează şi controlează aplicarea actelor normative în vigoare şi a Hotărârilor Consiliului Local;
ş) Propune Primarului promovarea unor hotărâri de Consiliu Local în domeniile pe care le coordonează;
t) Propune Primarului studii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială în domeniile de competentă;
ţ) Ţine audienţe pe probleme specifice domeniilor pe care le coordonează;
u) Sesizează în timp util Primarul şi Consiliul local asupra problemelor mai importante, cât şi asupra deficienţelor din domeniile pe care le coordonează, propunând măsuri urgente pentru remedierea acestora;
v) Analizează periodic activitatea sectoarelor coordonate, urmărind realizarea sarcinilor ce le revin pe parcurs şi la sfârşitul perioadei;
w) Iniţiază elaborarea de studii şi organizează acţiuni de control cu privire la problemele sau aspectele importante din sectoarele coordonate, propunând măsuri urgente pentru remedierea eventualelor deficienţe constatate;
x) Exercită orice alte atribuţii prevăzute prin dispoziţiile legale în vigoare;
y) Exercită atribuţiile primarului în perioada concediului legal de odihnă sau a concediului medical.